Новини

АНКЕТА - Младост 08.03.2010 : 13:24

АНКЕТА

МЕСТА ЗА ОТДИХ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ РАЙОН ,,МЛАДОСТ”

Приключи анкетата за проучване на местата за отдих и развлечение на младите хора от район «Младост», която е по инициатива на  МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните).В проучването са включени 199  ученици от 11 до 18 годишна възраст  от училищата в ,,Младост”. Идеята е  освен да станат ясни представите на младите за отдих и развлечение,  да постъпят предложения за възможностите, които те виждат за осмисляне на свободното си време.

 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ:

За по-голямата част от анкетираните отдих и развлечение са  общуването с приятели и спортуването – 85%. Едва 13% включват в развлечението играта на компютър. На купон с алкохол залагат 7.03 %. Да четат книги, гледат телевизия и слушат музика обичат 9 процента от анкетираните. Дискотеката е предпочетена от 5.02 процента. По 1 процент са получили ходенето по магазините и риболова./Сборът е повече от 100%, защото някои анкетирани са посочвали по няколко отговора./

  Близо 40% от младите хора  запълват с развлечения свободното си време в светлата част на деня, а от останалите/ които се забавляват вечер / половината  заявяват, че това е след 22.00 часа.

Местата в район ”Младост”, които са предпочитани за развлечение са  подредени:  в паркове, през блока  – 60%, на спортни терени- 31%, у дома – 25% в заведение- 24%, в МОЛ – 14%, в компютърна зала -13%, с приятели – 10%.

Хората, с които споделят свободното си време младите хора са най-често връстници – 65%, следвани от по-големи млади хора – 25%, родители/роднини -8% и други – 11%.

  Предложения и идеи за разнообразяване на свободното време в район „Младост” предлагат една трета от анкетираните млади хора. Повечето от предложените места съществуват и сега в района.

Това, което се предлага допълнително е: клубове за шах, стена за графити, клуб за  танци и запознанства, увеселителен парк, повече зеленина и дървета, повече пейки и беседки в района.

До края на месец април всяко училище в район ,,Младост” ще получи плакат с информация за резултатите от проведената анкета и за възможностите за отдих и развлечение, които се предлагат на младите хора в района.


РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008 - 2011 - Младост 08.03.2010 : 13:24

РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 2008 - 2011

  Програма  „Развитие на зелената система” е изготвена в район "Младост".Тя  обхваща четиригодишен период 2008 – 2011 година. Целта е районът да продължи да се развива като привлекателна част от Варна и да се наложи като предпочитано място за живот с качествена жизнена среда.

 /Повече за зелената програма можете да намерите в рубриката "Вижте тук"/

 

Програмата гарантира възстановяването, обогатяването и поддържането на зеленината и  има две части – теоретична и практическа. Практическата включва направеното  регистриране /паспортизиране/ на наличната дървесна и храстова растителност в 9-те микрорайона на „Младост” и Западна промишлена зона. На близо 900 страници /разписни листи/ е описана растителността по вид, местоположение, възраст, височина. В последната графа се дава оценка за състоянието на растението. Такава разработка не е правена за Варна и района повече от 20 години. Данните са база за работата на районната администрация по зелената система на „Младост”.

Основните задачи  са разработени в теоретичната част на  програмата по години. 

1. Възстановяване, обогатяване и поддържане на съществуващата зелена система в район “Младост”.

2. Създаване на нови зелени и цветни площи в жилищните микрорайони,  дворовете на училищата, детските и здравни заведения, около обществени сгради и търговски комплекси.

3. Растително изграждане на пояси, попълване на средни ивици по улици и булеварди с храстова растителност.

4. Озеленяване на новоизградените и реконструираните детски и спортни площадки.

5. Обособяване на места за отдих, зелени  пешеходни зони и  велосипедни алеи.

