Новини

ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 12:50

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ” на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №40 от 05.03.2008 година ОБЯВЯВА КОНКУРС: 

 

Длъжност, административна структура:

Главен инженер, район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността • изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър • години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: - придобит професионален опит в системата на общинската или районна администрации; - кандидатите да познават законовите и подзаконовите актове свързани с Устройство на територията - кандидатите да притежават деловитост, инициативност и умение за работа в екип

специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: - да познават законовите и подзаконовите актове свързани с инженерната инфраструктура и дейността на район ”Младост”, Община Варна; - организационна компетентност; - да притежават деловитост, инициативност и умение за работа в екип; - комуникационна компетентност; - компютърна компетентност; - компетентност за работа с потребители;

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 416 лв.

начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

Подаване на документи:- срок до 19.03.2008 година;

- място на подаване: район ”Младост”, жк. ”Трошево” бл. 10, стая № 1, тел. 500 685.

- лице за контакт Н. Иванова - главен специалист ”Човешки ресурси”, дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на район ”Младост”- Варна, жк. ”Трошево” бл.10, ет.2.

кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далеко-съобщителни мрежи и съоръжения. Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на РИЕ.

Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на район ”Младост.

 


Извършени проверки - Младост 08.03.2010 : 12:50

Извършени проверки

18 са сградите за събаряне в район „Младост”. Отделно други 13 се нуждаят от спешен ремонт. Това констатира комисията, която проверява потенциално опасните сгради общинска и смесена собственост. Далеч по-голяма е цифрата  - 150  на незаконно изградените с подръчни материали постройки на ската на ул. ”Д-р Селемински” и още 36 на ул. ”Г. Пеячевич”. Те са определени като опасни за обитаване. 61 са сградите частна собственост, които се нуждаят от частичен ремонт.

В лошо състояние и потенциално опасни са фасадите и общите части. Комисията от  експерти на районната администрация продължава своята работа.

Приключени са още две проверки в района  – на рекламните табели и на гаражите. 700 са проверените рекламно - информационни елементи, като предписания с констативен протокол имат 191 от тях. 112 са  табелите поставени без разрешение, като 105 от тях вече са демонтирани.

65 от проверените общо 80 гаража се извършва търговска дейност, а в 15 от тях друг вид услуги. 10 от обектите  въобще нямат разрешение за промяна на предназначението  и  по документи са гаражи.

Резултатите от проверките са предадени в Община Варна.


Ново работно време на администрацията - Младост 08.03.2010 : 12:49

Ново работно време на администрацията

От 8.00 до 17.00 ч. без прекъсване ще работи от началото на март 2008 г.  Информационният център в район „Младост”. Така се удължава  времето за обслужване на гражданите. Служителите, които работят във фронт офиса  ще се редуват, за да отговорят на новите изисквания. Почивните дни остават събота и неделя.

За да спестят време, гражданите могат да получат предварителна информация за услугите на районната администрация и  документите, които се изискват от сайта на района, откъдето могат  да изтеглят и бланките за конкретната услуга.

Специална анкета ще проверява как гражданите оценяват предлаганите услуги от районната администрация. Обратната връзка ще позволи да се подобри обслужването и да се видят проблемите  и пречките при ежедневните служебни контакти на администрацията с гражданите. Такава анкета ще се прави най-малко два пъти годишно.

Информационният център работи от началото на 2006 г. Той  обслужва гражданите на  принципа „едно гише”. Целта е да се осигури един вход и изход на документите, подавани в районната администрация. Наред с услугите по „Гражданско състояние”, ”Архитектура и градоустройство”, „Инженерна инфраструктура”, ”Търговска и рекламна дейност”, ”Собственост и жилищно настаняване”  и адресна регистрация,  се издават  служебни бележки за липса на задължения към Община Варна. 

Центърът е съобразен с изискванията за хора с увреждания.


