Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387081 всичко

 9 посетители онлайн

. - Указател

Информационен център за обслужване на граждани:

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

Репатриране на излезли от употреба или неправилно паркирани МПС: 052/820 921 и 052/820 922


Сигнали относно безстопанствени кучета:  052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно отношение/отглеждане на животни и птици: 
052/600 871

Улично осветление  и пътища: 052/820 871

 Чистота, екологичен контрол и озеленяване: 052/820 784


Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Юлиана Ганева

Гл. специалист „Административни услуги“(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 1

052 820 881

Жана Куртева

Главен специалист
"Административни услуги" (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 2

052 820 881

Ваня Иванова

Младши  експерт ЕСГРАОН(Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 3

052 820 788

Росица Монгозова

Старши експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

ИЦ-Гише 4

052 820 788

Пламена Йорданова

Главен специалист "Касиер приходи"(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 5

052 820 785

Милена Вълкова

Главен специалист "Касиер приходи"(Дирекция ФСД)

ИЦ-Гише 6

052 820 785

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ”

Официален адрес за кореспонденция:гр.Варна 9009 ж.к. ”Трошево” №10

e-mail:rnmladost@varna.bg

Работно време: Всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч.

 

 

 

Име и фамилия

Длъжност

Стая

Телефон

Христо В. Христов
hhristov@varna.bg

Кмет

18

052 820 790

052 820 817

 

Заместник - кмет

21

0887229262

 

Заместник - кмет

21

052 820 790

Ваня Желева
vzheleva@varna.bg

Заместник - кмет

22

052 820 790

Ирена Андреева 

Заместник - кмет

 бл.48

0888854295

 

Секретар

13

052 820 782

арх. Димитър Дилов

Главен архитект

12

0885221300

 

Обща администрация

Дирекция “Финансово-стопански дейности” (ФСД)

        Диана Кескинова

Директор дирекция

6

052 820 866

Калинка Йорданова
kkyordanova@varna.bg

Глaвен счетоводител

052 820 787

Пламена Ковачева

Главен специалист СФУК

6а

052 820 866

Илия Марчев

Главен инспектор “Контрол бюджетни приходи”

11

052 820 880

       Мария Георгиева

Главен експерт  “Човешки ресурси”

13

052 820 782

Цветанка Касабова

Счетоводител

19

052 820 874

Фатме Яшарова

Счетоводител

24

052 820 876

Боряна Георгиева

Счетоводител

24

052 820 876

Дирекция „Информационно и административно обслужване“ (ИАО)

Десислава Георгиева

Директор Дирекция

1

052 820 789

Нонка Витанова

Главен експерт ЕСГРАОН

3

052 820 789

Милена Русева

Главен експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

3

052 820 789

Йоана Димитрова

Старши експерт
„Гражданско състояние” (Дирекция ИАО)

3

052 820 789

Ренета Маджарова

Главен експерт "Архив"

4

052 820 786

Велизар Браделев

Главен експерт "Информационни технологии"

5

052 820 863

Виктор Иванов

Главен експерт “Системен администратор”

5

052 820 863

Специализирана администрация

Дирекция “Устройство на територията” (УТ)

Веселина Пъшева

Директор Дирекция

14

052 820 864

Спаска Стоева

Главен юрисконсулт

14

052 820 864

Мариана Генчева

Главен експерт 
"Поземлена реформа"

16

052 820 872

Йордан Йовчев

Младши експерт "Геодезист"

16

052 820 872

Дилян Димитров

Главен експерт ''Геодезист''

11

052 820 880

Антон Чанев

Главен специалист “Контрол по строителство“

11

052 820 880

арх. Нена Андреева

Старши експерт 
"Участъков архитект"

10

052 820 869

Надежда Николова

Главен специалист "Участъков техник"

10

052 820 869

 

Главен експерт "Регистрация и паспортизация на строежи"

8

052 820 781

 

     

Елина Богданова

Главен експерт “Териториално устройство и екология“

8

052 820 781

Дарина Ангелова

Главен специалист "Контрол по строителството"

8

052 820 781

Живка Христова

Главен специалист "Участъков техник"

052 820 875

Сашка Грозева

Главен специалист "Специализиран архив"

4

052 820 786

Дирекция „Инженерна инфраструктура и социални дейности” (ИИСД)

     Мартина Георгиева

Директор Дирекция

25

052 820 873

инж. Павел Павлов

Главен инженер

20

052 820 871

Румяна Апостолова

Главен специалист "КПЧРОТ"

20

052 820 871

Сава Киров

Главен експерт ИИБО

20

052 820 871

Ивелина Баланова

Специалист “Контрол по чистотата"

20а

052 820 784

Георги Петров

Старши експерт "КПЧРОТ"

20а

052 820 784

Велина Кирова

Главен експерт "Връзки с обществеността и етноси"

18а

052 820 790

Искра Стоева

Старши юрисконсулт

17

 

Антония Стефанова

Секретар МКБППМН

бл. 47

052 820 879

Маринка Атанасова

Глaвен експерт "Собственост"

6

052 820 866

Полина Кръстева

Старши експерт "Собственост"

бл. 47

052 820 862

Елеонора Николова

Главен специалист "КПЧРОТ"

15

052 820 877

Антония Костадинова

Главен специалист

“Контрол  строителство

15

052 820 877

Янка Тодорова

Главен специалист “Чистота и екологичен контрол“

15

052 820 877

Мария Крумова

Главен експерт “Контрол  строителство“

7

052 820 867

Дирекция „Обществен ред и контрол”

 Благо Благоев

Директор Дирекция

 14

052 820 864

 Ваня Великова

Старши юрисконсулт

17

 

Людмила Иванова

Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

6

052 820 866

Елица Ганчева

Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Даниела Съботинова

Старши експерт "Търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Йоана Танева-Николова

Глaвен специалист "Търговска и рекламна дейност"

9

052 820 868

Джендо Атанасов

Главен експерт "Отбранително планиране и защита на населението"

бл. 47

052 820 791

Венко Челниев

Главен експерт "Контрол по строителството"

15

052 820 871

Станислава Ганева

Главен експерт "Контрол по строителството"

7

052 820 867

Кристияна Танева

Главен специалист "Контрол по строителството"

11

052 820 880

Даниел Димитров

Главен експерт "КПЧРОТ"

47бл.

052 820 791


Страницата е посетена 71345 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^