Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168318 всичко

 9 посетители онлайн

Новини

Нов клуб за пенсионерите - Младост 13.04.2010 : 13:33

НОВ КЛУБ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ

 

Пенсионерски клуб отваря врати в район “Младост”. Помещението, което се намира до търговски комплекс "Младост- 2" е изцяло ремонтирано, освежено и обзаведено. През топлите летни дни възрастните хора ще разполагат и с пространството пред клуба, където ще има масички и чадъри. Кокетният вид на цялото пространство е постигнат с помощта на районната администрация, средства и труд на спонсори и активното участие на възрастните хора. Намерението на ръководството на клуба е там да се провеждат тематични вечери, срещи с лекари, педагози, творци. Пенсионерите са изготвили програма за няколко месеца напред.

Клубът е направен по проекта “Заедно за всички”, който е идея на кмета на района Йорданка Юнакова и по него се работи успешно от пет години. Той обединява усилията на гражданите, бизнеса, неправителствените организации и районната администрация с цел да се направят положителни промени в района, без да се разчита на пари от бюджета.

Това е шестият клуб за пенсионерите, който се открива в „Младост” по инициатива на кмета на района Йорданка Юнакова. Той е израз на внимание и в отговор на очакванията на възрастните хора и необходимостта им да общуват.

 

24.03.2010 г.


Отличие за кмета на района - Младост 13.04.2010 : 13:32

КМЕТЪТ НА РАЙОНА ОТЛИЧЕН ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

 

Сребърен плакет “Св. Св. Кирил и Методий” получи кметът на район “Младост” Йорданка Юнакова, по случай двадесет години от основаването на Синдиката на българските учители към КНСБ. Той е награда за личен принос в развитието на социалното партньорство и за съвместна дейност  със Синдиката на българските учители. Плакетът, по проект на Пламен Чернев, е изработен в българския монетен двор. Той е от серията “Християнски светци и светини” и акцентира върху християнската вяра на българина и духовната му връзка с християнските ценности, пред които народа ни се прекланя и опира в трудни времена.

Наградата е съпроводена с грамота.

 


План за имоти за СО "Планова" - Младост 13.04.2010 : 13:31

ПЛАНЪТ ЗА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА СО "ПЛАНОВА" Е ИЗЛОЖЕН В БЛ. 47

 

В район “Младост” – община Варна (ж.к.”Трошево” №10) са изложени помощен план и план на новообразуваните имоти на местност Планова и Балъм дере – селищно образувание по § 4, ал. 2 ЗСПЗЗ, кадастрален район 504, землище Варна, община Варна, област Варна.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“  (26.02.2010 г.) заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на община Варна.

ОБЯВЯВАНЕ 

от 26.02 до 26.03.2010 г.

всеки работен ден

от 9.00 ч. до 17.00 ч.

 

Тел. 052/ 511 613


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:38

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА ”СТАРШИ  СЧЕТОВОДИТЕЛ” В ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РАЙОН ”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

Въз основа на решението на конкурсната комисия от 16.02.2010 година по чл.20 ал.3 от

Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр. 46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр. 84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр. 92 от 24 Октомври 2008 г., изм. ДВ. бр. 5 от 20 Януари 2009 г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр. 42 от 5 Юни 2009г./ са допуснати до участие в конкурса за  длъжността “Старши счетоводител” в дирекция ”Финансово-стопански дейности” при  район “Младост”- Община Варна  следните кандидати:

 

№ по ред  Име, презиме, фамилия

 1. Женя Евгениева Кирилова 

 2. Йорданка Тодорова Енчева 

 3. Соня Христова Костова 

 

Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата: ДА

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични  изисквания за длъжността: ДА

Недопуснати кандидати няма.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 05.03.2010 година от 10.00 часа в сградата на район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2, стая № 13;

За успешно преминалите теста, интервюто ще се проведе на 12.03.2010 година от 10.00 часа в сградата на район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2, стая № 18.

 


Светли подлези - Младост 08.03.2010 : 13:37

СВЕТЛИ ПОДЛЕЗИ

С напълно подновено осветление са четири подлеза на бул “Владислав Варненчик” в район “Младост”. Те са на спирките “Родина”, “Димитър Кондов”, “Йордан Йовков” и “Елпром”. Новите осветителни тела са удароустойчиви, а за да бъдат по- сигурно защитени са покрити и с метални решетки.

