Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168305 всичко

 6 посетители онлайн

Документи - Наредби

СПИСЪК НА НОРМАТИВНАТА БАЗА,

ПО КОЯТО СЕ РАБОТИ

В РАЙОН “МЛАДОСТ” – ОБЩИНА ВАРНА

 

НАРЕДБИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   http://varna.bg/bg/articles/62/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82.html  

ЗАКОНИ:

1.        Закон за местното самоуправление и местната власт http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132580865

2.        Закона за държавния служител; - http://lex.bg/laws/ldoc/2134673408

3.        Закон за защита на личните данни; http://lex.bg/laws/ldoc/2135426048

4.        Закон за местни данъци и такси; http://lex.bg/laws/ldoc/2134174720

5.        Закон за административните нарушения и наказания; http://lex.bg/laws/ldoc/2126821377

6.        Закон за общинската собственост; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133874691

7.        Закон  за собствеността; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2122102787

8.        Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове; http://lex.bg/laws/ldoc/2132583427

9.        Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2123897345

10.   Закон за гражданската регистрация; http://www.grao.bg/elections/docs/ZGR.pdf

11.   Закон за здравословни и безопасни условия на труд; http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305

12.   Закон  за наследството; http://lex.bg/laws/ldoc/2121542657

13.   Закон за административните нарушения и наказания; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2126821377

14.   Закон за ветеринарномедицинската дейност; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135512300

15.   Закон за лицата и семейството; http://lex.bg/laws/ldoc/2121624577

16.   Закон за чужденците в Република България; http://lex.bg/laws/ldoc/2134455296

17.   Закон за българското гражданство; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592

18.   Закон за устройство на територията; http://lex.bg/laws/ldoc/2135163904

19.   Закон за кадастъра и имотния регистър; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134918656

20.   Закон за Камарата на строителите; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540681

21.   Закон  за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране;    http://lex.bg/laws/ldoc/2135464083

22.   Закон за устройството на Черноморското крайбрежие; http://lex.bg/laws/ldoc/2135555697

23.   Закон за устройство на територията; http://lex.bg/laws/ldoc/2135163904

24.   Закон за Камарата на строителите; http://www.theplan.comeze.com/14A9.pdf

25.   Закон  за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното

проектиране; http://lex.bg/laws/ldoc/2135464083

26.   Закон за устройството на Черноморското крайбрежие; http://lex.bg/laws/ldoc/2135555697

27.   Закон за движение по пътищата; http://lex.bg/laws/ldoc/2134649345

28.   Закон за опазване на околната среда http://lex.bg/laws/ldoc/2135458102

29.   Закон за счетоводството; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135213569

30.   Закон за устройството на държавния бюджет; http://lex.bg/laws/ldoc/2133886466

31.   Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г.;

32.   Закон за общинските бюджети; http://lex.bg/laws/ldoc/2134393857

33.   Закон за задълженията и договорите; http://lex.bg/laws/ldoc/2121934337

34.   Закон за административните нарушения и наказания;

35.   Закон за общинската собственост; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2133874691

36.   Закон  за собствеността; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2122102787

37.   Закон за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове; http://lex.bg/laws/ldoc/2132583427

 

 

КОДЕКС:

 

1.      Кодекс на труда; http://lex.bg/laws/ldoc/1594373121

2.      Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация- http://lex.bg/laws/ldoc/2135486505

3.      Граждански процесуален кодекс; http://lex.bg/laws/ldoc/2135558368

4.      Семеен кодекс; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135637484

5.      Кодекс за социално осигуряване; http://lex.bg/laws/ldoc/1597824512

 

 

НАРЕДБИ:

 

1.        Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_009.htm

2.        Наредба за обществения ред; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_003.htm

3.        Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители; http://lex.bg/laws/ldoc/2135575582