Включените във втората част на програмата 13 приложения представляват практически  конкретни разработки по основните задачи. Всеки един от микрорайоните е описан по обща и зелена площ, дървесни видове, храсти, теренна растителност, детски и паркови съоръжения и детски площадки. Анализирано е състоянието на парковете и местата за отдих – парк ”Младост”, „Елин Пелин”, „Параклиса”, гробщния парк и др. Отделено е специално внимание на  поддържането на основните булеварди и улици в района. С изграждането на зелени шумозаглушителни пояси  се цели опазването на средата екологично чиста и природосъобразна. Основните дейности  са описани в годишен и сезонен календар.

  Програмата предвижда  обособени екозони с велоалеи, изграждане на сензорна градина  и  градина на местните растителни видове. В двора на ОДЗ № 15 „Морска звездица” се подготвя билкова градина. Подходящите растения за тези специализирани зелени площи са включени в приложенията към програмата.

  132 са детските площадки в „Младост”, които също  са описани по микрорайони и нанесени на специална карта. 1149 са общо детските съоръжения върху тях.

  30 са спортните площадки, които са в процес на паспортизиране.

 В програмата, която е отворена система е включен отчета за извършените дейности по благоустрояване в района за 2008 г. и проектопрограмата на „Младост” за 2009 г.

  „Развитие на зелената система на район „Младост” – 2008 – 2011 г.” е отворена програма, която ще се развива и допълва. Събраната и подредена информация дава възможност да се работи с данните и след четиригодишния период, който  тя обхваща.


НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА С БАСЕЙН - Младост 08.03.2010 : 13:23

НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА С БАСЕЙН

В понеделник /16 март 2009 г./  отваря врати най-новата  за града детска градина „Делфинче”, която се намира в район „Младост”. Тя приема 130 деца  в шест  групи. Две от тях ще са за най-малките и във всяка ще има по 15 деца. Двадесет и шест души, педагогически и непедагогически персонал, ще се грижат за възпитаниците на ОДЗ „Делфинче”.Освен прекрасните условия, детската градина разполага с обширен физкултурен салон и плувен басейн с размер 12 на 6 метра. Тренировките във водата ще минават под ръководството на учител по плуване.

Директор на новата детска градина е Красимира Михайлова.

Това е третата напълно нова детска градина, която се открива във Варна в последните две години. ”Делфинче” е изградена на принципа на публично-частно партньорство, което означава, че не се финансира от община Варна. Стойността и е над 2  млн. лв., а фирмата изпълнител е „Експрес гаранцион”. Фирмата с управител Валентин Вълев ще  изгради близо до детската градина  закрит басейн на стойност над 1.2 млн. лв., с размери 25 на 12.5 м, дълбочина 1.60 – 1.80 м .

Официалното откриване на ОДЗ „Делфинче” стана на 12 март 2009 г. в присъствието на кмета Кирил Йорданов, председателя на Общинския съвет Борислав Гуцанов, кмета на район „Младост” Йорданка Юнакова, служители на общинската и районната администрация, граждани и родители.

 


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:22

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №19 от 06.02.2009 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Главен инженер, Район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

• години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

 специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: §

• специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- да познават законовите и подзаконовите актове свързани с  инженерната инфраструктура и дейността на районната администрация;

 - обективност на преценката, оперативност, инициативност и умение за работа в екип;

 - отдаденост на работата си и способност за работа под напрежение;

 - стремеж към успех  и желание да развива собствения си потенциал;

 - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

 - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  при работата с колеги и потребители на услуги ;

 - компютърна компетентност

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 459 лв.

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

• документи за кандидатстване:

-  Заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:

- срок до 22.02.2009 година;

-  място на подаване:  Район ”Младост”, ж.к.”Трошево”бл. 10, стая № 13, тел. 504 818.

- лице за контакт Н. Миливоева - секретар на район ”Младост”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната

инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далеко-съобщителни мрежи и съоръжения.Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на  РИЕ.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район”Младост” 


Благоустрояване - Младост 08.03.2010 : 13:22

ЗАПОЧНА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПО БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК"

Започна благоустрояване на предблоковите пространства  на бул.”Вл. Варненчик” между ул.”Родина” и  „Княз Черкаски”. Изцяло ще бъде подменен тротоара, ще се направи основен ремонт на велоалеята.  Паркова мебел ще оформи кътове за отдих на деца и възрастни. Маса за тенис и голяма шахматна дъска на земята с пластмасови фигури са част от предвидените забавления. Ще се направят и  детски площадки. 

