Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283173 всичко

 11 посетители онлайн

Документи - Обявления

 1. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Фатме Раимова Кадирова, Димитър Руменов Димитров и Валери Руменов Димитров Ул.“Усмивка“ №29 Гр.Варна
  Във връзка със Заповед №4091/23.11.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Усмивка“ №29 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 2. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „КОЛЕКТРЕСУРС“ АД, касаещо „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, обосoбена на площ 144м2 идеални части от сграда с идентификатоr 10135.3514.267.18, разположена в поземлен имот (ПИ) №10135.3514.267, УПИ XLVI-267–„за транспортна, административна, производствена и складова дейност“, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.
  Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „КОЛЕКТРЕСУРС“ АД, касаещо „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, обосoбена на площ 144м2 идеални части от сграда с идентификатоr 10135.3514.267.18, разположена в поземлен имот (ПИ) №10135.3514.267, УПИ XLVI-267–„за транспортна, административна, производствена и складова дейност“, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.


 3. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЙОСТИАН ВЕЛКОВ ЖЕЛЕВ-ЛИЧНО И В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СИМОНА ЙОСТИАНОВА ЖЕЛЕВА И ГАБРИЕЛА ЙОСТИАНОВА ЖЕЛЕВА Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.67,ВХ.6, ЕТ.5, АП.150 ГР.ВАРНА
  Във връзка със Заповед №3570/18.10.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.67,вх.6,ет.5,ап.150 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 4. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „КОЛЕКТРЕСУРС“ АД, касаещо „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, обосoбена на площ 144м2 идеални части от сграда с идентификатоr 10135.3514.267.18, разположена в поземлен имот (ПИ) №10135.3514.267, УПИ XLVI-267–„за транспортна, административна, производствена и складова дейност“, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

 5. Решение на Кмета на Район Младост-Община Варна, за вписване на ръка в избирателен списък за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29. 10.2023 г.

 6. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЯВОР ПЕНЧЕВ ВЕЛЕВ Ж.К.“ТРОШЕВО“ №7, ВХ.Б, ЕТ3, АП.20 ГР.ВАРНА Във връзка със Заповед №3326/29.09.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ №7, вх.Б, ет.3, ап.20 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 7. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо „Промяна по време на строителство“, на основание чл.154 ал.5 от Закона за устройство на територията, на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински ценър“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1797, 1798 (идентичен с ПИ 10135.3514.594), кв.22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“,с РЗП 766м2. по плана на район „Младост“, гр. Варна Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.).

 8. Заявление за инвестиционно предложение от "ВАРНА ИНВЕСТ ПРЕПЪРТИС" ЕООД.

 9. Уведомление за еализация на инвестиционно предложение, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо „Промяна по време на строителство“, на основание чл.154 ал.5 от Закона за устройство на територията, на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински ценър“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1797, 1798 (идентичен с ПИ 10135.3514.594), кв.22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“,с РЗП 766м2. по плана на район „Младост“, гр. Варна Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

 10. Заповед №226/01.09.2023 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

 11. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЛЮБА ДИМИТРОВА КАНТАРДЖИЕВА

  Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.66, ЕТ.3, АП.12, ГР.ВАРНА

  Във връзка със Заповед №1697/23.05.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.66,ет.3,ап.12 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.


 12. Молба за обявяване на смъртта на Ст. Т. Атанасчев.

 13. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, касаещо: „Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди, на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор 10135.3514.64.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.64 по КК на гр. Варна, с площ 2564кв.м., урбанизирана територия, НТП „За търговски обект - комплекс“, с административен адрес бул. „Вл. Варненчик“ №260, район „Младост“, гр. Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)


 14. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител „ВИНИЦА 08“ ЕООД , касаещо изграждане на: „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“, находяща се в УПИ VII-69, кв.1 в ПИ 10135.3512.69, по плана на ж.к. „Младост“, 1-ви м.р., гр. Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 15. Заповед №115/02.06.2023 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 16.  
 17. Заповед 209/09.08.2023г. във връзка с подадено заявление от г-жа ПЕТРАНКА СТОЙЧЕВА АТАНАСОВА отновсно заличаване на адресна регистрация.
 1. О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № Г-243/15.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ064945МЛ/06.07.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - РУП за УПИ XIV-108 (ПИ 10135.3515.254), кв. 6 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 217/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ035765МЛ/19.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №817, кв. 82 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 218/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ040707МЛ/03.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №2022, кв. 68 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 219/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ034649МЛ/12.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.610, кв. 44 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 220/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ000429МЛ/03.01.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №434, кв. 43 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 221/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ035781МЛ/19.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1047, кв. 97 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 222/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ038576МЛ/26.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.1366, кв. 29 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 223/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ041596МЛ/05.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №2059, кв. 30 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 224/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ041596МЛ/05.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №2031, кв. 64 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.145 от АПК и основание чл.62, ал.2 от АПК е издадена Заповед № 225/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ073417МЛ/27.07.2022 г. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №442/27.09.2022г. на Главен архитект на Община Варна, с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.752 , кв. 18 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

    

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.145 от АПК и на основание чл.62, ал.2 от АПК е издадена Заповед № 226/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ001921МЛ_006МЛ/18.04.2023 г. за допускане на поправка на  очевидна фактическа грешка в Заповед №150/09.03.2023г. на Главен архитект на Община Варна, с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.473 и ПИ №10135.3505.474, кв. 36 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

