Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложители Хриска Костова Мавродиева и Стефан Димитров Робев, касаещо „Промяна предназначението на магазин №1, с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50м. 2 , находящ се като самостоятелен обект в съществуваща сграда с идентификатор 10135.3511.591, урбанизирана територия, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна.


 2. Заповед №420 за изработване на проект ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.226, кв.24 по плана на СО "Сълзица"


 3. Заповед №421 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-93,100,100а, кв.11 по плана на 26 м.р.


 4. Заповед №422 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-233, кв.12 по плана на СО "Кочмар"


 5. Заповед №423 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1339 и за ПИ№1340, кв.87 по плана на СО "Планова"


 6. Заповед №3381 от 24.09.2020 г. на Кмета на Община Варна за заличаване на адресна регистрация.


 7. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Бизнес комплекс Младост“ АД, касаещо „Промяна предназначението на магазини №7, 8, 9, обособявне на помещения за абонатни станции в сутерена, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“ в съществуващи жилищни сгради, в УПИ VII-„за жилищно строителство, обществено облслужване и магазини“, с идентификатор 10135.3513.1845, кв.4, 26-ти м.р., гр. Варна.


 8. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител „Бизнес комплекс Младост“ АД, касаещо „Промяна предназначението на магазини №7, 8, 9, обособявне на помещения за абонатни станции в сутерена, проектиране на ОВК и вътрешни функционални изменения в четири апартамента“ в съществуващи жилищни сгради, в УПИ VII-„за жилищно строителство, обществено облслужване и магазини“, с идентификатор 10135.3513.1845, кв.4, 26-ти м.р., гр. Варна. За запознаване на обществеността с информацията по ИП, същата е на разположение за срок от 14 дни в сградата на Район „Младост“, ет.2, стая №20.Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 9. Заповед №452 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.494 и за ПИ№10135.3505.497, кв.33 по плана на СО "Сълзица"


 10. Заповед №462/13.10.2020г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXIII-88(ПИ 10135.3515.203), кв.7 по плана на 16 м.р.север


 11. Заповед №463/13.10.2020г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XVII-13 "производствено складови дейности" (ПИ№101035.3514.130), кв.50 по плана на ЗПЗ-Варна


 12.   Заповед №464/13.10.2020г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10135.3505.1020 по плана на СО "Сълзица"


 13. Заповед №465/13.10.2020г.  за изменение на Заповед №202/01.04.2020г. на Главен архитект на Община Варна


 14. Заповед за изземване на общинско жилище


 15. Заповед№473 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-358/ПИ№101035.3506.1515,ПИ№10135.3506.1254/,кв.6 по плана на СО "Пчелина


 16. Издадена Заповед №493/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №507, кв. 58, по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 17. Издадена Заповед №494/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.3505.347, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 18. Издадена Заповед №495/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 1419, кв. 39, по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 19. Издадена Заповед №496/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.3505.633, кв. 51 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 20. Заповед №519 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10135.3505.325, кв.18 по плана на СО "Сълзица"


 21. Заповед №521 за прекратяване административно производство по заявление рег.№АУ030654МЛ-006МЛ/26.08.2019г. и заявление рег.№АУ030654МЛ/29.03.2018г. по Заповед №166/26.04.2018г. и Заповед №555/24.10.2019г. на Главен архитект на Община Варна


 22. Заповед №526 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-69, кв. за по плана на 26 м.р.

Страницата е посетена 2683 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^