Младост

  Добре дошли в „Младост”!




На интернет сайта на район „Младост” ще намерите информация за дейността на администрацията, ще научите какви услуги можете да очаквате, на какви цени и в какви срокове. Нашата цел е да предложим ефективно административно обслужване и да наложим добри управленски практики.

Ако не можете да намерите отговор на въпросите си, ние ще ви помогнем.

За свежи новини ни търсете и на страницата ни във  facebook.com:
http://www.facebook.com/profile.php?id=100003473046926


 


7 последни новини

График за косене през месец юли - 01.07.2019 : 15:06

hr.jpg
График за косене през месец юли
В район „Младост“ от месец март до момента са изкосени общо около 2920 дка. тревни площи.
График на дейност за месец юли:
- В момента продължава косенето в ж.к. „Трошево“ - втора коситба.
- За периода от 03.07.2019г. до 17.07.2019г. ще се коси в микрорайоните „Възраждане“ IV, „Възраждане“ II, „Възраждане“ III и 26-ти микрорайон („Победа“ и района около Техникумите ) -втора коситба.
- През втората половина на месеца ще продължи косенето в 15-ти микрорайон и 16 -ти микрорайон (кв. „Св. Иван Рилски“ ) - втора коситба и в ж.к. „Младост“ I - трета коситба.
- През месец юли ще се коси и по булеварди и главни улици.


 

... / ... Подробно ...


. - СЪОБЩЕНИЕ 12.06.2019 : 13:51

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 12.06.2019 г. от 15. 00 часа започва изплащането на хонорарите на членовете на СИК на територията на район „Младост“ с работно време до 18 часа.

На 13.06. и 14.06.2019 г. изплащането продължава с работно време от 9.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 18.00 часа.

От 17.06.2019 г. изплащането продължава от 9.00 до 17 часа. 

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ХОНОРАРИТЕ ОТ СИК,

МОЛИМ ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ УДОСТОВЕРЕНИЯТА ОТ ИЗБОРНИЯ ДЕН!

От районната администрация

... / ... Подробно ...


Обновиха и Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов“ - - 31.05.2019 : 15:05

thumb6_DSC_7471.jpg 
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ е изцяло обновена по проект за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, включващ общо две професионални гимназии ПГГСД „Н. Хайтов“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“ по ОП „Региони в растеж“.  Стойността на целия проект е 2,8 млн. лв.
В Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ са подобрени енергийните характеристики на сградата, чрез изпълнение на пълния пакет мерки – положена е топлоизолация и е подменена дограмата. Създадена е достъпна архитектурна среда – изградена е рампа и тоалетна за хора с увреждания. Подобрено е и качеството на образователната среда – създадени са два специализирани кабинета за лица със специални образователни потребности, за експерти по парково строителство и озеленяване, интериор, работилници по дърворезба и дървообработване, горско и ловно стопанство. 
Директорът на училището Мария Георгиева съобщи, че това е първият цялостен ремонт на сградата от построяването й през 1964 година. Тя благодари за съдействието на Община Варна. Екипът на проекта днес отчете края на строително-ремонтните дейности. Присъстваха ръководителят Христо Недев и координаторът Елена Кенарова, районният кмет на „Младост“ Христо Христов и други.

... / ... Подробно ...


График за косене - - 31.05.2019 : 14:45


В район „Младост“ от месец март до момента са изкосени общо около 1933 дка. тревни площи.  В момента продължава косенето в два микрорайона - „Възраждане“ 
II  и „Възраждане“ III.

График за косене през месец юни:

- От 01.06.2019г. до 08.06.2019г. – 26-ти микрорайон „Победа“  и района около Техникумитеи кв.„Св.Иван Рилски“

 - От 09.06.2019г. до 13.06.2019г. - булеварди и главни улици

- От  14.06.2019г. до 30.06.2019г. -  ж.к. „Младост“ I, ж.к. „Възраждане“ I, ж.к. „Трошево“ и ж.к. „Младост“ II  втора коситба.

... / ... Подробно ...


Относно: Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна - 21.05.2019 : 15:14

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна
С Решение №1649-10/24.04.2019 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г, Общински съвет – Варна прие Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на проекти, свързани с развитие и опазване на зелената система на Община Варна и подобряване на зелените площи общинска собственост на стойност до 5000 лв. с ДДС.

