Документи - Обявления
1. Решение на РИОСВ Варна ВА 51-ПР/2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
2. Заповед 042 / 02.05.2011 за допускане на ПУП
3. Решение на РИОСВ Варна ВА 51-ПР/2011 за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
4. Решение на РИОСВ Варна ВА 56-ПР/2011
10.  Заповед 048 / 27.05.2011 за допускане на ПУП
11. Заповед 050 / 27.05.2011 за допускане на ПУП
12. Заповед 056 / 27.05.2011 за допускане на ПУП
13. Решение на РИОСВ Варна ВА 68-ПР/2011
14. Заповед 068 / 17.06.2011 за допускане на ПУП

15. Мерки за недопускане и предотвратяване на пожари в градските, земеделските и горските райони
16. Съобщение във връзка със Закона за гражданска регистрация за лицата, променили настоящия си адрес
17. Заповед 092 / 28.07.2011 за допускане на ПУП
18. Заповед 093 / 28.07.2011 за допускане на ПУП
19. Заповед 160 / 29.08.2011 за ул. "Петко Стайнов", 12, по чл. 195 ал.4 от ЗУТ
20. Заповед 104 / 09.09.2011 за допускане на ПУП
21. Заповед 109 / 15.09.2011 за допускане на ПУП
22. Заповед 110 / 15.09.2011 за допускане на ПУП
23. Заповед 217 / 05.12.2011 за одобряване на оценка на извършени подобрения
24. Заповед 218 / 05.12.2011 за одобряване на оценка на извършени подобрения
25. Заповед 219 / 05.12.2011 за одобряване на оценка на извършени подобрения
26.
Заповед 231 / 16.12.2011 за одобряване на оценка за земя
27. Заповед 003 / 08.02.2012 за изработване на ПУП
28. Заповед 006/13.02.2012 за изработване на ПУП
29.
Заповед 007/13.02.2012 за изработване на ПУП
30. Заповед 008/13.02.2012 за изработване на ПУП
31. Заповед 012/13.02.2012 за изработване на ПУП
32. Заповед 014/13.02.2012 за изработване на ПУП
33. Заповед 015/13.02.2012 за изработване на ПУП
34. Заповед 017/13.02.2012 за изработване на ПУП
35. Заповед 019/14.02.2012 за изработване на ПУП
36. Заповед 020/14.02.2012 за изработване на ПУП
37.  Заповед 021/17.02.2012 за изработване на ПУП
38. Заповед 028/17.02.2012 за изработване на ПУП
39. Заповед 030/17.02.2012 за изработване на ПУП
40. Заповед 031/17.02.2012 за изработване на ПУП
41. Заповед 039/17.02.2012 за изработване на ПУП
42. Заповед 041/17.02.2012 за изработване на ПУП
43. Заповед 030 / 28.02.2012 за одобряване на оценка на извършени подобрения
44. Решение на РИОСВ Варна ВА 26-ПР/2012
45. Решение на РИОСВ Варна ВА 32-ПР/2012 - за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение “Временно съхраняване на излезли от употреба МПС” в ПИ 10135.3514.116 с възложител „Одисей 41” ООД, гр. Варна
46. Заповед 048 / 22.03.2012
47. Заповед 050 / 27.03.2012 за одобряване на оценка на извършени подобрения
48. Заповед 051 / 27.03.2012 за одобряване на оценка на извършени подобрения
49. Заповед 052 / 27.03.2012 за одобряване на оценка на извършени подобрения
50. Заповед 054/26.03.2012 за изработване на ПУП
51. Относно управление на дейностите с отпадъци
52. Заповед 061/26.02.2012 за изработване на ПУП
53. Заповед 074/26.02.2012 за изменение
54. Заповед 081/27.02.2012 за изработване на ПУП
55. Заповед 082/27.02.2012 за изработване на ПУП
56. Решение на РИОСВ Варна ВА 55-ПР/2012
57. Заповед 064/11.04.2012 за одобряване оценката на земя
58. Заповед 099/20.04.2012 за изработване на ПУП
59. Уведомление за инвестиционно предложение - РИОСВ от 03.05.2012
60. Заповед 104/16.05.2012 за изработване на ПУП
61. Заповед 109/16.05.2012 за изработване на ПУП
62. Заповед 113/16.05.2012 за изработване на ПУП
63.  Решение на РИОСВ Варна ВА 73-ПР/2012
64. Заповед 131/19.06.2012 за изработване на ПУП
65. Заповед 133/03.07.2012 за за прекратяване на наемни отношения
66. Заповед 136/19.06.2012 за изработване на ПУП
67. Заповед 139/19.06.2012 за изработване на ПУП
68. Заповед 146/19.06.2012 за изработване на ПУП
69. Заповед 149/27.07.2012 за прекратяване на наемни отношения
70. Заповед 151/31.07.2012 за прекратяване на наемни отношения
71. Заповед 4/10.08.2012 за изработване на ПУП
72. Заповед 162/10.08.2012 за изработване на ПУП
73. Заповед 163/10.08.2012 за изработване на ПУП
74. Заповед 165/10.08.2012 за изработване на ПУП
75. Заповед 167/13.08.2012 за промяна в заповед за ПУП
76.  Решение на РИОСВ Варна ВА 114-ПР/2012
