Документи - Обявления
 1. Заповед №334 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 1252, кв.37, по плана на СО "Планова"


 2. Заповеди №146 И 147 от 05.07.2021 г. по чл.99б от ЗГР.


 3. Заповед №150/08.07.2021 г. на Кмета на Район „Младост“- за прекратяване на административно производство по заповед №147/05.07.2021 г.


 4. Заповед №155/12.07.2021 г. по чл.99б от ЗГР.


 5. Заповед №160/15.07.2021 г. по чл.99б от ЗГР.


 6. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ПОЛИХИМ-CC“ ЕООД , касаещо: „Добавяне на два нови отпадъка с кодове и наименования :130703* -други горива (включително смеси ) и 130899* -отпадъци неупоменати другаде за извършване на дейности по оползотворяване с код R13: „R13 –съхраняване на отпадъци до извършване на някой от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането‘‘ , свързано с изменение на издадено Решение № 03-ДО-607-02 от 30.01.2019 г.,за площадка с местонахождение гр.Варна , ЗПЗ , с ПИ 10135.3514.267.


 7. Заповед №360/20.07.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-136 "за жилищно строителство" /ПИ с идентификатор №10135.3523.136/, кв.14 по плана на СО "Кочмар"


 8. Заповед №361/20.07.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ "за жилищно строителство" в частта на ПИ 10135.3514.33 и ПИ 10135.3514.34,кв.61 по плана на ЗПЗ и улична регулация от о.т.1а до о.т. на ул."Младежка"


 9. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „БИЛДСТРОЙ 1,2,3,4,5,6,7 ЕООД“ гр.Варна, касаещо: „Изграждане на 15 етажна сграда за обществено обслужване–общежитие от апартаментен тип“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.521 ,в УПИ XXVII-1792 и XXVIII-1892 , кв. 38 , по плана на ЗПЗ , район „Младост“, гр.Варна.


 10. Молба за обявяване смъртта на Тодор Димитров Илиев
 11. Списък с одобрените кандидати за участие в Преброяване 2021 за Район „Младост“.


 12. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДЕЯ–М ЕООД“, касаещо: „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в УПИ I-1424 ,1425 (ПИ 10135.3511.1554),кв.17 по плана на ж.к. „Възраждане“ – IV микрорайон , ,район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 13. Молба за обявяване смъртта на Тодор Димитров Илиев
 14. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА“ ЕАД, относно: „Рехабилитация на разпределителен топлопровод от отклонение за комплекс „Орхид Хилс“ до отклонение за детска градина „Делфинче“ и изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на новите строежи в имоти с идентификатори 10135.3511.1389 и 10135.3511.1390 в ж.к. Възраждане ,гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 15. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЕТАЛЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД, „СУИС СИТИ“ ЕАД и Биляна Атанасова Йотова касаещо: „Изграждане на група от две жилищни сгради ,четери броя самостоятелни търговски обекта и два трафопоста“ в УПИ VIII-286 „за жилищно строителство и обществено обслужване”, представляващ ПИ 10135.3512.1446, урбанизирана територия с площ 10178 кв.м., кв. 14, район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 16. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) ,с възложител : Пламен Дичев и „ДЕЯ–М ЕООД“, касаещо: „Изграждане на сграда със смесено предназначение“ в УПИ I-1424 ,1425 (ПИ 10135.3511.1554), кв.17 по плана на ж.к. „Възраждане“-IV, район„Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 17. Заповед №397/20.08.2021 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I "за обезщетение на собствениците засегнати от бул."Левски"/в частта на ПИ№10135.3516.24/,кв.1 по плана на 26-ти м.р.


 18. Заповед №398/20.08.2021 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.670 и ПИ№10135.3505.1290, кв.56 по плана на СО "Сълзица"


 19. Заповед №399/20.08.2021 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II -51 (ПИ№ 10135.3523.463), кв.20 по плана на СО "Кочмар


 20. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В ООД“, и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на водовземно съоръжение за подземна вода“ за измиване на леки автомобили в ПИ (10135.3513.1760) с площ 4785 кв.м ,с административен адрес:бул. „Сливница“ №201 ,район „Младост“, гр.Варна.


 21. Заповед 419 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.71, кв.9 по плана на СО"Сълзица", гр.Варна


 22. Заповед 420 за изработвне на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №52, кв.7 по плана на СО"Планова", гр.Варна


 23. Заповед 421 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XV-510 "за жилищно строителство" /ПИ 10135.3513.459/кв.1 по плана на 26 - ти м.р.,гр.Варна.


 24. Заповед 422 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.737, кв.19 по плана на СО"Сълзица", гр.Варна


 25. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ ПАРК“ЕООД ,касаещо: „Изграждане на сграда за обществено обслужване ,жилищно строителство и паркинг в УПИ V-224 (ПИ 10135.3512.1432) ,кв.5 ,с площ 4037 кв.м ,по плана на ж.к.„Младост“ II м.р , гр.Варна.


 26. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: Христина Борисова и Ивайло Борисов ,чрез пълномощник Стоян Стоянов ,касаещо строеж: Вътрешно преустройство и промяна предназначение на „снек бар“ с ПИ(10135.3515.1727.1.27) в „дентални кабинети и салон за красота”, с административен адрес:кв.“Св.Иван Рилски“ ,бл.61 ,вх.В ,гр.Варна.


