Конкурси
Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1317231 всичко

 8 посетители онлайн

Конкурси - Конкурси
 

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед № 018/22.01.2024 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ“ ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В РАЙОН „МЛАДОСТ“-ОБЩИНА ВАРНА

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър;

б) Специалност: инженерно - строителни специалности, екология, стопански и правни науки;

в) Професионален опит: 2 /две/ години съгласно КДА;

г) Минимален ранг: IV младши;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

м) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

н) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) професионална компетентност;

д) аналитична компетентност;

е) компетентност за преговори и убеждаване;

ж) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност.

з) познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

- Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” - гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 1 и 2 от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 06.02.2024г.. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Практическо прилагане на нормативната уредба, свързана с обслужване на физически и юридически лица по въпроси с териториалното устройство и екологията. Отговаря за създаването и поддържането на електронен регистър на издадените разрешения за строеж, технически паспорти, удостоверения за въвеждане в експлоатация и други; Обявява инвестиционните предложения по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

9. Размер на основната заплата на длъжността - 933 /деветстотин тридесет и три/ лева.

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед 19/22.01.2024 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙСНОСТИ“ В Район „Младост“-Община Варна

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър;

б) Специалности, по които е придобито образованието: от професионални направления икономика и право;

в) Професионален опит: 4 /четири/ години съгласно КДА;

г) Минимален ранг: III младши;

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

л) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

м) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) фокус към клиента (вътрешен/външен);

г) комуникативна компетентност;

д) професионална компетентност;

е) аналитична компетентност;

ж) управленска компетентност;

з) стратегическа компетентност;

и) лидерска компетентност;

й) компетентност за преговори и убеждаване;

к) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност (офис пакета на Майкрософ); познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации, които се изискват за длъжността;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина);

- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността: Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” - гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 1 и 2 от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 06.02.2024 г. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Упражнява контрол върху дейността на служителите в дирекция „Финансово-стопански дейности” в Район „Младост“-Община Варна за спазване на нормативната уредба и вътрешните правила. Отговаря за състоянието на финансовата дисциплина и недопускане на условия за разхищения и злоупотреби; своевременното провеждане на инвентаризациите и проверката на стоково-материалните ценности и съхранението на счетоводните документи. Контролира и спазва разпорежданията на Община Варна за събиране и отчитане на общинските приходи; законоустановените срокове; изискванията на утвърдените от кмета на района Вътрешни правила за документооборота; организацията по СФУК в района – приема вербалните заявки и искания по СФУК, изготвя писмени становища за целесъобразност на разхода, замества Главния счетоводител при отсъствията му.

9. Размер на основната заплата на длъжността - 933 /деветстотин тридесет и три / лева.

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ-ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ "ПРОЦЕДИРАНЕ НА ПУП"
ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед № 342/11.12.2023 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ПРОЦЕДИРАНЕ НА ПУП“, ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В РАЙОН „МЛАДОСТ“-ОБЩИНА ВАРНА

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър;

б) Специалност: Архитектура, инженерно - строителни специалности, икономика и правни науки;

в) Професионален опит: 2 /две/ години съгласно КДА;

г) Минимален ранг: IV младши;

2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

м) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

н) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) професионална компетентност;

д) аналитична компетентност;

е) компетентност за преговори и убеждаване;

ж) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност.

з) познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

- Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” -  гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 2 от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 28.12.2023г. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Проверка и изготвяне на документация по допускане, процедиране, одобряване на ПУП. Изготвяне на становища и съгласувателни писма на Главен Архитект.  Окомплектова преписки за съд, прокуратура, полиция и др. Изготвяне на кореспонденция по сигнали и жалби до Главен архитект.

 9. Размер на основната заплата на длъжността -   780 /седемстотин и осемдесет/ лева.

 

 

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед № 340/11.12.2023 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЙНОСТИ“ В РАЙОН „МЛАДОСТ“-ОБЩИНА ВАРНА

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: бакалавър;

б) Специалност: икономика и стопански науки

в) Професионален опит: 2 /две/ години съгласно КДА;

г) Минимален ранг: IV младши;

2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

м) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

н) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) комуникативна компетентност;

г) професионална компетентност;

д) аналитична компетентност;

е) компетентност за преговори и убеждаване;

ж) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност.

з) познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

- Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” -  гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 2 от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 28.12.2023г. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Изтовя трудовите договори/заповедите за назначаване и процедурите, свързани с встъпването в длъжност на служителите, изпитателните срокове, подновяването на договорите и прекратяването на служебните/трудовите правоотношения; подпомага процедурите, свързани с условията на труд, организацията на работното време, отпуските и отсъствията на служителите; разработва длъжностните характеристики на персонала; 

9. Размер на основната заплата на длъжността -   780 /седемстотин и осемдесет лева / лева.

 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ ТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН EKCПEPT „ПРОЦЕДИРАН Е НА ПYП“, ДИРЕКЦИЯ

.,УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ПРИ РАЙОН „МЛАДОСТ“ - ОБЩИНА BAPHA

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНQСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ .,ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ         ДИРЕКЦИЯ
,.ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ ДЕЙНDСТИ" ПРИ РАЙOН ,.МЛАДОСТ" -- OБЩИНА
ВАРНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И ЕКОЛОГИЯ“, ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” при РАЙОН „МЛАДОСТ” - ОБЩИНА

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

ЗА ДЛЪЖНОСТп ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ

ДЕЙНОСТИ“, ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО - СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ при РАЙОН „МЛАДОСТ - ОБЩИНА ВАРНА


Страницата е посетена 612 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
^ Нагоре ^