- - Административни услуги
image002.jpg
Район "Младост" - Община Варна

 

ИНФОРМАЦИОНЕН   ЦЕНТЪР 

9019 ВАРНА, ж.к. “Трошево” бл.10

Работно време:

Всеки делничен ден от 8:00 до 18:00 ч.

 

Гише 1 - Жилищно настаняване; търговска и рекламна дейност служебни бележки за липса на задължения  към община Варна - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 2 - Общо деловодство; регистрация на домашни животни и заплащане на годишни такси; издаване на заявки за безплатни карти за градския автобусен  транспорт на лица над 67 години. - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 3 – ЕСГРАОН - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 4 - Гражданско състояние - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 5 – Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806 

Бланки за съответните услуги може да свалите като кликнете по-долу в списъка върху наименованието на съответната услуга. 


Дирекция "Инфомационно и административно обслужване"

 -  Припознаване (Услуга-ИАО-1)

 - Отбелязвания, допълвания, и поправки в актовете по гражданско състояние (раждане и смърт) - (Услуга-ИАО-2)

- Отразяване на решение за промяна (възстановяване) на име по чл.19а от ЗГР - (Услуга-ИАО-3)

- Заявление за промяна на име в актовете по гражданско състояние по съдебно решение - (Услуга-ИАО-4)
Рд1-Учредяване/назначаване на настойничество за попечителство 
- Рд3-Издаване на удостоверение за настойник попечител
- Издаване на заверени копия от документи(Услуга-ИАО-21)
- Адресна карта за настоящ адрес - (бланки – Приложение №15 към чл.138, ал.2 Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация ;  Декларация по чл. 92, ал.6 от  Закона за гражданска регистрация);

- Заявление за постоянен адрес - (бланки – Приложение №14 към чл.138, ал.1; Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация; Декларация по чл. 92, ал.6 от  Закона за гражданска регистрация

- Искане за издаване на удостоверение за наследници (по постоянен адрес на наследодателя) - (бланка – Приложение №2 към чл.6, ал.1)

- Издаване на удостоверение за семейно положение - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1- т.1)

- Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца-(бланка –Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.2)

 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - (бланка –Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.3)

- Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1 - т.4)

- Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (бланка –Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.6)

- Издаване на удостоверение за постоянен адрес - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1 –т. 10)

- Издаване на удостоверение за настоящ адрес - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1 –т.11)

- Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за смърт - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.14)

- Издаване на удостоверение за раждане /дубликат/   - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.14)

- Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1-т.14)

- Издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - (бланка – Приложение №1 към чл.6, ал.1 т.14

 Дирекция "Финансово - стопански дейности"

- (Услуга ФСД-01) Издаване на удостоверение УП2 и УП3 /за брутно трудово възнаграждение и осигурителен трудов стаж/

 

 ДИРЕКЦИЯ УТ 

 

Услуга № УТ-01  № ОБА3/30 от СУНАУ    - Издаване на скица за недвижим имот

 Услуга № УТ-02 № няма от СУНАУ - Издаване на удостоверение идентичност на административен адрес /поземлен имот

 Услуга № УТ- 03 № ОБА6/3 от СУНАУ - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство и по ЗКИР

 Услуга № УТ- 04 № ОБА3/27  от СУНАУ - Издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ

 Услуга № УТ- 05 № няма от СУНАУ - Определяне на  административен адрес

 Услуга № УТ- 06 № няма от СУНАУ - Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителна площадка

 Услуга № УТ- 07 № ОБА3/2 от СУНАУ - Разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия- маси, павилиони, кабини и др. по реда на НРПОТ

 Услуга № УТ-08 № ОБА3/7 от СУНАУ – Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване

 Услуга № УТ- 10 № няма от СУНАУ - Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти с  оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ от РЕСУТ

 Услуга № УТ- 11 № няма от СУНАУ - Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант

 Услуга № УТ-12 № ОБА3/11 от СУНАУ - Издаване на разрешение за строеж, ново строителство и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

 Услуга № УТ- 13 № ОБА3/13 от СУНАУ - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект, съгл. чл.147 от ЗУТ

 Услуга № УТ- 14 № ОБА3/16 от СУНАУ - Издаване на разрешение за изменение на одобрен   инвестиционен проект  

 Услуга № УТ- 15 № ОБА3/21 от СУНАУ - Издаване на удостоверение за завършване на сграда в груб строеж по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ

 Услуга № УТ- 16 № ОБА3/21 от СУНАУ - Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж по чл.3, ал.3 на Приложение 2 от ЗМДТ

 Услуга № УТ-17 № ОБА3/19 от СУНАУ - Приемане и заверяване на екзекутивна документация

 Услуга № УТ- 18 № няма от СУНАУ – Издаване на скица /виза / за недвижим имот за изследване възможността за узаконяване

 Услуга № УТ- 19 № няма от СУНАУ – Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване по § 183 и §184 от ПЗР към ЗИДЗУТ със оценка по чл.142 ал.5 и ал.6 т.1 от ЗУТ от РЕСУТ

 Услуга № УТ- 20 № няма от СУНАУ – Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване по §183 и §184 от ПЗР към ЗИДЗУТ с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант

 Услуга № УТ- 21 № няма от СУНАУ – Издаване на акт за узаконяване

 Услуга № УТ- 22 № ОБА3/4  от СУНАУ - Допускане /разрешаване/ на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ

Услуга № УТ- 23 № няма от СУНАУ - Приемане и одобряване на проект за ПУП

 Услуга № УТ- 24 № няма от СУНАУ - Процедиране на градоустройствена разработка

 Услуга № УТ-25  № ОБА6/1 от СУНАУ - Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

