Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1221837 всичко

 8 посетители онлайн

Новини

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване - 04.01.2023 : 14:55

Стартира процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд–етапI“

Със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени насоките и приложенията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, по която ще бъдат 100% безвъзмездно финансирани сдружения на собственици за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Срокът за кандидатстване от страна на крайните получатели е до 10.05.2023г. , а проектните предложения следва да бъдат подадени не по- късно от 17:00 часа на 31.05.2023г.

Допустими кандидати са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.
При наличие на свързано строителство, при кандидатстващи няколко блок- секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно СС по реда на ЗУЕС.

Кандидатстването се осъществява чрез подаването на следните документи: 1. Заявление за участие (по образец);
2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;
3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба No 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4. Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;
5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС;
6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).
Сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.), имат възможност да кандидатстват за финансирането им от Община Варна в срок до 31.01.2023г.
Необходимо е да бъде подадено заявление за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:
1) Справка за ССО;
2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;
6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност ;
7) Анкета в табличен вид (по образец).
Можете да се запознаете подробно с насоките по процедурата, както и с допустимите дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, на следния линк: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/
Лица за контакт по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване
на жилищния сграден фонд–етапI“:
Полина Кръстева 052 820 862
Искра Стоева 052 820 864
Спаска Стоева 052 820 864
Радослава Пулева 052 820 781

График за Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци - 02.11.2022 : 16:37

 schedule

До 28 ноември се подават заявления за регистрация на кладенци - 02.11.2022 : 13:12

До 28 ноември се подават заявления за регистрация на кладенци

Срокът за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и други съоръжения/ е до 28.11.2022г., информира директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/.

Освен в БДЧР заявленията могат да бъдат подадени и чрез съответния кмет на район, като на всеки 14 дни постъпилите в този период се предават на Басейнова дирекция.

. - . 11.10.2022 : 14:36

sic-1.jpg

 На 12 октомври район „Младост“ ще отбележи своя празник. В 11 часа в храм „Свети пророк Илия“ ще бъде отслужен водосвет за здраве и благополучие на жителите на района.

От 19 часа, в Grand Mall (етаж 2)царете на хумора Тутурутка ще забавляват с „Шоу №1 смях до дупка“. 180 минути с емблематичните и уникални скечове, и песни в един грандиозен мултимедиен спектакъл.

Да бъдем заедно на празника на район „Младост“!Tuturutka_Mladost.jpg


 Започва основен ремонт на улици на територията на район „Младост“ - 15-ти м.р., II-ри м.р. и Възраждане III-ти м.р., съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.  В ход са дейностите по ул. "Райко Даскалов", ул. „Доброволци“, ул. „Цар Светослав Тертер“, следват ул. „Иван Боримечката“, ул. „Блян“, и ул. „Капитан Райчо“. Предстои цялостна подмяна на пътната и тротоарна настилки, както и изграждане на енергийно ефективно улично осветление.  Поетапно до края на годината предстои да започне ремонт и на още пет улици в района – ул. „Цар Гаврил Радомир“, ул. „Никола Корчев“, ул. „Под Игото“, ул. „Поп Харитон“ и  ул. „Самарско знаме“.

Продължават дейностите на обект благоустрояване в ж. к. "Трошево"  - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев". Дейностите включват реконструкция на спортни игрища, изграждане на фитнес на открито, кътове за отдих, рехабилитация на тротоарните настилки, ремонт на съществуващите и изграждане на нови алейни мрежи, ремонт на паркингите, обособяване на джобове за контейнери, подмяна на осветлението с ново – енергоефективно. 

С реализацията на проекта ще се постигне подобряване, естетизация и модернизация на градската среда в района. Освен по подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на улицата, дейностите ще доведат до намаляване на отделните вредни емисии и повишаване на безопасността на участниците в движението и постигане на изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.thumb6_DSC_0226.jpg


. - . 30.09.2022 : 14:31

 
 

ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА НА СУЕМГ НА 01.10.2022 Г.

 

 

Седалище на СИК

СИК №

час на доставка на СУЕМГ

 

1

II ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.                    

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 393

11:40

 

2

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

11:20

 

3

Народно читалище “Елин Пелин-1977”, ж.к."Трошево", ул."Елин Пелин" №57А

226, 227

11:40

 

4

ПГ по строителство, архитектура и геодезия ''В. Левски'', бул."Сливница №189

237, 238, 239

11:10

 

5

ОУ “Антон Страшимиров”, ж.к."Младост" I м.р., ул."Васил Чекаларов", (до блок №113)

240, 241, 242, 243, 244, 245                                         

11:20

 

6

СУ "Гео Милев", ж.к."Младост, бул."Република" №124A

246, 247, 248, 249, 250, 255, 256, 257, 258, 259, 260                       

11:10

 

