Новини

РАЙОН”МЛАДОСТ” ОБЯВЯВА КОНКУРС - Младост 08.03.2010 : 13:02

РАЙОН”МЛАДОСТ” ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №...............................2008 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

 

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №...............................2008 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Младши юрисконсулт, Район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Правно-нормативно обслужване”

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър

• специалност, по която е придобито образованието: “Право”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;

- да притежават  деловитост, инициативност и умение за работа в екип

- комуникационна компетентност;

- компютърна компетентност

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 380 лв.

• начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

• документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:§

- срок до 30.04.2008 година;

- място на подаване:  Район ”Младост”, жк. ”Трошево” бл. 10, стая № 1, тел. 500 685.

- лице за контакт: Николинка Иванова - главен специалист ”Човешки ресурси”, дирекция “Административно-правно

 и информационно обслужване”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к.”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изготвя правни становища и осигурява текущи правни  консултации по всички въпроси от дейността на районната администрация. Организира, координира и контролира законосъобразното функциониране на Район ”Младост”.Подпомагане дейността на служителите заемащи ръководни длъжности. Осъществява процесуално представителство  на Район ”Младост”, Община Варна.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район ”Младост”


ПРОГРАМА - Младост 08.03.2010 : 13:01

ПРОГРАМА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ,,ОТКРИТИ ДНИ НА МКБППМН – 2008” 15-25 АПРИЛ 2008 ГОДИНА

 

РАЙОН “МЛАДОСТ” – ОБЩИНА ВАРНА

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

гр. Варна ж.к.,,Трошево” бл. 47, стая 2 тел.: 511-611

 

15.04. ОУ,,ОТЕЦ ПАИСИЙ” - 12.00 ч.

5-6 КЛАС

партньор: ОДП-ІІІ РПУ

ММП; ИДПС-беседа

 

16.04. ОУ,,СВ.ИВАН РИЛСКИ” 12.00 ч.

5 КЛАС 

партньор:ОДП-ІІІ РПУ

ММП; ИДПС-беседа

 

16.04. СОУ,,ГЕО МИЛЕВ” 18.00 ч.

родители

АКТОВА ЗАЛА

ДИСКУСИЯ

,,Агресията и насилието в училище”

 

17.04. ОУ,,СВ.ИВАН РИЛСКИ” 12.00 ч.

6 КЛАС

ОДП-ІІІ РПУ 

ММП; ИДПС-беседа

 

17.04. ОУ,,Н.Й.ВАПЦАРОВ” 18.00 ч.

АКТОВА ЗАЛА

ученици, родители, учители 

партньори:ОУ,,Н.Й.ВАПЦАРОВ”

ОУ,,С.ВРАЧАНСКИ”

ЦДГ,,КРИЛАТКО” 

ДИСКУСИЯ

,,Превенция на детската агресия”

 

18.04. ОУ,,ИВАН ВАЗОВ” 12.30 ч.

8 КЛАС

ММП;

БЕСЕДА-,,Борба срещу агресията”

М.Гроздева

 

23.04. ПГС,,КОЛЬО ФИЧЕТО” 12.30 ч.

8 КЛАС

ММП;

БЕСЕДА-

,,Борба срещу агресията”

М.Гроздева

 

23.04. ОУ,,ДОБРИ ЧИНТУЛОВ” 12.00 ч.

7 КЛАС

партньори:ОДП-ІІІ РПУ 

ММП; ИДПС

 

24.04. СОУ,,Н. БОЗВЕЛИ” 12.00 ч.

7 КЛАС

АКТОВА ЗАЛА 

партньори:ОДП-ІІІ РПУ

ММП; ИДПС

 

24.04. ПГМТ 12.30 ч.

9 КЛАС

 ММП;

БЕСЕДА-

,,Борба срещу агресията”

М.Гроздева

 

15-25. 04. ПГЕ

9 КЛАС

час на класа

ММП;

БЕСЕДА-

,,Борба срещу агресията”

М.Гроздева

 

15-25. 04. ПГГСД,,НИКОЛАЙ ХАЙТОВ”

8-9 КЛАС

час на класа

лекция ,,Насилието срещу деца”

Н. Цолова

 


Участвайте в пролетното почистване - Младост 08.03.2010 : 13:00

Участвайте в пролетното почистване

Скатът на ул.”Девня” в район „Младост”, който се вижда от крайезерния път ще бъде изчистен в събота /12 април 2008 г./. В акцията, която е в рамките на пролетното почистване ще се включат лишени от свобода от Варненския затвор. На следващия ден те ще почистят и терена зад затвора, в карето между бул. „Хр. Смирненски”, ”Сливница” и ул. „Тролейна” /до бл. 2/.След като отпадъците бъдат разделени на битови и строителни те ще бъдат извозени  от фирма „Екосервиз” ЕООД, която се грижи за чистотата в района. 