77. Решение на РИОСВ Варна ВА 120-ПР/2012
78. Решение на РИОСВ Варна ВА 130-ПР/2012
79. Заповед 181/18.09.2012 за одобряване оценката на земя
80.
Обявление във връзка с решение на Варненски административен съд по адм. дело 3006/2010
81. Заповед 172/04.09.2012 за прекратяване на наемни отношения
82. Заповед 173/04.09.2012 за прекратяване на наемни отношения
83. Заповед 174/04.09.2012 за прекратяване на наемни отношения
84.  Решение на РИОСВ Варна ВА 138-ПР/2012
85. Заповед 201/15.10.2012  относно места за разхождане на кучета
86, Заповед 177/18.09.2012 за прекратяване на наемни отношения
87.Уведомления за дължими наеми
88. Решение на РИОСВ Варна ВА 146-ПР/2012
89. Заповед 185/26.09.2012
90. Заповед 4721/23.11.2012 за изработване на ПУП
91. Заповед 4722/23.11.2012 за изработване на ПУП
92. Заповед 212/05.11.2012
93, Заповед 229/16.11.2012 за прекратяване на наемни отношения
94. Заповед 181/23.11.2012 за изработване на ПУП
95. Заповед 182/23.11.2012 за изработване на ПУП
96. Заповед 183/23.11.2012 за изработване на ПУП
97. Заповед 192/23.11.2012 за изработване на ПУП
98. Заповеди  за изработване на ПУП от 23.11.2012 г. 
99. РИОСВ Уведомление за инвестационно предложение
100. Относно инвестиционно предложение за "разширяване на дейността на действащата площадка за отпадъци с включване на нови видове отпадъци -НУБА, ЕЕО, отработени масла,гуми,отпадъци от опаковки, черни и цветни метали" в ПИ №10135.3514.305 и ПИ №10135.3514.306, район "Младост", ж.к."Възраждане", възложител "Ел Зет Метал" ЕООД
101. Писмо от РИОСВ относно комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "зала за бадминтон и тенис на маса" в УПИ XII-233,234,кв.9, II м.р., ж.к."Младост"
102. Заповед 232/23.11.2012 за изработване на ПУП
103. Заповед 219/12.11.2012 за прекратяване на наемни отношения
104. Уведомление за инвестиционно предложение - РИОСВ от 07.01.2013
105. Заповед 244/06.12.2012 за прекратяване на наемни отношения
106.  Писмо П4012001156МЛ от 07.12.2012
107. Писмо П4012001157МЛ от 07.12.2012
108. Покана за добр. плащане ПИБ12004040МЛ от 17.12.2012
109. Покана за добр. плащане ПИБ12004037МЛ от 17.12.2012
110. Заповед 010/25.01.2013 за изработване на ПУП
111. Заповед 011/25.01.2013 за изработване на ПУП
112. Заповед 012/25.01.2013 за изработване на ПУП
113. Заповед 013/25.01.2013 за изработване на ПУП
114. Заповед 016/25.01.2013 за изземване на общинско жилище
115. Заповеди 53,55,56/15.02.2013 и 62,63,66/18.02.2013 за изработване на ПУП
116. Заповед 102/04.03.2013 за прекратяване на адм. производство по допускане изработване на  ПИ
117. Заповед 136/07.03.2013 за изработване на ПУП
118.  Заповед 178/12.03.2013 за изработване на ПУП
119. Заповед 187/12.03.2013 за изработване на ПУП
120. Заповед 188/12.03.2013 за изработване на ПУП
121. Заповед 194/13.03.2013 за изработване на ПУП
122. Заповед 201/21.03.2013 за изработване на ПУП
123. Заповед 203/21.03.2013 за изработване на ПУП
124. Заповед 205/21.03.2013 за изработване на ПУП
125. Заповед 208/21.03.2013 за изработване на ПУП
126. Покана за добр. плащане ПИБ12004039МЛ от 17.12.2012
127. Покана за добр. плащане ПИБ13000607МЛ от 15.02.2013
128. Преписка П4013000213МЛ/25.02.2013 относно общ. жилище
129.  Заповед 258/26.03.2013 за изработване на ПУП
130. Заповед 262/26.03.2013 за изработване на ПУП
131. Заповед 278/26.03.2013 за изработване на ПУП
132. Заповед 286/26.03.2013 за изработване на ПУП
133. Заповед 297/26.03.2013 за изработване на ПУП
134. Преписка ИИБ13000807МЛ/07.03.2013 относно общ. жилище
135. Заповед 1458/25.04.2013 на кмета на Община Варна във връзка с условията за провеждане на митинги, събрания и манифестации
136.За собствениците на селскостопански животни
137. Заповед 309/20.06.2013 за изменение
138. Заповеди от 20.06.2013 за изработване на ПУП-ове
139. Заповеди от 28.06.2013 за изработване на ПУП-ове
140. Заповеди от 02.07.2013 за изработване на ПУП-ове
141.  Заповед 154/29.07.2013 за оценка на извършени подобрения
142.  Заповед 155/29.07.2013 за оценка на извършени подобрения
143.  Заповед 156/29.07.2013 за оценка на извършени подобрения

