Документи - Обявления


 1. Заповед №020/18.01.2021г. на гл. архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-108 /ПИ №10135.3515.254/, кв. 7 по плана на 16м.р. север, гр. Варна.


 2. Заповед №021/18.01.2021г. на гл. архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.275, кв.27 по плана на С.О. "Сълзица", гр. Варна.


 3. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител Хриска Мавродиева и Стефан Робев, касаещо: „Промяна предназначението на магазин №1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50 кв.м. , находящ се като самостоятелен обект в съществуваща сграда в ПИ 10135.3511.591, урбанизирана територия.НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна..


 4. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЯВОР ГАРДЪН“ ООД, касаещо: „Изграждане на жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777 , площ 23407 кв.м. вид собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване , стар номер 65 , квартал 13, парцел 1-65 район „Младост“, ул. „Орех“ №2 , гр.Варна.


 5. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ГАЛА БИЛД“ ЕООД, Валентин Недев и Дина Недева, свързано с „Изграждане на четири жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1678, СО „Пчелина“, район „Младост“, гр.Варна.
 6. Заповед №045 от 09.02.2021г. на Гл. Архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.575, кв.42 по плана на СО „Сълзица“ , гр. Варна.
 7. Заповед №069/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за  ПИ №524, кв.61 по плана С.О. „Планова“, гр. Варна.
 8. Заповед №068/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за  ПИ №967, кв.70 по плана С.О. „Планова“, гр. Варна.
 9. Заповед №067/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №395.  , кв.30 по плана С.О. „Планова“, гр. Варна
  27.
  Заповед №066/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-365 / ПИ №10135.3506.365/ , кв.8 по плана С.О. „Пчелина“, гр. Варна. 10. Заповед № 0481/24.02.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


 11. Заповед №127/19.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ X-215 „ за жил. стр.“ / ПИ №10135.3505.1300/ , кв. 21 по плана С.О. „Сълзица““, гр. Варнa


 12. Заповед №128/19.02.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ „ за озеленяване и трафопост“ /в частта на ПИ №10135.3511.1556 и ПI №10135.3511.1557/ , кв. 6 по плана на ж.к. „Възраждане“ IV , гр. Варна.


 13. Заповед №129/19.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.792 , кв.48 по плана С.О. „Пчелина“, гр. Варна.


 14. Заповед №130/19.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПР за УПИ IX-798 / ПИ №10135.3515.474/ и УПи IX-798 / PI 310135.3515.475/ , кв.38 по плана 16 м.р. , гр. Варна.


 15. Заповед №131/19.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ X-668 / ПИ №10135.3505.1327/ , кв.55 по плана С.О. „Сълзица“, гр. Варна.


 16. Заповед №172 от 11.03.2021г. на Гл. Архитект на Община Варна за допускане на измениение на ПУП-ПРЗ за УПИ XI-1478 /ПИ №10135.3514.120/ и УПИ XII-1570 /ПИ №10135.3514.273/ , кв.50, по плана на ЗПЗ, гр. Варна.


 17. Заповед №0588/10.03.2021 г.на Кмета на Община Варна за заличаване на адресна регистрация.


 18. Заповед № 0750/20.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка с образуването на подвижни избирателни секции на територията на Община Варна за гласуване на избиратели с трайни увреждания в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


 19. Заповед № 0821/23.03.2021 г. на Кмета на Община Варна във връзка забраната за продажба на спиртни напитки и провеждането на масови прояви на територията на Община Варна в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.


 20. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА“ АД, за строеж: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – магазин на един етаж’’ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.265, УПИ I-265,кв.4,с площ 4000 кв.м урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“ по КККР на гр.Варна, район „Младост“.


 21. На вниманието на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването


 22. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Автоекспрес“ АД, за строеж: „Изграждане на Автогара в УПИ XX 605 „за транспортен и логистичен център“,по плана на 26 м.р.,кв.1, гр Варна , представляващ имот с идентификатор 10135.3513.1793 с площ 14 019 кв.м находящ се на ул.Тролейна , район ‘‘Младост‘‘


 23. С Ъ О Б Щ Е Н И Е ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ 
 24. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „АВТОЕКСПРЕС“ АД, за строеж:  „Изграждане на сграда за обществено обслужване , търговска сграда и паркинги свързано с изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-592 „за автогара, бензиностанция и газостанция“, представляващ ПИ 10135.3516.197 и ПИ 10135.3516.198, с площ 18 691 кв.м., кв.5, 26 м.р., гр.Варна , район ‘‘Младост‘‘.

   

  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)
 25. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител: „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ СИЛИСТРА АД“, касаещо: Изграждане на сграда за обществено обслужване - магазин на един етаж“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.265 ,с площ 4000 кв.м., вид територия урбанизирана, с начин на трайно ползване (НТП) – „Комплексно застрояване“ по КККР на  гр.Варна, район „Младост“.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.). 

  26. 
  Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител:  „АВТОЕКСПРЕС“ АД, касаещо: Изграждане на Автогара“ в УПИ XX-605, ”за транспортен и логистичен център” , кв 26 , идентичен с ПИ 10135.3513.1793  , урбанизирана територия , с площ 14 019 кв.м. , НТП – „Ниско застрояване (до 10 м)“ , район „Младост“ , гр.Варна.

   

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.). 

  27.
  Заповед №192/12.04.2021г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№692 и ПИ №693, кв.38 по плана на СО „Планова“

  Заповед №193/12.04.2021г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1373, кв.17 по плана на СО „Планова“

  Заповед №194/12.04.2021г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXII-377, УПИ XXXI-378, УПИ II-709, УПИ III-376, УПИ XX-380 и УПИ XIX-379 (ПИ с идентификатори 10135.3506.377, 10135.3506.919 и 10135.3506.1183) кв.7 по плана на СО „Пчелина“

  Заповед №195/12.04.2021г. на Главен архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIII-83 (ПИ 10135.3513.442) кв.14 по плана на 26 м.р.
  28.Уведомление за изработено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XXVIII-147 "за обществено и делово обслужване" (предходен УПИ I-451, ПИ 10135.3516.147,кв.27, по плана на 26 м.р.)
  29.
  Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител:  „АВТОЕКСПРЕС“ АД, касаещо: Изграждане на сграда за обществено обслужване,търговска сграда и паркинги“ свързано с изменение на ПУП-ПРЗ за  УПИ VII-592  „за автогара,бензиностанция и газостанция” ,представляващ ПИ 10135.3516.197 и ПИ 10135.3516.198 , с площ 18 691 кв.м. , кв. 5 , 26 м.р. ,  район „Младост“ , гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

Страницата е посетена 4413 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^