Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258061 всичко

 15 посетители онлайн

Новини

 

Кампанията „Да изчистим България заедно!“ ще се проведе на 16 септември (събота) под надслов „Готови сме“. Районната администрация приканва гражданите, фирмите, неправителствените и обществени организации да се включат в инициативата. Приоритет ще бъде почистването на междублокови пространства и места за отдих.

Помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени в сградата на районната администрация, етаж 2, стая 15, от 12.09.2023 г. до 15.09. 2023г., от 09:00 часа до 16:30 часа. Телефон за допълнителна информация – 052/820-877.

Чували и ръкавици ще бъдат раздавани само на граждани, които ще се включат в инициативата.

Събраните от почистването смесени битови отпадъци трябва да се поставят в чували в/до съдовете за битови отпадъци, а събраните опаковки следва да се поставят в съдовете за разделно събиране. В съдовете не трябва да се изхвърлят строителни отпадъци, излезли от употреба гуми и електрически уреди.


 4444699168234784562n.jpg

Рок група "Диана Експрес" ще гостува във Варна. Концертът, който е част от програмата по повод Деня на Варна и предстоящия празник на район „Младост“, ще бъде на 19 август (събота). Мястото е парк „Младост“, от 20.30 часа. Вход свободен.

В неделя (20 август) празнична хоротека ще събере любителите на българските хора и народни танци. Начален час 19.30 часа, отново в парк „Младост“.

Мероприятията се организират от „Венев Инвест“ ЕООД, с подкрепата на район "Младост" и кмета господин Христо Христов.

Заповядайте да се забавляваме заедно!

 

 


. - Съобщение 31.07.2023 : 16:36

 

Информация за предстоящите дейности по озеленяване за периода от 31.07.2023г. до 04.08.2023г. на територията на район „Младост“:

Косене на тревни площи

·         16 м.р. и ЗПЗ - /втора коситба/

·         Бул. „Вл. Варненчик“ - /пета коситба/

·         Бул. „Янош Хуняди“ - /четвърта коситба/

·         Бул. „Цар Освободител“ - /четвърта коситба/

·         Бул. „Левски“ - /четвърта коситба/

 


. - Съобщение 24.07.2023 : 13:40

 

Информация за предстоящите дейности по озеленяване за периода от 24.07.2023г. до 28.07.2023г. на територията на район „Младост“:

Косене на тревни площи –

Ж.к. „Победа“ и 26 м.р. - /втора коситба/.

Бул. „Вл. Варненчик“ - /пета коситба/.


. - Съобщение 17.07.2023 : 16:23

 

Информация за дейности по озеленяване за периода от 17.07.2023г. до 21.07.2023г. на територията на район „Младост“ както следва:

Косене на тревни площи

- Ж.к. „Възраждане“ III м.р. - /втора коситба/.

- Кв. „Св. Иван Рилски“ 15 м.р. - /втора коситба/.

 


Кампания "Да спрем Африканската чума по свинете" 2023 г. - . 17.07.2023 : 09:54

 

 

Стартира ежегодната кампания на Европейския орган за безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете.

Летният сезон отново се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция). Министерство на земеделието и храните напомня и приканва стопаните да следват изискванията за био-сигурност във фермите и дворовете.

На адреса на Европейския орган за безопасност на храните са налични материали на български език относно симптомите на АЧС, както и обща информация по превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични и на сайта на Националното сдружение на общините в Република България: https://www.namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

 Конкурс - . 30.06.2023 : 11:25

 

 

 

Район „Младост” – Община Варна, гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10, на основание чл. 14 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители оповестява обявеният със Заповед №140/29.06.2023 г. на Кмета на Район „Младост” конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

 

СТАРШИ ЕКСПЕРТ „КОНТРОЛ ТЪРГОВСКА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ“, ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ” В РАЙОН „МЛАДОСТ“ - ОБЩИНА ВАРНА

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

а) Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър;

б) Специалност: икономика, международни отношения, право

в) Професионален опит: 1 /една/ година съгласно КДА;

г) Минимален ранг: IV младши;

2. Специфични изисквания  за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове. Кандидатът трябва:

а) да е български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

б) да е навършил пълнолетие;

в) да не е поставен под запрещение;

г) да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

д) да не е лишен по съответния ред от правото да заема определена длъжност;

е) да не е в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

ж) да не е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

з) да не е народен представител;

и) да не е общински съветник – само за съответната общинска администрация;

й) да не заема ръководна или контролна длъжност в политическа партия;

к) да не работи по трудово правоотношение, освен като преподавател във висше училище;

м) да не работи по друго служебно правоотношение, освен при условията на чл. 16а, ал. 4 или чл. 81б от ЗДСл;

н) да притежава необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, определени въз основа на компетентностите, които са необходими за длъжността:

а) ориентация към резултатите;

б) работа в екип;

в) фокус към клиента (вътрешен/външен);

г) комуникативна компетентност;

д) професионална компетентност;

е) аналитична компетентност;

ж) управленска компетентност;

з) стратегическа компетентност;

и) лидерска компетентност

й) компетентност за преговори и убеждаване;

к) други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

л)да познава и ползва действащата нормативна уредба, отнасяща се към предмета на дейността му; работа в интернет среда; компютърна грамотност (офис пакета на Майкрософ); познаване на общите правила за оформяне на документите в администрацията.

4. Начин за провеждане на конкурса:

а) Решаване на тест;

б) Интервю;

5. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

а) Писмено заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС), към което се прилагат:

- декларация по образец - чл. 17 ал. 3 т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

-  копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (при наличие на такъв- трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

б) други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността:

- Автобиография (CV);

На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

6. Начин, място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник, в информационния център на Район „Младост” -  гр. Варна, ж.к. „Трошево” бл. 10 – Гише № 1 и 2 всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа, в срок до 10.07.2023г. Справки могат да се правят на телефони: 052/820864.

Документите за участие в конкурса може да се подават по електронен път, на email: rnmladost@varna.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл, следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

7. Място, на което ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса – информационното табло в сградата на Район „Младост”, ж.к. „Трошево” бл. 10, ет. 2 и на електронната страница на район „Младост”: www.varna-mladost.com.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно длъжностна характеристика:

Извършва огледи на територията на района с цел установяване незаконно разположени РИЕ и преместваеми обекти за търговия. При установени нарушения съставя КП или АУАН, в качеството си на актосъстовител. Обработва писмени и устни сигнали, предложения и жалби на ФЛ и ЮЛ

9. Размер на основната заплата на длъжността -   780 /седемстотин и осемдесет лева / лева.

 . - . 28.06.2023 : 09:58

oKmzl4_-_Copy_-_Copy.jpeg

СтартНазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^