Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168298 всичко

 6 посетители онлайн

Приключили конкурси

 

 

lav.jpgРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Общинска администрация

Варна


ОБЩИНА ВАРНА

РАЙОН „МЛАДОСТ"

 

 

На основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед №58/04.04.2012 г. на Кмета на район „Младост" конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

 

                ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ВДИРЕКЦИЯ”ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

 

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 

а) степен на завършено образование - бакалавър;

 

б) специалност- счетоводна отчетност;

 

в) минимален професионален опит - 2 (две) години;

 

г) ранг - IV-ти младши.

 

2. Специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността. Кандидатът трябва:

 

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

 

б) да е навършил пълнолетие;

 

в) да не е поставен под запрещение;

 

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

 

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

 

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

 

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

 

з) да не е народен представител;

 

и) да не е общински съветник в Общински съвет - Варна;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

 

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

 

л) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

 

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

 

а) да познават законовите и подзаконови актове свързани със счетоводната отчетност и финансовото управление и контрол;

 

б) способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

 

в) умения за работа в екип;

 

г) отдаденост на работата си и способност  да работи добре  под напрежение;

 

д) способност за   целенасочен и резултатен обмен на информация с други  лица;

 

е) способност да анализира информация, да я синтезира и да представя резултатите;

 

ж) стремеж към  усъвършенстване на процедурите, свързани с дейността на дирекцията;

 

3) обективност на преценката;

 

и) инициативност;

 

й) способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  в общуването  с колегите и гражданите;

 

к) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания: работа в интернет среда, компютърна грамотност, познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

 

4. Начин на провеждане на конкурса:

 

а) решаване на тест;

 

б) интервю.

 

5. Необходими документи за кандидатстване:

 

а) писмено заявление за участие в конкурс Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители, към което се прилагат:

 

• декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (образец);

 

• копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и специалност, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

 

• копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг (при наличие на такъв).

 

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

 

• автобиография(СV);

 

• препоръки от работодатели.

 

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

 

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, съгласно чл. 18, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс, в Информационния център на район „Младост", находящо се в гр. Варна, ж. к. „Трошево, бл. 10, от 8.30 до 17.00 часа в десетдневен срок от публикуване на обявлението.

Справки могат да се правят на телефони 052/504  818.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса - информационното табло в сградата на район „Младост", жк.”Трошево”бл.10, ет.2 и на електронната страница на район „Младост" www.varna-mladost.com ).

 

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

 

Ръководи и контролира финансовата и счетоводна дейност в района, събираемостта на общинските приходи, отчитането на разходите по единната бюджетна класификация и изпълнението на районния бюджет.Осигурява своевременното и точно отразяване на всички счетоводни операции, изготвя всички видове финансови отчети, анализи и прогнози за финансовото състояние и отчетността в района.

 

9. Размер на основната заплата за длъжността – 466 (четиристотин шестдесет и шест)лева.

1. КОНКУРС ЗА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ” В ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ПРИ РАЙОН “МЛАДОСТ”-ОБЩИНА ВАРНА ”

2. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РАЙОН “МЛАДОСТ”-ОБЩИНА ВАРНА

3. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ “ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РАЙОН “МЛАДОСТ”-ОБЩИНА ВАРНА

4. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” ПРИ РАЙОН “МЛАДОСТ”-ОБЩИНА ВАРНА

5. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ "КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ" В ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РАЙОН “МЛАДОСТ”-ОБЩИНА ВАРНА

6. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР „КОНТРОЛ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ", ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ПРИ РАЙОН „МЛАДОСТ" - ОБЩИНА ВАРНА

7.СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ", ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ" ПРИ РАЙОН „МЛАДОСТ" - ОБЩИНА ВАРНА

 


Страницата е посетена 12066 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^