Документи - Обявления
 1. Съобщение №01/21.05.2021г. до неизвестен собственик на сгради с идентификатор 10135.3511.1594.1 и идентификатор 10135.3511.1594.2


 2. Заповед № 1462/31.05.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.


 3. Съобщение до неизвестен собствени/ци


 4. 20.Заповед №231/03.06.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10135.3505.533 кв.33, по плана на СО "Сълзица"
   
   
   
 5. Заповед №253/18.06.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИXI-77 (ПИ№10135.3523.77), кв.2, по плана на СО"Кочмар"


 6. Заповед №314/21.06.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ №1964,ПИ №1965,кв.55 и улична регулация в граници на ПИ №1967, по плана на СО "Планова" Заповед №315/21.06.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 10135.3505.743,кв.19 по плана на СО "Сълзица" Заповед №313 /21.06.2021г. за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№10135.3505.675,кв.56 по плана на СО "Сълзица" Заповед №312/21.06.2021г. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №020/18.01.2021г.

 7. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „БИЛДСТРОЙ 1,2,3,4,5,6,7 ЕООД“ гр.Варна, касаещо: „Изграждане на сграда за обществено обслужване“ в УПИ XXVIII-1792 , кв. 38 , по плана на ЗПЗ , район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019 г.)

 8. Решение за отстраняване на непълноти и грешки


 9. Заповед №334 за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ № 1252, кв.37, по плана на СО "Планова"


 10. Заповеди №146 И 147 от 05.07.2021 г. по чл.99б от ЗГР.


 11. Заповед №150/08.07.2021 г. на Кмета на Район „Младост“- за прекратяване на административно производство по заповед №147/05.07.2021 г.


 12. Заповед №155/12.07.2021 г. по чл.99б от ЗГР.


 13. Заповед №160/15.07.2021 г. по чл.99б от ЗГР.


 14. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ПОЛИХИМ-CC“ ЕООД , касаещо: „Добавяне на два нови отпадъка с кодове и наименования :130703* -други горива (включително смеси ) и 130899* -отпадъци неупоменати другаде за извършване на дейности по оползотворяване с код R13: „R13 –съхраняване на отпадъци до извършване на някой от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането‘‘ , свързано с изменение на издадено Решение № 03-ДО-607-02 от 30.01.2019 г.,за площадка с местонахождение гр.Варна , ЗПЗ , с ПИ 10135.3514.267.


 15. Заповед №360/20.07.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-136 "за жилищно строителство" /ПИ с идентификатор №10135.3523.136/, кв.14 по плана на СО "Кочмар"


 16. Заповед №361/20.07.2021г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ "за жилищно строителство" в частта на ПИ 10135.3514.33 и ПИ 10135.3514.34,кв.61 по плана на ЗПЗ и улична регулация от о.т.1а до о.т. на ул."Младежка"


 17. Уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „БИЛДСТРОЙ 1,2,3,4,5,6,7 ЕООД“ гр.Варна, касаещо: „Изграждане на 15 етажна сграда за обществено обслужване–общежитие от апартаментен тип“ в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.521 ,в УПИ XXVII-1792 и XXVIII-1892 , кв. 38 , по плана на ЗПЗ , район „Младост“, гр.Варна.


 18. Молба за обявяване смъртта на Тодор Димитров Илиев

Страницата е посетена 143 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^