Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387081 всичко

 10 посетители онлайн

Новини

График - 10.04.2023 : 09:59

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

      На 11.04.2023г. ще започне изплащане на хонорарите на членовете на СИК на територията на район „Младост“ на касите в Информационен център, както следва:

      от 09.00 часа до 12.00 часа и

      от 13.00 часа до 16.00 часа.

     Хонорарите на членовете, предоставили банкови сметки, ще бъдат преведени на 10.04.2023г.

 


График за получаване на изборни книжа - 29.03.2023 : 09:44

 schedule

Пролетно почистване ще се проведе на 25 март в район „Младост“ - 17.03.2023 : 12:27

Пролетно почистване ще се проведе на 25 март в район „Младост“

На 25 март (събота) ще се проведе традиционното пролетно почистване. Районната администрация приканва гражданите, фирмите, неправителствените и обществени организации да се включат в инициативата. Приоритет ще бъде почистването на паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки.

Помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени в сградата на районната администрация, етаж 2, стая 15, от 20.03.2023 г. до 24.03.2023 г, от 08:30 до 17:00 часа. Телефон за допълнителна информация – 052/820-877.

Чували и ръкавици ще бъдат раздавани само на граждани, които ще се включат в инициативата.

Събраните от почистването смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували в/до съдовете за битови отпадъци, а събраните опаковки следва да се поставят в съдовете за разделно събиране. В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди.

СЪОБЩЕНИЕ - 17.03.2023 : 10:31

На 18.03.2023 г. (събота) от 8:30 до 17:00 часа в сградата на Район „Младост“ ще се приемат:

- заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

- заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение;

- заявления за гласуване на друго място от кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК и на РИК, като и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

Дърва за огрев - 09.03.2023 : 08:57

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че районната администрация изготвя списъци на граждани, желаещи да закупят дърва за огрев от ТП „Държавно горско стопанство“, гр. Варна за отоплителен сезон 2023/2024г. Краен срок за записване 31.03.2023г. Ед. цена на м 3 без ДДС е 70,00 лв. Допълнително се заплаща и за транспорт.
Справка и записвания в район „Младост“, ет.2, стая 20А, тел: 052/ 820 784.

Съобщение относно отчет за отглеждане на домашни любимци - . 17.02.2023 : 09:08

 

Уважаеми управители на етажни собствености,

Напомняме ви, че в срок до 30.04 всяка година трябва да предоставяте отчети за броя на отглежданите в етажната собственост домашни любимци – кучета и котки. Информацията трябва да съдържа данни за номер на ветеринарномедицински паспорт, порода, точен адрес и три имена на собственик. Изготвянето на този отчет е съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба за обществения ред на територията на Община Варна и чл.23,ал.1,т.9 от Закона за управление на етажната собственост.


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване - 04.01.2023 : 14:55

Стартира процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд–етапI“

Със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени насоките и приложенията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, по която ще бъдат 100% безвъзмездно финансирани сдружения на собственици за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Срокът за кандидатстване от страна на крайните получатели е до 10.05.2023г. , а проектните предложения следва да бъдат подадени не по- късно от 17:00 часа на 31.05.2023г.

Допустими кандидати са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.
При наличие на свързано строителство, при кандидатстващи няколко блок- секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно СС по реда на ЗУЕС.

Кандидатстването се осъществява чрез подаването на следните документи: 1. Заявление за участие (по образец);
2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;
3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба No 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4. Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;
5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС;
6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).
Сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.), имат възможност да кандидатстват за финансирането им от Община Варна в срок до 31.01.2023г.
Необходимо е да бъде подадено заявление за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:
1) Справка за ССО;
2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;
6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност ;
7) Анкета в табличен вид (по образец).
Можете да се запознаете подробно с насоките по процедурата, както и с допустимите дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, на следния линк: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/
Лица за контакт по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване
на жилищния сграден фонд–етапI“:
Полина Кръстева 052 820 862
Искра Стоева 052 820 864
Спаска Стоева 052 820 864
Радослава Пулева 052 820 781

График за Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци - 02.11.2022 : 16:37

 schedule

До 28 ноември се подават заявления за регистрация на кладенци - 02.11.2022 : 13:12

До 28 ноември се подават заявления за регистрация на кладенци

Срокът за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и други съоръжения/ е до 28.11.2022г., информира директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/.

Освен в БДЧР заявленията могат да бъдат подадени и чрез съответния кмет на район, като на всеки 14 дни постъпилите в този период се предават на Басейнова дирекция.

. - . 11.10.2022 : 14:36

sic-1.jpg

СтартНазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^