Ежегодното пролетно почистване  започна в началото на седмицата, а гражданите са информирани със съобщения разлепени в жилищните входове. Кметът на „Младост” Йорданка Юнакова  очаква жителите на най-зеления район да се включат в почистването и да излязат в съботния ден. Така след като активно се включиха в акцията по залесяване на района, те отново  ще покажат  своето отношение и загриженост към средата, в която живеят. По традиция служителите от районната администрация също ще участват  в почистването. Тази година  в събота те ще помогнат на жителите в кв. „Победа”.

  Клоните от окастрените и подрязани храсти и дръвчета ще бъдат извозени  от фирма  „Рай – ЛД” и  „Ависта” ООД, които поддържат зелената система в „Младост”.

  Пролетната акция ще приключи  в  началото на следващата седмица, след като натрупаните отпадъци в микрорайоните  бъдат извозени.


Фитнес зала за хора с увреждания ще бъде открита във „Възраждане” ІІІ - Младост 08.03.2010 : 13:00

Фитнес зала за хора с увреждания ще бъде открита във „Възраждане” ІІІ

Първата в България фитнес зала за хора с увреждания ще бъде открита  във Варна.  Идеята, по която се работи повече от две години  е на Стела Енева – председател на Спортен клуб на хора с увреждания и ветерани „Атлант”. Подготовката на залата започва тази седмица с 50 хил. лв., спечелени  от клуба с проект към ДАМС. Необходимите средства за ремонтни дейности на помещението и за проектиране на спортните уреди  ще се допълнят с пари от спечелени проекти  към  Община Варна.

Една от целите на „Атлант” е чрез спорт да интегрира хората с увреждания в обществото. Във фитнес залата подготовката ще е на три нива – спортуване  за здраве, спорт за аматьори и професионален спорт. Стела Енева е трикратна световна шампионка, световна рекордьорка в дисциплините мятане на диск и тласкане на гюле. Спечелените две квоти за предстоящите Параолимпийски игри в Пекин са последното и голямо постижение. Тя е завършила Треньорски факултет в НСА „Васил Левски”,  специалност – треньор по лека атлетика, има магистратура по счетоводство и контрол от ИУ – Варна.

  Клубът се намира във „Възраждане” ІІІ. Помещението е предоставено за безвъзмездно ползване за 10 години. Активната помощ на кмета на „Младост” Йорданка Юнакова е част от работата по програма за изграждане на достъпна среда в района за хората с увреждания. За да стане факт идеята, съдействие и разбиране хората от клуба срещат  от  Община Варна, Областна администрация – Варна и от ДАМС.

  Районната администрация в „Младост” се ангажира с озеленяването и благоустрояването на пространството около залата, която ще заработи до края на годината. Достъпът до нея също ще бъде съобразен с изискванията за  хора с увреждания. 

 


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 12:59

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №54 от 31.03.2008 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

 

Длъжност, административна структура:

Главен инженер, Район ”Младост”- Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

• години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

• специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- да познават законовите и подзаконовите актове свързани с  инженерната инфраструктура и дейността на районната администрация;

- да притежават  деловитост, инициативност и умение за работа в екип;

- компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;

- организационна компетентност;

- комуникационна компетентност;

- компютърна компетентност;

- компетентност за работа с потребители;

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал. ал. 1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 416,00 лв.

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

• документи за кандидатстване:

-  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

Подаване на документи:§

- срок до 30.04.2008 година;

- място на подаване:  Район ”Младост”, жк. ”Трошево” бл. 10, стая № 1, тел. 500 685.

- лице за контакт Н. Иванова, главен специалист ”Човешки ресурси”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, жк. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далекосъобщителни мрежи и съоръжения. Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на  РИЕ.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район”Младост”


Започна пролетната кампания за залесяване - Младост 08.03.2010 : 12:51

Започна пролетната кампания за залесяване

Започва пролетна  кампания на район „Младост” за обновяване и попълване на зелената система. До 25 март ще бъдат залесени дворове на училища, детски градини, предблокови пространства и  детски площадки. В парковете  „Младост” и „Елин Пелин” също ще се появят нови дървета и растителност. 22 от общо 37 учебни и детски заведения в „Младост” са проявили интерес и заявили участие в инициативата на районната администрация. Експертите ще трасират участъците за новата растителност, която е осигурена чрез средства на спонсори - „Досев Импекс” и ЕТ „НВ-Комерс”.

Сред дървесните видове има и няколко редки,  като метасеквоя – иглолистно дърво, на което  иглиците опадат  през зимата и албиция – красиво  парково дърво, наричано принцесата на широколистните дървета. Те ще отидат в училища, където има засилено обучение по биология, за да могат децата да се грижат за тях и наблюдават растежа и развитието им.

  От  Държавно лесничейство - Варна  са осигурени  още 100  широколистни и 120  иглолистни  4-годишни фиданки. Така районната администрация на „Младост”  се включва и подпомага  националната кампания „Да засадим дърво”, адресирана към ученици, студенти, природозащитници и всички любители на природата. Кампанията е част от инициативата на президента Георги Първанов „Хубава си моя горо”.


