Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1369483 всичко

 18 посетители онлайн

Новини

„Региони в растеж 2014-2020“ - 14.06.2016 : 11:31

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“ - Община Варна

az.jpg

Инвестиционната програма по ОП „Региони в растеж 2014-2020“, по която ще работи Община Варна, е на обща стойност 127,7 млн. лв., от които 85,6 млн. лв. са финансовите параметри на проектите от основния списък, а 42 млн. лв. – на резервните проекти. Това съобщи на пресконференция кметът  Иван Портних.

Варна е една от първите общини с одобрена програма и междинно звено, което ще координира дейностите. Средствата, осигурени само по тази оперативна програма, са разпределени в няколко приоритета – енергийна ефективност - 2,8 млн. лв., интегриран градски транспорт - 29,3 млн. лв., градска среда - 25,2 млн. лв., социална и културна инфраструктура - 12 млн. лв., образователна инфраструктура - 16,3 млн. лв., естетизация и модернизация на междублокови пространства.

„Активно продължаваме да работим за осигуряване на финансиране за важни за града проекти по всички останали програми, които се отварят в новия програмен период. Така не само ще запазим, но и ще ускорим темповете на развитие на Варна“, коментира Иван Портних.

Повече информация вижте тук.


„Да изчистим България заедно“ - 01.06.2016 : 18:49

Варна се включва в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“
 
Варна се включва отново в кампанията на БТВ „Да изчистим България заедно“ на 4-ти юни.
Приоритет тази година ще бъдат защитените територии и зоните със специално предназначение за биологичното разнообразие в България. Поради тази причина във Варна акцентът ще бъде поставен върху почистването на природен парк „Златни пясъци“. Създадена е необходимата организация, осигурени са чували и ръкавици, отпадъците трябва да се поставят до контейнерите за битов отпадък, след което ще бъдат извозени до сметището, съобщиха от сектор „Екологичен контрол“ при Община Варна.
Участниците в инициативата могат да маркират почистените зони в Картата на кампанията http://daizchistim.bg, като посочват броя на участниците, името на организацията, обема на почистената площ. Към картата могат да се прикачват снимки преди и след почистването.
 Подробни указания за местата, които са включени в кампанията, и за получаване на помощни материали (ръкавици и чували) може да получат в районните администрации.
За повече информация можете да звъните през всеки работен ден от 08:30 до 12:30 часа и от 13:30 до 17:30 часа на следните телефони:
 -          Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052/820 152
 -          Еколози район “Одесос” – 052/612 877
 -          Еколози район “Приморски” – 052/359 158
 -          Еколози район „Младост“ – 052/820 784
 -          Еколози район “Аспарухово” – 052/370 130
 -          Еколози район „Владислав Варненчик“ – 052/575 720

Съобщение - 14.05.2016 : 13:45

 

Уважаеми председатели на УС /управители на етажни собствености/,


Във връзка с измененията и допълненията в ЗУЕС, обнародвани в бр.26/2016 г на ДВ от 01 Април 2016г, Ви уведомяваме, че съгласно чл. 19 ал.8 и чл.34 ал.10 от ЗУЕС, по решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на физически лица или на юридически лица, които не са собственици. Договорът за възлагане се одобрява с решение на общото събрание, взето с мнозинство повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, и се сключва от упълномощено от общото събрание лице за срок до две години. Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна. В срока на договора избраното физическо или юридическо лице има правата, задълженията и отговорността на управителния съвет (управителя) по този закон.
Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление по чл.46 /б/ в общинските или районните администрации.
Уведомлението съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис "Вярно с оригинала" и приложенията към него.
Председател на управителен съвет (управител), който не подаде уведомление в общинската или районните администрации по чл. 46 /б/, се наказва с глоба от 50 до 400 лв.
В случай когато физическо лице или юридическо лице, на което са възложени правомощия на управителен съвет (управител) по реда на чл. 19, ал. 8 и чл. 34, ал. 10 от ЗУЕС, наруши или не изпълни задълженията, които то има по този закон като управителен съвет (управител), ако извършеното не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв. - за физическо лице, или с имуществена санкция от 1000 до 2000 лв. - за юридическо лице.

От районната администрация

Пролетно почистване - 05.04.2016 : 13:23

 

Уважаеми съграждани,

 

От 11-ти до 17-ти април във Варна ще се проведе пролетно почистване под надслов “Да почистим заедно и да дадем пример на децата си”, организирано от Община Варна. Акцията ще обхване градските обществени територии - междублокови пространства, детски и спортни площадки, паркове и други.

Отправяме покана към вас да се включите в инициативата.

