- - Административни услуги
image002.jpg
Район "Младост" - Община Варна

 

ИНФОРМАЦИОНЕН   ЦЕНТЪР 

9019 ВАРНА, ж.к. “Трошево” бл.10

Работно време:

Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

 

Гише 1 - Жилищно настаняване; търговска и рекламна дейност; устройство нa територията - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 2 - Общо деловодство; регистрация на домашни животни и заплащане на годишни такси; издаване на заявки за безплатни карти за градския автобусен  транспорт на лица над 65 години. - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 3 - ЕСГРАОН - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 4 - Гражданско състояние - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 5 - Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806  
Гише 6 - 
Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РАЙОН „МЛАДОСТ" - ОБЩИНА ВАРНА 

„Централна кооперативна банка" АД - клон Варна


BIC:    CECBBGSF

IBAN: BG10 СЕСВ 9790 3124 1276 00

Сметка с "код за вид плащане” на Район "Младост” - Община Варна, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица

№ по ред

НАИМЕНОВАНИ Е

код за вид плащаме

1

Такси за битови отпадъци

44 24 00

2

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

3

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

4

Приходи от наеми на земя

44 42 00

5

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

6

Други неданъчни приходи

44 70 00

7

Такси за технически услуги

44 80 01

8

Такси за административни услуги

44 80 07

9

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

10

Други общински такси

44 80 90
 Бланки за съответните услуги може да свалите като кликнете по-долу в списъка върху наименованието на съответната услуга.
 


ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Услуга № ИАО-1 -  Припознаване

Услуга № ИАО-2 - Отбелязвания, допълнения и поправки в актовете по гражданско състояние (раждане и смърт)

Услуга № ИАО-3 - Отразяване в регистъра по гражданско състояние на влязло в законна сила решение за промяна (възстановяване) на име по чл.19а от ЗГР

Услуга № ИАО-4 - Промяна на име в актовете за гражданско състояние съгласно влязло в законна сила съдебно решение

Услуга № ИАО-5 -  Издаване на незаверени копия от документация , съхранявана в архив

Услуга № ИАО-21 - Заверка на копия от протокол,заповед,кореспонденция и др.документация,съхранявана в архив 

-Издаване на преписи от документи -(Приложение 1 към чл.6,ал.1-т.14)

-Издаване на заверени копия от документи - (Приложение 1 към чл.6,ал.1-т14)

-Регистрация на домашен любимец -(декларация по чл.117 от  ЗМДТ)

-Обработка на адресна карта за настоящ адрес - (Приложение №15 към чл.138, ал.2 Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация ;   Декларация по чл. 92, ал.6 от  Закона за гражданска регистрация) 

- Обработка на заявление за постоянен адрес - (Приложение №14 към чл.138, ал.1; Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация;  Декларация по чл. 92, ал.6 от  Закона за гражданска регистрация)

- Искане за издаване на удостоверение за наследници (по постоянен адрес на наследодателя) - (Приложение №2 към чл.6, ал.1)

- Издаване на удостоверение за семейно положение - (Приложение №1 към чл.6, ал.1- т.1)

- Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.2)

- Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.3)

- Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 - т.4)

- Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.6)

- Издаване на удостоверение за постоянен адрес - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 –т. 10)
 -
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес - (Приложение №1 към чл.6 ал.1 т.12)

- Издаване на удостоверение за настоящ адрес - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 –т.11) 
-
Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес -(Приложение №1 към чл.6 ал.1 т.13)

- Издаване на удостоверение за липса на  съставен акт за гражданско състояние - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.14)

- Издаване на удостоверение за раждане /дубликат/ - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.14)

- Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - (Приложение №1 към чл.6, ал.1-т.14)

- Издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 т.14

-Издаване на заявки/удостоверения за персонализирани абонаментни карти за пътуване на преференциални цени в обществения транспорт на територията на община Варна


- Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние -

  ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Услуга  ФСД-01 - Издаване на удостоверение УП2 и УП 3/за брутно трудово възнаграждение и за осигтурителен трудов стаж/

 ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
 
Услуга № УТ-01 - Издаване на скица за недвижим имот

Услуга № УТ-02 - Издаване на удостоверение идентичност на административен адрес /поземлен имот 

Услуга № УТ-03 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство и по ЗКИР

Услуга № УТ-04 - Издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ

Услуга № УТ- 05 - Определяне на  административен адрес

Услуга № УТ- 06 - Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителна площадка

Услуга № УТ-07Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти (ПО) по Наредбата за реда за поставяне на ПО по смисъла на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ

Услуга № УТ-08Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

Услуга № УТ- 11Съгласуване и одобряване на технически/ работни инвестиционни проекти с оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУТ.

Услуга № УТ-12Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект

Услуга № УТ-14Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект, на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ

Услуга № УТ-15Издаване на удостоверение за завършване на сграда в груб строеж по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ

Услуга № УТ-16Издаване на удостоверение за  степен на завършеност на строеж   по чл. 3, ал. 3 на прилож.2 от ЗМДТ

Услуга № УТ-17 - Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Услуга № УТ-18 – Издаване на скица /виза за недвижим имот за изследване възможността за узаконяване

Услуга № УТ-19 – Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване по § 183 и §184 от ПЗР на ЗУТ със оценка по чл.142 ал.5 и ал.6 т.1 от ЗУТ от РЕСУТ

Услуга № УТ-20 – Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване по §183 и §184 от ПЗР на ЗУТ с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант

