Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1369466 всичко

 16 посетители онлайн

. - Комисии

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ

 

Кметът на района назначава (със заповед) комисия от 5 члена за картотекиране на гражданите, подали молби за настаняване под наем в общинско жилище и одобрява правилата за нейната работа.

/На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища / НУРУЖНГНПОЖ /.

В комисията задължително се включват двама представители на районната администрация, един представител на дирекция "Социални дейности и жилищна политика" при Община Варна и двама общински съветници, определени от председателя на Общинския съвет.

Комисията е постоянно действащ орган.

В районните администрации на Община Варна, се създават картотеки на гражданите с установена жилищна нужда, кандидатстващи за настаняване в жилища собственост на Община Варна.

/На основание чл. 5,  ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища/.

Комисията е постоянно действащ орган.

 

КОМИСИЯТА ИМА СЛЕДНИТЕ ЗАДАЧИ:

1. Разглежда подадените молби и декларации в едномесечен срок, взема решения за включване или невключване на гражданите в картотеките;

2. Взема решения за изваждане от картотеките при условията на чл. 8, ал. 1 от Наредбата;

3. Определя степента на жилищна нужда на отделните семейства по групи съгласно чл. 5, ал. 1 от настоящата Наредба;

4. Прави предложение до кмета на района за настаняване на нуждаещите се семейства съобразно наличния свободен жилищен фонд. Настаняването се извършва със заповед на кмета на района;

5. Прави предложения за прекратяване на наемните правоотношения с наематели отговарящи на условията на чл. 21, ал. 1 от Наредбата;

6. Дава становища доколко наемателите, подали молби за закупуване отговарят на всички условия съгласно чл. 33, ал. 2 от   Наредбата;

7. Ежегодно актуализира поредността в отделните подгрупи на картотекираните граждани, а през годината само при наличие на условията по чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от НУРУЖНГНПОЖ.

 

Решенията на комисията се утвърждават със заповед на кмета на района.

 

 

КОМИСИЯ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ – МАСИ, ПАВИЛИОНИ, КАБИНИ И ДРУГИ СЪГЛАСНО ЗУТ

 

Със заповед на кмета на Община Варна  към всеки район се създава  Комисия за разполагане на преместваеми обекти за търговия ,определяща ползвателите на преместваеми обекти за търговия.

/По чл. 4 от Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия определяща ползвателите на преместваеми обекти за търговия по смисъла на чл. 56 от ЗУТ/

Комисията е постоянно действащ орган.

В състава й се включват трима общински съветници и по един представител от общинската и районна администрации. Председател на комисията е общински съветник, избран от комисията. Общинските съветници в комисията се заменят на една година на ротационен принцип.

 

КОМИСИЯТА РАБОТИ В СЛЕДНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

 

1. Разглежда молби за поставяне на преместваеми обекти за търговия върху общинска земя на основание чл. 56 от ЗУТ в съответния район и се произнася по тях.

2. Разглежда молби за продължаване срока на разрешението за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност на основание чл. 56 от ЗУТ в територията на района.

3. Одобрява схемата на местата за търговия на открито за съответната календарна година.

4. Разглежда молби за търговия на открито на територията на съответния район и се произнася по тях.

5. Разглежда всички въпроси, възникнали във връзка с прилагане на разпоредбите на НРПОТ и взема решения по тях.

6. За решенията си води и съставя протокол, който се изнася на видно място в сградата на районната администрация.

Молбите на ползвателите са по образец, утвърден от Кмета на Община Варна и към тях се прилагат задължително следните документи: копие от актуално удостоверение за съдебна регистрация на фирмата, копие от удостоверение за идентификационен код, копие от разрешение за поставяне от предходната година (за съществуващи обекти), служебна бележка от Община Варна за недължими общински вземания, актуална снимка на обекта, а за нови обекти –примерен проект и снимка на мястото за разполагане, за “маси пред заведения” - оразмерена схема за разположението. Молбите се приемат в съответния район и се завеждат в отделен регистър.

Комисията се произнася в 7-дневен срок от заседанието по подадените молби.

 


Страницата е посетена 31278 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^