Да направим заедно район "Младост" най-зеления във Варна - Младост 08.03.2010 : 12:40

Да направим заедно район "Младост" най-зеления във Варна

Програма за „Развитие и доизграждане на зелената система на район „Младост”  ще бъде изготвена до месец. За целта е създадена експертна група, в която участват еколози, озеленители и специалисти от районната администрация. Предварителната работа включва изработване на зелена карта на „Младост”. Ще се извърши и паспортизация на всички дървесни видове, храсти и зелени площи. Eкспертната група е отворена и в нея могат  да участват  още специалисти, които  смятат, че ще бъдат полезни със своите знание и умения

С изработването на програмата жителите на района ще получат подробна и точна информация за намеренията на администрацията по въпросите на зелената система за следващите четири години. За да се отговори максимално на техните очаквания предложения могат да постъпват на горещия телефон или на сайта на „Младост”. Така освен специалистите и гражданите ще участват чрез своите мнения и предложения в утвърждаването на „Младост” като район, запазил и обогатил зелените си площи. Програмата  ще отговори  и на много въпроси на хората, свързани със съдбата на растителността около блоковете и за възможностите на различни компенсаторни програми по озеленяване. Тя ще бъде отворена за допълване и доразвиване.

Идеята на кмета на „Младост” Йорданка Юнакова е да бъдат създадени подобни експертни групи  по  различни обществено значими въпроси. Възможността да се внасят предложения, да се изразява мнение и се правят коментари  чрез  сайта на района дава възможност за участие на повече хора при решаване на важни за тях проблеми.

С тази инициатива  продължава и работата по програмата „Заедно за всички”,  в която вече близо три години  участват представители на бизнеса, неправителствени организации,  гражданите и районната администрация. 


Четири екипа от специалисти ще проверят в продължение на две седмици обектите в района - Младост 08.03.2010 : 12:39

 Четири екипа от специалисти ще проверят в продължение на две седмици обектите в района

Четири екипа ще извършат технически оглед и проверка на всички надписи и информационно –  указателни табели  в  „Младост”. Нареждането на кмета на района Йорданка Юнакова  е в  интерес на сигурността, безопасността на движението и спокойствието на гражданите и във връзка със заповед на кмета на града. Специалистите ще проверяват разрешителните  за поставяне на табелите, дали те отговарят на изискванията и тяхното състояние. При установени нередности собствениците ще бъдат задължавани незабавно да предприемат мерки, включително и демонтиране.

В случай на отказ демонтирането ще става от органите на община Варна за сметка на собствениците. При проверката, която започва от 10 януари ще се оглежда  и състоянието на териториите прилежащи към обектите, почистването им и тяхната поддръжка. Техническият оглед ще  продължи 14 дни, а контрола за изпълнението на заповедта е възложен на новия  зам. районен кмет инж. Мария Георгиева. Наредбата за обществения ред,  приета от Общински съвет – Варна, задължава собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват снега, ледените висулки и създадените пречки пред гражданите и предвижда глоба при неспазване на изискването от 50 до 250 лв. От 100 до 500 лв. е глобата, ако не се поддържа естетичен вид и чистота в периметър от 3 м пред производствени, административни, обществени сгради, както и складове, гаражи, паркинги и др. имоти.


Да посрещнем заедно Нова година с Драго Драганов, Кичка Бодурова, Десислава Добрева и ДесиСлава - Младост 08.03.2010 : 12:39

Да посрещнем заедно Нова година с Драго Драганов, Кичка Бодурова, Десислава Добрева и ДесиСлава

 И тази година по традиция жителите на район „Младост” ще посрещнат Новата година на открито. Празничната програма започва около полунощ в парк „Младост”. Водещ ще бъде Драго Драганов, който ще зарадва своите почитатели  и с изпълнението на популярни и обичани песни. В програмата ще участват още Кичка Бодурова и Десислава Добрева.

Двете певици прекарват част от времето си в САЩ, но в празничната нощ ще пеят за жителите на „Младост”. ДесиСлава е другата изненада за тези, които ще излязат, за да посрещнат  на открито 2008 година. Голяма светеща елха ще зарадва деца и възрастни. Точно в 00.45 часа кмета на „Младост” Йорданка Юнакова ще поздрави жителите на района с Новата година. Празничната нощ ще завърши със светлинно шоу. 


Ледената пързалка в район "Младост" очаква първите си посетители - Младост 08.03.2010 : 12:38

Ледената пързалка в район "Младост" очаква първите си посетители

Ледената пързалка  в спортно - развлекателния комплекс „Младост” ще  заработи малко преди празниците. Билетът за вход е 4 лв., за наем на кънки  се плаща 3 лв., а за гардероб -  1 лв. Ученици и студенти ще ползват   50 процента намаление на входния билет. Той осигурява пързаляне в продължение на час и половина.

