Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168298 всичко

 4 посетители онлайн

Новини

ПРЕБРОЯВАНЕ - Младост 26.01.2011 : 10:03


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                  УВАЖАЕМИ КОНТРОЛЬОРИ И ПРЕБРОИТЕЛИ,

           УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РАЗДАВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2011, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

 

 

ДАТА: 29.01.2011

ЧАС: 9.00-12.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:  

1/ ОТ № 179 ДО № 200 ВКЛ. ; 

2/ ОТ № 387 ДО № 390 ВКЛ.

   

ДАТА: 29.01.2011

ЧАС: 13.00-16.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:  

1/ ОТ № 201-223 ВКЛ. ; 

2/ № 391 


ДАТА: 30.01.2011

ЧАС: 9.00-12.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:  

1/ ОТ № 224-253 ВКЛ. ; 

2/  № 392  


ДАТА: 30.01.2011

ЧАС: 13.00- 16.00

МЯСТО НА РАЗДАВАНЕ: РАЙОН”МЛАДОСТ”, ЖК.”ТРОШЕВО” БЛ.10,ЕТ.2, стая № 4, ИЗТОЧЕН ВХОД 

КОНТРОЛНИ РАЙОНИ:

1/ ОТ № 254 ДО № 277 ВКЛ.

 


ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 - Младост 10.01.2011 : 17:07

Преброяване 2011

Уважаеми контрольори, преброители и резерви, 

Уведомяваме ви, че е организирано обучение във връзка с ПРЕБРОЯВАНЕ 2011. 

Прочети повече....


Коледна горичка - Младост 03.01.2011 : 11:59

   Коледна горичка     

   Уважаеми съграждани,

    Тези от вас, които са посрещнали празниците с украсена  вкъщи “жива” елха, могат да я засадят в нашата КОЛЕДНА ИГЛОЛИСТНА ГОРА.  Районната администрация определи място за горичката в парк “Младост” / празната зелена площ на ъгъла с ул. “Мечтание”/.
       Ще се радваме ако се присъедините към инициативата и сложим началото на КОЛЕДНА ГОРИЧКА в район “Младост”.

     За повече информация – тел. 052/ 504 861- г-жа Маринова


БлаготворителностБлаготворителност - Младост 23.12.2010 : 09:40

Благотворителност
      
220 социално слаби получиха коледни пакети с хранителни продукти осигурени от "Младост". От тях 106 са в особено тежко  положение и получават ежедневно храна от социалния патронаж. Останалите са възрастни и самотни хора или изпаднали в тежко положение по здравословни причини. По традиция всяка година, с помощта на бизнеса от района, кмета г-жа Йорданка Юнакова помага празник на трапезата да има и за хора в затруднение.
        Още 50 деца от всички училища в “Младост” ще получат днес / 23 декември 2010 г./ коледни лакомства осигурени от БЧК. Районната администрация си сътрудничи активно с червенокръстците и участва в различни съвместни инициативи.


Наредба за обществения ред - Младост 01.12.2010 : 09:51

 

 

ДО
СОБСТВЕНИЦИТЕ, УПРАВИТЕЛИТЕ И НАЕМАТЕЛИТЕ
НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ И ОФИСИ

И ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „МЛАДОСТ”
 


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Напомняме Ви за задълженията ни през зимния сезон, произтичащи от НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, приета  с решение на Общински съвет – Варна № 5220-12(56)/02, 03.08.2007  

Чл.8. (1) Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да отстраняват след наваляването на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци натрупвания от сняг.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага :
Глоба  в размер от 50 до 250 лв.
 

Чл. 16. (1) Председателите на управителни съвети на етажна собственост са длъжни да осигуряват:
 Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.
(2) За нарушаване разпоредбите на този член се налага :
Глоба в размер от 20 до 200 лв.
 
           Ръководството на района изразява своята увереност, че с общите усилия на всички държавни институции, фирми и жителите на района ще можем да осъществим  нормални условия за работа и живот през настъпващата зима.  

 

 

                               ОТ РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Резултати - конкурс - Младост 22.11.2010 : 11:24

 

ПРОТОКОЛ 

           Днес, 24.11.2010 година в гр.Варна, в административната сграда на район”Младост”- община Варна, жк.”Трошево”, бл.10, стая № 13  от 10.00 часа се проведе заседание на комисията, назначена със заповед №162/26.10.2010 година на кмета на район”Младост”, за провеждане на конкурс за длъжността”Главен инженер” в дирек-ция”ИИС”.

          Председател: Наташа Ангелова Миливоева -  секретар на район”Младост”;

          Членове:1. инж.Добринка Краева- директор на дирекция”ИИС”;

                           2. Спаска Иванова Стоева - главен юрисконсулт в дирекция ”ОА”

 

           ДНЕВЕН РЕД:

           Оценяване резултатите  на кандидата при провеждането на конкурса за длъжността ”Главен инженер” по избрания начин - решаване на тест, проведен на 24.11.2010 година от 10.00 до 11.30 часа в административната сграда на  район ”Младост”, жк.”Трошево” бл.10, ет.2, стая № 13.

