Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258092 всичко

 12 посетители онлайн

Конкурси - Конкурси

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите,за        конкурса Директор на дирекция"Обществен ред и контрол"


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ ПРИ РАЙОН „МЛАДОСТ” – ОБЩИНА ВАРНА и 
Система за оценяване на кандидатите при провеждане на конкурса за длъжността директор на дирекция „Обществен ред и контрол“ при Район „Младост”-Община Варна

 

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед №213/01.09.2022 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ В РАЙОН „МЛАДОСТ“-ОБЩИНА ВАРНА 

Заявление по oбразец за участие в конкурс -Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДС
Декларация по образец-чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС


Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със Заповед №044/20.02.2019 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”,  ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ”

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ", ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" при район "Младост" - Община Варна"

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ”

  

 

 


Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжността Старши експерт "Контрол търговска и рекламна дейност", Дирекция "Обществен ред и контрол" при район "Младост"-Община ВарнаРайон „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед №140/29.06.2023 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” В РАЙОН „МЛАДОСТ“ - ОБЩИНА ВАРНА

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър;

б) Специалност: икономика, международни отношения, право

в) Професионален опит: 1 /една/ година съгласно КДА;

г) Минимален ранг: IV младши;

2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

м) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

н) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) фокус към клиента (вътрешен/външен);

г) комуникативна компетентност;

д) професионална компетентност;

е) аналитична компетентност;

ж) управленска компетентност;

з) стратегическа компетентност;

и) лидерска компетентност

й) компетентност за преговори и убеждаване;

к) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

л)да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност (офис пакета на Майкрософ); познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

- Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” -  гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 1 и 2 всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 10.07.2023г. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Упражнява контрол върху дейността на служителите в дирекция „Обществен ред и контрол” в Район „Младост“-Община Варна за спазване на нормативната уредба и  вътрешните правила. Следи за срочното изпълнение на постъпилите жалби, заявления, сигнали и други. Контролира изпълнението в указаните срокове на възложените задачи и спазването на трудовата дисциплина от служителите на дирекцията и правилното прилагане на действащите законови и подзаконови нормативни актове.

9. Размер на основната заплата на длъжността -   780 /седемстотин и осемдесет лева / лева.

 

 


Страницата е посетена 29884 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^