Документи - Обявления
 1. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „РЕИ МЕТАЛ“ЕООД ,касаещо: „Разширение на съществуващ център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в (ПИ 10135.3514.330), с площ 1120 кв.м, урбанизирана територия, с НТП„За търговски обект, комплекс“ по КККР на гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 2. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ“ЕООД, касаещо: „Промяна предназначението на помещение– кафе сладкарница в сграда на бул.„Трети Март”№3, ж.к.Възраждане, с (ПИ 10135.3511.562), в „Цех за производство на храни“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 3. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на сграда със смесено предназначение (жилищна и търговска част), в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3511.578, кв.15, с площ 4995 кв.м, по плана на ж.к.„Възраждане“, бул. „Република“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 4. Заповед №527/15.10.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-289 (ПИ №10135.3515.496),кв.40 по плана на 16 м.р.-север
 5. Заповед №528/15.10.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.352, кв.29 по плана на СО "Сълзица"


 6. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В ООД“, и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на търговски комплекс“, състоящ се от голям хранителен магазин, магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, автомивка и зона за паркиране в ПИ (10135.3513.1964) с площ 5503 кв.м, с НТП „Високо застрояване – над 15м“, с административен адрес:бул. „Сливница“, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 7. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В ООД“, и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на нова търговска сграда с открит паркинг и обслужващи обекти“, състоящ се от голям хранителен магазин, магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, автомивка и зона за паркиране в ПИ (10135.3513.1964) с площ 5503 кв.м, с НТП „Високо застрояване – над 15м“, бул. „Сливница“, район „Младост“, гр.Варна.


 8. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ОСПРЕЙ“ ООД, касаещо: „Изграждане на пет жилищни сгради“, в УПИ XXV-205, кв.9, идентичен с ПИ (10135.3506.1398) с площ 2126 кв.м, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( изм. – ДВ, бр.31 от 2019г., в сила от 12.04.2019г.)


 9. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В“ ООД и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на нова търговска сграда с открит паркинг и обслужващи обекти“, състоящ се от голям хранителен магазин, магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, автомивка и зона за паркиране в ПИ (10135.3513.1964) с площ 5503 кв.м, с НТП „Високо застрояване – над 15м“, бул. „Сливница“, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 10. Заповед №3740/18.11.2021г. на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки за периода от 00:00 ч. на 21.11.2021 г. до 20:00 ч. на 21.11.2021 г.


 11. Заповед №545/18.11.2021г. за изработване на проект ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XV-413, УПИ XLV-414 и УПИ XLIV-414, кв. 8 по плана на СО "Пчелина"


 12. Заповед №267/25.11.2021 г. за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 13. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ 2010“ ЕООД, касаещо: Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти“, в УПИ II-261, кв.16, ПИ (10135.3512.261), с площ 5954 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

   

 14. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ОСПРЕЙ“ ООД, касаещо: „Изграждане на пет жилищни сгради“, в УПИ XXV-205, кв.9, ПИ (10135.3506.1398), с площ 2126 кв.м, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Младост“, гр.Варна.Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 15. Уведомителни писма относно подаден сигнал от собственик и заличаване на адрес по чл.99б от ЗГР.                                                                                                  


 16. Заповед № 603/29.12.2021г. за изработване на ПУП план -извадка ПРЗ за УПИ IV-338 "За жилищно строителство", кв.18 и улична регулация от о.т. 87 през о.т.104 до о.т.97, по плана на ж.к."Възраждане" IV м.р..


 17. Заповед № 604/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.609, кв.45, по плана на СО "Сълзица"


 18. Заповед № 605/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение УПИ II-539, УПИ III 540 и УПИ XIII-538, кв.24 по плана на СО "Пчелина"


 19. Заповед № 606/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение УПИ XXIX-407 и XXX-407, кв.8 по плана на СО "Пчелина"


 20. Заповед № 607/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №237, кв.27, по плана на СО "Планова"


 21. Заповед № 608/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №371,кв.22, по плана на СО "Планова"


 22. Заповед № 609/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1398,кв.45,по плана на СО "Планова"


 23. Заповед № 610/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№2011,кв.80, по плана на СО "Планова"


 24. Съобщение №01/11.01.2022г. до управителя на "Хипер врати" ЕООД и констативен протокол от 13.12.2021г.


 25. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, касаещо: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование-ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ “, в УПИ VIII-538, за жилищно строителство, ПИ (10135.3514.814), с площ 19795 кв.м , кв.22, НТП високо застрояване – над 15 м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 26. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ 2010“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти“, в УПИ II-261, кв.16, ПИ (10135.3512.261), с площ 5953 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

Страницата е посетена 1970 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^