Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1341462 всичко

 23 посетители онлайн

Новини

Правят втора обработка на тревните площи срещу кърлежи - 03.05.2018 : 13:13

Започва втората за годината обработка против кърлежи на терени с обществено значение на територията на община Варна, съобщи Антоанета Тончева, директор на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.
В парковете обработките ще се извършват в ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Всички третирания ще се провеждат при подходящи климатични условия, като дворовете на детските и учебни заведения ще се обработват след предварително уведомяване на директор или друго отговорно лице. Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.
Процедурите ще се извършват в районите по график както следва:
02-03.05.2018 г. – Морска градина
03.05.2018 г. - Зоопарк
04.05.2018 г. – Аспарухов парк
03.05.2018 г. – Младост парк
02.05.2018 г. – Владиславово парк
19.05.2018 г. - Дворове на учебните заведения в район Приморски и Аспарухово
25.05.2018 г. - Дворове на учебните заведения в район Владиславово, Младост и Одесос
14-31.05.2018 г. - Дворове на детските заведения

Съобщение - 27.04.2018 : 11:28

 В мобилен пункт ще се приемат опасни битови отпадъци 
 
Уважаеми съграждани, 
Мобилен събирателен пункт за приемане на опасни битови отпадъци ще бъде разположен в район „Младост“ на 18.05.2018 г., 20.07.2018г. и 28.09.2018г. 
Местоположението му ще е на паркинга до Газостанцията на ул.“Вяра“ срещу блок 138. От 09.00 часа до 12.45 часа ще се приемат отпадъци както следва:
- лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри и живак 
- остатъци от строителна химия - лепила, пяна и силикон
- киселини/основи, мастила, празни опаковки, обозначени със символите за опасност
 - препарати, дезинфектанти,белина и др., препарати за растителна защита и борба с вредители 
- бои, политури и лакове, разредители за боя,терпентин
От районната администрация

Ремонтират по проекти две професионални гимназии в "Младост" - 18.04.2018 : 10:55

remont.png Ремонтни дейности се извършват в две гимназии в район "Младост" - Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“.  На място днес бе направена символична „първа копка“.
Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж 2014-2020“, бенефициент е Община Варна. Общата стойност за ремонтните дейности на двете училищата е 2,8 млн. лв.
Целта на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура. В ПГГСД „Н. Хайтов“ ще се извърши реконструкция на сградния фонд - саниране, подмяна на старата дограма с нова, частично преустройство на част от първия етаж на учебно-производствения корпус чрез изграждане на нови кабинети и работилници за професионална квалификация, осигуряване на достъпна среда. В ПГИ „Д-р Иван Богоров“ ремонтните дейности включват саниране на фасадите, изграждане на асансьор, рампа и платформи за хора в неравностойно положение, подмяна на дограма, подновяване на спортните площадки и поставяне на градинско оборудване. 
От новата образователна среда ще се възползват 1806 ученици и техните преподаватели.

Пролетното почистване във Варна ще се проведе на 14-ти април - 03.04.2018 : 08:51

 04032018.jpgНа 14-ти април ще се проведе пролетно почистване на града, организирано от Община Варна. Приоритет през тази година ще бъдат паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и други обществени територии. Отпадъците ще се събират разделно: в черни чували – смесени битови отпадъци, в жълти чували – отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, в зелени чували – стъклени опаковки.

Събраните битови отпадъци трябва да се поставят в контейнерите за битов отпадък, а събраните отпадъци от опаковки - в и до съдовете за разделно събиране на отпадъци, съобщават от сектор „Екологичен контрол“.

В рамките на инициативата е създадена организация за кампанийно разделно събиране и на едрогабаритните отпадъци от домакинствата. В тази връзка във всички райони са определени места, на които на 14-ти и 15-ти април гражданите безвъзмездно могат да предават едрогабаритни отпадъци, в количества до 2 м3, както следва:

-      р-н „Младост, ж.к. „Трошево“, паркинг пред бл. 28;

-      р-н „Младост“, ж.к. „Възраждане III“, паркинг до бл. 68;

Подробни указания за местата, които са включени в кампанията за почистване, и помощни материали (ръкавици и чували) могат да бъдат получени на място в районните администрации. 

-          Сектор “Екологичен контрол” при Община Варна – 052 820 152

-          район „Младост“ – 052 820 784


Започва обработка на терени против кърлежи - 03.04.2018 : 08:48

 Започва първата за годината обработка против кърлежи на терени с  обществено значение на територията на община Варна, съобщи Антоанета Тончева, директор на ОП „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“. 
В парковете обработките ще се извършват в късните вечерни или ранните утринни часове, когато посещаемостта е слаба. Всички третирания ще се провеждат  при подходящи климатични условия. Дворовете на детските и учебни  заведения ще се третират след предварително уведомяване на директор или друго отговорно лице.
Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност, обясни Антоанета Тончева. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели.
Процедурите ще се извършват в районите по график както следва: 
02-03.04.2018 г. – Морска градина
03.04.2018 г. - Зоопарк
04.04.2018 г. – Аспарухов парк
05.04.2018 г. – Младост парк
05.04.2018 г. – Владиславово парк
10-24.04.2018 г. - Дворове на детските заведения
25-30.04.2018 г. - Дворове на учебните заведения

СЪОБЩЕНИЕ - 14.03.2018 : 15:32

ПОКАНА ЗА ПРИЕМ НА ФИШОВЕ ЗА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ВЪВ ВАРНА