144.  Растително защитни, дезинфекционни и  дезинсекционни мероприятия.
145.  Обява за инвестиционно предложение за строеж на пристройка към стоматологичен кабинет.
146.  Заповед 500/12.09.2013 за изработване на ПУП
147. Писмо предизвестие за прекратяване на наемни отношения
148. Заповед 557/22.08.2013 за изработване на ПУП

149. Преписка АУ096358МЛ/167.09.2013 относно настойничество
150.
Заповед 017/29.01.2013 за прекратяване на наемни отношения
151.
Писмо предизвестие за прекратяване на наемни отношения
152. Покана за добр. плащане ПИБ13002667МЛ от 12.09.2013
153. Покана за добр. плащане ПИБ13002985МЛ от 10.10.2013
154. Декларация по чл.117 от Закона за местните данъци и такси - указания за попълването й.
155. Заповед 187 / 13.09.2013 за прекратяване на наемни отношения
156. Писмо-предупреждение за прекратяване на наемни отношения ОСИСД13004480МЛ /24.10.2013 г.
157. Писмо-предупреждение за прекратяване на наемни отношения ОСИСД13004481МЛ /24.10.2013 г.
158. Заповеди 651, 652, 653, 654, 655, 663 и 666 за изработване на ПУП
159. Обява за инвестиционно предложение 27.11.2013
160.  Заповед 230 / 08.11.2013 за прекратяване на наемни отношения
161. Заповед 736/19.12.2013 за изработване на ПУП
162. Уведомление за инвестиционно предложение от 30.01.2014 г.
163. Информация за преценка необходимостта от ОВОС на инв. предложение от 07.02.2014
164. Заповед 037/06.02.2014 за изработване на ПУП
165.  Заповед 043/06.02.2014 за изработване на ПУП
166. Уведомление за инвестиционно предложение на фирма ВИП БИЛДИНГ от 13.02.2014 г.
167. Заповед 096/20.02.2014 за изработване на ПУП
168. Заповед 097/20.02.2014 за изработване на ПУП
169. Заповед 098/20.02.2014 за изработване на ПУП
170. Заповед 001/07.01.2014 на кмета на р-н Младост
171. Покана до Марчо Ангелов Харалампиев
172. Покана до Живка Радева
173. Покана до Иван и Петър Крумови
174. Уведомление за инвестиционно предложение от 07.03.2014 г.
175. Уведомление за инвестиционно предложение от Елбимекс ООД
176. Съобщение за изземване на общинско жилище
177. Заповед за допускане на ПУП 117
176. Заповед за допускане на ПУП 118
176. Заповед за допускане на ПУП 119
176. Заповед за допускане на ПУП 120
176. Заповед за допускане на ПУП 121
176. Заповед за допускане на ПУП 123
177. Заповед за допускане на ПУП 124
178. Заповед №058/14.03.14г. за изземване на общинско жилище
179. РЕШЕНИЕ ВА-28-ПР/2014 Г. НА РИОСВ ЗА ВИП БИЛДИНГ ГРУП
180. Заповед 158/24.03.2014
181. Съобщение за започване на производство за прекратяване на наемни отношения.
182. Съобщение за започване на производство за прекратяване на наемни отношения.
183. Заповед №1224 за актуални списъци за местата за разполагане на агитационни материали.
184. Заповед за прекратяване на наемни отношения
185. График за раздаване на материали - избори 2014, секции 192 - 241
186. График за раздаване на материали - избори 2014, секции 242 - 395
187. Заповед за прекратяване на наемни отношения No 264
188. ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ЧЛ.4, АЛ.1 ОВОС
189. Издаване на удостоверение за настойничество
190. Заповед 347 за изработване на ПУП - ПРЗ
191. Заповед 348 за изработване на ПУП - ПРЗ
192. Заповед 349 за изработване на ПУП - ПРЗ
193. Заповед 350 за изработване на ПУП - ПРЗ
194. Заповед 351 за изработване на ПУП - ПРЗ
195. Уведомление за представяне на документ към заявление
196. Заповед за прекратяване на наемни отношения
197. Заповед за прекратяване на наемни отношения
198. Покана за доброволно плащане
199. Заповед No 337 за изземване на общинско жилище
200. Обява за производство за прекратяване на наемни отношения
201. Обява за припознаване
202. Заповед за прекратяване на наемни отношения
203. Заповед за прекратяване на наемни отношения
204. Покана за доброволно плащане на задължения
205. Заповед No 0181/20.01.2015 г. на Кмета на община Варна, за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 10135.3511.277 по КК и КР на район "Младост", за изпълнение съгласно чл. 25, ал. 3 от ЗОС.
206. Писмо до г-жа Антоанета Митева относно документи за картотекиране.

