Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168323 всичко

 12 посетители онлайн

Новини

Обновиха и Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Н.Хайтов“ - - 31.05.2019 : 15:05

thumb6_DSC_7471.jpg 
Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ е изцяло обновена по проект за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, включващ общо две професионални гимназии ПГГСД „Н. Хайтов“ и ПГИ „Д-р Иван Богоров“ по ОП „Региони в растеж“.  Стойността на целия проект е 2,8 млн. лв.
В Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ са подобрени енергийните характеристики на сградата, чрез изпълнение на пълния пакет мерки – положена е топлоизолация и е подменена дограмата. Създадена е достъпна архитектурна среда – изградена е рампа и тоалетна за хора с увреждания. Подобрено е и качеството на образователната среда – създадени са два специализирани кабинета за лица със специални образователни потребности, за експерти по парково строителство и озеленяване, интериор, работилници по дърворезба и дървообработване, горско и ловно стопанство. 
Директорът на училището Мария Георгиева съобщи, че това е първият цялостен ремонт на сградата от построяването й през 1964 година. Тя благодари за съдействието на Община Варна. Екипът на проекта днес отчете края на строително-ремонтните дейности. Присъстваха ръководителят Христо Недев и координаторът Елена Кенарова, районният кмет на „Младост“ Христо Христов и други.

График за косене - - 31.05.2019 : 14:45


В район „Младост“ от месец март до момента са изкосени общо около 1933 дка. тревни площи.  В момента продължава косенето в два микрорайона - „Възраждане“ 
II  и „Възраждане“ III.

График за косене през месец юни:

- От 01.06.2019г. до 08.06.2019г. – 26-ти микрорайон „Победа“  и района около Техникумитеи кв.„Св.Иван Рилски“

 - От 09.06.2019г. до 13.06.2019г. - булеварди и главни улици

- От  14.06.2019г. до 30.06.2019г. -  ж.к. „Младост“ I, ж.к. „Възраждане“ I, ж.к. „Трошево“ и ж.к. „Младост“ II  втора коситба.


Относно: Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна - 21.05.2019 : 15:14

ОБЯВЛЕНИЕ

Относно: Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна
С Решение №1649-10/24.04.2019 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и по предложение от кмета на Община Варна с рег. № РД19003809ВН/08.03.2019 г, Общински съвет – Варна прие Наредба за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна. Наредбата определя условията и реда за финансово подпомагане на проекти, свързани с развитие и опазване на зелената система на Община Варна и подобряване на зелените площи общинска собственост на стойност до 5000 лв. с ДДС.

I. Условия за участие

Право да кандидатстват за финансиране имат етажните собствености по чл. 46б от ЗУЕС и сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС, които са на територията на Община Варна. Не се финансират етажни собственици и сдружения на собствениците, които са подпомагани за същия проект или съответната част от него по други програми и не са изпълнили условия при предходно финансиране от „Проекти за озеленяване и благоустрояване“.
Не се финансират разходи за управлението на проекта, подготовката на проектно предложение, труда за изпълнение на дейностите, услугите, предоставяни от трети лица за изпълнение на дейностите по проекта, дейности върху инфраструктура, различна от общинска собственост, дейности, финансирани от бюджета на други програми на Община Варна и общността, както и дейности след 30-ти ноември на съответната календарна година на одобряване на проекта, освен ако не е взето изрично решение на Общински съвет – Варна, позволяващо извършването им.
Желаещите кандидати трябва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване по проекта, в присъствието на представител на Район „Младост“ – Община Варна, като за същото трябва да уведомят Кмета на Район „Младост“ най-малко 5 дни преди датата , насрочена за провеждането му.

II. Необходими документи

Проектопредложенията, с включен финансов план с количествени и ценови показатели на заложените материали и графични изображения като скици, чертежи и др., на зеленото пространство, което ще се реновира, както и съпътстващите го документи, заедно със Заявление по образец, се адресират до Кмета на Район „Младост“ като се подават и регистрират в информационния център за административни услуги в района на адрес: гр. Варна, жк. „Трошево“ бл. 10.
Кандидатите се уведомяват писмено от Кмета на района за решенията за одобрение или отказ, със съответната аргументация в случай на отказ, в 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението и изискващите се съпътстващи документи.

