Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Хипократ“ ЕООД, касаещо строеж: „Медицински център с оптика, трафопост и жилищно строителство в ПИ с идентификатор 10135.3513.215, по плана на 26 м.р., гр. Варна“. .


 2. Покана до г-жа Житарова за съставяне на акт за установяване на административно нарушение .


 3. Писмо до г-н Житаров за съставяне на акт за установяване на административно нарушение .


 4. Заповед №579 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1509, кв.42 по плана на СО "Планова" .


 5. Заповед №580 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-1508, кв.42 по плана на СО "Планова" .


 6. Искова молба за обявяване на смъртта на Димо Георгиев Русатев .


 7. Писмо до Момчил Георгиев с уведомление за започване на процедура за прекратяване на наемните правоотношения .


 8. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител Община Варна, касаещо „Промяна на предназначението, основен ремонт и пристрояване на съществуваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3511.1461.10, ПЗ „Планова“, гр. Варна.

  За запознаване на обществеността с ИП, информацията е на разположение в сградата на Район „Младост“, ет.2, ст.20, за срок от 14 дни. Възражения, мнения и препоръки се приемат в установеният срок. 

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.). 

 9. Писмо до Р.Е.Димитров и Заповед №323 от 13.12.2019г. на кмета на район "Младост"


 10. Уведомително писмо до наемателите на общинско жилище в ж.к."Младост", блок 149, вход 7,ет.1, ап.105 (Иванови)


 11. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, за изграждане на строеж: „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ в УПИ XVII-13, ПИ с идентификатор 10135.3514.130, кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна“. Документацията е на разположение в стая 20, ет.2, район „Младост“, всеки ден от 9.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост” – Община Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 12. Заповед №008/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 1380, кв. 89 по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 13. Заповед №009/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-513 /ПИ 10135.3515.524/ и УПИ ІV-514 /ПИ 10135.3515.525/, кв. 55 по плана на 16 м.р. на гр. Варна


 14. Заповед №010/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна за допълнение към Заповед №493/19.09.2019 г.


 15. Заповед №011/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ LIII-1306 „ за производствено-складова дейност“ /ПИ 10135.3514.677 и ПИ 10135.3514.678/ , кв. 35 по плана на ЗПЗ, гр. Варна


 16. Заповед №012/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.832 и ПИ 10135.3505.833, кв. 57 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 17. Заповед №013/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1404 „ за жил.стр.“, кв. 18, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна.


 18. Заповед №014/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 1380, кв. 89 по плана на СО „Планова“


 19. Заповед №015/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.73, кв. 9 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 20. Обявление на Заповед № 029 от 28.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1474,1475 „за жил.стр.“, кв. 18 по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV, гр. Варна по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 18 по плана на ж.к. „Възраждане „ ІV, гр. Варна.


 21. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, за изграждане на строеж: „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ в УПИ XVII-13, ПИ с идентификатор 10135.3514.130, кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна“.
  Характеристики на инвестиционното предложение:
  Логистичен nарк Варна е разположен в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западна промишлена зона, гр.Варна, върху обща площ от 126945 кв.м. За територията има влязъл в сила ПУП-ПР3, с който същата е определена като чисто производствена с показатели на застроаване: максимална nлътност 70%; максимален Кинт 2,4; минимум озеленяване 20%; максимална височина 15м. Сграда А4 ще бъде разположена на площ около 2500 кв.м., с размери в план приблизително 100 м х 25 м, с РЗП около 3200 кв.м., като за част от нея се предвижда да бъде на две нива - на първото ниво ще се разположат магазини за промишлени стоки c площт всеки по около 100 кв.м., а на второ ниво офиси. В останалата част се предвиждат едноетажни складове с nлощ около 1700 кв.м. Складовете са предназначени за съхраняване на негорими материали в горими опаковки и ще бъдат със светла височина около б,50 м.
  Документацията е на разположение в стая 20, ет.2, район „Младост“, всеки ден от 9.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост” – Община Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).
 •  
 • Обява за среща за обществено обсъждане Выложителят Веолия Енерджи Варна ЕАД със седалище гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, На основание чл. 127 от Закона за устройството на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП Плансхема за топлоснабдяване на район Младост и ПУП План-схема за топлоснабдяване на район Владислав Варненчик. Обсъждането ще се проведе на 13.02.2020 г. от 15:00 часа в гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, конферентната зала на дружеството. План-схемите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното време в офисите на дружеството в гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5 Писмени становища могат да се предоставят в офиса на Выложителя - гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, както и в информационните центрове на Община Варна. За контакти по общественото обсъждане от страна на выложителя: Емил Боев +359 884 473 803; електронен адрес за кореспонденция - emil.boev@veolia.com

  Страницата е посетена 344 пъти


  Версия за печат Версия за печат


  Информация
  Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

  ^ Нагоре ^