Документи - Обявления2
 170.Съобщение 01/04.03.2014
 
 171.Заповед 001/07.01.2014
 
 172.Заповед 001/07.01.2014
 
 173.0838/21.03.2014
  174.Заповед 202/01.04.2014 
  175.Заповед 249/09.05.214
  176.Заповед 251/09.05.2014 
  177.Заповед 252/09.05.2014 
  178.Заповед 253/09.05.2014
 
 179.Обявление за обществено обсъждане на ПУП (жк.Възраждане (1)
 
 180.Съобщение за изработен ПУП- ПРЗ (ж.к.“Възраждане” I)
 
181
ведомление за изработване на проект за Подробен устройствен план
  196.Заповед 644/28.11.2014 
  197.
Заповед 455/28.11.2014 за прекратяване на наемни отношения 
  198.Заповед 472/13.12.2014 за изземване на общинско жилище 
  199.Заповед 487/30.12.2014 за прекратяване на наемни отношения
  200.Заповед 250/09.05.2014
  201.
Уведомление за започване на производство за прекратяване на наемни отношения
  202. 
Уведомление за започване на производство за прекратяване на наемни отношения
 
 203.Уведомление за дължими суми за неоснователно ползване на общинско жилище на адрес ж.к. "Възраждане" блок 11, вх.2,ет.8,ап.47    
  204.Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на "Интермодален терминал-Варна" 
  205.Писмо до Галин Неделчев относно картотекиране 
  206.Писмо до Мариян Болов за предоставяне на документи 
  207.Писмо до г-жа Перус Гарабед Киремеджиян за освобождаване на общински жилищен имот 
  208.Покана до Сотир Петров Алексиев за доброволно плащане 
  209.Заповед за прекратяване на наемни отношения 
  210.Заповед 181/10.08.2015 
  211.Уведомителни писма до законните представители на малолетните и непълнолетни лица,  269.Заповед за прекратяване на наемни отношения №176/03.08.2015
 270.Уведомление г-жа.Ивона Маринова Пейчева
 271.Уведомление по Заповед №205/10.08.2015 
 272.Заповед №432/26.08.2015 
 273.Заповед №436/26.08.2015
 274.Заповед №435/26.08.2015
 275.Обява 
 276.Съобщение до заинтересованите лица и общественост във връзка с писмо с вх.№РД15024923мл/09.10.2015
 280.Писмо до Николай Руменов Петров и Живко Руменов Петров
 
281.Уведомление за инвестиционно предложение по чл.4 от НУРИОВОС,  което касае изграждане на "Предприятие за производство на млечно-кисели продукти", за което ще се извърши промяна предназначение на промишлена сграда в цех за сладкарски изделия и производство на сладолед  в ПИ-10135.3514.172.2, Западна промишлена зона с издадено РС 56/30,04,2013 г. от гл. арх. на Община Варна, от фирма "ЕВРОМАДО" ООД.
 
 282.Заповед за изземване и писмо №286/11.12.2015 
 283.Уведомление за инвестиционно намерение: Промяна предназначение на част от шоу рум в сграда с ПИ-10135.3512.244.1 в банков офис на ОББ АД с площ 116.7 кв.м., с административен адрес: гр. Варна, бул. Сливница 180 
 284.Заповед за прекратяване на наемни отношения №275/07.12.2015
 285.Заповед за прекратяване на наемни отношения №248/18.11.2015
 286.Заповед за прекратяване на наемни отношения №79/28.06.210
 287.Уведомлениe за започване на производство за прекратяване на наемни отношения до г-н Цветелин Митков Симеонов 
  288.Уведомление за започване на производство за прекратяване на наемни отношения до г-н Цветелин Митков Симеонов
    
   289.Съобщение ДО БРУКС ХОЛДИНГС ООД С адрес на кореспонденция: гр.ВАРНА, ж.к „Възраждане", бл.бО, вх.4, ет.4, ап 84 Представлявано от: ДУЕЙН ХАРИС
 
  290.Уведомление за инвестиционно намерение за: "Жилищна сграда с подземни гаражи", находяща се в УПИ VII-1416, кв.26, жк Възраждане - I м.р
 
 291.
Заповед № 091 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №702, кв.75 по плана на СО "Планова"
295.Заповед №099 за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.22,кв.11 по плана на СО "Сълзица"
 
 296.На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ бр.25/ 2003 г., посл. изм. и доп., ДВ бр.12/ 2016 год.), район „Младост” – Община Варна, осигурява обществен достъп до информация, относно ивестиционно предложение: „Планирано изменение във вида на съхраняваните продукти в съществуващ логистичен склад“, което ще се реализира в УПИ ХVII-13, /ПИ с идентификатор 10135.3514.130 по КК на гр. Варна/, кв.50 по плана на ЗПЗ, ул. „Перла“ №26, гр. Варна.