III. Изпълнение на проекта

Кандидатите, чиито проекти са одобрени и са уведомени писмено за това, подписват договор с Кмета на Район „Младост“ – Община Варна.

IV. Срок за изпълнение и отпускане на средства

Срокът за изпълнение на проектите е до 30 ноември на съответната календарна година на одобряване на проекта.
Отпускането на средствата за одобрените проекти след сключването на договор ще бъде на два транша :
• I транш – 80 % от одобрената сума
• II транш – 20 % от одобрената сума след отчитане на финансовите средства, получени по I транш на проектите. Окончателният отчет – финансов и технически, с който се отчитат получените финансови средства по двата транша, се внася в информационния център на Район „Младост“, не по-късно от 15 дни след приключване на проекта, но не по-късно от 30 ноември на съответната календарна година.
След завършване на проекта изпълнителят стопанисва и отговаря за поддържането на благоустроените и озеленени общински площи, включени в проекта, за срок не по-кратък от 3 години.

НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ СА ПУБЛИКУВАНИ В РАЗДЕЛ ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – АКТУАЛНО.

Телефони за контакти:
Полина Кръстева-Хаджиева - 052/820 862
Мартина Георгиева - 052/820 873

Информация за косенето на тревните площи в район "Младост" - 09.05.2019 : 14:04

hr.jpg
В район „Младост“ от месец март до момента са изкосени общо около 1063 дка тревни площи по булеварди, главни улици, в паркове, както и в микрорайоните „Младост“ I и „Възраждане“ I.
Към момента екипите на фирмата са 3. От 8 май единият екип извършва дейности по бул. „Вл. Варненчик“, вторият екип от 2 май работи в „Трошево“. От 9 май третият екип започна да коси в „Младост“ II.
За периода от 13 май до 24 май ще продължи косенето по бул. „Трети Март“, бул. „Република“, ул. „Девня“, бул. „Цар Освободител“ и във „Възраждане“ II.
До края на месеца е предвидено да се изкоси „Възраждане“ III и „Възраждане“ IV.
След приключване на дейностите в съответния микрорайон се подава информация към Община Варна - отдел „Здравеопазване“ за извършване на дезакаризация против кърлежи и насекоми.


 


 Само за един месец 37 детски площадки в район „Младост“ са частично ремонтирани след  вандалски прояви.  Подменени са счупени елементи, дървени летви по пейки, беседки, кошчета, укрепени са съоръжения и са направени заварки на метални пана и вратички. Дейностите се извършват от екипи на Общинско предприятие "Управление на проекти и озеленяване" и продължават по график. Огледи се извършват ежедневно.

Припомняме, че през 2018 година в район „Младост“ бяха основно ремонтирани и реновирани четири детски площадки, а през 2015 година 53 детски площадки. От 18 март до днес са отстранени щети от вандалски прояви на 37 от тях.

„Нека пазим изграденото и да направим всичко възможно да не допускаме вандалски прояви, защото всички ние сме отговорни за средата, в която растат децата на Варна. Ще успеем само ако  обединим усилията си – община, граждани и полиция“, призова кметът на „Младост“ Христо Христов при огледа на една от ремонтираните площадки във „Възраждане“ до блок 9.


. - Съобщение 22.04.2019 : 14:02

 KESTEN_shutterstock_139577363.jpgЗапочват обработки против кестеновия молец
 
Първата за годината обработка против кестенов молец на терени с обществено значение започва във Варна, съобщи Антоанета Тончева, директор на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“. 
Третирането ще се извършва в късните вечерни часове, ще се обработват ниските клони на кестеновите дървета и площите под тях. Интервенциите ще бъдат провеждани под ръководството на агроном – специалист по растителна защита и ще бъдат реализирани при подходящи климатични условия - температура, влажност, вятър, валежи. Ще бъде използван биоцид -димилин, който е препоръчан от специалистите по растителна защита при Българската агенция за безопасност на храните /БАБХ/. Ще се използва генератор за студен аерозол, монтиран върху пикап със светлинна сигнализация. 
Обработките в район "Младост" ще се извършват на 23.04.2019 г.
 
