Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168323 всичко

 10 посетители онлайн

Новини

Допуснати кандидати до конкурса за "мл. юристконсулт" - Младост 25.05.2011 : 17:06

 

 

 

С П И С Ъ К

 

 

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

”МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ РАЙОН”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

            Въз основа на решението на конкурсната комисия от 18.05.2011 год. по чл.20 ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г./ са допуснати до участие

в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Обща администрация” при  район “Младост”, следните кандидати:

№ по ред

Име, презиме фамилия

 

на кандидата     

Представени  ли

са всички документи, които се

изискват според

 

обявата    

Удостоверяват ли

представените документи съответствие на

кандидата с обявените

минимални и специ-

фични  изисквания за

длъжността

Основание

за недопускане

 

1

 

Александър Божидаров Балтаджиев

да

да

 

 

2

 

Анна Стефанова Ковачева

да

да

 

 

3

 

Валентин Илиев Вълчев

да

да

 

 

4

 

Валентина Петрова Атанасова

да

да

 

 

5

 

Елисавета Емилиянова Славова

да

да

 

 

6

 

Ивайло Йорданов Йорданов

да

да

 

 

7

 

Илиана Гочева Вълчева-Стефанова

да

да

 

 

8

 

Ирина Павлинова Иванова

да

да

 

 

9

 

Кремена Михайлова Тороманова

да

да

 

 

10

 

Пламен Тодоров Велков

да

да

 

 

11

 

Радостин Христов Георгиев

да

да

 

 

12

 

Стефка Красимирова Калчева

да

да

 

 

13

 

Стоян Лозков Димитров

да

да

 

 

14

 

Теодора Стефанова Димитрова

да

да

 

 

15

 

Христина Александрова Александрова

да

да

 

 

16

 

Юлия Миленова Стоева

да

да

 

 

             Не се допуска до участие в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Обща администрация” при  район “Младост”,   следния кандидат:

№ по ред

Име, презиме фамилия

на кандидата

Основание за недопускане

 

1

 

Галя Николаева Георгиева

Чл.20, ал.2 от НПКДСл

 

            Допуснатите  до участие в конкурса кандидати  да се явят:

§   на тест на  27.05.2011г.от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево”

бл. 47, ет.1, стая № 2;

§   за успешно преминалите  теста,  интервюто   ще се проведе на 28.05.2011г.от 10.00 часа в сградата на  Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 24.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ

 

Н.Миливоева/

 

18.05.2011г.

гр.Варна


Решение ВА 51-ПР/2011 - Младост 12.05.2011 : 16:08

Публикувано е Решението на РИОСВ № ВА518-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздейсвтието върху околната среда.

Нов клуб за пенсионерите - Младост 05.05.2011 : 11:09

НОВ КЛУБ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

 Нов пенсионерски клуб се откри в район ”Младост”. Помещението на ул. ”Цанко Дюстабанов” /срещу входа на Механотехникума/ е изцяло ремонтирано, освежено и обзаведено. Десет маси и столове са разположени в двете части на сградата, която е с нови тавани и осветление. Сменена е подовата настилка и е поставена нова входна врата. Кокетни перденца, покривки и цветя създават уют и превръщат клуба в привлекателно място за отдих. За топлите летни дни пенсионерите разполагат с нови пейки на открито под сянката на дърветата.

В откриването на 4 май /сряда/ 2011 г. се включиха представители от останалите клубове в района. Домакините ги посрещнаха с хляб и сол и подготвена програма. Лентата преряза кмета на района Йорданка Юнакова.

Отварянето на поредния клуб за пенсионерите в района отговаря на необходимостта активните, запазили жизнените си сили и дух възрастни хора да имат  свое място. Така те могат да се срещат  с  връстниците си, да осмислят свободното си време, да се организират в клубове по интереси.

Откритите през последните няколко години шест клуба на различни места в район ”Младост”, работят активно и постоянно увеличават своите членове. Това доказва нуждата на възрастните хора от общуване извън дома и необходимостта от място, където да водят активен начин на живот. Ръководствата на клубовете изготвят месечни програми, които включват тематични и творчески вечери, състезания по шах, табла и карти, срещи с лекари, педагози, творци. Инициативите се подготвят дълго и старателно и в тях се включват много от хората в третата възраст.

Клубът е направен по проекта “Заедно за всички”, който е идея на кмета на района Йорданка Юнакова и по него се работи успешно вече шеста година. Проектът обединява усилията на гражданите, бизнеса, неправителствените организации и районната администрация за реализация на различни инициативи  в район ”Младост”, без да се разчита на средства от бюджета.


Решение РИОСВ - Младост 04.05.2011 : 15:49

Публикувано е Решението на РИОСВ № ВА48-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздейсвтието върху околната среда.

Обявен конкурс - Младост 02.05.2011 : 12:07

Обявен е конкурс за младши юристконсулт към Дирекция "Обща администрация". Подробности можете да прочетете тук.