207. Заповед за прекратяване на наемни отношения
208. Заповед 038/17.02.2015 г.
209. Заповед 039/17.02.2015г.
210. Заповед 034/17.02.2015г.
211. Заповед 043/17.02.2015г.
212. Покана за доброволно плащане
213. Покана за доброволно плащане
214. Покана за доброволно плащане
215. Покана за доброволно плащане
216. Покана за доброволно плащане
217. Покана за доброволно плащане
218. Покана за доброволно плащане
219. Покана за доброволно плащане

220. Заповед № 160 за изработване на проект за ПУП за ПИ по плана на СО "Планова"

221. Заповед № 159 за изработване на проект за ПУП за ПИ по плана на СО "Планова"

222. Заповед № 158 за изменение на Заповед №573/28.10.2014г. на Главния архитект на Община Варна

223. Заповeд за прекратяване на наемни отношения

224. Писмо до г-н Мариан Петров Болов
225. Покана за доброволно плащане на задължения

226. Писмо и Заповед за прекратяване на наемни отношения


227. Писмо и Заповед за прекратяване на наемни отношения 
228.Заповед 419/11,08,2015
229.Протокол  за извършена проверка по Заповед 168/24,07,2015
230.Протокол за извършена проверка по Заповед 181/10,08,215
231.Протокол за извършена проверка по Заповед 205/10,09,215
232.Заповед за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.441, кв.34 по плана на СО "Сълзица"
233.Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ № 10135.3505.1271,кв.29 по плана на СО "Сълзица"
234.Обявление за припознаване
235.Заповед 037 относно заличаване адресна регистрация
236. Уведомление за започване на производство за прекратяване на наемни отношения
237. Заповед за прекратяване на наемни отношения
238. Заповед за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №286 по плана на СО "Планова"
239. Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№460 по плана на СО "Планова"
240. Заповед №068 за прекратяване на наемни отношения
241. Писмо до заинтересованите страни във връзка със заповед №068
242. Заповед №071 за изземване на общинско жилище
243. Писмо до заинтересованите страни във връзка със заповед №071
244. Ред за получаване на удостоверения по чл. 87, ал.1 от ДОПК
245. Заповед №072 за прекратяване на наемни отношения
246.Писмо до заинтересованите страни към заповед №072
247. Уведомление за заличени адресни регистрации
248. 
Заповед за прекратяване на наемни отношения №097/28.03.2016