Новоизградена система за капково напояване ще поддържа  зелените площи, които ще се обогатят с  широколистни и  иглолистни дървета, декоративни храсти и цветя. 

Стойността на извършваното благоустрояване е 220 хил. лв. Фирмата изпълнител „Девня - Трейд” ООД има амбицията да завърши обекта преди крайния срок – края на 2009 г. 

  Започна работа и по благоустрояването  пред  бл. 59 в ж.к. „Св. Ив. Рилски”. Там ще се изгради канализация за отвеждане на повърхностните /дъждовни/ води и подпорна стена. Планирано е асфалтиране  пред входовете и връзка с ул.”Плевен”. Озеленяването е с широколистна растителност. Стойността на проекта е 40 хил. лв., а фирмата изпълнител е  ” Инжстройинженеринг” ЕООД. 

 


Набиране на доброволци - Младост 08.03.2010 : 13:21

НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

В изпълнение изискванията на  Закона за защита при бедствия  община Варна обявява, че набира доброволци във връзка с провеждане на дейности по опазване на живота и здравето на хората, частната, общинската и държавната собственост, при предотвратяване или овладяване  на бедствия и отстраняване на последиците от тях .

·  Съгласно Закона за защита при бедствия, доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице от 18 до 65 години, което е сключило договор.

·  Кандидатите за доброволци попълват заявление по образец и прилагат медицинска бележка от личния лекар, за своята физическа и психическа годност за изпълнение на задълженията  като доброволец.

·  Кметът на община Варна сключва договор с одобрените кандидати, осигурява обучението на доброволците, застрахова ги срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните им задължения и осигурява доброволците за всички осигурени социални рискове.

·  Размерът на възнагражденията на доброволците се определя съгласно извършените дейности, както следва: сто на сто от минималната часова работна заплата - за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на отработените часове на участие в обучението; двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при  бедствия до 10 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

·  Документите на хартиен носител могат да  се получат в  администрацията на район “Младост” в  стая № 1 или № 2 в бл. 47. Готовите документи се приемат в стая № 2.

За справки и допълнителна информация:

Румен Найденов - гл. експерт “Отбранително планиране, гражданска защита и сигурност на информацията”, тел. 500 716, стая № 2 бл. 47. 


Зелена композиция - Младост 08.03.2010 : 13:21

ЗЕЛЕНА КОМПОЗИЦИЯ ЩЕ КРАСИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

Нова детска площадка отвори врати в район „Младост”. Тя  е изградена по европейски изисквания, а завършен вид и  придава  красива  дървена ограда с вратичка, която създава сигурност на децата и техните родители. Настилката около детските съоръжения е направена от шуплести каучукови плочи, които предпазват от наранявания. Детският комплекс включва кончета за най-малките, клатушка, люлка, пързалка. Пясъчникът е подслонен в малка къщичка с покривче. Детската площадка е изградена в ж.к. „Трошево” на ул. „Радост” до бл. 3. Освен децата от района, площадката ползват и възпитаниците на ЦДГ № 7 “Изворче”, която има филиал наблизо.

Обновена с изцяло нова настилка е и детската площадка до бл. 57 . На нея е монтиран детски комплекс с две кули, люлки, пързалка, пясъчник, клатушка и пейки. Тук оградата е метална и също завършва с вратичка. В близост е  новоизградения спортен комплекс  с врати за футбол и кошове за баскетбол. Детската и спортната част на комплекса са свързани с пътеки от бетонни плочи. 

Жив плет  от  370 бр. храсти ще огради новият комплекс до бл. 57. Те ще бъдат залесени на 28 ноември /петък/ от 14 ч. Още 10 широколистни и 3 иглолистни дървета ще завършат зелената композиция.

  Есенното залесяване  е организирано от район „Младост”. В него ще се включи и фирма „ Консултим „, която с тази инициатива  заедно със свои клиенти ще отбележи рождения си ден. Представителите на групата Консултим, която е създадена през 2000 г. и се занимава с управление на човешките ресурси, ще поеме стойността на човешкия труд и подготовката на терена. Районната администрация е осигурила растителността .

