Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258083 всичко

 13 посетители онлайн

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради разширява обхвата си.

В нея вече ще могат да се включат и панелни блокове с по-малко от 36 апартамента, както и тухлени сгради, в които поне 60% от разгънатата застроена площ са жилищни апартаменти. За да отговарят на условията, тези кооперации трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г.

За участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е необходимо да се учреди и регистрира Сдружение на собствениците /СС/ по реда на Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ от собствениците, притежаващи не по-малко от 67% собственост на идеални части от общите части в сградата.

За да се обнови самата сграда и да се изпълнят необходимите условия по нея, трябва да има не по-малко от 95% съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички жилища. За целта, всички собственици които не участват в сдружението, следва да подпишат декларация (приложение No: 12) от методическите указания.

 

Необходимите документи за учредяване на Сдружение са :

 

-       Копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) - Приложение №3 Образец към Методическите указания

-       Копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) - Приложение №4 Образец към Методическите указания

-       Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението.

-       Списък на собствениците участващи в Сдружението.

 

Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър.

След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания, и получава БУЛСТАТ. 

 

ВАЖНО

Сдруженията на собствениците регистрирани по чл. 25, ал.1 от ЗУЕС , се създават единствено и само за целите на получаване на безвъзмездната финансова помощ по програмата. Те нямат касателство с неизплатени месечни задължения на собствениците на етажната собственост, не са търговски дружества и не подлежат на данъчно облагане. Сдружението на собствениците няма правомощие да се разпорежда с имуществото на собствениците на жилища в сградата, която  ще кандидатства по Програмата

 

Всички сдружения, които подпишат тристранен договор с ББР до края на 2016 година, ще бъдат финансирани през 2017 година.

На страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са публикувани утвърдените методическите указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.

http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ

  • дейности по конструктивно възстановяване/усилване/основен ремонт, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, на многофамилните жилищни сгради, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;
  • обновяване на общите части на многофамилните жилищни сгради (ремонт на покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др.);
  • изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

ü  По външните сградни ограждащи елементи:

o    подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

o    топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.).

ü  По системите за поддържане на микроклимата:

o    основен ремонт, модернизация или подмяна на локални източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, собственост на ССО, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект;

o    изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата;

o    ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност;

o    реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки ССО в сградата;

o    ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

o    инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на ССО;

o    инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

o    газифициране на сгради (монтиране на газов котел и присъединяване към градска газоразпределителна мрежа, когато е налична в близост до сградата;

o    мерки за повишаване на енергийната ефективност на асансьорите.

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА

-       РЕМОНТ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ В САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ/ЖИЛИЩЕТО

-       ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА НА САМОСТОЯТЕЛНИЯ ОБЕКТ/ЖИЛИЩЕТО

-       ПОДМЯНА НА АСАНСЬОРИ С НОВИ ИЛИ ВТОРА УПОТРЕБА


Страницата е посетена 11028 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^