249.  Заповед за изземване на общинско жилище  
250.
Заповед № 204 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №315 и ПИ № 317,кв.18 по плана на СО "Планова"
251.
Заповед № 130 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.1290,ПИ№ 10135.3505.1100, ПИ№ 10135.3505.670 и ПИ№10135.3505.680, кв.56 по плана на СО "Сълзица"
252.
Заповед №208 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№223,кв.45 по плана на СО "Планова"
253.
Заповед №209 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.24,кв.11 по плана на СО "Сълзица"
254.
Заповед № 210 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.1244,кв.54 по плана на СО "Сълзица "
255.Заповед № 152/19.05.2016 г. за изземване на общинско жилище с адрес: Варна, ж.к. "Младост", бл.146, вх. 7, ет.1, ап.1"
256.Уведомление от "Акт Лоджистик" АД за инвестиционно предложение"

257.Уведомление за инвестиционно предложение от Ню Ентри ООД, Ню Ентри Ауто ЕООД за изграждане на "Автосервиз с офиси и ателие за красота"
258.
Уведомление от "ИСУ Инвест" ЕАД за инвестиционно предложение "Изграждане на водоземно съоръжение
259.Уведомление до Анелия Асенова Георгиева 
260.
Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ чрез газоразпределителните дружества в България 
261.Уведомление по Заповед №312/24,07,2014г.
2
62.Уведомление по Заповед №318/24,07,2014г.  
263,Уведомление по Заповед №311/24,07,2014г. 
264,Уведомление по Заповед №215/24,07,2014г, 
265.Инвестиционно предложение за съхранение на продукти за растителна защита в съществуващ склад в ПИ с индентификатор10135,35,14130,сграда А2 на Логистичен парк Варна,складово помещение А2-105,с индентификатор 10135,3514,130,97,ул.Перла №26,Западна промишлена зона,район Младост,гр.Варна:'Акт Лоджистик"АД 
266.Уведомление за инвестиционно намерение по ОП "Региони в разтеж" (ОПРР 2014-2020)-Приоритет "Градска среда" 
267.Изграждане на пристройкс за разширение на съществуващо помещение за хляб и хлебни изделия към търговски обект тип ЛИДЛ,находящн се гр.Варна,район Младост,бул.Владислав Варненчик 257-267. 
268.
Уведомително писмо до Антония Борисова Атанасова за доброволно освобождаване на сгради 
269.Уведомително писмо до Борислав Иванов  Костадинов за доброволно освобождаване на сгради 
270.Уведомително писмо до Даниел Насков Джамбазов за доброволно освобождаване на сгради 
271.Уведомително писмо до Дена Георгиева Димова за доброволно освобождаване на сгради 
272.Уведомително писмо до Живко Димитров Димитров за доброволно освобождаване на сгради 
273.Уведомително писмо до Ивайло Борисов Атанасов за доброволно освобождаване на сгради
274. Уведомително писмо до Калерия Тошкова Стоянова за доброволно освобождаване на сгради
275.Уведомително писмо до Мария Димитрова Стоянова за доброволно освобождаване на сгради
276.Уведомително писмо до Наско Атанасов Джамбазов за доброволно освобождаване на сгради
277.Уведомително писмо до Румянка Стойчева Павлова за доброволно освобождаване на сгради
278.Уведомително писмо до Теодор Насков Джамбазов за доброволно освобождаване на сгради
279.Съобщение до Добринка Събева Гаврилова,Съби Йорданов Николов,Росица Събева Топчиева
280,Заповед №221/17,08,2016
2
81.Заповед №231/30.082016
282.Заповед№230/30.08.2016
2
83.Писмо до Керка Тодорова Василева
284.Писмо до Владислав Павлинов Павлов
285.
Решение на РИОСВ за преценяване на необходимостта от  извършван ена екологична оценка на проект за Подробен устройствен план-ПРЗ за 15-ти м.р.(в район „Младост“), с възложител Община Варна 
286.Инвестиционно предложение за: „Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район „Младост“ (ж.к. „Възраждане“, I м.р.), включващо естетизация и модернизация на пространството, заключено между „Ана Феликсова“ , ул. „Петър Алипиев“, улицата западно от бл.17 и локално платно на бул. „Трети март“, гр. Варна.“, с възложител Община Варна.
2
87.
Решение на РИОСВ за инвестиционно предложени: „Планирано измениение във вида на съхраняваните продукти в съществуващ логистичен склад, находящ се в район „Младост“, ул. „Перла“ №26, ЗПЗ, с възложите „Акт Лоджистик“АД

288.Заповед № 296 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №701,кв.75 по плана на СО "Планова"

 

