Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1358021 всичко

 4 посетители онлайн

Новини

БлаготворителностБлаготворителност - Младост 23.12.2010 : 09:40

Благотворителност
      
220 социално слаби получиха коледни пакети с хранителни продукти осигурени от "Младост". От тях 106 са в особено тежко  положение и получават ежедневно храна от социалния патронаж. Останалите са възрастни и самотни хора или изпаднали в тежко положение по здравословни причини. По традиция всяка година, с помощта на бизнеса от района, кмета г-жа Йорданка Юнакова помага празник на трапезата да има и за хора в затруднение.
        Още 50 деца от всички училища в “Младост” ще получат днес / 23 декември 2010 г./ коледни лакомства осигурени от БЧК. Районната администрация си сътрудничи активно с червенокръстците и участва в различни съвместни инициативи.


Наредба за обществения ред - Младост 01.12.2010 : 09:51

 

 

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ

И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „МЛАДОСТ”
 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Напомняме Ви за задълженията ни през зимния сезон, произтичащи от НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, приета  с решение на Общински съвет – Варна № 5220-12(56)/02, 03.08.2007  

Чл.8. (1) Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват след наваляването на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага :
Глоба  в размер от 50 до 250 лв.
 

Чл. 16. (1) Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да осигуряват:
 Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага :
Глоба в размер от 20 до 200 лв.
 
           Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през настъпващата зима.  

 

 

                               ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Резултати - конкурс - Младост 22.11.2010 : 11:24

 

ПРОТОКОЛ 

           Днес, 24.11.2010 година в гр.Варна, в административната сграда на район”Младост”- община Варна, жк.”Трошево”, бл.10, стая № 13  от 10.00 часа се проведе заседание на комисията, назначена със заповед №162/26.10.2010 година на кмета на район”Младост”, за провеждане на конкурс за длъжността”Главен инженер” в дирек-ция”ИИС”.

          Председател: Наташа Ангелова Миливоева -  секретар на район”Младост”;

          Членове:1. инж.Добринка Краева- директор на дирекция”ИИС”;

                           2. Спаска Иванова Стоева - главен юрисконсулт в дирекция ”ОА”

 

           ДНЕВЕН РЕД:

           Оценяване резултатите  на кандидата при провеждането на конкурса за длъжността ”Главен инженер” по избрания начин - решаване на тест, проведен на 24.11.2010 година от 10.00 до 11.30 часа в административната сграда на  район ”Младост”, жк.”Трошево” бл.10, ет.2, стая № 13.

            Комисията провери теста (вариант № 2, изтеглен от участника в конкурса Павел Огнянов Павлов), съобразно одобрената система за определяне на резултатите.

 

            На основание чл.31 а от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,  Комисията реши:

            Допуска до практически изпит:

 

№ по ред

 

Име, презиме фамилия

на кандидата 

 

Брой познати   отговори

 

Брой точки

 

Коефи-циент на

 

тежест

 

Общ

 

брой

 

точки

 

1.

Павел Огнянов Павлов

 

21

 

3

 

3

 

9

 

        Резултатът от писмения изпит да  бъде обявен на Информационното табло в сградата на район ”Младост”, жк.”Трошево”бл.10, ет.2 на  24.11.2010 година след 11.30 часа.

 

        Приложение:

·1 брой решен тест;

·1 брой лист с данните на кандидата;

·1 брой голям плик;

·1 брой малък плик

 

                             

 

 

 

                                

 

        


Допуснати кандидатиДопуснати кандидати - Младост 16.11.2010 : 09:28

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА”ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР” В ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОБСТВЕНОСТ” ПРИ РАЙОН”МЛАДОСТ”-

 

ОБЩИНА ВАРНА

 

            Въз основа на решението на конкурсната комисия от 11.11.2010 година по чл.20 ал.3 отНаредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г./ е допуснат до участие в конкурса за  длъжността “Главен инженер” в дирекция ”Инженерна инфраструктура и собственост"при  Район “Младост”- Община Варна    следния кандидат:

 

 

№ по ред

Име, презиме фамилия

на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се  изискват според обявата 1

 

 

Удостоверяват ли пред-ставените документи съответствие на канди-дата с обявените мини-мални и специфични изисквания за длъж-ността 2

Основа-ние за не-допускане

 

 

1

 

Павел Огнянов Павлов

 

да

 

да

 

 

 
 

         Посоченият кандидат трябва да се яви: 

*      на тест на 22.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”ТроШево” бл. 10, ет.2, стая № 13;  

*      на практически изпит  на 23.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 13( при успешно преминаване на теста);  

*      интервю на 24.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 18( при успешно преминаване на практическия изпит). 