Общинското предприятие „Спорт за всички”, което стопанисва спортния комплекс уверява, че пързалката може да се ползва от 100 души едновременно, без това да създава неудобства. Няма да има почивни дни, а пързалката ще е отворена по 12 часа дневно дори при високи летни температури.


След 2 години район "Младост" с нов стадион - Младост 08.03.2010 : 12:36

След 2 години район "Младост" с нов стадион

Председателят на Общинския съвет Борислав Гуцанов и изпълнителният директор на „Химимпорт” АД Марин Митев подписаха концесионния договор за спортен комплекс „Младост”. Той включва строителство, изграждане и експлоатация на комплекса. Лекоатлетическият стадион трябва да бъде построен за 26 месеца след издаване на строителната виза.

Инвестицията е на стойност над 26 млн. евро . Срокът на концесията е 35 години. Комплексът ще е на площ над 30 дка. Предстои публично представяне на проекта.

 


70 души с нарушено зрение получиха дипломи за компютърни умения - Младост 08.03.2010 : 12:36

70 души с нарушено зрение получиха дипломи за компютърни умения

70 незрящи, завършили успешно курс „Оператор на компютър” получиха свидетелства за професионална квалификация. Дипломите връчи кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова. Заедно със сертификата курсистите, които имат компютър получиха и специални четящи устройства тип „Джоус”.

Обучението се реализира в рамките на проект по програма ФАР, РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВЪЗРАСТНИ - BG 2004 / 006-070.01.01.12 „Развитие на възможности за професионално обучение на хора в неравностойно положение”. Проектът е единствения по който толкова голям брой бенифициенти са получили услугата.

В заключителния етап на курса обучаваните са запознати с програми, използвани при упражняване на длъжности като: системен оператор на компютърни мрежи, оператор в Бърза помощ, оператор в системата на таксиметровите превози, оператор в хотел – подходящи за заемане от хора със зрителни увреждания.

Участниците в професионалното обучение са предварително подбрани след проучване на документи и проведени интервюта от фирмата-партньор по проекта „Авангард Персонал Консултинг” ООД, която има многогодишен опит в предлагането на социални услуги на хора с увреждания. Фирмата се ангажира и с провеждането на тренинги за социални компетенции, подготовка и управление на кариерни планове, както и с трудовата реализация на участниците в проекта.

Другата организация партньор - фондация „Хоризонти” създаде и апробира дистанционна система за професионално обучение. Специалистите на организацията /които също са незрящи/ се ангажират с оборудването на учебните зали и закупуването на софтуер, приспособен за слепи потребители, както и обучението по професията „Оператор на компютър”.

Община Варна – Дирекция Образование, като асоцииран партньор способства за огласяването на проектните дейности и включването на повече заинтересовани към мисията за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

С обзавеждането на модерен център за професионално обучение, идеята е Варна да се утвърди като център, предоставящ възможност за професионално обучение и трудова реализация за хора със специални потребности.

Ръководител на проекта е Ивелина Кръстева.


60 броя туя ще бъдат залесени в район „Младост” по проекта "Заедно за всички" - Младост 08.03.2010 : 12:35

60 броя туя ще бъдат залесени в район „Младост” по проекта "Заедно за всички"

60 броя туя ще бъдат залесени в район „Младост” на 23 ноември. Една част от тях ще отделят от уличното движение площадката до бл. 66 , която се ползва от децата в новооткритата група към детска градина ”Звънче”. Другите ще са поставени около детската площадка южно от бл. 3 в „Трошево” зад ОУ „Добри Чинтулов”.

Занемарената от години площ беше почистена в края на лятото. Детските съоръжения са освежени, поставени са и нови пейки. Растенията ще предадат по завършен и приятен вид на площадките. Туята е перфектна за създаване на жив плет. Тя расте бързо, не е капризна за отглеждане и се оформя лесно.

Залесяването на двете площи е поредната инициатива от проекта ”Заедно за всички”. Работата по него започна преди повече от две години по идея на кмета на района Йорданка Юнакова. Целта е с участието на бизнеса, гражданите, неправителствени организации и районната администрация да се работи за привлекателна и хармонична жизнена среда в „Младост”. Озеленяването е една от основните теми, които ще бъдат в центъра на вниманието на кмета на района по време на втория и мандат.


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^