289.Заповед № 312 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№969,кв.102 по плана на СО "Планова"

 

290.Заповед № 324 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1292,кв.2 по плана на СО "Планова"

 

291.Заповед № 326 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.525,кв.39 по плана на СО "Сълзица"

 

292.Заповед №335 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.495,кв.33 по плана на СО "Сълзица"

 

293.Заповед № 233 за изземване"

 

294.Заповед № 234 за изземване"

 

295.Писмо и заповед № 220 за прекратяване наемни отношения"

 

296.Писмо за отказ на регистрация на Жанет Росенова Георгиева

 

297.Писмо за отказ на регистрация на Веселин Емилов Марчев

 

298.Обява за инвестиционно предложение за изграждане пристройка към ЛИДЛ2
2
99.Констативен акт №03/03,10,2016

 300.

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/ 2003 г., поел. Изм. И доп.,ДВ бр.12/ 2016 год.), поставихме на таблото в район „Младост" - Община Варна, обява за ивестиционно предложение: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип", което ще се реализира в УПИ V-1796, /ПИ с идентификатор 10135.3514.538 по КК на гр. Варна/, кв.22 по плана на ЗПЗ, гр. Варна.

Документацията е на разположение в стая 10, ет.1, район „Младост", всеки ден от 9.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост" - Община Варна.

За повече информация тел: 052/ 820 869


301.Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на: „Производтсвена и складова база на фирма „СЕВАН С.В. ЕООД“ ”, с местоположение: ЗПЗ, ул. „Перла“ №26

 

302.Заповед за прекратяване на наемни отношения

 

303.Уведомление за инсвестиционно предложение за изграждане на жилищна сграда с ремонтна работилница в УПИ II 591 „За жилищно сроителство“, кв. 17, по плана на жк „Възраждане“ – I-ви м.р. , гр. Варна

 

304.Инвестиционно предложение : Ползване на отпадък „увлечена летяща пепел“ като добавка към цимента при производството на бетонови и цименто-пясъчни разтвори, с възложител „ЗСК Девня“ АД.

 305.До Керка Тодорова Васева
 306.До Владислав Павлинов Павлов
 307.До Дена Георгиева Димова
 308.До Калерия Тошкова Стоянова
 309.До Калерия Тошлова Стоянова
 310.До Антония Борисова Атанасова
 311.До Живко Димитров Димитров
 312.До Ивайло Борисов Атанасов
 313.До Тодорка Иванова Димова
314.Заповед №490 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3525.5, по плана на ж.к."Възраждане" IV
315.
Заповед №394 за изработване на проект за ПУП-ПР за ПИ № 1251 и ПИ №1361, кв.37 по плана на СО "Планова"
316.
Заповед № 412 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 10135.3505.817, кв.31 по плана на СО "Сълзица"
317.
Заповед № 435 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 10135.3505.1083, кв.58 по плана СО "Сълзица"
318.
Заповед № 478 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ "Туристическо дружество "Хан Аспарух" по плана на ЗПЗ
319.
Заповед № 483 - Отказ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3511.333, част от УПИ "Училище",кв.9 по плана на ж.к."Възраждане" IV

320.Заповед № 496 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.532, кв.33 по плана на СО "Сълзица"

 

321.Заповед №4558 от 09.12.2016г. на Кмета на Община Варна,във връзка с профилактика за недопускане разпространението и ограничаване на високопатогенна инфлуенца по птиците и Африканска чума по свинете.

 

322.Писмо относно задължения за неоснователно използване на общинска площ

 

323.Писмо относно задължения за неоснователно използване на общинска площ 
324.Молба за обявяване на смъртта на Димитър Йорданов Димитров 
325.
Уведомление за инвестиционно предложение - реконструкция на съществуваща бензиностанция
3
26.До Колю Иванов Тодоров
327.Уведомление за инвестиционно предложение - изграждане подземен разпределителен топлопровод и разклонения
328.
Уведомление за инвестиционно предложение - мебелен магазин
329.Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова сграда, включваща офис-помещения, магазини, кафе-сладкарница и подземен паркинг“ в УПИ VIII-“обществено обслужване“ , идентичен с ПИ с идентификатор 10135.3513.1846 по КК, кв.4, 36-ти м.р., гр. Варна.

