Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Обявление на ПУП. 2. Заповед № 1566/29.04.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1129/19.03.2020 г.


 3. Заповед № 1583/01.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 4. Заповед № 1584/01.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1138/20.03.2020 г.


 5. Заповед № 1585/04.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 6. Заповед № 1647/11.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 7. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Газ транс петролиум“ ЕООД, касаещо „Изграждане на сграда за офиси и складове“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.753, с площ 2735м2, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна.


 8. Заповед №245/13.05.2020 г. за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-557 и УПИ VII-556 и УПИ VIII-555, кв.28 по плана на СО "Пчелина"


 9. Заповед №246 /13.05.2020 г за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI-248 и УПИ XVI-249, кв.16 по плана на СО "Кочмар"


 10. Заповед №251 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1801 "за жил.стр" и УПИ I-"за озеленяване", кв.11а по плана на 26 м.р.


 11. Заповед № 1649/12.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение и допълнение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 12. Заповед № 1659/14.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с въвеждане на противоепидемични мерки в администрацията на община Варна, считано от 14.05.2020 г. до 14.06.2020 г.


 13. Заповед № 1660/14.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с т.III от Заповед № РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването на РБ


 14. Заповед № 1697/18.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1660/14.05.2020 г.


 15. Заповед № 1700/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с възстановяване дейността на общинските детски ясли, считано от 26.05.2020 г.


 16. Заповед № 1704/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 1697/18.05.2020 г.


 17. Заповед № 1707/19.05.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с възстановяване дейността на общинските детски градини и детските градини с яслени групи, считано от 26.05.2020 г.


 18. Заповед №270/21.05.2020 г. за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXIII-78 и УПИ XLI-79,80 и УПИ XXVI-81, кв.7 по плана на 16 м.р.-север


 19. Заповед за комисия по чл.99б от ЗГР
 20. ОБЯВЯВАНЕ СМЪРТ НА М.П.
 21. Заповед за комисия по чл.99б от ЗГР.


 22. Заповед № 2235/23.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2014/15.06.2020 г.

 23. Заповед № 2234/23.06.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с отменяне на Заповед № 2013/15.06.2020 г.

 24.  Протокол № 1/16.06.2020г. от заседание на комисията по чл.6,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища
   
   


 25. Информация за проект „Патронажна грижа за възрастни лица и хора с увреждания-Компонент 3“


 26. Съобщение до М. И. И.


 27. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, свързано с „Извършване на дейности по временно съхранение и балиране/уплътняване на битови отпадъци от облекла и текстил“ на площадка-склад 1, в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.238, ул. „Уста Кольо Фичето“ №19, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна.


 28. Заповед №334/07.07.2020 г. за прекратяване на административно производство по заявление с рег.№АУ062744МЛ-020МЛ/01.04.2020 г. и Заповед №296/27.05.2019 г. на Главен архитект на Община Варна


 29. Заповед №335/07.07.2020 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ V-515 /ПИ 10135.3515.526/ и УПИ VI-516 /ПИ 10135.3515.527/, кв. 55, по плана на 16 ти м.р., гр.Варна.


 30. Заповед №336/ 07.07.2020 г. за разрешаване изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за ПУП-ПРЗ за УПИ II-599 /ПИ 10135.3506.599/, УПИ XXXIV-603.604.605 /ПИ 10135.3506.1554/, XXXV-606 / ПИ 10135.3506.606/, XXXVI-601 /ПИ 10135.3506.601/ и ПИ 10135.3506.785 в кв. 28 и изменение на част от уличната регулация от о.т. 412 до о.т. 416 по плана на СО "Пчелина"


 31. Заповед №337/07.07.2020 г. за разрешавене изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.585, кв. 42 по плана на СО "Сълзица"


 32. Заповед №338/07.07.2020 г. за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №581, кв. 65 по плана на СО "Планова"Страницата е посетена 1517 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството

^ Нагоре ^