- - Електронни услуги

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че Район „Младост“ - Община Варна има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление".

Достъпът до системата се осъществява през Единния портал за достъп до електронни административни услуги по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства

Този адрес е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“.

Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).

Повече информация може да получите на сайта на Държавна агенция „Електронно управление”

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Ви информираме, че по електронен път може да подадете заявления за: • 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април


 • 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК)


 • 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)


 • 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК)


 • 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци


 • 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес.


 • 910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


 • Услугите са достъпни след идентификация с електронен подпис.

  Списък с електронните услуги предоставяни от район "Младост":

   

  ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

   

   

   

  Идентификатор

  Наименование на услугата

   

   

  2053

  Припознаване на дете

   

   

  2132

  Промяна в актовете за гражданско състояние /Отбелязвания, допълнения и поправки в актовете по гражданско състояние (раждане и смърт); Отразяване в регистъра по гражданско състояние на влязло в законна сила решение за промяна (възстановяване) на име по чл.19а от ЗГР; Промяна на име в актовете за гражданско състояние съгласно влязло в законна сила съдебно решение/

   

   

   

   

   

   

  2039

  Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

   

   

  2020

  Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

   

   

  2107

  Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

   

   

  2079

  Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

   

   

  2016

  Издаване на удостоверение за наследници

   

   

  2034

  Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

   

   

  2109

  Издаване на удостоверение за семейно положение

   

   

  2075

  Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

   

   

  2036

  Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

   

   

  2057

  Издаване на удостоверение за родените от майката деца

   

   

  2092

  Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

   

   

  2128

  Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

   

   

  2056

  Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

   

   

  1997

  Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

   

   

  2104

  Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

   

   

  2038

  Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

   

   

  2076

  Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

   

   

  2000

  Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

   

   

  2058

  Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

   

   

       

   

   

  ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

   

   

  Идентификатор

  Наименование на услугата

   

   

  1989

  Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти /за търговски и други обслужващи дейности, като павилиони, кабини, маси, колички и др. по реда на НРППО

   

   

  2100

  Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

   

   

  1990

  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

   

   

       

   

       

   

   

  ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

   

   

  Идентификатор

  Наименование на услугата

   

   

  2027

  Издаване на скица за недвижим имот

   

   

  2082

  Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

   

   

  2119

  Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

   

   

  2018

  Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

   

   

  1989

  Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

   

   

  2083

  Издаване на виза за проектиране

   

   

  2112

  Издаване на разрешение за строеж

   

   

  2001

  Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

   

   

  2063

  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежите

   

   

  2060

  Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове.

   

   

  2120

  Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

   

   

  2062

  Регистриране и въвеждане строежи в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория.

   

   

   

   

  2098

  Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

   

   

  2113

  Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.

   

   

       

   

       

   

   

  ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

   

   

  Идентификатор

  Наименование на услугата

   

   

  2105

  Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

   

   

  2118

  Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

   

   

  2391

  Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК)
   


Страницата е посетена 8609 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^