За по-добрата организация на кампанията, очакваме предварителни заявки за участие от управители на етажна собственост, неправителствени организации, търговски вериги, пенсионерски и спортни клубове, училища, детски градини и др., на телефон 052/820 862. Осигурени са ръкавици и торби за смет. Можете да ги получите в периода 11.04-15.04.2016 г. от 9.00 до 17 часа, в районната администрация, на ул."Йордан Йовков" №10, в стая №2.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

- Не изхвърляте отпадъците събрани от почистването в контейнерите за битова смет, а ги поставете до тях, в дните 16 и 17 април. Не паркирайте автомобилите си в близост до контейнерите, защото това затруднява сметоизвозването.

- В район "Младост" има 2 площадки с 3 броя 6 м3 контейнери, където можете да изхвърлите строителни, растителни и едрогабаритни отпадъци. Те се намират във „Възраждане“ 1, ул. „Ана Феликсова“ срещу бл.21-22 и в “Младост”II-ри м.р. над паркинга на бл. 138.

Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. От 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 се приемат заявки. Фирмата ще извози уредите директно от домовете. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на др. опасни отпадъци в контейнерите е абсолютно забранено.


Варненски карнавал - 23.02.2016 : 16:14

 Карнавал на маската, маскарадния и сценичния костюм ще се проведе за втори път във Варна. Варненски карнавал - пролетен празник на маската, маскарадния и сценичния костюм и народната носия ще се проведе във Варна за втора поредна година. Организатори на проявата са двете общински дирекции „Образование и младежки дейности” и „Култура и духовно развитие”. Пилотното издание на форума се проведе миналата година, като целта е да се възроди прочутия Варненски карнавал, който е бил най-значимото събитие в периода след Освобождението. Карнавалното шествието ще започне на 26-ти март от 15ч. на пл. „Св. Св. Кирил и Методий”, пред Катедралния храм „Свето Успение Богородично”, с представяне на маски и костюми от съставите и индивидуалните изпълнители, участващи в празника. Около 16.30 ч. участници и зрители с шествие ще преминат през града - по бул. „Мария Луиза”, до Община Варна, бул. „Сливница”, за да стигнат до входа на Морската градина /до ФКЦ/, където ще има концертна програма, забавни игри, атракциони. Там ще бъдат раздадени много и големи награди. В конкурсната програма на Варненския карнавал могат да участват индивидуални участници и групи, които ще се състезават с автентични или изработени от тях маски и маскарадни костюми, представящи герои от местния, националния и чуждестранния обреден фолклор, маска и костюм от различните етнографски области и на различните етноси, както и пресъздаване на герои от приказки, книги, филми и комикси. Участниците ще се оценяват от специализирано жури по следните критерии: красота и колорит на маската, оригиналност на изработката, артистичност при представянето и др. Желаещите да се включат в инициативата граждани и организации могат да заявят участие в срок до 12 март 2016 год. на електронен адрес: varnanamladite@gmail.com Заявки и условия за участие в конкурсната програма могат да се изтеглят от сайтовете на дирекция „Култура и духовно развитие”: www.varnaculture.bg и на дирекция „Образование и младежки дейности”: www.varnanamladite.com при Община Варна или да се получат на място от организаторите. За информация: Радка Тодорова, гл. експерт „Духовност и етноси” тел.: 052/ 820 804; 0884/ 990 637 и Кристин Спасов, гл. експерт „Празници и чествания” тел.: 052/ 820 668; 0885/ 800 862

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - 05.01.2016 : 12:12

Уважаеми съграждани, във връзка с промените от вторият етап на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, влизащи в сила от настоящата 2016г, Ви уведомяваме, че ще се проведат разяснителни събрания по обявеният по -долу график

ГРАФИК НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
МИКРОРАЙОН

ДАТА/ДЕН/ ЧАС

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

ж.к. „Възраждане" I ж.к. „Младост" I

11.01.2016 г.

/понеделник/ 18:00ч.

ОУ „ Антон Страшимиров" и ПГИ „Иван Богоров"

Актова зала

ж.к. "Възраждане" II ж.к. "Възраждане" IV

12.01.2016 г. /вторник/ 18:00 ч

ОУ „Никола Вапцаров" Актова зала

ж.к. „ Възраждане" III ж.к. „Младост" II

13.01.2016 г. /сряда/ 18:00 ч

ОУ „Неофит Бозвели" Актова зала

ж.к. „ Трошево"

14.01.2016 г. / четвъртък/ 18:00 ч

ОУ „ Добри Чинтолов" Лекционна зала, ет.2

ж.к. „ Победа", ж.к. „ Св. Ив. Рилски", частта от 26-ти м.р., заключена между бул. „Сливница" , ул."Ц. Дюстабанов", бул. Цар Освободител" и ул. „ Струга"

