Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1341451 всичко

 20 посетители онлайн

Новини

Подготовка за зимата - Младост 08.03.2010 : 13:20

ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА

 

В началото на месец октомври в  „Младост”  започна подготовката за работа в зимни условия. Със заповед на кмета на района  Йорданка Юнакова е сформиран  Щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия на територията на района.

През октомври г-жа Юнакова  и специалистът по защита на населението взеха участие в ежегодното съвещание на кмета на община Варна за организацията и подготовката за работа през зимния период. Кметът на „Младост”  направи конкретни предложения до отдел “Дейност по защита на населението” в община Варна за подобряване на организацията и дейността по осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимата на жителите на района. 

  За  насочване на вниманието към проблемите за зимната подготовка, кметът на района изпрати писма до фирмите, здравните и детски заведения и училищата. В тях се подчертава необходимостта от актуализиране основния състав на формированията /отряди, команди, групи, звена и други оперативни структури/, които изпълняват  дейностите на защита в случай на заплаха или възникване на бедствие или авария.

  В  края на месец октомври се проведе заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия. Членовете на щаба бяха запознати с основните задачи за провеждането на животоспасяващи мероприятия за осигуряване на нормални условия за живот на населението от района при зимни условия. Обсъдени бяха  основните им  задължения  и предложенията за почистване през зимата на основните маршрути на градския транспорт, второстепенните улици, алеи и пътища към селищните образования и подходите към здравните и детски заведения и училищата в район “Младост”.

  Коментира се натрупания опит и са разисквани пропуските от предходните години.  Направени  са конкретни предложения за критичните участъци от пътната мрежа, които създават затруднения за движение в условията на обилен снеговалеж и ниски температури. В края на съвещанието  зам.-кмета на район “Младост” и зам. председател на щаба инж. Мария Георгиева постави конкретни задачи за продължаване на дейността по подготовката за работа през зимния период.

  В първата половина на м. ноември предстои провеждане на съвещание с представителите на фирмите, които трябва да осигурят  нормални условия за живот на жителите на район “Младост” през зимата.

 


Протокол - Младост 08.03.2010 : 13:19

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 22.10.2008 година в гр. Варна, в административната сграда на район ”Младост”, Община Варна, ж.к. ”Трошево”, бл.10, ет.2, ап.21 от 12.30 часа се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № 117/10.10.2008 г. на кмета на район ”Младост” за провеждане на конкурс за длъжността ”Младши юрисконсулт” в дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване”.

 

На заседанието присъстваха:

  Председател: Наташа Ангелова Миливоева,  секретар на район ”Младост”;

  Членове:

  1. инж. Марийка Димитрова Георгиева, заместник-кмет на район  ”Младост”;

 2. Спаска Иванова Стоева, главен юрисконсулт в дирекция  ”АПИО” при  район ”Младост”;

  Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Оценяване резултатите  на кандидатите при провеждането на конкурса за длъжността ”Младши юрисконсулт” по избрания начин - решаване на тест на  район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл.47, стая № 1 и стая № 2.

  По точка първа:

  Комисията провери тестовете(вариант № 1, изтеглен от Ана Славчева Абрашева) съобразно одобрената система за определяне на резултатите на явилите се  14 от 15-те допуснати до конкурса кандидати и ги класира, както следва:

Име, презиме фамилия Брой познати отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Валентин Илиев Вълчев 29 4 3 12

2. Йоана Петрова Димитрова 28 3 3 9

3. Петя Николаева Коджейкова 28 3 3 9

4. Ирена Петрова Георгиева 27 2 3 6

5. Радка Христова Господинова 27 2 3 6

6. Ана Славчева Абрашева 26 1 3 3

7. Иван Грозданов Петров 26 1 3 3

8. Мария Яворова Цанева 26 1 3 3

9. Марияна Петрова Полихронова 26 1 3 3

10. Десислава Красенова Влаева 25 0 3 0

11. Искра Валентинова Мандова 24 0 3 0

12. Любомир Атанасов Колев 22 0 3 0

13. Светлана Петрова Узунова 22 0 3 0

14. Христина Траянова Христова 15 0 3 0

  На основание чл. 31а от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,  Комисията реши:

 

  1. Допуска до практически изпит следните  кандидати постигнали изискуемия резултат от теста- минимум 3 точки ( 26 верни отговора):

 

Име, презиме фамилия Брой познати отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Валентин Илиев Вълчев 29 4 3 12

2. Йоана Петрова Димитрова 28 3 3 9

3. Петя Николаева Коджейкова 28 3 3 9

4. Ирена Петрова Георгиева 27 2 3 6

5. Радка Христова Господинова 27 2 3 6

6. Ана Славчева Абрашева 26 1 3 3

7. Иван Грозданов Петров 26 1 3 3

8. Мария Яворова Цанева 26 1 3 3

9. Марияна Петрова Полихронова 26 1 3 3 

  2. Не допуска до практически изпит кандидатите,  които  не са постигнали изискуемия резултат от теста- минимум 3 точки( 26 верни отговора): 

 

Име, презиме фамилия Брой познати  отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Десислава Красенова Влаева 25 0 3 0

2. Искра Валентинова Мандова 24 0 3 0

3. Любомир Атанасов Колев 22 0 3 0

4. Светлана Петрова Узунова 22 0 3 0

5. Христина Траянова Христова 15 0 3 0

 

  Резултатът от писмения изпит да  бъде обявен на информационното табло в сградата на Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2 на  22.10.2008 година след 14.00 часа.