4.        Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; http://ckbppmn.government.bg/bulgarsko-zakonodatelstvo/naredba-%E2%84%96-3-za-vuznagrazhdeniyata-na-chlenovete-na-mkbppmn.html

5.        Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор; http://www.econ.bg/law86419/enactments/article121478.html

6.        Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135480502

7.        Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти http://shop.escargot2002.com/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=57

8.        Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство; http://www.vedaconbg.com/docs-tech/z92.pdf

9.        Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти    

10.   Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135639181

11.   Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи на устройство на отделните видове територии и устройствени зони;    

12.   Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;  

13.   Наредба за именуване и преименуване на обекти с общинско значение на територията на Община Варна;  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_imena.htm

14.   Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията  на Община Варна;  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_pojari.htm

15.   Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр.Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_12.htm

16.   Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството; http://www.econ.bg/law86419/enactments/article126785.html

17.   Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;   

18.   Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

19.   Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство;

20.   Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; 

21.   Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите; http://www.energoodit.bg/pdf/naredba5.pdf

22.   Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове; 

23.   Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията  на Община Варна;  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_pojari.htm

24.   Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр.Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_12.htm

25.   Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството; http://www.econ.bg/law86419/enactments/article126785.html

26.   Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии; http://www.build.bg/bg/law/law_doc/674.pdf

27.   Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи; http://vikvarna.nat.bg/docs/NAREDBA_2.pdf

28.   Наредба за управление на дейностите, свързани с образуването и третирането на отпадъци на територията на Община Варна;  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_otpaduci.htm

29.   Наредба за превозване на битови отпадъци; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_002.htm

30.   Наредба за обществения ред; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_003.htm

31.   Наредба за осигуряване на пожарната безопасност на територията  на Община Варна;  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_pojari.htm

32.   Наредба за изграждане на общодостъпна среда в гр.Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_12.htm

33.   Наредба за превозване на битови отпадъци; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_002.htm

34.   Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ; http://www.bngva.com/list.php?ID=21&MenuID=23&Back=%2Flists.php%3FListTypeID%3D9%26MenuID%3D23

35.   Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи http://vikvarna.nat.bg/docs/NAREDBA_4.pdf

36.   Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност; http://www.econ.bg/law86419/enactments/article121348/naredba_1_ot_10_03_1993_g_za_opazvane_na_ozelenenite_ploshti_i_dekorativnata_rastitelnost

37.   Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи http://www.bsconsult.bg/pages/NORM/norm2.php?normativ_id=465

38.   Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи http://www.bsconsult.bg/pages/NORM/norm2.php?normativ_id=465

39.   Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии; http://www.kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/kazusi/IV/Naredba%206.pdf

40.   Наредба за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки на Община Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_16_.htm

41.   Наредба за условията и реда за набиране, формиране и разпределяне на средствата за допълнително материално стимулиране на служителите в Дирекция „Местни данъци”, служителите от Отдел “Контрол неданъчни приходи” към Дирекция “Финанси и Бюджет” при Община Варна и на служителите от отдел “Контрол неданъчни приходи” към районните администрации  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_24.htm

42.   Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_004.htm

43.   Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_008.htm

44.   Наредба за гробищните паркове на територията на Община Варна, предоставени за управление на "Обреди" ЕООД - Варна; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_10.htm

45.   Наредба за рекламна дейност; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_006.htm

46.   Наредба за вътрешния ред на пазарите; http://www.varna.bg/adm/nar/nar_005.htm

47.   Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия- маси, павилиони, кабини и други, съгл.ЗУТ;  http://www.varna.bg/adm/nar/nar_1new.htm

 

Правила и нормативи

 

48.   Специфични правила и нормативи за устройство и застрояване на територията на Варна, одобрени със заповед №РД-02-14-1734 от 21.09.1999 г. на МРРБ.

49.   Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост; http://www.dobritesasedi.bg/resources/purnes.pdf

50.   Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища;  http://www.shumen.bg/doc/05316.htm


Страницата е посетена 18331 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^