15.01.2016 г. /петък/ 18:00ч

Културен дом на „ Успех" ул. „ П. Стайнов" N0: 3 (клубът, ет.1)

 

От районната администрация


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 04.01.2016 : 09:16

 Администрацията на район „Младост” уведомява собствениците, управителите и наемателите на търговски дружества, търговски обекти и офиси, председателите на управителни съвети на сгради (входове) в режим на етажна собственост и жителите на района, че в кметство „Младост” в работно време на телефони 052 820 871; 052820790 и на e-mail: rnmladost@varna.bg ще се приемат сигнали за нередности,  пропуски и предложения за зимното почистване на територията на район „Младост”, извършвано от екипите на ДЗЗД „Варнастрой 2012”. В неработно време, в почивните и празнични дни, същите могат да се подават при дежурния в район „Младост” на телефон 052 820 865

    

 

 

ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ


Безплатен куклен театър и концерт на талантите - 18.12.2015 : 13:57

 И тази година в навечерието на Коледните и Новогодишните празници децата на Варна ще получат подарък от кмета на район „Младост“ г-н Христо Христов – безплатно представление на Кукления театър. На 19 декември, от 17 часа, в Grand Mall, осем любими герои ще очакват децата във веселата приказка "Коледни звезди".

Празникът ще продължи с Коледен концерт на талантите на Варна. На сцена ще се изявят малки и големи, пеещи, танцуващи, рецитиращи.

В Grand Mall очакват младите таланти – индивидуални или формации - да се запишат възможно най-бързо за участие в празника.

Записването става на e-mail: a.teneva@grandmall-varna.com.


Програма "Независим живот" - 04.12.2015 : 10:43

От 14 декември започва приемане на документи по програмата "Независим живот" Във връзка с подписан Договор между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Район „Младост“ при Община Варна с номер BG05M9OP001-2.002-0004-C001 “Комплексни услуги за достоен и независим живот“ – Район „Младост“, гр. Варна по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, от 14.12.2015 г. до 14.01.2016 г. всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа в сградата на Район „Младост“ с адрес: ж.к.“Трошево“ бл. 47 стая 1, ще се приемат документи за лични асистенти и ползватели на услугата „Личен асистент“. За ползватели на социалната услуга „Личен асистент“ могат да кандидатстват лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. 15 лица ще бъдат обгрижвани в домашна среда и още 200 души - в създадения за целта Център за предоставяне на комплексни услуги, разположен в сградата на районната администрация. През м.Март 2016 г., след приключване на Проект „ Нови Алтернативи“, ще се включат още 32 потребители в домашна среда и така общата бройка на обгрижваните лица ще стане 247. Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца. От 14.12.2015 г. до 08.01.2016 г., всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Район „Младост” адрес: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ бл. 47 стая 1 ще се приемат документи за позициите социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор. Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложения, както и за формуляри и срокове за кандидатстване, можете да получите на сайта на РАЙОН “МЛАДОСТ“ www.varna-mladost.com – подменю „Личен асистент“ или на място в районната администрация - гр.Варна, ж.к.“Трошево“ бл. 47 стая 1, както и на телефони: 052 820 879; 052 820 867.

Започна изграждане на нов парк във „Възраждане“ - 11.11.2015 : 18:29

В първия работен ден след полагането на клетва като кмет на Варна Иван Портних даде старт на изграждането на нов парк в жк „Възраждане“. Теренът - от около 30 дка необлагородена територия, се намира над ОДЗ „Делфинче“. На място присъстваха зам.-кметът Христо Иванов и кметът на район „Младост“ – Христо Христов. „Изграждането на парка е мой ангажимент, който поех пред хората. Той е част от усилията, които полагаме за поддържане и увеличаване на зелените зони в града ни“, каза кметът. Проектът предвижда изграждане на алеи за разходка, детски площадки, места за отдих, както и зона за спорт - с 2 игрища за футбол на малки вратички, комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, както и площадка за фитнес на открито. Теренът ще бъде почистен от храстите, дърветата ще бъдат запазени, ще бъдат засадени нови декоративни видове. Социализация на зоната включва и мерки по укрепването на дерето. Проектът е на стойност около 2 млн. лв., осигурени от общинския бюджет, а срокът на изпълнение е до края на следващата година. „Надявам се Общинският съвет да одобри паркоустройствения план за кв. „Аспрухово“, където предстоят сериозни промени“, каза Иван Портних. Той допълни, че проектът за зелена зона в „Младост“ също е готов. Продължава работата и в парка в район „Вл. Варненчик“.

СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^