  Приложение:

• 14 броя решени тестове;

• 14 броя листи с данните на кандидатите;

• 14 броя големи пликове;

• 14 броя малки пликове

 

КОМИСИЯ: 

Председател:______________/Н.Миливоева/  

Членове:

1.____________/инж.М.Георгиева/ 

2.____________/Сп.Стоева/

 


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:18

СПИСЪК

На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на дирекция Социално- икономически дейности и контрол” Район ”Младост” - Община Варна.

Въз основа на решението на конкурсната комисия от 15.10.2006 год. по чл. 20 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18 Октомври 2005 г., изм. ДВ. бр. 46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр. 84 от 19 Октомври 2007 г../не са допуснати до участие в конкурса за  длъжността  директор на дирекция ”Социално-икономически дейности и контрол” при Район “Младост”,  следните кандидати:  

№ по ред Име, презиме фамилия на кандидата 

 

 Основание за недопускане 1. Дочка Куцарова Пеева

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

 Жени Михайлова Михайлова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

3. Румяна Момчева Йосифова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

Председател на конкурсната комисия:

 

 ........................................../Н.Миливоева/ 02.10.2008 год

 


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:18

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

”МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ РАЙОН ”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

  Въз основа на решението на конкурсната комисия от 15.10.2008 год. по чл.20 ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 6.06.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г./ са допуснати до участие в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване” при  Район “Младост”,  следните кандидати:

№ по ред Име, презиме фамилия

 

1 Ана Славчева Абрашева да 

2 Валентин Илиев Вълчев да 

3 Десислава Красенова Влаева да 

4 Иван Грозданов Петров да 

5 Ирена Петрова Георгиева да 

6 Искра Валентинова Милкова да 

7 Йоана Петрова Димитрова да 

8 Любомир Атанасов Колев да 

9 Мария Яворова Цанева да 

10 Марияна Петрова Полихронова да 

11 Невяна Йорданова Колева да 

12 Петя Николаева Коджейкова да 

13 Радка Христова Господинова да 

14 Светлана Петрова Узунова да 

15 Христина Траянова Христова да 

 

  Посочените кандидати трябва да се явят:

 на тест на  22.10.2008 г. от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 47, ет. 1, стая № 2;

  за успешно преминалите теста, практическият изпит ще се проведе на 24.10. 2008 г. от 10.00 часа в сградата на Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 47, ет. 1, стая № 2;

  за успешно преминалите  практическия  изпит,  интервюто  ще се проведе на 24.10.2008 г. от 15.00 часа в сградата на  Район ”Младост”, ж.к.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 21.

 


12 октомври - празник на района - Младост 08.03.2010 : 13:16

plakat.jpg

Фотоконкурс - Младост 08.03.2010 : 13:12

Фотоконкурс

Благодарим на всички, които се включиха във фотоконкурса  „Моят район – споделена красота” по повод празника на района . Изложба с най-добрите снимки е подредена на ледената пързалка в Спортно-развлекателния комплекс „Младост” .Списъкът с отличените  е публикуван на сайта. Те ще получат наградите си на 12 октомври / неделя/ в 11.30 на сцената на лятното кино в комплекса преди концерта на Йорданка Христова.

 

НАГРАДИ

 

ФОТОКОНКУРС „МОЯТ РАЙОН – СПОДЕЛЕНА КРАСОТА”

 

І – ІV клас

първо място

Слави Машев – 2 „а”  кл.  ОУ ”Софроний Врачански”

второ място

Анелия Илиянова – 4 „г” кл.  СОУ „Гео Милев”

трето място

Мирослав Гичев

 

V – VІІІ клас

първо място

Илона Илиева – VІ „б” клас

второ място

Илияна Димитрова – VІІ „б” ОУ „Св.Ив.Рилски”

трето място

Василена Венкова  - VІІ кл. ОУ „Софроний Врачански”

поощрителна награда

Снежина  Молдованова – VІ  кл.  ОУ''Софроний Врачански

 

ІХ – ХІІ клас

първо място

Михаил Атанасов – ХІІ кл.  ПГ  по електротехника

второ място

Борислав Терзиев – ХІІ „б” кл. СОУ „Гео Милев”

трето място

Александър Любозаров – ХІІ кл. ПГИ „ Д-р Ив.Богоров”

поощрителна награда

Тодор Миленков – Х „б” кл. ПГС „Кольо Фичето”

 


Празнични дни - Младост 08.03.2010 : 13:11

Празнични дни

Йорданка Христова и шоу на лед са изненадите за жителите и гостите за празника  на  район „Младост”. Денят на българската община – 12 октомври, по инициатива на кмета на района Йорданка Юнакова, пета  година се чества и като празник на „Младост”.

