Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА 1. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител “ИЛТЕКС“ ЕООД, касаещо „Изграждане на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда“, в УПИ XXV-1809, кв.13, по плана на 26-ти м.р., ПИ с идентидикатор 10135.3513.1809, гр. Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).


 2. Заповед № 3680/05.09.2019 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства


 3. Заповед №232 за прекратяване на наемните отношения, жилище общинска собственост на ул."Никола Корчев" 5


 4. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител “Агромашинаимпекс 2000“ АД, касаещо „Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в цех за производство на протеинови храни и напитки, с капацитет 2800кг/ден, в УПИ XV-1240 – „за производтсвено-складова дейност“, с площ 19 917м2, кв.11, ЗПЗ, гр. Варна.


 5. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, касаещо изграждане на ново изводно поле в електрическа подстанция „Варна запад“, в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.305, гр. Варна.


 6. Заповед № 492 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.3


 7. Заповед №493 за Изработване на проект за преструктуриране на кв.6 по плана на ж.к."Младост" - II


 8. Покана за съставяне на акт .


 9. Заповед №555/24.10.2019г. за допълнение на Заповед №166/26.04.2018г. .


 10. Заповед №166/26.04.2018г. за Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№484 и ПИ№485, кв.55 по плана на СО "Планова" .


 11. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД, касаещо строеж: „Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в УПИ VI-1429 „за жилищно строителство“, (ПИ с идентификатор 10135.3512.1429), кв.2 , по плана на ж.к. „Младост“ – II м.р., гр. Варна с площ 1260 кв.м. .


 12. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Хипократ“ ЕООД, касаещо строеж: „Медицински център с оптика, трафопост и жилищно строителство в ПИ с идентификатор 10135.3513.215, по плана на 26 м.р., гр. Варна“. .


 13. Покана до г-жа Житарова за съставяне на акт за установяване на административно нарушение .


 14. Писмо до г-н Житаров за съставяне на акт за установяване на административно нарушение .


 15. Заповед №579 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1509, кв.42 по плана на СО "Планова" .


 16. Заповед №580 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1508, кв.42 по плана на СО "Планова" .


 17. Искова молба за обявяване на смъртта на Димо Георгиев Русатев .


 18. Писмо до Момчил Георгиев с уведомление за започване на процедура за прекратяване на наемните правоотношения .


 19. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител Община Варна, касаещо „Промяна на предназначението, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1461.10, ПЗ „Планова“, гр. Варна.

  За запознаване на обществеността с ИП, информацията е на разположение в сградата на Район „Младост“, ет.2, ст.20, за срок от 14 дни. Възражения, мнения и препоръки се приемат в установеният срок. 

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).  20. Писмо до Р.Е.Димитров и Заповед №323 от 13.12.2019г. на кмета на район "Младост"


 21. Уведомително писмо до наемателите на общинско жилище в ж.к."Младост", блок 149, вход 7,ет.1, ап.105 (Иванови)Страницата е посетена 58 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^