Открити дни на МКБППМН в район ,,Младост” 15-30.04.2011г. - Младост 18.04.2011 : 15:36

Открити дни на МКБППМН в район "Младост"
15.04 - 30.04.2011г.

          Информационната кампания ,,Открити дни на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” в район ,,Младост”  се провежда за пета поредна година, от 15 до 30.04.2010г., в партньорство с училищата  в района и Областна дирекция на МВР-ІІІ РУ - Варна.
             Основната  дейност по време на инициативата е запознаване на ученици със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В организираните срещи  се включват обществени възпитатели към МКБППМН и инспектори от Детска педагогическа стая към ІІІ-то РУ.  По време на откритите дни тази година се организира  изложба на рисунки, обединени от темата за добродетелите в българския фолклор. Учениците ще участват и в надпревара  по волейбол.  

Новостите  тази година са няколко:
       

       -       За първи път се организира конкурс за есе в ПГГСД,,Николай Хайтов”

 

       -        ПГИ ,,Д-р Иван Богоров” и ПГ по електротехника се включват в инициативата с общ дебат 

       -        СОУ,,Гео Милев” ще се изработват колажи и постери

Общият брой на учебните заведения в района е 16. По предварителната програма в дейности по време на инициативата ,,Открити дни на МКБППМН” ще участват 15 от тях. Учениците с които ще бъдат осъществени срещи са от V до Х клас.

 

 

 ПРОГРАМА ЗА “ОТКРИТИ ДНИ НА МКБППМН”

  

 

15-30.04.2011г.

 

РАЙОН  „МЛАДОСТ”

Дата

Училище

(име, час, ако е фиксиран)

ККСП

Дейност

(опишете подробно - презентация, беседа, тренинг, филм и дискусия, спортни състезания, ден на инспектора ДПС, др.)

Ученици

(клас)

Родители

учители

Отговаря за организирането и провеждането на дейността

15.04.2011г.

петък

ПГ по сградостроителство

,,Кольо Фичето”

 09.30 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

Х  клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Св. Донева - ОВ

19.04..2011г.

вторник

ІІ СОУ,,Неофит Бозвели”

12.30 ч.

 

,,Умирай лесно ІІ” –  док филм

Х  клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Св. Донева - ОВ

19.04..2011г.

вторник

ПГИ,,Д-р Иван Богоров”  и ПГЕ

14.30 ч.

 

,,Агресията – слабост или сила” - дебат

ІХ клас

М. Гроздева – ОВ

 

20.04.2011г.

сряда

СУПЦ,,Анастасия д-р Железкова”

09.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

І курс

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

Ат. Атанасов – ОВ

20.04.2011г.

сряда

ПГ по машиностроене и транспорт

09.20 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

ІХ клас

М. Стефанова – ОВ

 

20.04.2011г.

сряда

ОУ,,Св. Ив. Рилски”

10.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

Спортно състезание - волейбол

VІ клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

Ст. Пенева – ОВ

20.04.2011г.

сряда

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Да бъдем добри” - дискусия

V клас

В. Бочева – ОВ

 

 

20.04.2011г.

сряда

Професионална техническа гимназия

13.30 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

 

VІІІ клас

 

М. Стефанова – ОВ

21.04.2011г.

четвъртък

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Да правим добрини” - дискусия

VІ клас

М. Маринова – ОВ

 

26.04.2011г.

вторник

ІІ ОУ,,Никола Вапцаров”

08.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

V клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Ат. Атанасов – ОВ

Д. Колев – ИДПС

26.04.2011г.

вторник

ОУ,,Отец Паисий”

12.00 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

VІ, VІІ клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

П. Попов – ОВ

26.04.2011г.

вторник

ОУ,,Антон Страшимиров”

16.00 ч.

 

Изложба рисунки ,,Добродетелите в българския фолклор”

ІІІ – VІ  клас

Р. Малчева – ОВ

 

27.04.2011г.

сряда

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Толерантност във взаимоотношенията” - разговор

VІІІ, ІХ  клас

М. Маринова – ОВ

 

27.04.2011г.

сряда

ОУ,,Добри Чинтулов”

12.30 ч.

 

Презентация по ЗБППМН

VІ клас

Ант. Стефанова – секретар на МК

Кр. Маринов – ИДПС

Ст. Пенева – ОВ

28.04.2011г.

четвъртък

СОУ,,Гео Милев”

12.30 ч.

 

,,Аз и моят свят” – изработване на колажи и постери

V, VІ клас

М. Маринова – ОВ

В. Бочева – ОВ

27.04.2011г.

четвъртък

ПГГСД,,Николай Хайтов”

18.00 ч.

 

Конкурс за есе

 

VІІІ кл.

 

Н. Цолова – ОВ

 

ПГ по електротехника

 

Презентация по ЗБППМН

VІІІ кл.

