- - Административни услуги
image002.jpg
Район "Младост" - Община Варна

 

ИНФОРМАЦИОНЕН   ЦЕНТЪР 

9019 ВАРНА, ж.к. “Трошево” бл.10

Работно време:

Всеки делничен ден от 8:00 до 18:00 ч.

 

Гише 1 - Жилищно настаняване; търговска и рекламна дейност; устройство нa територията - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 2 - Общо деловодство; регистрация на домашни животни и заплащане на годишни такси; издаване на заявки за безплатни карти за градския автобусен  транспорт на лица над 65 години. - 052 820 881, 0885 650 216

Гише 3 - ЕСГРАОН - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 4 - Гражданско състояние - 052 820 788, 0885 660 230

Гише 5 - Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806  
Гише 6 - 
Заплащане на такси и цени на услуги - 052 820 785, 0884 660 806 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РАЙОН „МЛАДОСТ" - ОБЩИНА ВАРНА 

„Централна кооперативна банка" АД - клон Варна


BIC:    CECBBGSF

IBAN: BG10 СЕСВ 9790 3124 1276 00

Сметка с "код за вид плащане” на Район "Младост” - Община Варна, по която следва да постъпват суми от физически и юридически лица

№ по ред

НАИМЕНОВАНИ Е

код за вид плащаме

1

Такси за битови отпадъци

44 24 00

2

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

44 40 00

3

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

4

Приходи от наеми на земя

44 42 00

5

Глоби, санкции и неустойки, нак.лихви, обезщетения и начети

44 65 00

6

Други неданъчни приходи

44 70 00

7

Такси за технически услуги

44 80 01

8

Такси за административни услуги

44 80 07

9

Такси за ползване на пазари, тържища и др.

44 80 08

10

Други общински такси

44 80 90
 Бланки за съответните услуги може да свалите като кликнете по-долу в списъка върху наименованието на съответната услуга.
 


ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

Услуга № ИАО-1 -  Припознаване

Услуга № ИАО-2 - Отбелязвания, допълвания, и поправки в актовете по гражданско състояние (раждане и смърт)

Услуга № ИАО-3 - Отразяване на решение за промяна (възстановяване) на име по чл.19а от ЗГР

Услуга № ИАО-4 - Промяна на име в актовете по гражданско състояние по съдебно решение
Услуга № ИАО-5 - Регистрация на домашен любимец - (Декларация по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси)

Услуга № РД-1- Учредяване/назначаване на настойничество за попечителство 

Услуга № РД-3 - Издаване на удостоверение за настойник попечител

Услуга № ИАО-
21 - Издаване на заверени копия от документи

- Адресна карта за настоящ адрес - (Приложение №15 към чл.138, ал.2 Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация ;   Декларация по чл. 92, ал.6 от  Закона за гражданска регистрация) 

- Заявление за постоянен адрес - (Приложение №14 към чл.138, ал.1; Декларация по чл.92, ал.3 от Закона за гражданска регистрация;  Декларация по чл. 92, ал.6 от  Закона за гражданска регистрация)

- Искане за издаване на удостоверение за наследници (по постоянен адрес на наследодателя) - (Приложение №2 към чл.6, ал.1)

- Издаване на удостоверение за семейно положение - (Приложение №1 към чл.6, ал.1- т.1)

- Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.2)

- Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.3)

- Издаване на удостоверение за родените от майката деца - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 - т.4)

- Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.6)

- Издаване на удостоверение за постоянен адрес - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 –т. 10)

- Издаване на удостоверение за настоящ адрес - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 –т.11)

- Издаване на удостоверение, че не е съставен акт за смърт - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.14)

- Издаване на удостоверение за раждане /дубликат/ - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 – т.14)

- Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт - (Приложение №1 към чл.6, ал.1-т.14)

- Издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението - (Приложение №1 към чл.6, ал.1 т.14) 


 ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСОВО И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ"