I. Условия за участие

Право да кандидатстват за финансиране имат етажните собствености по чл. 46б от ЗУЕС и сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС, които са на територията на Община Варна. Не се финансират етажни собственици и сдружения на собствениците, които са подпомагани за същия проект или съответната част от него по други програми и не са изпълнили условия при предходно финансиране от „Проекти за озеленяване и благоустрояване“.
Не се финансират разходи за управлението на проекта, подготовката на проектно предложение, труда за изпълнение на дейностите, услугите, предоставяни от трети лица за изпълнение на дейностите по проекта, дейности върху инфраструктура, различна от общинска собственост, дейности, финансирани от бюджета на други програми на Община Варна и общността, както и дейности след 30-ти ноември на съответната календарна година на одобряване на проекта, освен ако не е взето изрично решение на Общински съвет – Варна, позволяващо извършването им.
Желаещите кандидати трябва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване по проекта, в присъствието на представител на Район „Младост“ – Община Варна, като за същото трябва да уведомят Кмета на Район „Младост“ най-малко 5 дни преди датата , насрочена за провеждането му.

II. Необходими документи

Проектопредложенията, с включен финансов план с количествени и ценови показатели на заложените материали и графични изображения като скици, чертежи и др., на зеленото пространство, което ще се реновира, както и съпътстващите го документи, заедно със Заявление по образец, се адресират до Кмета на Район „Младост“ като се подават и регистрират в информационния център за административни услуги в района на адрес: гр. Варна, жк. „Трошево“ бл. 10.
Кандидатите се уведомяват писмено от Кмета на района за решенията за одобрение или отказ, със съответната аргументация в случай на отказ, в 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението и изискващите се съпътстващи документи.

III. Изпълнение на проекта

Кандидатите, чиито проекти са одобрени и са уведомени писмено за това, подписват договор с Кмета на Район „Младост“ – Община Варна.

IV. Срок за изпълнение и отпускане на средства

Срокът за изпълнение на проектите е до 30 ноември на съответната календарна година на одобряване на проекта.
Отпускането на средствата за одобрените проекти след сключването на договор ще бъде на два транша :
• I транш – 80 % от одобрената сума
• II транш – 20 % от одобрената сума след отчитане на финансовите средства, получени по I транш на проектите. Окончателният отчет – финансов и технически, с който се отчитат получените финансови средства по двата транша, се внася в информационния център на Район „Младост“, не по-късно от 15 дни след приключване на проекта, но не по-късно от 30 ноември на съответната календарна година.
След завършване на проекта изпълнителят стопанисва и отговаря за поддържането на благоустроените и озеленени общински площи, включени в проекта, за срок не по-кратък от 3 години.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – АКТУАЛНО.

Телефони за контакти:
Полина Кръстева-Хаджиева - 052/820 862
Мартина Георгиева - 052/820 873

... / ... Подробно ...


Информация за косенето на тревните площи в район "Младост" - 09.05.2019 : 14:04

hr.jpg
В район „Младост“ от месец март до момента са изкосени общо около 1063 дка тревни площи по булеварди, главни улици, в паркове, както и в микрорайоните „Младост“ I и „Възраждане“ I.
Към момента екипите на фирмата са 3. От 8 май единият екип извършва дейности по бул. „Вл. Варненчик“, вторият екип от 2 май работи в „Трошево“. От 9 май третият екип започна да коси в „Младост“ II.
За периода от 13 май до 24 май ще продължи косенето по бул. „Трети Март“, бул. „Република“, ул. „Девня“, бул. „Цар Освободител“ и във „Възраждане“ II.
До края на месеца е предвидено да се изкоси „Възраждане“ III и „Възраждане“ IV.
След приключване на дейностите в съответния микрорайон се подава информация към Община Варна - отдел „Здравеопазване“ за извършване на дезакаризация против кърлежи и насекоми.


 

... / ... Подробно ...


 Само за един месец 37 детски площадки в район „Младост“ са частично ремонтирани след  вандалски прояви.  Подменени са счупени елементи, дървени летви по пейки, беседки, кошчета, укрепени са съоръжения и са направени заварки на метални пана и вратички. Дейностите се извършват от екипи на Общинско предприятие "Управление на проекти и озеленяване" и продължават по график. Огледи се извършват ежедневно.

Припомняме, че през 2018 година в район „Младост“ бяха основно ремонтирани и реновирани четири детски площадки, а през 2015 година 53 детски площадки. От 18 март до днес са отстранени щети от вандалски прояви на 37 от тях.

„Нека пазим изграденото и да направим всичко възможно да не допускаме вандалски прояви, защото всички ние сме отговорни за средата, в която растат децата на Варна. Ще успеем само ако  обединим усилията си – община, граждани и полиция“, призова кметът на „Младост“ Христо Христов при огледа на една от ремонтираните площадки във „Възраждане“ до блок 9.

... / ... Подробно ...



Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^