М. Гроздева – ОВ

 

ОУ,,Иван Вазов”

 

Презентация по ЗБППМН

VІІІ кл.

М. Гроздева – ОВ

 

 

 


ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ - Младост 08.04.2011 : 13:13

ПРОГРАМА ЗА  ПРОЛЕТНОТО ПОЧИСТВАНЕ  НА РАЙОН “МЛАДОСТ”

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г.  

ОБЕКТ

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

СРОК

1. Парк “Младост” -източната част и ул. “Ив. Церов”

Служители на районната администрация

09.04.2011 г.

2. Парк “Елин Пелин”

Служители на районната администрация

09.04.2011 г.

3. Междублокови пространства в район “Младост”

Граждани

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г.

4. Терена около Варненски затвор

Варненски затвор

09.04.2011 г.-15.04.2011 г.

5. Дворове на учебни и детски заведения

Ученици, учители, служители

11.04.2011 г. – 15.04.2011 г.

6. Прилежащи терени около всички търговски обекти пазари

Собственици и ползватели

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

7. Прилежащи терени на бензиностанции и газстанции

Собственици и ползватели

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

8. Прилежащи терени на офис сгради

Ползватели

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

9. ж.к.”Младост бл.147,   148, 149,  150, 151, 152, 155;

ж.к. “Младост” бл. 105, 106, 107

кв.”Св. Ив. Рилски” – каре

/ул. “Кап. Райчо”, ул. “Самарско знаме”, бул. Вл. Варненчик”/

ж.к. “Трошево” – каре

/ул. “Радост”, бул. “Вл. Варненчик”, ул. “Й. Йовков” и ул.“Милосърдие”/

ул. “Хан Кубрат” бл. 11, 12 и 13

каре /бл. 23-30/

 

 

Членове на пенсионерски клубове

 

09 и 10.04.2011г.

10. ж.к. “Възраждане” I – бл. 1, 2, 3, 4 и 5

Пенсионерско дружество

09 и 10.04.2011 г.

11. Прилежащи територии на магазини от търговски вериги – Пикадили, СБА, Мосю Бриколаж, Практикер, Макао, Кауфланд, Била, МОЛ

 

служители

09.04.2011 г. – 15.04.2011 г. 

 

Извозването на едри смесени отпадъци ще стане на 12.04 и 15.04.2011 г.

 


ІІІ - то РПУ се отчита на гражданите - Младост 09.03.2011 : 14:01

                            ІІІ - то РПУ СЕ ОТЧИТА НА ГРАЖДАНИТЕ

       
Трето РПУ – Варна ще направи отчет,  пред обществеността на район "Младост", за своята  дейност през 2010 г. Срещата с гражданите е на 10 март /четвъртък/ от 18.00 ч. в актовата зала на ОУ ”Добри Чинтулов”.


Одобреният план на новообразуваните имоти за СО "Сълзица" е изложен в район "Младост" - Младост 16.02.2011 : 15:55

Одобреният план на новообразуваните имоти за СО "Сълзица" е изложен в район "Младост"

 
        Община Варна съобщава, че със заповед № РД-11-7706 - 36 от 28 януари 2011 г. на  областния управител на област Варна на основание § 4к, ал.6  ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28 б, ал.8 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията е одобрен плана на новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани на основание § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание м.
местност “Соук Солар”/”Сълзица”/, част от КР 505, землище гр. Варна,община Варна, област Варна, който е изложен в район “Младост”.
         На основание чл. 28 б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобреният план на новообразуваните имоти подлежи на обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.Обявата е публикувана в Д.В., бр. 14 от 15.02.2011 г.
        
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на областна управа.
          Планът и документацията към него се намират в район  “Младост” – ж. к. „Трошево”, бл. 47, ет.1.

16.02.2011 г.


На 1 февруари 2011 г. в 0.00 започва електронното преброяване - Младост 28.01.2011 : 12:13

  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

                  От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд.Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.

              За първи път в България, в периода от 1 до 9 февруари 2011 година, ще се проведе електронно преброяване. Точно в 0:00 часа на 1 февруари стартира преброяването по интернет. За Националния статистически институт и България като цяло е от голямо значение успеха на този съвременен и модерен начин за преброяване на населението.Услугата ще е активна 24 часа в денонощието, дава се възможност за прекъсване на попълването, което може да продължи и на следващия ден, не е нужно в дома Ви да влиза чуждо лице. Информацията е надеждно защитена.

               В помощ на желаещите да се преброят по електронен път работи Подпомагащ център на Националния статистически институт с единен телефонен номер за цялата страна 0700 16 310. На цената на един градски разговор на него могат да се правят консултации по всички въпроси, свързани с попълването на електронната карта.цената на един градски разговор. 

                Всеки желаещ може да попълни анкетната карта на адрес: ttp://www.nsi/census2011

 


                 Предварително Ви благодаря!

С уважение:

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 6 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^