Подлезите са едни от най-незащитените места и обект на вандалско отношение. Целта на цялостната подмяна е да се намери по-дълготрайно решение на проблема. Около 1000  лв. на подлез са  изразходваните средства, които са от  парите за поддръжка на осветлението в “Младост”. 

19.02.2010 г.


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:36

ОБЯВЛЕНИЕ

 

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 

РАЙОН ”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

със седалище и адрес: гр. Варна, ж.к.”Трошево” бл.10

 

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 009/29.01.2010 г. на Кмета на  Район ”Младост”

обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

Длъжност, административна структура:

Старши счетоводител в дирекция ”Финансово-стопански дейности”

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

• години професионален опит: 2 или минимален ранг: V младши

• специалност, по която е придобито образованието: “Счетоводство и контрол”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидата:

- да познава цялостната правно-нормативна уредба, свързана със счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, данъчното и осигурителното законодателство; единния счетоводен стандарт, реда и условията за финансиране и кредитиране;

- способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели; 

- организаторска правоспособност;

- способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

- обективност на преценката;

- оперативност; прецизност;

- умение да работи конструктивно като формален член на екип;

- отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;

- стремеж към успехи и желание да развива собствения си потенциал;

- способност за ефективна и ясна комуникация и безконфликтност в общуването с колеги и граждани;

- компютърни умения- работа с офис пакети, Internet и счетоводен пакет програми

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал.ал. 1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 335 лв.

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- интервю

• документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на НПКДС/;

- декларация за участие в конкурса  за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 НПКДС, а именно: за гражданството им, както и за обстоятелствата, че са пълнолетни, не са поставени под запрещение, не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не са лишени по съответен ред от правото да заемат определената длъжност;

- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за заемане на длъжността;

- копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния

опит;

- други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността;

- автобиография (CV);- медицинско свидетелство;- свидетелство за съдимост

Подаване на документи:

- срок до 12.02.2010 година;

- място на подаване: Район ”Младост”, ж.к.”Трошево” бл. 10, стая № 13, тел. 504 818.

- лице за контакт Н. Миливоева - секретар на район ”Младост”

- Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на район ”Младост”-  Варна, ж.к.”Трошево” бл. 10, ет.2.

- кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Отчита синтетично и аналитично приходите по приходната сметка и сметката по §4 от ЗПСЗЗ на район ”Младост”. Регистрира и контролира движението на всички дълготрайни активи чрез проверка и инвентаризация в изпълнение на чл. 34 и чл. 38 от Закона за счетоводството. Осчетоводява и прехвърля приходи от наеми и такси по приходната сметка на Община Варна.

Въвежда и стикова събраната информация за приходите от наеми и такси в системата на Община Варна и я трансферира в специфичен програмен продукт. При отсъствие на главния счетоводител: осъществява предварителен, текущ и последващ контрол на счетоводната дейност и документи от документооборота на района; организира, ръководи и контролира цялостната счетоводна дейност и спазването на СФУК в район ”Младост”.

- Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на район ”Младост”.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район”Младост”

 


ТЕЛЕФОНЪТ И ЕЛ. ПОЩА ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ - Младост 08.03.2010 : 13:36

ТЕЛЕФОНЪТ И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА ПРЕДПОЧИТАНИ ОТ ГРАЖДАНИТЕ

 

1111 сигнала са получени през 2009 г. на горещата телефонна линия 052/74 16 33 в район “Младост”. Само 65 от всички,  поставени от хората, въпроси не са получили решение. При останалите 1046 обаждания проблемът  е отстранен.

 Най-активни са жителите на “Младост” І и ІІ с 352 обаждания. 256 са позвъняванията  от “Трошево”. Помощ по различни поводи са потърсили 207 души от ж. к. “Св. Иван Рилски”, 186 от “Възраждане” и 110 от “Победа”.

