Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1358015 всичко

 5 посетители онлайн

Конкурси - Конкурси

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите,за        конкурса Директор на дирекция"Обществен ред и контрол"


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ ПРИ РАЙОН „МЛАДОСТ” – ОБЩИНА ВАРНА и 
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурса за длъжността директор на дирекция „Обществен ред и контрол“ при Район „Младост”-Община Варна

 

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед №213/01.09.2022 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ В РАЙОН „МЛАДОСТ“-ОБЩИНА ВАРНА 

Заявление по oбразец за участие в конкурс -Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС
Декларация по образец-чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС


Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със Заповед №044/20.02.2019 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”,  ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" при район "Младост" - Община Варна"

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”

  

 

 


Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност", Дирекция "Обществен ред и контрол" при район "Младост"-Община ВарнаРайон „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед №140/29.06.2023 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” В РАЙОН „МЛАДОСТ“ - ОБЩИНА ВАРНА

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър;

б) Специалност: икономика, международни отношения, право

в) Професионален опит: 1 /една/ година съгласно КДА;

г) Минимален ранг: IV младши;

2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

м) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

н) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) фокус към клиента (вътрешен/външен);

г) комуникативна компетентност;

д) професионална компетентност;

е) аналитична компетентност;

ж) управленска компетентност;

з) стратегическа компетентност;

и) лидерска компетентност

й) компетентност за преговори и убеждаване;

к) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

л)да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност (офис пакета на Майкрософ); познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

- Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” -  гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 1 и 2 всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 10.07.2023г. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Упражнява контрол върху дейността на служителите в дирекция „Обществен ред и контрол” в Район „Младост“-Община Варна за спазване на нормативната уредба и  вътрешните правила. Следи за срочното изпълнение на постъпилите жалби, заявления, сигнали и други. Контролира изпълнението в указаните срокове на възложените задачи и спазването на трудовата дисциплина от служителите на дирекцията и правилното прилагане на действащите законови и подзаконови нормативни актове.

9. Размер на основната заплата на длъжността -   780 /седемстотин и осемдесет лева / лева.

 

 


Страницата е посетена 30998 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^