Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Заповед за изземване на общинско жилище


 2. Заповед№473 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-358/ПИ№101035.3506.1515,ПИ№10135.3506.1254/,кв.6 по плана на СО "Пчелина


 3. Издадена Заповед №493/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №507, кв. 58, по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 4. Издадена Заповед №494/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.3505.347, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 5. Издадена Заповед №495/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 1419, кв. 39, по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 6. Издадена Заповед №496/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.3505.633, кв. 51 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 7. Заповед №521 за прекратяване административно производство по заявление рег.№АУ030654МЛ-006МЛ/26.08.2019г. и заявление рег.№АУ030654МЛ/29.03.2018г. по Заповед №166/26.04.2018г. и Заповед №555/24.10.2019г. на Главен архитект на Община Варна


 8. Заповед №526 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-69, кв. за по плана на 26 м.р.
 9. Съобщение №01/30.11.2020г. за Уведомление за издадена заповед №267/02.11.2020г. на кмета на район "Младост"
 10. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „РУД-Варна“ АД, свързано със : „Строеж на нова жилищна сграда 4 ,Жилищна сграда 5 и Автосервиз ,находящ се в гр.Варна , 26 –ти м.р., кв.13 , УПИ XI-475,район „Младост“, гр. Варна.Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.) 
 11. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ Галерия Строй “ ООД, свързано със : „ Промяна на апартхотел в общежитие от офис в магазин , агроаптека в поземлен имот  с индентификатор 10135.3514.529 , район Младост , Западна Промишлена зона , с площ 2652 кв. м. ,урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ За друг вид застрояване по КККР на гр. Варна.Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)
 12. Заповед №562 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-169 "за обществено обслужване"(ПИ№10135.3511.151), кв.11, по плана на I-ви м.р. в ж.к."Възраждане"
 13. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Явор Гардън“ ООД, относно изграждане на : „Жилищни сгради с подземни и надземни нива в поземлен имот №10135.3513.1777,площ 23407 кв. м,НТП - за друг вид застрояване,стар номер 65,квартал 13, парцел 1-65 район „Младост“ , ул.Орех №2,гр.Варна.Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Галерия Строй“ ООД, касаещо „Промяна на апартхотел в общежитие
 14.  Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Галерия Строй“ ООД, касаещо „Промяна на апартхотел в общежитие от офис в магазин , агроаптека в поземлен имот  с индентификатор 10135.3514.529 , район Младост , Западна Промишлена зона , с площ 2652 кв. м. ,урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ За друг вид застрояване по КККР на гр. Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)
 15. Заповед №299/25.11.2020г. за прекратяване на наемни отношения, жилище в ж.к."Възраждане",бл.61


 16. Обявяване на ИП с възложител РУД- Варна


 17. Заповед №005/12.01.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1849 и за ПИ№239,кв.13 по плана на СО "Планова"


 18. Заповед по чл.99б от ЗГР.

Страницата е посетена 3118 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^