Документацията е на разположение в стая 10, ет.1, всеки ден от 9,30ч. до 11,30ч. и от 13,30ч. до 16,30ч., четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост” – Община Варна.
297.Уведомление по Заповед №138/10.05.2016
298.
Уважаеми граждани,

 във връзка с чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, постъпи информация за инвестиционно предложение - "Нов геоложки сондаж", находящ се в УПИ V-1796, кв.22, по плана на ЗПЗ, с идентификатор ПИ-10135.3514.538 по КК на гр. Варна, възложител „ИСУ инсвест” ЕАД, чрез упълномощен представител Димитър Латев
2
99.
Уведомление за инвестиционно предложение за: „Пристрояване, текущ ремонт, основен ремонт и реконструкция на обособени части на едроплощен хипермаркет и площадка, находящи се в УПИ I-68, кв. 9, жк „Възраждане“ II-ри м.р., гр. Варна, Община Варна.

Възложител : „Кауфланд България ЕООД енд КО КД
.
 300.Mолба за обявяване смъртта на Живко Георгиев Тетрадов    
3
01.До Данелия Бобева Бобева във връзка с решение №578/1
3
02.До Костадин Георгиев Костадинов във връзка с решение №571/8
303.До Петранка Людмилова Мицова във връзка с решение №571/8
304.До Иванка Иванова Чапанова във връзка с решение №571/8
305.УП до Андрей Христов Тракчиев
306.УП до Атанаска Петрова
307.УП до Диана Иванова
308.УП до Димитър Петков Георгиев
309.УП до Елена Ковачева
310.УП до Иван Стоянов
311.УП до Илиян Антонов
312.УП до Михайл Иванов
313.УП до Паунка Иванова
314.УП до Петър Петров
315.УП до Радка Минкова
316.УП до Руска Петкова
317.УП до Симеонка Ямболова
318.УП до Янка Иванова
319.УП до Александър Томов
320.УП до Ахмед Мехмедов
321.УП до Владимир Иванов
322.УП до Детелина Цветкова
323.УП до Димитър Иванов
324.УП до Елена Михайлова
325.УП до Емил Цветков
326.УП до Камелия Иванова
327.УП до Катя Ковачева
328.УП до Кина Томова
329.УП до Кънчо Михайлов
330.УП до Пламен Колев
331.УП до Силвия Пенева
332.УП до Стелияна Дончева
333.УП  до Здравка-Ксимена Димитрова
334.УП до Валентин Петров
335.УП до Веселина Радкова
336.УП до Виктория Ямболова
337.УП до Вилиян  Младенов
338.УП до Габриела Тодорова
339.УП до Георги Иванов
340.Уп до Денка Георгиева
341.УП до Десислава Христова
342.УП до Димитър Михайлов
343.УП до Димчер Аптуа
344.УП до Добромир Добрев
345.УП до Евгени Генов
346.УП до Иван Иванов
347.УП до Илия Илиев
348.УП до Калина Кънчева
349.УП до Катя Бочкова
350.УП до Любка Йорданова
351.УП до Мария Георгиева
352.УП до Мария Христова
353.УП до Марияна Геонова
354.УП до Мая Белчева-Ненова
355.УП до Митко Георгиев
356.УП до Никола Бочков
357.УП до Николай Генов
358.УП до Николай Георгиев
359.УП до Оснам Митат Осман
360.Уп до Павел Георгиев
361.УП до Пламен Димитров
362.УП до Сашка Стефанова
363.УП до Светла Димитрова
364.УП до Северина Георгиева
365.УП до Сергей Ганчев
366.УП до Станислав Кертов
367.УП до Стелияна Радева
368.УП до Тошка Ганева
369.УП до Христо Опрев
370.УП до Цилка Овчарова
371.УП до Шенай Назми
372.УП до Шермин Аптила
373.Уп до Янка Иванова
374.Съобщение №01/14.08.2017 и Заповед №252/08.08.2017
375.УП до Ани Златанова-Коен Ятимян
376.УП до Венцислав Петров
377.УП до Вълчо Марков
378.УП до Джемиле Табакова
379.УП до Димитричка Желязкова
380.УП до Иван Стамов
381.УП до Калудка Христова
382.УП до Марияя Тодорова
383.УП до Митхат Табаков
384.УП до Петър Петров
385.УП до Сали Табаков
386.УП до Сийка Петрова
387.УП до Слави Славов
388.УП до Тодор Тодоров
389.УП до Шалом Коен
390.До Николай Тошков Димитров
391.УП до Виржиния Калчева
392.УП до Калина Калчева
393.УП до Камен Калчев
394.УП до Марин Маринов
395.Обява до засегнатото население на Район Младост
396.Писма относно промяна на административни адреси в с.о.Пчелина,във връзка с решение №571-8 от протокол №14-20.12.2016 на Общински съвет гр.Варна
397.Съобщение до заинтересованите лица Сълзица заповед г-214
398.
Съобщение до заинтересованите лица Сълзица заповед г-213
399.Заповед №166/14.06.2017
400.Уведомление до Северина Мариева Атанасова

401.Уведомление за неполучено писмо за припознаване


Страницата е посетена 6438 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Галерия

Район Младост

Сигнали за корупция
cash.jpg
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^