7

СУ "Неофит Бозвели", ж.к. "Младост", ул. "Любчо Патронов" №3

251, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 266                                          

12:00

 

8

ОУ “Св. Иван Рилски”, бул."Вл.Варненчик" №225

267, 268, 271, 272, 277, 278, 279, 280

11:00

 

9

ОУ“Отец Паисий”, ул."Козница" №1

269, 270, 273, 274, 275, 276

11:10

 

10

ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24

281, 282, 283, 284          

12:10

 

11

Професионална техническа гимназия, бул."Сливница" №158 А

285, 286, 289                               

12:20

 

12

ПГГСД "Николай Хайтов, ж.к. Победа, ул.Орех №11

287, 288

11:50

 

13

Културен дом на ПП”Успех”, ул."Петко Стайнов" №3

290

11:20

 

 


 Започва поредна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. В дните от 28.09.22 г. до 30.09.22 г. ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове на четири локации във Варна. Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци: съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);  Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);  Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви); Мастила и замърсени опаковки; Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Разполагането на мобилния пункт в район „Младост“ ще бъде на 30 септември (петък), от 09:00 ч. до 12:45 ч., на паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

thumb7_1_31_.jpg


 13 нови контейнери за разделно събиране на текстил бяха поставени в район „Младост“. Те са разположени както следва:

- ж.к. „Възраждане“ III м.р. до магазин ЦБА

- в 26 м.р. на ул.“Цанко Дюстабанов“

- ж.к.“Младост“ IIм.р.- на паркинга на ледена пързалка

- ж.к.“Младост“м.р.- бл.104 пред магазин Май маркет

- ж.к.“Възраждане“ I м.р. ул.“Майка Тереза“ пред ТЦ“Веста“

- ул.“Ана Феликсова“ срещу магазин „Панагия“

- ж.к.“Възраждане“II м.р. ул.“Блян“ до магазин „Вулкан“

ул.“Младежка“ пред банка „ДСК“

- ул.“Андрей Сахаров“ до входа на Централен гробищен парк

- ж.к.“Трошево“ ул.“Фантазия“ бл.76

- ж.к.“Възраждане“м.р. северно от бл.20

- ж.к.“Победа“ ул.“Тодор Пенев“ до съдовете за битови отпадъци.

Събраните продукти периодично се събират и се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.
Изискването към текстилните изделия - дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари, е да бъдат в годно за употреба състояние и да са прилежно опаковани в торбичка.
С тези, които са годни за употреба, ще бъде създаден кризисен резерв за подпомагане от БЧК на пострадали при бедствия, аварии и кризи и ще се извършва целево даряване на дрехи на хора в нужда.
Друга част от текстилните изделия, които са годни за използване отново като дрехи, се изнасят предимно за страни от Третия свят в Африка, Централна Америка, Близкия Изток и др. Останалите изделия, които не са годни за употреба по първоначалното им предназначение, се преработват и рециклират в България или фабрики в други държави, като от тях се създават продукти като почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил.
Този щадящ природните ресурси модел има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси. 
konteiner.jpg


 Над 300 артисти от представителни фолклорни ансамбли на град Варна, солисти, певци и танцови формации, популярни поп и рок изпълнители, победителите от последните сезони на „Гласът на България“, много талантливи деца и младежи, ще пеят и танцуват по време на благотворителния концерт „Заедно За Карлово“, който ще се проведе на 27-ми септември, вторник, от 19:00 ч. в зала „Конгресна“ на Двореца на културата и спорта. Всички събрани средства ще бъдат преведени по сметката на Община Карлово.
Организатори на проявата са Тракийското дружество „Капитан Петко войвода“ и Данчо Радулов – диригент на оркестрите при ансамблите „Варна“ и „Одесос“, със съдействието на Община Варна, Дворец на културата и спорта и фирма „Интермюзик“ ООД.  Водещ на събитието ще бъде актьорът Пламен Георгиев. 
 Участниците са фолклорен ансамбъл „Варна“ при НЧ „Христо Ботев-1928“, ансамбълът за народни песни и танци „Одесос“ при ОД на МВР, фолклорен танцов театър „Родина“ при НЧ „Отец Паисий-1934“, изпълнителите Теди Генев, Дамян Попов, Атанас Кателиев, Георги Шопов, Поли Николова, Донко Марков, Пресиана Леонидова, Ташо Ташев, Кичка Христова, гайдарски оркестър при НУИ „Добри Христов“, клуб за народни танци „Моряците“, школа по модерен балет „Степ уан“, младежка фолклорна група „Кичинка“, трио акордеонисти – Димитър Стойков, Данчо Кънев и Георги Събев, поетът Иван Ненов. 
Концертът е със свободен вход, а на всички входове на Двореца на спорта ще бъдат поставени кутии за дарения от публиката. 
 
plakat12345.jpg

СтартНазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.04.2023г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^