 

Съобщение - 18.04.2019 : 13:27

 График за косене на тревните площи на територията на район "Младост"

От началото на месец април в район „Младост“ са изкосени 469 декара тревни площи по булевардите -  „Сливница“, „Христо Смирненски“, „Янош Хуняди“, „Трети март“, „Република“, „Владислав Варненчик“, по главните улици – „Вяра“, „Младежка“, част от ул.“Г.Пеячевич“ и в целия микрорайон „Младост“ I.

Екипите на фирма Никман Канал Сервиз ЕООД, която поддържа зелените площи в район „Младост“ , са два. От 17-ти април единият екип извършва дейността във „Възраждане“ I и по график трябва да приключат работа в този микрорайон до края на април. Другият екип завършва  косенето по ул.“Девня“ и в парк „Младост“. Също до края на месеца фирмата е поела ангажимент да бъде окосено около 32 детски площадки и в парк „Елин Пелин“.

През месец май екипите ще извършват дейност в „Трошево“, „Младост“ II, „Възраждане“ II Възраждане“ III и „Възраждане“ IV, както и по всички булеварди, главни улици и в парковете.


Извозват безплатно едрогабаритни отпадъци на 13-ти и 14-ти април - 11.04.2019 : 16:41

По време на традиционното пролетно почистване във Варна е създадена организация за кампанийно разделно събиране на едрогабаритни отпадъци от домашни ремонти. Във всички райони са определени места, на които на 13-ти и 14-ти април гражданите ще имат възможност безплатно да предават едрогабаритни отпадъци, в количества до 2 м3.

За район „Младост“- ж.к. „Трошево“, паркинг пред бл. 28; ж.к. „Възраждане III“, паркинг до бл. 68;

Приоритет на почистването тази година, което е на 13-ти април, ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Гражданите се приканват да събират отпадъците разделно: в черните чували – смесени битови отпадъци, в жълтите чували – хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелените чували – стъкло. Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а отпадъците от опаковки - в съдовете за разделно събиране, съобщават от сектор „Екологичен контрол“ към Община Варна.

Подробни указания за местата, които са включени в кампанията за почистване, и помощни материали (ръкавици и чували) могат да се получат на място. Повече информация - на следните телефони в Община Варна и в районните администрации:

Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152;
Район „Младост“ – 052 820 784;

thumb6_bokluk.jpg

На 13-ти април /събота/ на територията на община Варна ще се проведе традиционното пролетно почистване. Приоритет ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Гражданите се приканват да събират отпадъците разделно: в черните чували – смесени битови отпадъци, в жълтите чували – хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелените чували – стъкло.
Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а отпадъците от опаковки - в съдовете за разделно събиране, съобщават от сектор „Екологичен контрол“ към Община Варна. В рамките на инициативата е създадена организация за кампанийно разделно събиране на едрогабаритни отпадъци от домашни ремонти. В тази връзка във всички райони са определени места, на които на 13-ти и 14-ти април гражданите ще имат възможност безплатно да предават едрогабаритни отпадъци, в количества до 2 м3, както следва:
Район „Младост 
- ж.к. „Трошево“, паркинга пред бл. 28;
- ж.к. „Възраждане III“, паркинга до бл. 68;
Подробни указания за местата, които са включени в кампанията за почистване, и помощни материали (ръкавици и чували) могат да се получат на място. Повече информация -на следните телефони в Община Варна и в районните администрации:
Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152;
Район „Младост“ – 052 820 784;

Започват обработки на терени против кърлежи - 29.03.2019 : 12:00

Започва първата за годината обработка против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна, съобщи Антоанета Тончева, директор на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“. В парковете ще се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Всички третирания ще бъдат съобразени с подходящи климатични условия - температура, влажност, вятър, валежи, порастнала растителност. Дворовете на учебните заведения ще се обработват по време на пролетната ваканция на учениците, като екипите ще уведомяват дежурните отговорни лица преди началото на предстоящото третиране. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност, обясни Тончева. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.
Процедурите ще се извършват по следния график:
Морска градина – 01.04 - 02.04.2019 г.
Зоопарк – 02.04.2019 г.
Аспарухово- парк – 03.04.2019 г.
Младост - парк – 04.04.2019 г.
Владиславово - парк – 04.04.2019 г.
Дворове на детските заведения в гр. Варна – 08.04-30.04.2019 г.
Дворове на учебните заведения в гр. Варна – 01.04-05.04.2019 г.

СтартНазад10 предидущи страници [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^