Услуга  ФСД-01 - Издаване на удостоверение УП2 и УП3 /за брутно трудово възнаграждение и осигурителен трудов стаж/


 ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"
 
Услуга № УТ-01 - Издаване на скица за недвижим имот

Услуга № УТ-02 - Издаване на удостоверение идентичност на административен адрес /поземлен имот 

Услуга № УТ-03 - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство и по ЗКИР

Услуга № УТ-04 - Издаване на удостоверение за търпимост на основание § 16, ал.1 от ЗУТ

Услуга № УТ- 05 - Определяне на  административен адрес

Услуга № УТ- 06 - Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителна площадка

Услуга № УТ-07 - Разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия- маси, павилиони, кабини и др. по реда на НРПОТ

Услуга № УТ-08Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване
Услуга № УТ-10 - Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти с  оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.1 от ЗУТ от РЕСУТ

Услуга № УТ- 11 - Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант

Услуга № УТ-12 - Издаване на разрешение за строеж, ново строителство и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

Услуга № УТ-13 - Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционен проект, съгл. чл.147 от ЗУТ 

Услуга № УТ-14 - Издаване на разрешение за изменение на одобрен   инвестиционен проект  

Услуга № УТ-15 - Издаване на удостоверение за завършване на сграда в груб строеж по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ

Услуга № УТ-16 - Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж по чл.3, ал.3 на Приложение 2 от ЗМДТ

Услуга № УТ-17 - Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Услуга № УТ-18 – Издаване на скица /виза / за недвижим имот за изследване възможността за узаконяване

Услуга № УТ-19 – Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване по § 183 и §184 от ПЗР към ЗИДЗУТ с оценка по чл.142 ал.5 и ал.6 т.1 от ЗУТ от РЕСУТ

Услуга № УТ-20 – Съгласуване и одобряване  на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване по §183 и §184 от ПЗР към ЗИДЗУТ с оценка по чл. 142, ал. 5 и ал. 6, т. 2 от ЗУТ, по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант

Услуга № УТ-21 – Издаване на акт за узаконяване

Услуга № УТ-22 - Заявление за допускане /разрешаване/ на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и чл.124 от ЗУТ

Услуга № УТ-23 - Приемане и одобряване на проект за ПУП

Услуга № УТ-24 - Процедиране на градоустройствена разработка

Услуга № УТ-25 - Презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца

Услуга № УТ-27 - Попълване и поправка на кадастрална основа

Услуга № УТ-28 - Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Услуга № УТ-29 - Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Услуга № УТ-30 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от четвърта категория

Услуга № УТ-31 - Заверяване на анкетна карта на земеделски производител

Услуга № УТ-32 - Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от пета категория

Услуга № УТ-33 - Уведомление по чл. 157 ал. 2 от ЗУТ за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

Услуга № УТ-34 - Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Услуга № УТ-35 - Представяне и вписване в регистъра на технически паспорт на сграда /строеж/

Услуга № УТ-36 - Заверка на удостоверения за степен на завършеност на строеж след изтичане на двумесечен срок от издаването му

Услуга № УТ-38 - Издаване на удостоверение за  законно изградена сграда съгласно чл. 94, ал.2, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество

Услуга № УТ-40 - Извадка от цифров кадастрален план

Услуга № УТ-41Изготвяне на заповед на основание §4к, ал./7/ от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4а, ал./1/ от ПЗР на ЗСПЗЗ /ограничен имот на ползватели до 600 м²/

Услуга № УТ- 42 - Заявление за изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ (възстановяване на собственост)

Услуга № УТ-43 -  Заявление за изготвяне на заповед на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с §4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ (за заповед след доплащане)