  Десет площадки са изградени и ремонтирани от началото на годината в район „Младост”. В момента се обновява площадката до бл. 83 в ж.к. „Трошево”.

 


Продължава подготовката за зимата - Младост 08.03.2010 : 13:20

В РАЙОН “МЛАДОСТ” ПРОДЪЛЖАВА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА

Съвещание с фирмите и държавните институции, които осигурят нормални условия на населението през зимата се проведе по инициатива на кмета на район “Младост” Йорданка Юнакова. То е поредната стъпка от предварителната подготовка за работа през зимата.

Представителите на “Инжстройинженеринг” ЕООД и “Хидрострой” АД информираха за готовността си за зимното поддържане на основните маршрути на градския транспорт, второстепенните улици, пътищата към селищните образования и подходите към здравните, детските заведения и училищата в района. Фирмите получиха подробни карти за снегопочистването, разработени от районната администрация. В съвещанието участваха представители на “Титан АС” ЕООД клон Варна, “ВиК” ООД Варна, “ЕОН-България-Мрежи” АД, “Далкия” АД и “Примагаз” АД .Те увериха, че ще извършват навременно сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на спирките, тротоарите и пешеходните подлези.

  В готовност са и аварийните екипи за ликвидиране на неизправности в електропреносимите, водопроводните, топлоснабдителните и газовите мрежи в района. С конкретни ангажименти е свързано и обсъденото взаимодействие на районната администрация и фирмите с представителите на III РУ на МВР и IРС “Пожаробезопасност и спасяване” .

  В цялостната дейност по подготовката за зимата особено важно е да се включат и гражданите живеещи в района. Съгласно Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия(обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.),приета с решение на Общински съвет Варна, чл. 5, ал. 5 задължава управителите (председателите на управителни съвети) в ЖК и гражданите живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване(от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията при бедствия и аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии(тротоари, алеи, паркинги и тревни площи).

  В същата Наредба съгласно чл. 5 ал. 4, управителите (председателите на управителните съвети) в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи се задължават да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с необходимия инвентар(кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др.) за участие в ликвидирането на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.

  При необходимост свои сигнали и предложения за работата в зимни условия жителите на района могат да изпращат на горещия телефон 741633.


Подготовка за зимата - Младост 08.03.2010 : 13:20

ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА

 

В началото на месец октомври в  „Младост”  започна подготовката за работа в зимни условия. Със заповед на кмета на района  Йорданка Юнакова е сформиран  Щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия на територията на района.

През октомври г-жа Юнакова  и специалистът по защита на населението взеха участие в ежегодното съвещание на кмета на община Варна за организацията и подготовката за работа през зимния период. Кметът на „Младост”  направи конкретни предложения до отдел “Дейност по защита на населението” в община Варна за подобряване на организацията и дейността по осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимата на жителите на района. 

  За  насочване на вниманието към проблемите за зимната подготовка, кметът на района изпрати писма до фирмите, здравните и детски заведения и училищата. В тях се подчертава необходимостта от актуализиране основния състав на формированията /отряди, команди, групи, звена и други оперативни структури/, които изпълняват  дейностите на защита в случай на заплаха или възникване на бедствие или авария.

  В  края на месец октомври се проведе заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия. Членовете на щаба бяха запознати с основните задачи за провеждането на животоспасяващи мероприятия за осигуряване на нормални условия за живот на населението от района при зимни условия. Обсъдени бяха  основните им  задължения  и предложенията за почистване през зимата на основните маршрути на градския транспорт, второстепенните улици, алеи и пътища към селищните образования и подходите към здравните и детски заведения и училищата в район “Младост”.

  Коментира се натрупания опит и са разисквани пропуските от предходните години.  Направени  са конкретни предложения за критичните участъци от пътната мрежа, които създават затруднения за движение в условията на обилен снеговалеж и ниски температури. В края на съвещанието  зам.-кмета на район “Младост” и зам. председател на щаба инж. Мария Георгиева постави конкретни задачи за продължаване на дейността по подготовката за работа през зимния период.

