Новини

ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 12:59

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №54 от 31.03.2008 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

 

Длъжност, административна структура:

Главен инженер, Район ”Младост”- Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

• години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

• специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- да познават законовите и подзаконовите актове свързани с  инженерната инфраструктура и дейността на районната администрация;

- да притежават  деловитост, инициативност и умение за работа в екип;

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;

- организационна компетентност;

- комуникационна компетентност;

- компютърна компетентност;

- компетентност за работа с потребители;

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал. ал. 1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 416,00 лв.

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

• документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

Подаване на документи:§

- срок до 30.04.2008 година;

- място на подаване:  Район ”Младост”, жк. ”Трошево” бл. 10, стая № 1, тел. 500 685.

- лице за контакт Н. Иванова, главен специалист ”Човешки ресурси”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, жк. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далекосъобщителни мрежи и съоръжения. Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на  РИЕ.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район”Младост”


Започна пролетната кампания за залесяване - Младост 08.03.2010 : 12:51

Започна пролетната кампания за залесяване

Започва пролетна  кампания на район „Младост” за обновяване и попълване на зелената система. До 25 март ще бъдат залесени дворове на училища, детски градини, предблокови пространства и  детски площадки. В парковете  „Младост” и „Елин Пелин” също ще се появят нови дървета и растителност. 22 от общо 37 учебни и детски заведения в „Младост” са проявили интерес и заявили участие в инициативата на районната администрация. Експертите ще трасират участъците за новата растителност, която е осигурена чрез средства на спонсори - „Досев Импекс” и ЕТ „НВ-Комерс”.

Сред дървесните видове има и няколко редки,  като метасеквоя – иглолистно дърво, на което  иглиците опадат  през зимата и албиция – красиво  парково дърво, наричано принцесата на широколистните дървета. Те ще отидат в училища, където има засилено обучение по биология, за да могат децата да се грижат за тях и наблюдават растежа и развитието им.

  От  Държавно лесничейство - Варна  са осигурени  още 100  широколистни и 120  иглолистни  4-годишни фиданки. Така районната администрация на „Младост”  се включва и подпомага  националната кампания „Да засадим дърво”, адресирана към ученици, студенти, природозащитници и всички любители на природата. Кампанията е част от инициативата на президента Георги Първанов „Хубава си моя горо”.


От 18 март до 1 май 2008 г. ще бъде затворен за движение бул.”Христо Смирненски” - Младост 08.03.2010 : 12:51

От 18 март до 1 май 2008 г. ще бъде затворен за движение бул.”Христо Смирненски”

  От 18 март  до 1 май 2008 г. ще бъде затворен за движение  бул.”Христо Смирненски” в участъка от бул. „Сливница” до бул. „Вл. Варненчик”.Автобус №148 ще се движи по  ул. „Акад. Сахаров”.

  Причината за затварянето е изграждане на второ платно на бул. „Хр.Смирненски” от страна на мола.  Отпуснатите средства от бюджета на Община Варна са 1 млн. лв., а още 2 млн. лв. ще бъдат осигурени от инвеститорите в затворения участък -  „Кауфланд” и „МОЛ - Варна”. Новото платно ще улесни движението при влизане  и излизане от паркинга на мола.

Администрацията на район „Младост” се извинява за причиненото неудобство на участниците в движението.

Във връзка с ремонта ще бъдат отсечени 7 бр. дървета. Те ще бъдат компенсирани трикратно, с проект за озеленяване, в прилежащия на новото платно терен и под контрола на експерти от „Младост”.

След приключване на ремонтните дейности срещу мол „Варна /до бл. 82 в ж.к. „Трошево”/ ще бъде изградена нова детска площадка. Средствата са осигурени от инвеститорите на строежа.


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 12:50

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ” на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №40 от 05.03.2008 година ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

Длъжност, административна структура:

Главен инженер, район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър • години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: - придобит професионален опит в системата на общинската или районна администрации; - кандидатите да познават законовите и подзаконовите актове свързани с Устройство на територията - кандидатите да притежават деловитост, инициативност и умение за работа в екип

специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: - да познават законовите и подзаконовите актове свързани с инженерната инфраструктура и дейността на район ”Младост”, Община Варна; - организационна компетентност; - да притежават деловитост, инициативност и умение за работа в екип; - комуникационна компетентност; - компютърна компетентност; - компетентност за работа с потребители;

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 416 лв.

начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

Подаване на документи:- срок до 19.03.2008 година;

- място на подаване: район ”Младост”, жк. ”Трошево” бл. 10, стая № 1, тел. 500 685.

- лице за контакт Н. Иванова - главен специалист ”Човешки ресурси”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на район ”Младост”- Варна, жк. ”Трошево” бл.10, ет.2.

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далеко-съобщителни мрежи и съоръжения. Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на РИЕ.

Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на район ”Младост.

 


Извършени проверки - Младост 08.03.2010 : 12:50

Извършени проверки

18 са сградите за събаряне в район „Младост”. Отделно други 13 се нуждаят от спешен ремонт. Това констатира комисията, която проверява потенциално опасните сгради общинска и смесена собственост. Далеч по-голяма е цифрата  - 150  на незаконно изградените с подръчни материали постройки на ската на ул. ”Д-р Селемински” и още 36 на ул. ”Г. Пеячевич”. Те са определени като опасни за обитаване. 61 са сградите частна собственост, които се нуждаят от частичен ремонт.

В лошо състояние и потенциално опасни са фасадите и общите части. Комисията от  експерти на районната администрация продължава своята работа.

Приключени са още две проверки в района  – на рекламните табели и на гаражите. 700 са проверените рекламно - информационни елементи, като предписания с констативен протокол имат 191 от тях. 112 са  табелите поставени без разрешение, като 105 от тях вече са демонтирани.

65 от проверените общо 80 гаража се извършва търговска дейност, а в 15 от тях друг вид услуги. 10 от обектите  въобще нямат разрешение за промяна на предназначението  и  по документи са гаражи.

Резултатите от проверките са предадени в Община Варна.


Ново работно време на администрацията - Младост 08.03.2010 : 12:49

Ново работно време на администрацията

От 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване ще работи от началото на март 2008 г.  Информационният център в район „Младост”. Така се удължава  времето за обслужване на гражданите. Служителите, които работят във фронт офиса  ще се редуват, за да отговорят на новите изисквания. Почивните дни остават събота и неделя.

За да спестят време, гражданите могат да получат предварителна информация за услугите на районната администрация и  документите, които се изискват от сайта на района, откъдето могат  да изтеглят и бланките за конкретната услуга.

Специална анкета ще проверява как гражданите оценяват предлаганите услуги от районната администрация. Обратната връзка ще позволи да се подобри обслужването и да се видят проблемите  и пречките при ежедневните служебни контакти на администрацията с гражданите. Такава анкета ще се прави най-малко два пъти годишно.

Информационният център работи от началото на 2006 г. Той  обслужва гражданите на  принципа „едно гише”. Целта е да се осигури един вход и изход на документите, подавани в районната администрация. Наред с услугите по „Гражданско състояние”, ”Архитектура и градоустройство”, „Инженерна инфраструктура”, ”Търговска и рекламна дейност”, ”Собственост и жилищно настаняване”  и адресна регистрация,  се издават  служебни бележки за липса на задължения към Община Варна. 

Центърът е съобразен с изискванията за хора с увреждания.


Да направим заедно район "Младост" най-зеления във Варна - Младост 08.03.2010 : 12:40

Да направим заедно район "Младост" най-зеления във Варна

Програма за „Развитие и доизграждане на зелената система на район „Младост”  ще бъде изготвена до месец. За целта е създадена експертна група, в която участват еколози, озеленители и специалисти от районната администрация. Предварителната работа включва изработване на зелена карта на „Младост”. Ще се извърши и паспортизация на всички дървесни видове, храсти и зелени площи. Eкспертната група е отворена и в нея могат  да участват  още специалисти, които  смятат, че ще бъдат полезни със своите знание и умения

С изработването на програмата жителите на района ще получат подробна и точна информация за намеренията на администрацията по въпросите на зелената система за следващите четири години. За да се отговори максимално на техните очаквания предложения могат да постъпват на горещия телефон или на сайта на „Младост”. Така освен специалистите и гражданите ще участват чрез своите мнения и предложения в утвърждаването на „Младост” като район, запазил и обогатил зелените си площи. Програмата  ще отговори  и на много въпроси на хората, свързани със съдбата на растителността около блоковете и за възможностите на различни компенсаторни програми по озеленяване. Тя ще бъде отворена за допълване и доразвиване.