  Най-много - 411 са сигналите за дупки по улиците, неработещо осветление, некачествено възстановяване от фирмите след извършени от тях  ремонтни дейности, опресняване на уличната  маркировка. 340 са обажданията свързани с почистването на района, озеленяване, премахване на дървета и клони, косене. 52–ма са информирали за проблеми на детските площадки – счупени съоръжения, доставка на пясък, почистване или ремонт на площадките. 129 от гражданите са позвънили във връзка с озеленяването и поддържането на зелените площи, със заявки за храсти и дървесни видове, които да им бъдат предоставени да  засадят пред домовете си.

180 са сигналите свързани с нарушения на обществения ред. Най-често повдиганите въпроси са за неправилно паркирали автомобили, незаконно затваряне с различни съоръжения на паркинги и места за паркиране в предблоковите пространства, искане за поставяне на ограничителни колчета. Междусъседските отношения, уличните кучета, шума са също голяма  част от проблемите. В последните месеци на 2009 г. се увеличи и броя на гражданите, които задават въпроси свързани с новия Закон за управление на етажната собственост.

 

474 са подадените по електронен път сигнали на граждани на e- mail: rnmladost@abv.bg. 98 % от тях са получили отговор.

 

По много от сигналите районната администрация работи съвместно с районните инспектори и ръководството на ІІІ – то РПУ на МВР, КАТ, община Варна, фирмите, които поддържат района.

 


АНКЕТА НА МКППМН - Младост 08.03.2010 : 13:35

АНКЕТА НА МКППМН

 

Информираността и нагласите по проблемите на наркоманиите сред ученици от VІІ до Х клас  и техните родители - това е темата на проучване  в район “Младост” направено от  местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Анкетата включва 10 въпроса с няколко възможни отговора свързани с наркозависимостта. В нея участват  161 ученици от VІІ до Х клас от 15 училища в район ,,Младост” и 141 родители.

Преобладаващата част от участниците – ученици и родители, считат, че проблемът за наркоманиите е много голям за България (82% и 88%). В същото време, когато този проблем е съотнесен конкретно за Варна, 18% от учениците и 17% от родителите го отричат, а 25% от децата и  съответно 18% от родителите  - не знаят дали това е така. И докато отговорите на учениците говорят за отдалеченост от проблема, то отговорите на родителите могат да бъдат знак за липса на информираност, тъй като в града ни проблемът е значим.

  Относно причините за възникване на нарко-проблема, по-голямата част от учениците (55%) и родителите (65%) считат, че това са пласьорите на дрога. Като причина – нарушени психосоциални проблеми посочват 51% от учениците и 59% от родителите.

  Близо ¼ от ученици и родители не знаят, че има връзка между наркозависимостта и нерешените психосоциални проблеми, а ¼ от учениците я отхвърлят.

  И двете групи изследвани лица определят като най-труден проблем за наркоманията психическата зависимост (66% от учениците и 72% от родителите), без да подценяват и биологичната зависимост (50% и 57%).

  Дали наркоманът може да се излекува сам? – преобладаващата част и от двете групи (56% и 75%) счита, че това е невъзможно и е знак, че наркозависимите се нуждаят от допълнителна подкрепа.

  Голяма част от  учениците и родителите  са уверени, че наркоманът може да се познае по външния вид, но една не малка част (22% от учениците и 16% от родителите) са по-реалистични и считат, че това не е вярно.

  Мнението на двете групи се разминава по отношение на това, дали човек може да стане зависим, ако някой друг му сложи наркотик в питието. Преобладаващият процент от учениците (40%) считат, че това е възможно, докато 46% от родителите го отхвърлят. 21% от учениците и 18% от родителите споделят, че не са наясно по този проблем.

  Отговорността за превенция на наркоманиите, учениците препращат предимно към държавата (55%), докато родителите разпределят тази отговорност между държавата (48%) и гражданите (38%). Това е добър знак, че родителите могат да бъдат сътрудници и партньори на държавата в превенцията на наркоманиите.

Анкетата е част от инициативите на комисията свързани с превенцията от наркозависимост. В края на миналата година  беше отпечатана и раздадена на родители и педагози дипляна с информация за различните видове наркотични вещества, тяхното действие, симптомите, които показват употреба на наркотици.

Учениците получиха книгоразделител, чието съдържание има цел да ги предпази от вземането на погрешни решения относно употребата на наркотични вещества. В него са посочени и телефони и институции, които могат да помогнат в случай на нужда.

19.01.2010 г.