330.Уведомяваме Ви, че Проджект инженеринг Варна ЕООД има следното инвестиционно предложение: изграждане на нова пететажна сграда, включваща основно офис-помещения, четири магазина, кафе-сладкарница и подземен паркинг, в урегулиран поземлен имот (УПИ) V111- „обществено обслужване” (идентичен с ПИ 10135.3513.1846 по КК), с площ 837 кв.м., кв.4, 26 м.р., гр. Варна

333. Относно назначаване на комисия по смисъла на чл.99б, ал.1 от Закона за гражданската регистрация
334.
Обявяване отсъствие на лицето Янко Иванов Гошев / Георгиев
335.
Заповед №141 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.346,кв.29 по плана на СО "Сълзица
336.
Заповед №152 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №1416 и ПИ № 1433,кв.102 по плана на СО"Планова"
337.
Заповед №156 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за Въздушна Електропроводна линия 110kV п/ст "Варна север"- п/ст"Каварна"
338.
Заповед №171 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.163, кв.13 по плана на СО "Сълзица
339.
Заповед №173 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.1297,кв.43 по плана на СО "Сълзица
3
40.Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Металекс строй“ ООД,  за : „Изграждане на жилищен комплекс-затворен тип, състоящ се от два обекта -  Сграда 1 и Сграда 2Към двете сгради ще бъдат обособени гаражи и открити паркоместа.

Двата имота са с начин на трайно ползване – ниско застрояване и трайно предназначение на територията – урбанизирана, чиято бщата й площ е 4, 844 в землището на гр. Варна, Община Варна“. 
3
50.
Уведомително писмо до Мария Димитрова Тодорова за припознаване на Никол Марийова Тодорова
3
51.Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на парк в ж.к. „Възраждане“ , ПИ с индетификатор 10135.3511.621 (УПИ III-621 „за публично парково пространство“), кв.17, по плана на ж.к. „Възраждане“ – I-ви м.р., гр. Варна.

Възложител: Община Варна 

352. Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - (ПУП) и план за регулация и застрояване – (ПРЗ), за УПИ II – „супермаркет и паркинг“, кв.5, по плана на ЖК „Младост“ 2-ри м.р., с идентификатор ПИ 10135.3512.224, гр. Варна. „ Възложител: „АРМАДА 2010“ ЕООД

353. Уведомление за инвестиционно предложение за: „Изграждане на нова пететажна сграда, включваща основно офис-помещения, четири магазина кафе-сладкарница и подземен паркинг, в УПИ VIII-„обществено обслужване“ , идентичен с ПИ с идентификатор 10135.3513.1846 по КК, с площ 837 кв.м. , кв. 4 26-ти м.р. , гр. Варна.” Възложител: „Проджект инжинеринг Варна“ ЕООД

354. Във връзка с промяна на административни адреси

355. Работна карта относно спазване реда за отглеждане домашни животни, кучета и разхождането им в специални преградени места, обозначени с табели на територията на ж. к. "Младост" от бл. 100 до бл. 153 до бл. 154 и промишлената зона до бул. "Владислав".
3
56.Констативен Протокол от 24.07.2017 относ но сграда на ул.Елин пелин 18
357. Искане за преценяване необходимостта от ОВОС от "Армада 2010 ЕООД" на територията на поземлен имот No 10135.3512.224 землище гр. Варна
358.
Уведомително писмо до Сибял Галиб Шабан за припознаване на дете Франческа Сибял Галиб
359.
Уведомително писмо до Красимира Райчева Манолова и констативни протоколи
360.
Съобщение до всички заинтересовани лица в сграда, находяща се в ж.к. Възраждане, бл.59, вх.1, вх.2 и вх.3 относно подготовка на терен за възстановяване на СМР по изпълнение на РС №147/2016 г. на главен архитект на Община Варна за строеж: „Основно обновяване на многофамлини жилищна сгради“     
3
61.Уведомление за процедура по предварително отчуждаване на имоти, попадащи в проект за реконструкция на ул. „Ана Феликсова
362.
Уведомление за инвестиционно предложение за: „Измениение на ПУП_ПРЗ за УПИ XIV-109, ПИ с идентификатор 10135.3506.109, кв.3, по плана на СО Пчелина, гр. Варна“. Възложител Орлин Анков Христов
363. Уведомление до собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“, предвиждащ изграждането на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.
364. Заповед за прекратяване на наемни отношения между район "Младост" и Стефан Стоянов
365. Уведомление до собствениците на недвижими поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС, попадащи в обект: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“,район „Приморски“, район „Одесос“ и район „Младост“, гр. Варна с възложител община Варна“, предвиждащ изграждането на обект публична общинска собственост за задоволяване на общински нужди, които не могат да бъдат задоволени по друг начин.
366. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД, гр. Варна, за: „Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 колона с 16 бр.стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост от МТП 840 СО „Сълзица“ , по плана на СО „Сълзица“, СО „Кочмар“ , район “Младост“ .
Местата на стълбовете са събразени с имотните граници и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник. Предвидени са изкопни работи за монтиране на стълбовете. Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При монтаж на новите стомано-бетонни стълбове. Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При монтаж на новите стомано-бетонни стълбове ще с използва наличната пътна изнфраструктура.“
За запознаване на обществеността с инвестиционното предложение, информацията е на разположение в стая 20, в сградата на район „Младост“, за срок от 14 дни. .
367. Протокол №04/22.11.2017г. от заседание на комисията по чл.6,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите,настаняване и продажба на общински жилища.
 
