Новини

Строително-ремонтни работи по бул. "Сливница" - Младост 24.04.2013 : 15:29

 

Информация за гражданите във връзка с започването на строително-ремонтни работи по бул. ”Сливница”  

Във връзка със започването на строително-ремонтни работи по бул. "Сливница", от 25 април (четвъртък) 2013 година по булеварда ще бъде въведена временна организация на движението в участъка между бул. "Ян Хунияди" и ул. "Ген. Колев". Предвижда се докато трае ремонтът в отделни участъци от трасето да бъде въведено двупосочно разминаване на моторните превозни средства в едното платно. 

Временната организация на движението ще стане причина да бъде променено разписанието на тролейбусния транспорт във Варна. От 25 април 2013 г. ще се преустанови обслужването на тролейбусна линия № 82 в отсечката между бул. "Ян Хунияди" и ул. "Вяра". Останалите две тролейбусни линии с номера 83 и 88 ще обслужват гражданите сутрин до 8.30 часа и вечер след 17.30 часа. В дните, докато трае ремонтът, движението на тролейбусния транспорт във Варна ще бъде преустановен в интервала от време между 8.30 и 17.30 часа. 

Тролейбусите по линия № 83, комбинирана с линия № 82, както и тролейбусите по линия № 88 след спирка "Армейска" ще се движат по бул. "Трети март", след това по ул. "Вяра" и от спирка "Дом Младост" ще обслужват спирките по обичайния си маршрут към централната част на Варна.

Движението на моторните превозни средства и автобусите от градския транспорт по бул. "Сливница" няма да бъде преустановявано, но ще се извършва в условията на двупосочно разминаване в едното платно. Засега маршрутите на автобусите остават непроменени.


Започва пръскане против кърлежи - Младост 09.04.2013 : 14:02

 

На 23 април  в район "Младост" започва пръскането против кърлежи

 

Графикът за първата масова дезакаризация на обществено значими терени, предоставен от ОП "Дезинфекция, дезинсекция, дератизация" е следният:

 

Парк "Младост" и ОСРК "Младост" - 23 април

 

Детски площадки, пясъчници, спортни площадки, читалище - 23-26 април

 

Паркове на ЦДГ и ОДЗ - 26 април след 15.30 часа

 

Паркове на учебни заведения - 26 април

 

Дезакаризационните третирания изискват специфични климатични условия. Те се извършват при сухо и тихо време, в температурен интервал 8-24 градуса. В противен случай се постига единствено неправомерен разход на биоциди и почти никаква ефективност. Всички планирани обработки през 2013 година ще бъдат съобразени с тези изисквания.


Среща с доц.д-р Христо Бозов - Младост 01.04.2013 : 14:05

На 3 април от 16 часа в актовата зала на ПГИ "Д-р Иван Богоров"  вр. и. д. кмет на Варна доц. д-р Христо Бозов ще се срещне с жители на район "Младост". Заповядайте!

По повод получените сигнали за сеч - Младост 03.03.2013 : 14:39

По повод получените сигнали за сеч на дървета до блок 116 в ж.к."Младост", ви информираме:
 
На фирма "Консорциум Еко Гарден" ООД е възложено да извърши кастрене на клони на чинари до бл.116 в ж.к."Младост". Дадените указания от район "Младост" включват резитба на "глава" на два чинара, за да се осигури достъп на вишката до останалите пет чинара и да се извърши кастренето. След получен сигнал по телефона, че дърветата се секат, бе направена незабавна проверка. Констатацията: Служителите на фирма "Консорциум Еко Гарден" ООД не са изпълнили дадените от администрацията указания. Извършена е резитба "на глава" не на два, а на всичките седем чинара са изрязани целите корони. Съставен е констативен протокол за това нарушение, който ще бъде изпратен в Община Варна за решение по компетентност. Фирмата пое ангажимент до края на април да засади широколистни дървета в близост до блок 116, като компенсационна програма.
Указанието за кастрене е дадено след получените заявления и сигнали от граждани в районната администрация, че клоните на чинарите, които са в непосредствена близост до блока, опират във фасадата, което нарушава изолацията.