"МЛАДОСТ" ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2009 ГОДИНА - Младост 08.03.2010 : 13:35

"МЛАДОСТ" ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2009 ГОДИНА

Подобряване на инфраструктурата и благоустрояване са основните  дейности в район “Младост” през изтеклата 2009 г.

1 млн. 336 хил. лв. от предвидените 4.5 млн. лв са усвоени за реконструкцията на ул.”Девня” / “Ат. Москов” . Работата по обекта продължава и тази година. 

  Паркинг, пътна връзка, водопровод и канализация  по бул. “Република” за 1 млн. 160 хил.лв. са изградени до новата ЦДГ “Делфинче”. В проектопрограмата на “Младост” за 2010 г. е включено предложение за отваряне на подлеза до “Кауфланд” и “Делфинче”, който в момента е затворен от двете страни с метални решетки. Извършено е цялостно преасфалтиране на ул. “Анри Барбюс” и “Юлиус Фучик” в “Победа”. 8 300 кв.м е възстановената улична мрежа в района, на стойност 555 763 лв.

1 млн. 400 хил. е стойността на рехабилитацията на пътна връзка Варна – Каменар.

През 2009 г. завърши първия етап от благоустрояването на зелените площи  срещу гробищния парк  между ул. “Родина” и “Княз Черказки” от  бл. 24 до бл. 29 . Частично е изпълнено и благоустрояването във “Възраждане” ІV, където са изградени спортна и пазарна площадка и пешеходни алеи. Завършено е благоустрояването пред бл. 147 до бл. 151 – “Младост” ІІ.

Довършена е вертикалната планировка пред бл. 59 в ж.к. “Св. Ив. Рилски”, където е иградена подпорна стена, направено е отводняване и терена е  асфалтиран.

За 300 хил. са почистени 7-те дерета в район “Младост”  и отводнителните канали .

През 2010 г.  продължи започналото през миналата година  изграждане  на закрития басейн срещу “Кауфланд”. В спортно – развлекателния комплекс “Младост” в средата на годината бяха открити скейтпарк и площадка за ролери.

388 са сигналите от граждани свързани с алейното, улично и фасадно осветление, за поддържането на което през годината са изразходвани близо 126 хил.лв.

“Делфинче” и “Златно зрънце” са новите детски градини, които са открити в района през 2009 г. Разширение се извърши на  ЦДГ “Детско градче”, а  за 350 хил. лв. са санирани  ЦДГ “Звънче” и ОДЗ “Морска звездица”.

5 са готовите проекти за благоустрояване на междублокови пространства във “Възраждане” ІІ и “Младост” І. Готов е и проекта за основен ремонт на ул. “П. Стайнов”,  където живеят хора със специфични потребности.

Работи се по мащабна зелена програма, изготвена от администрацията на “Младост”. За целите на програмата,  която гарантира възстановяването, обогатяването и поддържането на зеленината в района  се извърши паспортизация на всички дървета и храсти. По тази програма се засади  билкова градинка в ОДЗ ”Морска звездица”, предстои създаването на сензорна градина  и на местните дървесни видове и храсти.

346  широколистни, 25 иглолистни дървета и 1360  храсти са засети по компесаторни програми. За поддържането на зелените площи в района са изразходвани 530 хил. лв.

60 хил. лв са отделени за “Младост” за  изкърпването  на дупки, което се извършва  в града през  последната седмица. 85 кв. м от тях са от обекти в гаранция.

14.01.2010 г.

 


КОЛЕДА Е - Младост 08.03.2010 : 13:34

КОЛЕДА Е

Над 200 социално слаби жители на район “Младост” предколедно  ще получат пакети с  продукти. Освен 106- те души, които ежедневно получават топла храна,  по традиция кмета на района  Йорданка Юнакова ще  зарадва болни и  самотни възрастни хора. Продуктите -  храни, плодове и козметика са дарени  от фирми, които работят в района. 

Други 120 пакета с коледни лакомства ще получат  деца от училища в “Младост”. 

Те са от безработни семейства, с един родител или многодетни фамилии. Дарението е от фирма “Мосю Бриколаж” и е на стойност 1500 лв. Волята на дарителя е средствата да бъдат използвани за социално подпомагане. В пакетите има и хранителни продукти за цялото семейство.

17.12.2009 г.


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^