Документи - Обявления
 1. Заповед № 603/29.12.2021г. за изработване на ПУП план -извадка ПРЗ за УПИ IV-338 "За жилищно строителство", кв.18 и улична регулация от о.т. 87 през о.т.104 до о.т.97, по плана на ж.к."Възраждане" IV м.р..


 2. Заповед № 604/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.609, кв.45, по плана на СО "Сълзица"


 3. Заповед № 605/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение УПИ II-539, УПИ III 540 и УПИ XIII-538, кв.24 по плана на СО "Пчелина"


 4. Заповед № 606/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за изменение УПИ XXIX-407 и XXX-407, кв.8 по плана на СО "Пчелина"


 5. Заповед № 607/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №237, кв.27, по плана на СО "Планова"


 6. Заповед № 608/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №371,кв.22, по плана на СО "Планова"


 7. Заповед № 609/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№1398,кв.45,по плана на СО "Планова"


 8. Заповед № 610/30.12.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№2011,кв.80, по плана на СО "Планова"


 9. Съобщение №01/11.01.2022г. до управителя на "Хипер врати" ЕООД и констативен протокол от 13.12.2021г.


 10. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, касаещо: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование-ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ “, в УПИ VIII-538, за жилищно строителство, ПИ (10135.3514.814), с площ 19795 кв.м , кв.22, НТП високо застрояване – над 15 м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 11. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ 2010“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти“, в УПИ II-261, кв.16, ПИ (10135.3512.261), с площ 5953 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 12. Заповед №0157/24.01.2022 г. на Кмета на Община Варна за заличаване на адресни регистрации.
 13.  Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, касаещо: Изграждане на жилищна сграда“, в УПИ XX-193, ПИ (10135.3513.193), кв.14,26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 14. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ИСУ ИНВЕСТ“ ЕАД, касаещо: „Изграждане на жилищен комплекс от затворен тип с наименование-ВАРНА СИТИ ПАРК ЮГ “, в УПИ VIII-538, за жилищно строителство, ПИ (10135.3514.814), с площ 19795 кв.м , кв.22, НТП високо застрояване – над 15 м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).
 15. Заповед №078/15.02.2022 г.  на главен архитект на Община Варна за допускане изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КИИП/ за изменение на УПИ “за общ. нужди“, кв.38 по плана на ЗПЗ.

   

  Заповед №079/15.02.2022 г. на главен архитект на Община Варна за допускане поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №066/16.02.2021 г.

   

  Заповед №080/15.02.2022 г. на главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за изменение на кв. 62 /ПИ 10135.3515.2/ и изменение на ул. рег. от о.т.210 до о.т. 211 и о.т.3472 до о.т.3472 до о.т. 3464 по плана на 16 м.р.

   

  Заповед №081/15.02.2022 г. на главен архитект на Община Варна за допускане на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III-607 /ПИ 10135.3515.578/, кв. 50 по плана на 16 м.р.

 16. Заповед №37/22.02.2022 г. на Кмета на Район“Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР. 17. Обявление за издадена Заповед № 089/25.02.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 18. Съобщение до управителя на "ХИПЕР ВРАТИ" ЕООД и Заповед №035/21.02.2022г. на Кмета на район "Младост"


 19. Обявление за издадена Заповед № 123/01.03.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 20. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ХИПОКРАТ“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на жилищна сграда“, в УПИ XX-193, ПИ (10135.3513.193), сплощ 3266 кв.м, кв.14, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 21. < О Б Я В Л Е Н И Е >

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена Заповед № 166/07.03.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ130091МЛ/16.12.2021 г. като се съобрази с Протокол №44/21.12.2021 г., т. 40 на ЕСУТ, на основание чл. 135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, представена скица по чл. 135, ал.2 от ЗУТ, е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване(ПРЗ) за УПИ XV-354 /10135.3506.354/ и УПИ XVI-355 /10135.3506.355/, кв. 6, по плана на СО „Пчелина“, одобрен с Решение №2427-7 от Протокол №32/21.09.2005 г. на Общински съвет Варна.
  Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването за нея на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.
  Обявлението е публикувано на електронната страница на район „Младост“ - Община Варна на 10.03.2022г.
  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.


 22. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А-В“ ЕООД и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на водовземно съоражение за подземна вода“ за измиване на автомобили в ПИ (10135.3513.1760), с административен адрес:бул. „Сливница“ №201, район „Младост“, гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).
 23. ПУП-ПРЗ за УПИ VI-2 „за жил.стр. с административно и обществено обслужване“ и ПР за УПИ IV-2 „за жил.стр.“ и УПИ VII-2 „за озел.“ и ул. регулация от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т.3791 до о.т. 3792, кв. 62, 16 м.р., гр. Варна

 24. Дирекция „Информационно  и административно обслужване“

   

  Район Младост

   

  УВЕДОМЛЕНИЕ

  ДО

  ИВЕЛИН М. ИВАНОВ И ПАНАЙОТ И. МИТКОВ

  Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ №37, ВХ.3, ЕТ.7, АП.65

  ГР.ВАРНА

   

  Във връзка със Заповед №0977/11.04.2022 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ №37, вх.3, ет.7, ап.65 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 186/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ006957МЛ/20.01.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1856, кв. 55 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 03.05.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 187/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ017752МЛ/21.02.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1455, кв. 40 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 03.05.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

    

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 188/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ006957МЛ/20.01.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1285, кв. 46 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 03.05.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 25. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: АГППДП„ДЕНТИКО“ ООД, касаещо: Преустройство и промяна предназначение на магазин с ПИ (10135.3515.723.5.22) и апартамент с ПИ (10135.3515.723.5.26) в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 ,ПИ(10135.3515.723), с административен адрес ул. Хан Кубрат №2, кв.47 ,по плана на 16 м.р., район „Младост“, гр.Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 26.  

 27. Обявление за издадена Заповед № 215/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 28. Обявление за издадена Заповед № 216/26.04.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 29. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: АГППДП„ДЕНТИКО“ ООД, касаещо: „Преустройство и промяна предназначение на магазин с ПИ (10135.3515.723.5.22) и апартамент с ПИ (10135.3515.723.5.26) в стоматологично студио“, находящи се на първи и втори етаж от жилищна сграда в УПИ X-787 ,ПИ(10135.3515.723), с административен адрес ул. „Хан Кубрат“ №2, кв.47 ,по плана на 16 м.р., район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

Страницата е посетена 597 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^