Услуга № УТ-44 - Изготвяне на оценка на имоти, в случаите по §4А, ал.1 и 5; §4Б, ал.1; §4З, ал.2 и §4А, ал.3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления на §31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ-45 - Издаване на заповед за одобряване на оценка на имоти, изготвени на основание §4А, ал.1 и 5; § 4Б, ал.1; §4З, ал.2 и §4А, ал.3 от ПЗР ня ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по § 31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ-46 - Издаване на заповед за одобряване на оценки на подобрения, изготвени на основание §4В и §4Л от ПЗР на ЗСПЗЗ, във връзка с подадени заявления по § 31 от ППЗСПЗЗ

Услуга № УТ-47 - Изменение на план на новообразувани имоти /ПНИ/ в случаите по §4К, ал.8, т.1, 2 и 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Услуга № УТ-48 - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с  оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант и издаване на разрешение за строеж

Услуга № УТ-49 - Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти с  оценка по чл.142, ал.5 и ал.6, т.2 от ЗУТ по комплексен доклад от лицензирана фирма консултант и издаване на разрешение за строеж

Услуга № УТ-50 - Разглеждане на становища и документи на строежи по чл.147 от ЗУТ
Услуга № УТ-51
 - Проучване и разглеждане на инвестиционни проекти

Услуга № УТ-52 - Издаване на забележка към издадено разрешение за строеж по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ – промяна по време на строителство

Услуга № УТ-53 - Презаверяване на разрешение за строеж, когато същото е загубило правно действие  
Услуга № УТ-54 - За издаване на удостоверение за търпимост  на основание чл.127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ
Услуга № УТ-55 - За издаване на писмо/становище относно приложимостта на чл. 6 от ПЗР на Наредба 2/31.07.2003 че строежът/обектът е заварен по смисъла на чл. 21 от ЗР на ЗУТ 

Услуга № УТ-56 Изследване възможността за узаконяване на основание §127, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ във връзка с §184 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ /д.в.бр.65 от 2003г./

 
ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ"


Услуга № ИИ-09 -Издаване на разрешение за кастрене на растителност в обществени терени,частни имоти и при ново стрителство

Услуга № ИИ-10 Издаване на служебна бележка до дирекция "Местни данъци и такси" за имоти попадащи или непопадащи в зона с организирано сметосъбиране и сметоизвозване

Услуга № ИИ-12 - Издаване на доклад, завършващ със становище съгласно заповед №0758/16.03.2010г. на кмета на Община Варна и заповед №177/22.08.2013г. на кмета на район „Младост” 

Услуга № ИИ-13 Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и др.общински терени по време на СМР.

Услуга  ИИ-14 - Прекратяване ползването на части от тротоари, площади, улични платна и др. общински терени  по време на СМР 

Услуга № ИИ-15 - Уведомление по чл.72 от ЗУТ  

Услуга № ИИ-16Уведомление по чл.8 от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементи от техническата инфраструктура 

Услуга № ИИ-19Заявление за издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)  

 *  *  *

Услуга № СИДК-03 - Издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ и чл.10 от НРППО

Услуга № СИДК-05 - Съгласуване на проекти за разполагане на рекламно – информационни елементи и преместваеми съоръжения 

Услуга № СИДК-06 - Сключване на анекс към договор за наем на РИЕ 

Услуга  СИДК-07 - Категоризация на крайнонуждаещи се граждани

Услуга  СИДК-13 - Регистрация на сдружение на собствениците по чл.29, ал.1 от ЗУЕС Приложение №2 към чл.3  

Услуга  СИДК-14 - Уведомление съгл. чл.2, ал.3 от Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост. Приложение №5 към чл.9 

Услуга № СИДК-15 - Уведомление съгласно Приложение № 6 към чл. 11 от Наредба за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост   

 Услуга  СИДК-16 - Ползване на социална услуга "Обществена трапезария"

Услуга № СИДК-17 - Достъп до обществена информация

Регистър на декларациите по чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси


Страницата е посетена 46348 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Галерия

Район Младост

Сигнали за корупция
cash.jpg
Пишете ни
Карта на района
^ Нагоре ^