    

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 259/03.07.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ059538МЛ/21.06.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №389, кв. 23 и кв.31 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 05.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 260/03.07.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ012956МЛ/08.02.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1894, кв. 18 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 05.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ДО

  МАЯ МАЛЧЕВА БОРСУКОВА,ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА ЛАМБРЕВА-ЧИРЯК И ДИМО МАЛЧЕВ БОРСУКОВ

  Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.151,ВХ.2А, ЕТ.2, АП.03

  ГР.ВАРНА

  Във връзка със Заповед №2240/03.07.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ бл.151,вх.2А,ет.2,ап.03 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ДО

  ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЪЛКОВ,НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БАНЕВ,АЛИНА ВАСИЛИЕВНА БАНЕВА И МАРИЯ ИВАНОВНА РЯБЧУК

  Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.151,ВХ.1, ЕТ.5, АП.13

  ГР.ВАРНА

  Във връзка със Заповед №2239/03.07.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ бл.151,вх.1,ет.5,ап.13 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.34, ал.2, т.6 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 279/03.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ089438МЛ/09.09.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на улица от о.т. 56 до о.т. 108 по плана на СО“Кочмар“, гр. Варна, Община Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 08.08.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.34, ал.2, т.6 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.208 от ЗУТ и чл.81, ал.5 от ЗУТ е издадена Заповед № 307/04.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ089438МЛ/09.09.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ II-386,387,390,399,1411; III-9,10 и УПИ IV-10,11 от кв.5 и УПИ „за жил. стр.“ от кв.7 / ПИ 10135.3511.391; 10135.3511.390; 10135.3511.400 и ПИ 10135.3511.1620/ и ул. рег. – задънена улица по ПИ 10135.3511.392 през ПИ 10135.3511.388 и ПИ 10135.3511.391 по плана на ж.к. Възраждане IV м. р. на гр. Варна, Община Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 08.08.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, касаещо: Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди, на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор: 10135.3514.64.2“, разположена в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.64, с площ 2564 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“, бул. „Вл.Варненчик“ №260, район „Младост“, гр.Варна.

   

   

   

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.). 

  Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД, касаещо: Изграждане на жилищна сграда с търговска и обслужваща част“ в УПИ IV-567 „за жилищно строителство и обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3511.1627, урбанизирана територия, с площ 2000 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район Младост, гр. Варна.

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 384/21.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ103727МЛ/19.10.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.662, ПИ №10135.3505.663, ПИ №10135.3505.659, кв. 46 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 23.08.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                       О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 385/21.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ015464МЛ/15.02.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ V-326, ПИ № 10135.3523.721, кв. 2 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 23.08.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                             О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 399/01.09.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ078014МЛ/08.08.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ XXII-91, кв.3 по плана на СО“Пчелина“, гр. Варна, Община Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 14.09.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                                   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 398/01.09.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ097476МЛ/30.09.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ II-480(ПИ 10135.3515.603) и УПИ III-481 (ПИ 10135.3515.604), кв.57 по плана на 16м.р., гр. Варна, Община Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 14.09.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   Заповед №239/14.09.2023 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 416/14.09.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ044211МЛ/15.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №324, кв. 18 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 18.09.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   Заповед №269/05.10.2023 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99 б от ЗГР.

   Молба за обявяване смъртта на Хасан Хамидов Ахмедов.

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ДО

  АСЯ МАРТИНОВА АНГЕЛОВА,НАДЕЖДА АСЕВА МАРТИНОВА И МЕРИ АСЕВА МАРТИНОВА

  Ж.К.“ДОБРОВОЛЦИ“ БЛ.1, ЕТ.5, АП.136

  ГР.ВАРНА

  Във връзка със Заповед №3841/01.11.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Доброволци“ бл.1,ет.5,ап.136 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ДО

  СИЛВИЯ ДОНЧЕВА РУСЕВА,ДЕЙВИД СИЛВОВ РУСЕВ,КРИСТИЯН ДОНЧЕВ РУСЕВ,ДАНИЕЛА ХРИСТОВА БОРИСОВА И СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

  Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.30,ВХ.4, ЕТ.5, АП.82

  ГР.ВАРНА

  Във връзка със Заповед №3840/01.11.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.30,вх.4,ет.5,ап.82 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

   

                                                    О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № 514/26.10.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ049949МЛ/30.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ „ЕЛЕКС“ ООД – II (ПИ 10135.3514.23), кв. 32 по плана на ЗПЗ на гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 09.11.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

                                          О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № 492/26.10.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ020783МЛ/02.03.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.581, кв. 42 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 09.11.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

   

                                          О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 450/13.10.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ035695МЛ/18.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ XXII-447, УПИ XXIII-448 и УПИ XXIV-446 (ПИ 10135.3506.447; ПИ 10135.3506.448 и ПИ 10135.3506.446), кв. 8 по плана на СО „Пчелина“,гр. Варна, общ. Варна.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   1.Заповед №298/13.11.2023 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР

   2.Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо: „Открит извънуличен паркинг в локалното платно на бул. Владислав Варненчик №265-267 между о.т. 4040 и о.т. 4575, пред УПИ VI 1797, 1798 с идентификатор 10135.3514.594, кв.22 по плана на ЗПЗ гр. Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

   

   

   

   


Страницата е посетена 5437 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^