 

 

НАТАША МИЛИВОЕВА:

 

 

Председател на конкурсната комисия

 

 


Преброяване 2011 - Младост 09.11.2010 : 15:15

Общинска преброителна комисия при Район „Младост” набира преброители и контрольори за Преброяване 2011.


Започва есенното почистване - Младост 22.10.2010 : 17:43

 

ЗАПОЧНА ЕСЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВАРНА

               от  23 до 31 ОКТОМВРИ 2010 г.

Очакваме жителите на район “Младост” да се включат активно в почистването. 

Едрогабаритни отпадъци можете да оставяте до съдовете за битова смет на 25 и 26 октомври. 

Телефон за връзка в район "Младост" :

 

052/ 504 861

 


СОУ "Гео Милев" - второто българско училище за изкуство и културен далог - Младост 19.10.2010 : 13:56

  

СОУ "Гео Милев" - второто българско училище       за   изкуство и културен диалог "Икуо Хираяма"
     

 

Проектът “Училища “Икуо Хираяма” по Пътя на коприната за изкуство и културен диалог” намери своята реализация във Варна.
             В СОУ “Гео Милев” на 15.10.2010 година се състоя тържественото откриване на Второто българско училище за изкуство и културен диалог ”Икуо Хираяма”. Проф. Хираяма е световноизвестен японски художник, миротворец, посланик на добра воля към ЮНЕСКО, общественик, посветил живота си за опазване ценностите на мира и културното наследство по света, изрисувал стотици платна по Пътя на коприната, радетел за осъществяване на културен обмен между Изтока и Запада.
             Училище “Гео Милев”  се кандидатира за включване в Националната мрежа на Асоциираните училища за изкуство и културен диалог по Пътя на коприната „Икуо Хираяма” към Център „Икуо Хираяма” – София в началото на 2010.
             На откриването на училището във Варна присъства Токо Хираяма, зам.-директор на Музей “Икуо Хираяма” в Япония, и снаха на починалия японски професор. Своя опит от работата по проекта сподели  Ася Богоева, ръководител на Първото  българско училище за изкуство и културен диалог ”Икуо Хираяма”  - 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” в столицата. Празничното събитие уважиха кметът на район “Младост” Йорданка Юнакова и кметът на  софийския район “Гео Милев” -Ангелина Стоянова. В официалната церемония се включи и проф. Донка Ангелова, директор на центъра “Икуо Хираяма” в София.
              250 ученици от всички възрасти в училище “Гео Милев” участват в проекта, който им дава изключителния шанс да развиват своите заложби и интереси в разнообразни клубове. Към  „Икуо Хираяма” работят клуб „Приятели на Япония – Сакура”, „Културно-историческо наследство”, „Национални традиции и обичаи”, „Икебана и оригами”, „Екология и опазване паметниците на културата”, „Изобразително и приложно изкуство”, „Тетрално и музикално изкуство”, клуб „Поезия”.
               Извънкласните занимания ще се провеждат няколко пъти в месеца, а от септември насам около 20 ученици в СОУ “Гео Милев”, предимно седмокласници, вече изучават японски език.
            Второто българско училище „Икуо Хираяма” поставя на широка обществена дискусия идеята си за създаване във Варна на Балкански център на децата „Пътят на коприната на Икуо Хираяма и децата творци – послание за мир”. Официалната среща по създаването му е през м. май 2011 г.