Услуга № УТ- 27 № ОБА3/31 от СУНАУ - Попълване и поправка на кадастрална основа

 Услуга № УТ-28 № ОБА3/33 от СУНАУ - Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

 Услуга № УТ- 29 № няма от СУНАУ - Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

 Услуга № УТ- 30 № от СУНАУ - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта категория

 Услуга № УТ- 31 № ОБА8/10 от СУНАУ - Заверяване на анкетна карта на земеделски производител

 Услуга № УТ- 32 № ОБА3/20 от СУНАУ - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от пета категория

 Услуга № УТ-33 УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 157 ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

 Услуга № УТ- 34 № ОБА5/2 от СУНАУ - Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

 Услуга № УТ- 35 № ОБА3/29 от СУНАУ - Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда /строеж/

 Услуга № УТ- 36 № няма от СУНАУ - Заверка на удостоверения за степен на завършеност на строеж след изтичане на двумесечен срок от издаването му

 Услуга № УТ- 38 № няма от СУНАУ - Издаване на удостоверение за  законно изградена сграда съгласно чл. 94, ал.2, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество

 Услуга № УТ – 40 № няма от СУНАУ - Извадка от цифров кадастрален план

Услуга № УТ – 41 № няма от СУНАУ - Заявление за изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4А, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (ограничен имот на ползватели до 600 м2)

Услуга № УТ – 42 № няма от СУНАУ - Заявление за изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (възстановяване на собственост)

Услуга № УТ – 43 № няма от СУНАУ -  Заявление за изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ (за заповед след доплащане)

 

Услуга № УТ – 44 № няма от СУНАУ - Изготвяне на оценка на имоти, в случаите по §4А, ал.1 и 5; §4Б, ал.1; §4З, ал.2 и §4А, ал.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления на §31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ – 45 № няма от СУНАУ - издаване на заповед за одобряване на оценка на имоти, изготвени на основание §4А, ал.1 и 5; § 4Б, ал.1; §4З, ал.2 и §4А, ал.3 от ПЗР ня ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по § 31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ – 46 № няма от СУНАУ - Издаване на заповед за одобряване на оценки на подобрения, изготвени на основание §4В и §4Л от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по § 31 от ППЗСПЗЗ

 Услуга № УТ – 47 № няма от СУНАУ - Изменение на план на новообразувани имоти /ПНИ/ в случаите по §4К, ал.8, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ

 Услуга № УТ – 48 № няма от СУНАУ - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с  оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант и издаване на разрешение за строеж

Услуга № УТ – 49 № няма от СУНАУ - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с  оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант и издаване на разрешение за строеж

Услуга № УТ – 50 № няма от СУНАУ - Разглеждане на становища и документи на строежи по чл.147 от ЗУТ
Услуга № УТ-51
 проучване и разглеждане на инвестиционни проекти

Услуга № УТ – 52 № няма от СУНАУ - Издаване на забележка към издадено разрешение за строеж по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ – промяна по време на строителство

 Услуга № УТ – 53 № няма от СУНАУ - Презаверяване на разрешение за строеж, когато същото е загубило правно действие  
Услуга № УТ – 54 № няма от СУНАУ - За издаване на удостоверение за търпимост  на основание чл.127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ

Услуга № УТ – 55 № няма от СУНАУ - За издаване на писмо/становище относно приложимостта на чл. 6 от ПЗР на Наредба 2/31.07.2003 че строежът/обектът е заварен по смисъла на чл. 21 от ЗР на ЗУТ 

 Услуга № УТ-56 изследване възможността за узаконяване на основание §127, ал.2 от ПЗР на ЗИДна ЗУТ във връзка с §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /д.в.бр.65 от 2003г./


Дирекция "Контролни и социално - икономически дейности"


 
- (Услуга ИИ-09) Заявление за издаване на разрешение за кастрене на растителност в обществени терени,частни имоти и при ново стрителство

 - (Услуга ИИ-10) Заявление за издаване на служебна бележка до дирекция "Местни данъци и такси" за имоти попадащи или непопадащи в зона с организирано сметосъбиране и сметоизвозване
-
Издаване на доклад, завършващ със становище съгласно заповед №0758/16.03.2010г. на кмета на Община Варна и заповед №177/22.08.2013г. на кмета на район „Младост”

-(Услуга ИИ-13) Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени по време на СМР.

УВЕДОМЛЕНИЕ за прекратяване ползването на части от тротоари, площади, улични платна и др. общински терени  по време на СМР 

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.72 от ЗУТ  

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.8 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементи от техническата инфраструктура 

 

*  *  *

 

Услуга СИДК 03 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ и чл.10 от НРПО  

Услуга СИДК 05 ЗАЯВЛЕНИЕ за съгласуване на проекти за разполагане на рекламно – информационни елементи и преместваеми съоръжения 

Услуга СИДК 06 ЗАЯВЛЕНИЕ за сключване на анекс към договор за наем на РИЕ 

Услуга СИДК 07 ЗАЯВЛЕНИЕ за категоризация на крайнонуждаещи се граждани

Услуга СИДК 12 ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване разрешение  за разполагане на рекламно – информационни елементи и преместваеми съоръжения

Услуга СИДК 13 ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС Приложение №2 към чл.3  

Услуга СИДК 14 УВЕДОМЛЕНИЕ за съгл. чл.2, ал.3 от Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Приложение №5 към чл.9 

Услуга СИДК 15 УВЕДОМЛЕНИЕ съгласно Приложение № 6 към чл. 11 от Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост   

 Услуга СИДК 16 - Заявление за ползване на социална услуга "Обществена трапезария"

Услуга СИДК 17 - Заявление за достъп до обществена информация


Страницата е посетена 22448 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^