368.Заповед №451/14.12.2017 на кмета на Р-н.Младост
369. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД за: „ Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (1 колона с 16 бр. нови стълбове, изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост от МТП 840 СО „Сълзица“, по плана на СО „Сълзица“, СО „Кочмар“, район „Младост“.“
370. Уведомление за инвестиционно педложение, с възложител „ХАМБУРГЕР РЕСАЙКЛИНГ БУЛГАРИЯ“ ЕООД, за: „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране и предварително третиране (сортиране и балиране) на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, текстилни материали и отпадъци от опаковки“ . Ще се обособи в ПИ с идентификатор 10135.3514.146, ЗПЗ.
371. Уведомление за инвестиционно намерение с възложител "БЛД ХОУМС" ЕООД за изместване на съществуващи Водопровод и Канализация.
372. Уведомление за инвестиционно предложение на "Енерго-про Мрежи" АД, за изграждане на въздушни кабелни електропроводни линии в СО "Кочмар"
373. Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на многофункционална жилищна сграда" в ПИ с идентификатор 10135.3513.193, урбанизирана територия с начин на трайно ползване "Ниско застрояване до 10 метра" с площ 3266 кв.м., бул.Сливница №166
374.Писмо до Стоян Милев Атанасов
375.Писмо до Златко Иванов Илиев
376. Изграждане на въздушна кабелна линия 0,4 с изолирани усукани алуминиеви проводници (2 клона с 13бр. нови стълбове), изправяне на нови стълбове в имоти – общинска собственост, електрозахранени от БКТП №2052 с кабелни линии НН до стълб 1-I и до стълб 1-II, по плана на СО „КОЧМАР“, Район „Младост“, гр. Варна.
377. Уведомление за инвестиционно предложение, касаещо изграждане на „Супермаркет за хранителни и битови стоки, с помещение за хляб и хлебни изделия, тип ЛИДЛ, в УПИ VI-224, кв. 5, по плана на 26-ти м.р., район „Младост“. Възложител ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД.
378. Уведомление за инвестиционно предложение, касаещо изграждане на „Пътна връзка към ул. „Вяра“ за УПИ V-224 – за обществено обслужване и жилищно строителство , УПИ VI-224 - за търговия и обществено обслужване и пътна връзка към бул. „Сливница“ за УПИ VI-224 – за търговия и обществено обслужване.“ . Възложител: ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО.КД.
379. Инвестиционно предложение с възложител „Спедстрой“ ЕООД, касаещо изграждане на: „Нова 9-етажна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 10135.3511.561, УПИ – „за жилищно строителство“, с площ 613кв.м., по плана на жк „Възраждане“ II.”
3
80.Уведомление за инвестиционно предложение,с възложител „Екологична компания“ ЕООД, касаещо изграждане на площадка за извършване на дейности по събиране и временно съхраняване до предаване за последващо оползотворяване на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.). Площадката ще бъде изградена в поземлен имот с индетификатор 10135.3515.1583, с площ 499 м2, от обща площ 499 м2, с административен адрес -  ул. „Райко Даскалов“ №2, район „Младост“, гр. Варна. 381.Писмо до Живко Петров и Николай Петров за започване на производство по прекратяване на наемните правоотношения 

382. Уведомление за инвестиционно предложение, с жъзложители „Тайп инвест“ ЕООД и „Каргон билд“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на многофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-459, ПИ с идентификатор 10135.3506.459, кв.18, по плана на СО „Пчелина“, Община Варна, Област Варненска.

Страницата е посетена 14359 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Галерия

Район Младост

Сигнали за корупция
cash.jpg
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^