 


Започна подготовката за зимата в район "Младост" - Младост 18.10.2010 : 11:25


Започна подготовката за зимата в район "Младост"

Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР)  при бедствия в район “Младост” заседава на 13.10.2010 г. Определени са  служителите от районната администрация, които ще  ръководят екипите на фирмите за снегопочистването на проблемните участъци от уличната мрежа в района. Ясен е и  състава на аварийните групи за обход. Участниците получиха актуализираните вътрешни правила за работа, основните задачи и задължения. На съвещанието бяха обсъдени и предложения за подобряване на организацията и дейността по осигуряване на нормални условия на живот и работа през зимата в района.
                  На  14.10 /четвъртък/ 2010 г. се проведе  срещата с  представителите на „Инжстройинженеринг” ЕООД, „Хидрострой” АД, „Титан” ЕООД, „Консорциум-агроспектър” ООД, „Примагаз”, „Далкия”, ЕАД „Градски транспорт”, „Емо” ООД, „Никман канал сервиз”, ІІІ РИ на МВР и І РС „ПБС”, за  подобряване организацията и взаимодействието на съвместната работа в района през  зимния период
.


Празник на район "Младост" - Младост 05.10.2010 : 11:49

 

12 ОКТОМВРИ 

ПРАЗНИК НА РАЙОН “МЛАДОСТ” 

ПРОГРАМА 

/07.10 – 12.10.2010 г./


 7 октомври 2010 г. /четвъртък/

14.00 – 17.00 ч.
Боулинг зала - Търговски център “Явор”
Боулинг – турнир с индивидуално участие
ПГ по строителство, архитектура и геодезия  “В.Левски”
ПГ по сградостроителство “Кольо Фичето”
ПГ по горско стопанство и дървообработване ”Н. Хайтов”
ІІ СОУ

8 октомври 2010 г. /петък/  
12.30 ч.

СОУ “Гео Милев”
Екоакция 

13.00 – 14.00 ч.

басейн “Делфини”
Демонстрация на плувни стилове -  клуб “Албатрос”
Плувен турнир
ОУ “Антон Страшимиров”
СОУ “Гео Милев”

9 октомври 2010 г./събота/

11.00 ч. 

Спортно – развлекателен център “Младост”
Детски концерт
ОУ “Ив. Рилски” – фанфарен оркестър и мажоретен състав
ОДЗ № 8  “Лястовичка”
ЦДГ № 43 “Синчец”
ЦДГ № 44 “Крилатко”
ОДЗ № 15 “Морска звездица”
Водещ: Свилен Стоянов

 

 

 

 

  10 октомври 2010 г./неделя/

9.00 – 11.00 ч.
С
портно-развлекателен център “Младост”
Демонстрация на скейт клуб ”Варна”
11.00 ч.

Турнир шах и табла – пенсионерски клубове–награждаване
11.00 ч.
Открита празнична сцена

Водещ: Свилен Стоянов
 

11 октомври 2010 /понеделник/
10.00 ч.

ЦДГ № 39 “Звънче”

Гостува Държавен куклен театър –Варна
 

10.00 ч.
СОУ “Гео Милев”
Изложба на детски рисунки под наслов
“Културното богатство на моята страна и нейното послание за мир”  

11.00 ч.
Изложба рисунки
ОУ “Добри Чинтулов”
Тема “Моето семейство, моето училище, моят район”

 12 октомври 2010 г. /вторник/ 

10.00 ч.
ЦДГ № 3 “Детско градче”
Гостува Държавен куклен театър –Варна
12.30 ч.

Православен храм “Св. пророк Илия”

Водосвет за здраве, благополучие, дълголетие 


Новоодобреният план за "Кочмар" - Младост 13.08.2010 : 09:30

Одобреният план на новообразуваните имоти за СО "Кочмар" е изложен в район "Младост"

  

 

Община Варна съобщава, че със заповед № РД-10-7706 - 215 от 28 юли 2010 г. на  областния управител на област Варна, на основание § 4к, ал.6  ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал.8 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията е одобрен плана на новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани на основание § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание м. КОЧМАР  “/Възраждане” V - VІ м.р., част от КР 505, землище Варна, община Варна, област Варна, който е изложен в район “Младост”.
         На основание чл. 28 б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобреният план на новообразуваните имоти подлежи на обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

           Обявата е публикувана в Д.В., бр. 63 от 13.08.2010 г. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на областна управа.

             Планът и документацията към него се намират в район  “Младост” – ж. к. „Трошево”, бл. 47, ет. 1.”

13.08.2010 г.


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ] 1 следваща страницаНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^