Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1369465 всичко

 15 посетители онлайн

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разширява обхвата си.

В нея вече ще могат да се включат и панелни блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г.

За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е необходимо да се учреди и регистрира Сдружение на собствениците /СС/ по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.

За да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите условия по нея, трябва да има не по-малко от 95% съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички жилища. За целта, всички собственици които не участват в сдружението, следва да подпишат декларация (приложение No: 12) от методическите указания.

 

Необходимите документи за учредяване на Сдружение са :

 

-       Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) - Приложение №3 Образец към Методическите указания

-       Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) - Приложение №4 Образец към Методическите указания

-       Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

-       Списък на собствениците участващи в Сдружението.

 

Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания, и получава БУЛСТАТ. 

 

ВАЖНО

Сдруженията на собствениците регистрирани по чл. 25, ал.1 от ЗУЕС , се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата. Те нямат касателство с неизплатени месечни задължения на собствениците на етажната собственост, не са търговски дружества и не подлежат на данъчно облагане. Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която  ще кандидатства по Програмата

 

Всички сдружения, които подпишат тристранен договор с ББР до края на 2016 година, ще бъдат финансирани през 2017 година.

На страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са публикувани утвърдените методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ

  • дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
  • обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
  • изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

ü  По външните сградни ограждащи елементи:

o    подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

o    топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

ü  По системите за поддържане на микроклимата:

o    основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

o    изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

o    ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

o    реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

o    ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

o    инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;

o    инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

o    газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

o    мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА

-       РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ/ЖИЛИЩЕТО

-       ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ/ЖИЛИЩЕТО

-       ПОДМЯНА НА АСАНСЬОРИ С НОВИ ИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА


Страницата е посетена 11292 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^