Услуга № УТ-21 – Издаване на акт за узаконяване

Услуга № УТ-22Допускане /разрешаване/ на устройствена процедура по чл.124 от ЗУТ

Услуга № УТ-23 - Приемане и одобряване на проект за ПУП

Услуга № УТ-24Процедиране на градоустройствена разработка

Услуга № УТ-25 - Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

Услуга № УТ-27Попълване и поправка на кадастрална основа

Услуга № УТ-28 -Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Услуга № УТ-29Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Услуга № УТ-30Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта и пета категория, на основание чл. 177, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ

Услуга № УТ-31 -Заверяване на анкетна карта на земеделски производител

Услуга № УТ-34 -Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Услуга № УТ-35Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда (строеж)

Услуга № УТ-36Заверка на удостоверения за степен на завършеност на строеж след изтичане на двумесечен срок от издаването му

Услуга № УТ-38Издаване на удостоверение за  законно изградена сграда съгласно чл. 94, ал.2, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество

Услуга № УТ-40 - Извадка от цифров кадастрален план

Услуга № УТ-41Изготвяне на заповед на основание §4к, ал./7/ от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4а, ал./1/ от ПЗР на ЗСПЗЗ /ограничен имот на ползватели до 600 м²/

Услуга № УТ- 42 Изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ /възстановяване на собственост/

Услуга № УТ-43Изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ /за заповед след доплащане/

Услуга № УТ-44 -Изготвяне на оценка на имоти, в случаите по §4А, ал.1 и 5; §4Б, ал.1; §4З, ал.2 и §4А, ал.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления на §31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ-45 -Издаване на заповед за одобряване на оценка на земя, изготвени на основание §4А, ал.1 и 5; § 4Б, ал.1; §4З, ал.2 и §4А, ал.3 от ПЗР ня ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по § 31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ-46 -Издаване на заповед за одобряване на оценки на подобрения, изготвени на основание §4В и §4Л от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по § 31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ-47 -Изменение на план на новообразувани имоти /ПНИ/ в случаите по §4К, ал.8, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 


Услуга № УТ-51
 - Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти

Услуга № УТ-52Издаване на заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж по реда на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ
(промяна по време на строителство)

Услуга № УТ-53 -Презаверяване на разрешение за строеж
 

Услуга № 2054Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

Услуга № УТ-55 -Издаване на удостоверение за заварен строеж по смисъла на § 21 от ЗР на ЗУТ, във връзка с § 6 от ПЗР на Наредба № 2/ 31.07.2003 г.

 

за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени стр. и монтажни работи, съоръж. и стр. обекти

Услуга № УТ-56 -Изследване възможността за узаконяване на основание §127, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ във връзка с §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /д.в.бр.65 от 2003г./

УСЛУГА № УТ – 57-Допускане /разрешаване/ на устройствена процедура по чл.135 от ЗУ

УСЛУГА № УТ – 58-Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
УСЛУГА № УТ – 59-Съгласуване на идеен инвестиционен проект
УСЛУГА № УТ – 60-Одобряване на план за безопасност и здраве (ПБЗ) чл. 156 б, ал. 1 от ЗУТ
УСЛУГА № УТ – 61-Одобряване на „План за управление на строителните отпадъци“ (ПУСО)

ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"


Услуга № ИИ-09 -Издаване на разрешение за кастрене на растителност в обществени терени, частни имоти и при ново строителство 

Услуга № ИИ-10 Издаване на служебна бележка до дирекция “Местни данъци и такси” за имоти, попадащи или непопадащи в зона с организирано сметосъбиране и сметоизвозване 

Услуга № ИИ-12 -Издаване на доклад, завършващ със становище съгласно заповед №0758/16.03.2010г. на кмета на Община Варна и заповед №177/22.08.2013г. на кмета на район „Младост”  

 

Услуга № ИИ-13 -Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени по време на СМР. 

Услуга  ИИ-14 - Прекратяване ползването на части от тротоари, площади, улични платна и др. общински терени  по време на СМР 

Услуга № ИИ-15 Уведомление по чл.72 от ЗУТ 

Услуга № ИИ-16Уведомление  по чл.8 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементи от техническата инфраструктура 

Услуга № ИИ-19Заявление за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)  

Услуга № ИИ-20Заявление за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване" свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна  

ДЕКЛАРАЦИЯ

По Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна


Услуга  СИДК-07 - Категоризация на крайнонуждаещи се граждани

Услуга  СИДК-07 - Декларация

  - Годишна декларация

Услуга СИДК-13Регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС Приложение №2 към чл.3 от  Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г  

Услуга  СИДК-14Уведомление  съгласно чл.44, ал.3 от ЗУЕС и Приложение №5 към чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г

Услуга № СИДК-15 - Уведомление  съгласно чл.46б от ЗУЕС и Приложение №6 към чл.11 от Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г 

 Услуга  СИДК-16 -Ползване на социална услуга „Обществена трапезария“ 

Услуга № СИДК-18 -Производство за настаняване под наем в общински имот; 

Услуга №  РД-1- Учредяване/назначаване на настойничество/попечителство  

Услуга №  РД-1- Издаване на удостоверение за настойничество/попечителство  


ДИРЕКЦИЯ „ ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“

 


Услуга № ОРК-01 -Издаване на разрешение за поставяне преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ за търговски и други обслужващи дейности, като павилиони, кабини, маси, колички  и др. по реда  на НРППО 

Услуга № ОРК-02 -Съгласуване на проекти  и издаване разрешение  за разполагане на рекламно – информационни елементи и преместваеми съоръжения  

Услуга № ОРК-03 - Сключване на анекс към договор за наем на РИЕ 

Услуга № ОРК-04 - Достъп до обществена информация  

Услуга № ОРК-05 -Уведомление по чл. 157 ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси


Страницата е посетена 65656 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^