Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Информация за проект „Патронажна грижа за възрастни лица и хора с увреждания-Компонент 3“


 2. Съобщение до М. И. И.


 3. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, свързано с „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка-склад 1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ №19, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна.


 4. Заповед №334/07.07.2020 г. за прекратяване на административно производство по заявление с рег.№АУ062744МЛ-020МЛ/01.04.2020 г. и Заповед №296/27.05.2019 г. на Главен архитект на Община Варна


 5. Заповед №335/07.07.2020 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-515 /ПИ 10135.3515.526/ и УПИ VI-516 /ПИ 10135.3515.527/, кв. 55, по плана на 16 ти м.р., гр.Варна.


 6. Заповед №336/ 07.07.2020 г. за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за ПУП-ПРЗ за УПИ II-599 /ПИ 10135.3506.599/, УПИ XXXIV-603.604.605 /ПИ 10135.3506.1554/, XXXV-606 / ПИ 10135.3506.606/, XXXVI-601 /ПИ 10135.3506.601/ и ПИ 10135.3506.785 в кв. 28 и изменение на част от уличната регулация от о.т. 412 до о.т. 416 по плана на СО "Пчелина"


 7. Заповед №337/07.07.2020 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.585, кв. 42 по плана на СО "Сълзица"


 8. Заповед №338/07.07.2020 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №581, кв. 65 по плана на СО "Планова"


 9. Заповед №063 за прекратяване на наемни отношения


 10. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Евротекс“ ЕООД, касаещо „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка – склад 1, в поземлен имот и идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ №19, район „Младост“, ЗПЗ, гр. Варна.


 11. Заповед №186/28.07.2020 г. за комисия по чл.99б


 12. Обявление на издадена Заповед №363/27.07.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.587, кв. 42 по плана на СО "Сълзица", гр. Варна


 13. Заповед № 389 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-451 "за жил.стр.", УПИ III-452 "за жил.стр.", УПИ IV-453 "за жил.стр.", кв.21 и улична регулация от о.т.128 до о.т.131 в частта на ПИ №10135.3511.451, ПИ№10135л3511л452 и ПИ№10135.3511.453 по ПП па ПУП-ПРЗ на кв.21 по плана на "Възраждане" IV м.р


 14. Заповед №390 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVII-1050,1051,1558,1553,1554, кв.27 по плана на СО "Пчелина"


 15. Заповед №391 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1963, кв.102 по плана на СО "Планова"


 16. Заповед №392 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-591 и УПИ VI-592, кв. 42 по плана на 16 м.р.-север


 17. Заповед №393 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.689,кв.56 по плана на СО "Сълзица"


 18. Заповед по чл.99б от ЗГР.


 19. Заповеди №2963 и 2964 от 14.08.2020 г. на Кмета на Община Варна за заличаване на адресни регистрации! 20. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложители Хриска Костова Мавродиева и Стефан Димитров Робев, касаещо „Промяна предназначението на магазин №1, с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50м. 2 , находящ се като самостоятелен обект в съществуваща сграда с идентификатор 10135.3511.591, урбанизирана територия, НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна.


 21. Заповед №420 за изработване на проект ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.226, кв.24 по плана на СО "Сълзица"


 22. Заповед №421 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II-93,100,100а, кв.11 по плана на 26 м.р.


 23. Заповед №422 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-233, кв.12 по плана на СО "Кочмар"


 24. Заповед №423 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1339 и за ПИ№1340, кв.87 по плана на СО "Планова"

Страницата е посетена 2233 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^