В изпълнение на Процедура за актуализация на Инвестиционна програма и предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Община Варна започна информационна кампания и обяви прием на Заявления за интерес и финансова помощ от Сдружения на собствениците, (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в рамките на Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради и в студентски общежития“, на 23.03.2018 г., ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде предоставена подробна информация за процедурата за прием на Заявления и реда на кандидатстване от страна на Сдруженията на собствениците, в зала „Пленарна“, в сградата на Община Варна, от 16:30 часа.
Заявления за интерес и финансова помощ се приемат от 28.02.2018 г. до 28.05.2018 г. (Поканата е публикувана на адрес: http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/bbe2977a4c5b136df752894d93b44c72
Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ. ССО, в които се упражнява стопанска дейност, са получатели на минимална помощ съгласно механизма на схемата за минимална помощ или заплащат съответната част от разходите.
При оценяване на Заявленията за интерес и финансова помощ от Сдружения на собственици, Община Варна ще съблюдава следните критерии:
1. Ред на подаване и одобрение на заявленията;
2. Наличие на техническа готовност – наличие на техническо обследване и обследване за енергийна ефективност;
3. Местоположение на сградата и постигане на синергия чрез близост до други обекти, реализирани по проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и ОП „Регионално развитие“ 2007-2013. Въпроси и отговори по реда на кандидатстване и оценяване, включително, са достъпни на страницата на ОПРР, на следния адрес: http://www.bgregio.eu/vaprosi-i-otgovori/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020/otgovori-na-vaprosi-po-2014-2020---os-1.aspx
Допълнителна информация за реда на регистрация на СС може да получавана в районните администрации на Община Варна.

Информация за реда на кандидатстване и образци на документи са достъпни на електронната страница на Община Варна, на следните адреси:
http://varna.bg/bg/getfile.html/id/bb83b72bf545e376f3ff9443bda39421
http://www.varna.bg/bg/getfile.html/id/bbe2977a4c5b136df752894d93b44c72
Допълнителна информация за реда на кандидатстване може да бъде получавана в сградата на Община Варна:
Община Варна, ет. 14-ти, стая №1401, г-н Владимир Минков, тел. 052/820 109

СЪОБЩЕНИЕ - 28.02.2018 : 14:04

Със заповед на Министъра на образованието и науката 01.03 и 02.03.2018г. (четвъртък и петък) са обявени за неучебни дни поради влошените метеорологични условия. Неработен и неучебен ден е и 05.03.2018г. (понеделник) съгласно чл.154 ал.2 от Кодекса на труда.

СЪОБЩЕНИЕ - 27.02.2018 : 15:47

И сряда ще бъде неучебен ден за учениците във Варна
Във връзка с неблагоприятната метеорологична обстановка, кметът на Варна Иван Портних издаде заповед, с която обявява 28-ми февруари (сряда) за неучебен ден за училищата на територията на община Варна.
Според прогнозата на НИМХ-Варна утре се очакват нови валежи от сняг, вятърът от североизток ще се усили, като поривите по Северното Черноморие ще достигнат до 18-24 м/сек. Над страната ще прониква по-студен въздух и дневните температури ще са отрицателни: от –7 до –4 градуса, в Североизточна България се очакват да бъдат от - 11 до -7. Запазват се условията за виелици и навявания.

СЪОБЩЕНИЕ - 18.01.2018 : 15:36

Във връзка с информация от „Националния институт по метеорология и хидрология“ за промяна на метеорологичната обстановка и силен до бурен вятър, се препоръчва на гражданите да укрепят или премахнат предмети, които могат да бъдат съборени от подпрозоречни первази, балкони и тераси и да предизвикат непредвидени ситуации, съобщават от отдел „Дейности по защита на населението“ към Община Варна.
Ръководителите на строителни обекти трябва да предприемат необходимите мерки за укрепване на предпазните огради около обектите и за обезопасяване на кранове и строителни скелета. Юридическите лица, стопанисващи рекламно-информационни елементи - рекламни табели, винили, билбордове и други, проверят състоянието на рекламните съоръжения за недопускане на инциденти и предприемат незабавни действия по тяхното обезопасяване при необходимост.
Призовават се жителите на града да не изхвърлят отпадъци извън предназначените за това специализирани съдове и след изхвърляне на отпадъка да затварят капака на контейнера за недопускане разпиляване на отпадъците и замърсяване на околната среда. Да не се поставят торбички и чували с отпадъци от търговските обекти до тротоарните кошчета.
При възникване на инциденти или критични ситуации, гражданите могат да подават сигнал на тел. 112 и тел.052/820 112.

За децата: Безплатни куклени представления дни преди Коледа - По инициатива на кмета на \"Младост\" г-н Христо Христов 07.12.2017 : 16:26

 Дни преди Коледните и Новогодишните празници ще зарадваме децата на Варна с безплатни представления на Кукления театър. Инициативата е на кмета на район "Младост" Христо Христов.
Първият спектакъл е "Коледа в гората", на 9 декември (събота), от 11 часа, в Гранд  Мол (на сцената на етаж 2). Познатите и любими горски герои, ще се състезават с таланта си за най-заслужен подарък, а Снежанка ще помогне с представянето на нетърпеливите участници и с организацията по посрещането на Дядо Коледа.
Вторият спектакъл ще бъде "Принц Скрежко", на 15 декември (петък), от 17.30 ч. в Мол  Варна  ЕАД. Малчуганите ще се забавляват и с Царица Зима и Принцеса Снежинка. 
Празничните постановки са подарък от кмета на "Младост" за децата, а инициативата се осъществява и със съдействието на ръководствата на двата мола.  
prince1.jpgprince02.jpg

СтартНазад10 предидущи страници [ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^