В неделя от 10.00 ч. на  ледената пързалка в Спортно-развлекателния комплекс ще демонстрират своето майсторство  фигуристи и хокеисти. Те са специални гости за празника от софийски спортни клубове. Час по късно в детската сладкарница в комплекса ще гостува Държавен куклен театър – Варна. Пред  малките зрители актьорите ще представят спектакъла „Спящата красавица”. От 11.30 ч. на сцената на лятното кино ще гостува Йорданка Христова.

  Празникът ще премине в Спортно-развлекателния комплекс, който е най-новото и атрактивно място в района и една от най-сериозните инвестиции в „Младост”  на община Варна за миналата година.

  На 10 октомври /петък/  кметът на района ще се срещне с представители  на районната организация на пенсионерите. За празника ще има наградени и отличени активисти.

  В понеделник по традиция в храм „Св. Илия” ще бъде отслужен тържествен водосвет за здравето и благоденствието на жителите на район „Младост”.

   „Моят район – споделена красота” е темата на фотоизложба, която районната администрация организира  по повод празника  в училищата в „Младост”. Участниците са разделени в три възрастови групи – от І до ІV, V – VІІІ и ІХ – ХІІ клас. Във всяка категория ще  бъдат присъдени парични награди за първо, второ и трето място. Идеята е да бъдат показани онези кътчета в района, които радват неговите жители. Така младите и  администрацията  си сътрудничат в желанието да направят района привлекателен и предпочитан за живеене. Най-добрите фотоси  ще бъдат показани в деня на празника на ледената пързалка.

 


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:11

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №109/23.09..2008 година

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

Длъжност, административна структура: Младши юрисконсулт, Район ”Младост”-Община Варна,

Дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър, юридическа правоспособност

• специалност, по която е придобито образованието: “Право”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  - способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

 - способност да работи конструктивно като формален член на екип;

  - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

 - обективност на преценката;

 - отговорност за извършваните действия и даваните мнения;

 - прецизност;

 - инициативност;

 - способност за аргументиране при водене на дискусии;

  - отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;

  - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност в общуването с колегите и гражданите;

  - желание  да развива собствения си потенциал;

  - способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури;

  - коректност и конфиденциалност при изпълнение на задълженията си

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 418 лв.

• начин за провеждане на конкурса:

 - решаване на тест;

 - практически изпит;

 - интервю

• документи за кандидатстване:

 -  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

 - декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 - ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 - автобиография;

 - медицинско свидетелство;

 - свидетелство за съдимост

  Място и срок на подаване на  документите за участие лично от кандидатите или от техните упълномощени

  представители: 

 - срок до 17.00 часа на 07.10.2008 година;

 - място на подаване:  Район ”Младост”, ж. к.”Трошево” бл.10, стая № 13, тел.504 818.

 - лице за контакт: Наташа Миливоева - секретар на Район ”Младост”, Община Варна

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж. к. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изготвя правни становища и осигурява текущи правни  консултации по всички въпроси от дейността на районната администрация. Организира, координира и контролира законосъобразното функциониране на Район ”Младост”.Осъществява процесуално представителство  на Район ”Младост”, Община Варна.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район”Младост.

 

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

кмет на район ”Младост”


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:10

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №110/23.09..2008 година

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Директор на дирекция “Социално-икономически дейности и контрол”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър;

. ранг ІІІ мл или 5 години (съгласно ЕКДА)

• специалност, по която е придобито образованието: “Икономика”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  - организаторска способност, способност да мотивира подчинените си;

  - отговорност;

  - комбинативност;

  - оперативност;

  - способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на подчинените му служители;

  - работа в екип;

  - отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;

  - стремеж към успех  и желание да развива собствения си потенциал;

  - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

  - обективност на преценката;

  - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  при работата под напрежение;

  - инициативност;

  - убедителност при водене на дискусии

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 580 лв.

• начин за провеждане на конкурса:

 - решаване на тест;

 - практически изпит;

 - интервю

• документи за кандидатстване:

 -  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

 - декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - ксерокопия на документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 - ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 - автобиография;

 - медицинско свидетелство;

 - свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:

 - срок до 17.00 часа на  07.10.2008 година;

 - място на подаване:  Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл.10, стая № 13, тел. 504 818.

 - лице за контакт: Наташа Миливоева - секретар на Район ”Младост”, Община Варна

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к.”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, планира, организира и контролира работата в дирекцията. Координира съвместните задачи с другите дирекции на районната администрация и Община Варна.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

 

  ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

кмет на район”Младост”

 


Концерт - Младост 08.03.2010 : 13:09

КОНЦЕРТ НА ВМС

Представителният духов оркестър на ВМС ще гостува по случай Деня на Варна в район „Младост”. Концертът е на 13 август/ сряда/  от  18.30 ч. в парк „Младост. По традиция, всеки месец в парка районната администрация организира за гражданите  празници на открито. 


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ] 1 следваща страницаНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^