2 съобщения на Община Варна - Младост 06.12.2012 : 08:58


ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

        

На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4722 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 15 м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 ОБЩИНА ВАРНА
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 128 ал.1/ДВ бр.17/2009г./ във връзка с § 124 ал.2 от ПЗР към ЗИДЗУТ /ДВ бр.82/2012г./ съобщаваме, че със Заповед № 4721 от 23.11.2012г. на Кмета на Община Варна, е допуснато да се изработи подробен устройствен план на 16-юг м.р., гр. Варна, съгласно одобрено техническо задание и нормативите за прилагане на Общия устройствен план на гр. Варна и задължително при спазване на условията на чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 


Празнични базари - Младост 23.11.2012 : 14:39

На сайта е публикувана актуална информация за предстоящите празнични базари 2013.

За зимния сезон 2012-2013 - Младост 21.11.2012 : 12:21

ДО

СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ

НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СГРАДИ (ВХОДОВЕ) В РЕЖИМ НА ЕТАЖНАТА СОСТВЕНОСТ И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН„МЛАДОСТ”

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Ръководството на районната администрация проведе необходимата предварителна подготовката за осигуряване на нормални условия за живот и работа на живеещите и работещите в район „Младост” през зимния сезон 2012-2013 г. Екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012” имат необходимата техника и готовност за снегопочистването и поддържането на основните маршрути на градския транспорт и при възможност, под ръководството на служители от районната администрация ще осигуряват почистването на улиците и подходите към детските ясли и градини, училищата и по големите хипермаркети и магазини. Като се има предвид недостатъчните финансови средства за снегопочистването на второстепенните улици и междублоковите пространства, нашата дейност през зимата  не може да бъде ефективна без активното съдействие на жителите и фирмите разположени на територията на нашия район, без гражданското чувството на отговорност за подготовката и готовността да работим и живеем в по-трудни метеорологични условия. В тази връзка районната администрация използва възможността да напомни, че всички ние имаме и определени задължения като жители на района произтичащи от Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия (обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.), приета с решение на Общински съвет-Варна № 2733-9(34)/16.11.2005 г.

Член 5, ал. 1 от наредбата поставя редица изисквания към собствениците и управителите  на търговски обекти и офиси за предварителната им подготовка за изпълнение на мероприятия по ликвидиране на последствията при бедствия и аварии или при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се собствениците и/или управителите на търговски дружества, собствениците или наемателите и управителите на търговски обекти и офиси, да предприемат необходимите действия за обезопасяване, разчистване (от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията след възникване на бедствия, аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, в прилежащите на сградите и имотите територии (тротоари, алеи, улични платна, паркинги и зелени площи).”

Съгласно чл. 5 ал. 4 конкретни задължения имат  и председателите на управителни съвети (управители) на етажната собственост: „Задължават се управителите / председателите на управителни съвети / в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с с необходимия инвентар / кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др./ за участие в ликвидиране на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.”

Член 5, ал. 5 изисква активното включване на всички живущи на територията на района в ликвидирането на последствията възникнали при неблагоприятни метеорологични условия: „Задължават се управителите /председателите на управителни съвети/ в ЖК  и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване / от сняг, лед, кал, наноси и др./ и ликвидиране на последствията при БА и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии / тротоари, алеи, паркинги и тревни площи/.”

Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през зимата.

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Водата от чешма "Света Марина" е негодна за пиене - Младост 22.10.2012 : 14:58

Водата от чешма "Света Марина" е негодна за пиене. Регионалната здравна инспекция изпрати писмо до кмета на район "Младост", с което информира за извършен  лабораторен анализ. Констатацията е, че изследваните проби не отговарят на изискванията за качеството на питейната вода по два микробиологични показатели.

Това крие риск от възникване на здравни неблагополучия при консуматорите, в случай на ползване на водата за питейни нужди, се посочва в писмото от РЗИ-Варна.

На чешмата ще бъде поставена табела с надпис "Водата е негодна за пиене". Гражданите ще бъдат своевременно уведомени след получаване на благоприятни микробиологични и физико-химични резултати от водата на местния водоизточник.

 


Нова заповед - Младост 19.10.2012 : 08:53


Обновена рубрика "Медиите за нас" - Младост 16.10.2012 : 12:15

На страниците на сайта е обновена рубриката "Медиите за нас".

СтартНазад10 предидущи страници [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 6 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Галерия

Район Младост

Сигнали за корупция
cash.jpg
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^