Идеята на кмета на „Младост” Йорданка Юнакова е да бъдат създадени подобни експертни групи  по  различни обществено значими въпроси. Възможността да се внасят предложения, да се изразява мнение и се правят коментари  чрез  сайта на района дава възможност за участие на повече хора при решаване на важни за тях проблеми.

С тази инициатива  продължава и работата по програмата „Заедно за всички”,  в която вече близо три години  участват представители на бизнеса, неправителствени организации,  гражданите и районната администрация. 


Четири екипа от специалисти ще проверят в продължение на две седмици обектите в района - Младост 08.03.2010 : 12:39

 Четири екипа от специалисти ще проверят в продължение на две седмици обектите в района

Четири екипа ще извършат технически оглед и проверка на всички надписи и информационно –  указателни табели  в  „Младост”. Нареждането на кмета на района Йорданка Юнакова  е в  интерес на сигурността, безопасността на движението и спокойствието на гражданите и във връзка със заповед на кмета на града. Специалистите ще проверяват разрешителните  за поставяне на табелите, дали те отговарят на изискванията и тяхното състояние. При установени нередности собствениците ще бъдат задължавани незабавно да предприемат мерки, включително и демонтиране.

В случай на отказ демонтирането ще става от органите на община Варна за сметка на собствениците. При проверката, която започва от 10 януари ще се оглежда  и състоянието на териториите прилежащи към обектите, почистването им и тяхната поддръжка. Техническият оглед ще  продължи 14 дни, а контрола за изпълнението на заповедта е възложен на новия  зам. районен кмет инж. Мария Георгиева. Наредбата за обществения ред,  приета от Общински съвет – Варна, задължава собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват снега, ледените висулки и създадените пречки пред гражданите и предвижда глоба при неспазване на изискването от 50 до 250 лв. От 100 до 500 лв. е глобата, ако не се поддържа естетичен вид и чистота в периметър от 3 м пред производствени, административни, обществени сгради, както и складове, гаражи, паркинги и др. имоти.


Да посрещнем заедно Нова година с Драго Драганов, Кичка Бодурова, Десислава Добрева и ДесиСлава - Младост 08.03.2010 : 12:39

Да посрещнем заедно Нова година с Драго Драганов, Кичка Бодурова, Десислава Добрева и ДесиСлава

 И тази година по традиция жителите на район „Младост” ще посрещнат Новата година на открито. Празничната програма започва около полунощ в парк „Младост”. Водещ ще бъде Драго Драганов, който ще зарадва своите почитатели  и с изпълнението на популярни и обичани песни. В програмата ще участват още Кичка Бодурова и Десислава Добрева.

Двете певици прекарват част от времето си в САЩ, но в празничната нощ ще пеят за жителите на „Младост”. ДесиСлава е другата изненада за тези, които ще излязат, за да посрещнат  на открито 2008 година. Голяма светеща елха ще зарадва деца и възрастни. Точно в 00.45 часа кмета на „Младост” Йорданка Юнакова ще поздрави жителите на района с Новата година. Празничната нощ ще завърши със светлинно шоу. 


Ледената пързалка в район "Младост" очаква първите си посетители - Младост 08.03.2010 : 12:38

Ледената пързалка в район "Младост" очаква първите си посетители

Ледената пързалка  в спортно - развлекателния комплекс „Младост” ще  заработи малко преди празниците. Билетът за вход е 4 лв., за наем на кънки  се плаща 3 лв., а за гардероб -  1 лв. Ученици и студенти ще ползват   50 процента намаление на входния билет. Той осигурява пързаляне в продължение на час и половина.

Общинското предприятие „Спорт за всички”, което стопанисва спортния комплекс уверява, че пързалката може да се ползва от 100 души едновременно, без това да създава неудобства. Няма да има почивни дни, а пързалката ще е отворена по 12 часа дневно дори при високи летни температури.


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^