От 18 март до 1 май 2008 г. ще бъде затворен за движение бул.”Христо Смирненски” - Младост 08.03.2010 : 12:51

От 18 март до 1 май 2008 г. ще бъде затворен за движение бул.”Христо Смирненски”

  От 18 март  до 1 май 2008 г. ще бъде затворен за движение  бул.”Христо Смирненски” в участъка от бул. „Сливница” до бул. „Вл. Варненчик”.Автобус №148 ще се движи по  ул. „Акад. Сахаров”.

  Причината за затварянето е изграждане на второ платно на бул. „Хр.Смирненски” от страна на мола.  Отпуснатите средства от бюджета на Община Варна са 1 млн. лв., а още 2 млн. лв. ще бъдат осигурени от инвеститорите в затворения участък -  „Кауфланд” и „МОЛ - Варна”. Новото платно ще улесни движението при влизане  и излизане от паркинга на мола.

Администрацията на район „Младост” се извинява за причиненото неудобство на участниците в движението.

Във връзка с ремонта ще бъдат отсечени 7 бр. дървета. Те ще бъдат компенсирани трикратно, с проект за озеленяване, в прилежащия на новото платно терен и под контрола на експерти от „Младост”.

След приключване на ремонтните дейности срещу мол „Варна /до бл. 82 в ж.к. „Трошево”/ ще бъде изградена нова детска площадка. Средствата са осигурени от инвеститорите на строежа.


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 12:50

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ” на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №40 от 05.03.2008 година ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

Длъжност, административна структура:

Главен инженер, район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър • години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: - придобит професионален опит в системата на общинската или районна администрации; - кандидатите да познават законовите и подзаконовите актове свързани с Устройство на територията - кандидатите да притежават деловитост, инициативност и умение за работа в екип

специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: - да познават законовите и подзаконовите актове свързани с инженерната инфраструктура и дейността на район ”Младост”, Община Варна; - организационна компетентност; - да притежават деловитост, инициативност и умение за работа в екип; - комуникационна компетентност; - компютърна компетентност; - компетентност за работа с потребители;

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 416 лв.

начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

Подаване на документи:- срок до 19.03.2008 година;

- място на подаване: район ”Младост”, жк. ”Трошево” бл. 10, стая № 1, тел. 500 685.

- лице за контакт Н. Иванова - главен специалист ”Човешки ресурси”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на район ”Младост”- Варна, жк. ”Трошево” бл.10, ет.2.

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далеко-съобщителни мрежи и съоръжения. Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на РИЕ.

Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на район ”Младост.

 


Извършени проверки - Младост 08.03.2010 : 12:50

Извършени проверки

18 са сградите за събаряне в район „Младост”. Отделно други 13 се нуждаят от спешен ремонт. Това констатира комисията, която проверява потенциално опасните сгради общинска и смесена собственост. Далеч по-голяма е цифрата  - 150  на незаконно изградените с подръчни материали постройки на ската на ул. ”Д-р Селемински” и още 36 на ул. ”Г. Пеячевич”. Те са определени като опасни за обитаване. 61 са сградите частна собственост, които се нуждаят от частичен ремонт.

В лошо състояние и потенциално опасни са фасадите и общите части. Комисията от  експерти на районната администрация продължава своята работа.

Приключени са още две проверки в района  – на рекламните табели и на гаражите. 700 са проверените рекламно - информационни елементи, като предписания с констативен протокол имат 191 от тях. 112 са  табелите поставени без разрешение, като 105 от тях вече са демонтирани.

65 от проверените общо 80 гаража се извършва търговска дейност, а в 15 от тях друг вид услуги. 10 от обектите  въобще нямат разрешение за промяна на предназначението  и  по документи са гаражи.

Резултатите от проверките са предадени в Община Варна.


Ново работно време на администрацията - Младост 08.03.2010 : 12:49

Ново работно време на администрацията

От 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване ще работи от началото на март 2008 г.  Информационният център в район „Младост”. Така се удължава  времето за обслужване на гражданите. Служителите, които работят във фронт офиса  ще се редуват, за да отговорят на новите изисквания. Почивните дни остават събота и неделя.

За да спестят време, гражданите могат да получат предварителна информация за услугите на районната администрация и  документите, които се изискват от сайта на района, откъдето могат  да изтеглят и бланките за конкретната услуга.

Специална анкета ще проверява как гражданите оценяват предлаганите услуги от районната администрация. Обратната връзка ще позволи да се подобри обслужването и да се видят проблемите  и пречките при ежедневните служебни контакти на администрацията с гражданите. Такава анкета ще се прави най-малко два пъти годишно.

Информационният център работи от началото на 2006 г. Той  обслужва гражданите на  принципа „едно гише”. Целта е да се осигури един вход и изход на документите, подавани в районната администрация. Наред с услугите по „Гражданско състояние”, ”Архитектура и градоустройство”, „Инженерна инфраструктура”, ”Търговска и рекламна дейност”, ”Собственост и жилищно настаняване”  и адресна регистрация,  се издават  служебни бележки за липса на задължения към Община Варна. 

Центърът е съобразен с изискванията за хора с увреждания.


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^