 27. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД ,касаещо: „Изграждане на сграда със смесено предназначение, (ПИ 10135.3511.578) ,кв.15 ,с площ 4995 кв.м ,по плана на ж.к.„Възраждане“ бул Република, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 28. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ЛЪКИ БОКС“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на сграда за търговска дейност и офиси“, представляващ ПИ 10135.3511.18, бул. „Трети март“ № 22-Л, урбанизирана територия с площ 1822 кв.м., район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 29. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ПОЛИХИМ-CC“ ЕООД , касаещо: „Добавяне на два нови отпадъка с кодове и наименования :130703* -други горива (включително смеси) и 130899* -отпадъци неупоменати другаде за извършване на дейности по оползотворяване с код R13: „R13 –съхраняване на отпадъци до извършване на някой от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането‘‘ , свързано с изменение на издадено Решение № 03-ДО-607-02 от 30.01.2019 г.,за площадка с местонахождение гр.Варна ,ЗПЗ, с ПИ 10135.3514.267.18 (складово помещение №6) ,разположен в ПИ 10135.3514.267 с площ 113 кв.м.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 30. Заповед №460/20.09.2021г. за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-320 r УПИ-319, кв.12 по плана на СО "Кочмар"


 31. Заповед №494/20.09.2021г. за Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №10135.3505.607 и №10135.3505.1383, кв.44 по плана на СО "Сълзица"


 32. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ ПАРК“ЕООД ,касаещо: „Изграждане на сграда за обществено обслужване ,жилищно строителство и паркинг в УПИ V-224 (ПИ 10135.3512.1432) ,кв.5 ,с площ 4037 кв.м ,по плана на ж.к.„Младост“ II м.р , гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 33. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „РЕИ МЕТАЛ“ЕООД ,касаещо: „Разширение на съществуващ център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в (ПИ 10135.3514.330), с площ 1120 кв.м, урбанизирана територия, с НТП„За търговски обект, комплекс“ по КККР на гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 34. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: Христина Борисова и Ивайло Борисов ,чрез пълномощник Стоян Стоянов ,касаещо строеж: Вътрешно преустройство и промяна предназначение на „снек бар“ с ПИ(10135.3515.1727.1.27) в „дентални кабинети и салон за красота”, с административен адрес:кв.“Св.Иван Рилски“ ,бл.61 ,вх.В ,гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 35. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „РЕИ МЕТАЛ“ЕООД ,касаещо: „Разширение на съществуващ център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в (ПИ 10135.3514.330), с площ 1120 кв.м, урбанизирана територия, с НТП„За търговски обект, комплекс“ по КККР на гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 36. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ХОТЕЛСКО МЕНИДЖЪРСКА КОМПАНИЯ“ЕООД, касаещо: „Промяна предназначението на помещение– кафе сладкарница в сграда на бул.„Трети Март”№3, ж.к.Възраждане, с (ПИ 10135.3511.562), в „Цех за производство на храни“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 37. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДИСКАВЪРИ 2021“ ЕООД, касаещо: „Изграждане на сграда със смесено предназначение (жилищна и търговска част), в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3511.578, кв.15, с площ 4995 кв.м, по плана на ж.к.„Възраждане“, бул. „Република“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

 38. Заповед №527/15.10.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XII-289 (ПИ №10135.3515.496),кв.40 по плана на 16 м.р.-север
 39. Заповед №528/15.10.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.352, кв.29 по плана на СО "Сълзица"


 40. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В ООД“, и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на търговски комплекс“, състоящ се от голям хранителен магазин, магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, автомивка и зона за паркиране в ПИ (10135.3513.1964) с площ 5503 кв.м, с НТП „Високо застрояване – над 15м“, с административен адрес:бул. „Сливница“, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 41. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ
  Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В ООД“, и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на нова търговска сграда с открит паркинг и обслужващи обекти“, състоящ се от голям хранителен магазин, магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, автомивка и зона за паркиране в ПИ (10135.3513.1964) с площ 5503 кв.м, с НТП „Високо застрояване – над 15м“, бул. „Сливница“, район „Младост“, гр.Варна.


 42. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ОСПРЕЙ“ ООД, касаещо: „Изграждане на пет жилищни сгради“, в УПИ XXV-205, кв.9, идентичен с ПИ (10135.3506.1398) с площ 2126 кв.м, с НТП „Ниско застрояване – до 10м“, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( изм. – ДВ, бр.31 от 2019г., в сила от 12.04.2019г.)


 43. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложители: „А–В“ ООД и Валентин Маринов касаещо: „Изграждане на нова търговска сграда с открит паркинг и обслужващи обекти“, състоящ се от голям хранителен магазин, магазин за промишлени стоки, заведение за бързо хранене, автомивка и зона за паркиране в ПИ (10135.3513.1964) с площ 5503 кв.м, с НТП „Високо застрояване – над 15м“, бул. „Сливница“, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 44. Заповед №3740/18.11.2021г. на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки за периода от 00:00 ч. на 21.11.2021 г. до 20:00 ч. на 21.11.2021 г.


 45. Заповед №545/18.11.2021г. за изработване на проект ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ XV-413, УПИ XLV-414 и УПИ XLIV-414, кв. 8 по плана на СО "Пчелина"


 46. Заповед №267/25.11.2021 г. за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 47. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „МЛАДОСТ 2010“ ЕООД, касаещо: Изграждане на смесена сграда с жилища и търговски обекти“, в УПИ II-261, кв.16, ПИ (10135.3512.261), с площ 5954 кв.м, ЗПЗ, район „Младост“, гр.Варна.

   

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

   


Страницата е посетена 1516 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^