  В първата половина на м. ноември предстои провеждане на съвещание с представителите на фирмите, които трябва да осигурят  нормални условия за живот на жителите на район “Младост” през зимата.

 


Протокол - Младост 08.03.2010 : 13:19

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 22.10.2008 година в гр. Варна, в административната сграда на район ”Младост”, Община Варна, ж.к. ”Трошево”, бл.10, ет.2, ап.21 от 12.30 часа се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № 117/10.10.2008 г. на кмета на район ”Младост” за провеждане на конкурс за длъжността ”Младши юрисконсулт” в дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване”.

 

На заседанието присъстваха:

  Председател: Наташа Ангелова Миливоева,  секретар на район ”Младост”;

  Членове:

  1. инж. Марийка Димитрова Георгиева, заместник-кмет на район  ”Младост”;

 2. Спаска Иванова Стоева, главен юрисконсулт в дирекция  ”АПИО” при  район ”Младост”;

  Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Оценяване резултатите  на кандидатите при провеждането на конкурса за длъжността ”Младши юрисконсулт” по избрания начин - решаване на тест на  район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл.47, стая № 1 и стая № 2.

  По точка първа:

  Комисията провери тестовете(вариант № 1, изтеглен от Ана Славчева Абрашева) съобразно одобрената система за определяне на резултатите на явилите се  14 от 15-те допуснати до конкурса кандидати и ги класира, както следва:

Име, презиме фамилия Брой познати отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Валентин Илиев Вълчев 29 4 3 12

2. Йоана Петрова Димитрова 28 3 3 9

3. Петя Николаева Коджейкова 28 3 3 9

4. Ирена Петрова Георгиева 27 2 3 6

5. Радка Христова Господинова 27 2 3 6

6. Ана Славчева Абрашева 26 1 3 3

7. Иван Грозданов Петров 26 1 3 3

8. Мария Яворова Цанева 26 1 3 3

9. Марияна Петрова Полихронова 26 1 3 3

10. Десислава Красенова Влаева 25 0 3 0

11. Искра Валентинова Мандова 24 0 3 0

12. Любомир Атанасов Колев 22 0 3 0

13. Светлана Петрова Узунова 22 0 3 0

14. Христина Траянова Христова 15 0 3 0

  На основание чл. 31а от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,  Комисията реши:

 

  1. Допуска до практически изпит следните  кандидати постигнали изискуемия резултат от теста- минимум 3 точки ( 26 верни отговора):

 

Име, презиме фамилия Брой познати отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Валентин Илиев Вълчев 29 4 3 12

2. Йоана Петрова Димитрова 28 3 3 9

3. Петя Николаева Коджейкова 28 3 3 9

4. Ирена Петрова Георгиева 27 2 3 6

5. Радка Христова Господинова 27 2 3 6

6. Ана Славчева Абрашева 26 1 3 3

7. Иван Грозданов Петров 26 1 3 3

8. Мария Яворова Цанева 26 1 3 3

9. Марияна Петрова Полихронова 26 1 3 3 

  2. Не допуска до практически изпит кандидатите,  които  не са постигнали изискуемия резултат от теста- минимум 3 точки( 26 верни отговора): 

 

Име, презиме фамилия Брой познати  отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Десислава Красенова Влаева 25 0 3 0

2. Искра Валентинова Мандова 24 0 3 0

3. Любомир Атанасов Колев 22 0 3 0

4. Светлана Петрова Узунова 22 0 3 0

5. Христина Траянова Христова 15 0 3 0

 

  Резултатът от писмения изпит да  бъде обявен на информационното табло в сградата на Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2 на  22.10.2008 година след 14.00 часа.

  Приложение:

• 14 броя решени тестове;

• 14 броя листи с данните на кандидатите;

• 14 броя големи пликове;

• 14 броя малки пликове

 

КОМИСИЯ: 

Председател:______________/Н.Миливоева/  

Членове:

1.____________/инж.М.Георгиева/ 

2.____________/Сп.Стоева/

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 1 следваща страницаНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството

^ Нагоре ^