            Комисията провери теста (вариант № 2, изтеглен от участника в конкурса Павел Огнянов Павлов), съобразно одобрената система за определяне на резултатите.

 

            На основание чл.31 а от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,  Комисията реши:

            Допуска до практически изпит:

 

№ по ред

 

Име, презиме фамилия

на кандидата 

 

Брой познати   отговори

 

Брой точки

 

Коефи-циент на

 

тежест

 

Общ

 

брой

 

точки

 

1.

Павел Огнянов Павлов

 

21

 

3

 

3

 

9

 

        Резултатът от писмения изпит да  бъде обявен на Информационното табло в сградата на район ”Младост”, жк.”Трошево”бл.10, ет.2 на  24.11.2010 година след 11.30 часа.

 

        Приложение:

·1 брой решен тест;

·1 брой лист с данните на кандидата;

·1 брой голям плик;

·1 брой малък плик

 

                             

 

 

 

                                

 

        


Допуснати кандидатиДопуснати кандидати - Младост 16.11.2010 : 09:28

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА”ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР” В ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОБСТВЕНОСТ” ПРИ РАЙОН”МЛАДОСТ”-

 

ОБЩИНА ВАРНА

 

            Въз основа на решението на конкурсната комисия от 11.11.2010 година по чл.20 ал.3 отНаредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г./ е допуснат до участие в конкурса за  длъжността “Главен инженер” в дирекция ”Инженерна инфраструктура и собственост"при  Район “Младост”- Община Варна    следния кандидат:

 

 

№ по ред

Име, презиме фамилия

на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се  изискват според обявата 1

 

 

Удостоверяват ли пред-ставените документи съответствие на канди-дата с обявените мини-мални и специфични изисквания за длъж-ността 2

Основа-ние за не-допускане

 

 

1

 

Павел Огнянов Павлов

 

да

 

да

 

 

 
 

         Посоченият кандидат трябва да се яви: 

*      на тест на 22.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”ТроШево” бл. 10, ет.2, стая № 13;  

*      на практически изпит  на 23.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 13( при успешно преминаване на теста);  

*      интервю на 24.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 18( при успешно преминаване на практическия изпит). 

 

 

НАТАША МИЛИВОЕВА:

 

 

Председател на конкурсната комисия

 

 


Преброяване 2011 - Младост 09.11.2010 : 15:15

Общинска преброителна комисия при Район „Младост” набира преброители и контрольори за Преброяване 2011.


Започва есенното почистване - Младост 22.10.2010 : 17:43

 

ЗАПОЧНА ЕСЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВАРНА

               от  23 до 31 ОКТОМВРИ 2010 г.

Очакваме жителите на район “Младост” да се включат активно в почистването. 

Едрогабаритни отпадъци можете да оставяте до съдовете за битова смет на 25 и 26 октомври. 

Телефон за връзка в район "Младост" :

 

052/ 504 861

 


СОУ "Гео Милев" - второто българско училище за изкуство и културен далог - Младост 19.10.2010 : 13:56

  

СОУ "Гео Милев" - второто българско училище       за   изкуство и културен диалог "Икуо Хираяма"
     

 

Проектът “Училища “Икуо Хираяма” по Пътя на коприната за изкуство и културен диалог” намери своята реализация във Варна.
             В СОУ “Гео Милев” на 15.10.2010 година се състоя тържественото откриване на Второто българско училище за изкуство и културен диалог ”Икуо Хираяма”. Проф. Хираяма е световноизвестен японски художник, миротворец, посланик на добра воля към ЮНЕСКО, общественик, посветил живота си за опазване ценностите на мира и културното наследство по света, изрисувал стотици платна по Пътя на коприната, радетел за осъществяване на културен обмен между Изтока и Запада.
             Училище “Гео Милев”  се кандидатира за включване в Националната мрежа на Асоциираните училища за изкуство и културен диалог по Пътя на коприната „Икуо Хираяма” към Център „Икуо Хираяма” – София в началото на 2010.
             На откриването на училището във Варна присъства Токо Хираяма, зам.-директор на Музей “Икуо Хираяма” в Япония, и снаха на починалия японски професор. Своя опит от работата по проекта сподели  Ася Богоева, ръководител на Първото  българско училище за изкуство и културен диалог ”Икуо Хираяма”  - 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” в столицата. Празничното събитие уважиха кметът на район “Младост” Йорданка Юнакова и кметът на  софийския район “Гео Милев” -Ангелина Стоянова. В официалната церемония се включи и проф. Донка Ангелова, директор на центъра “Икуо Хираяма” в София.
              250 ученици от всички възрасти в училище “Гео Милев” участват в проекта, който им дава изключителния шанс да развиват своите заложби и интереси в разнообразни клубове. Към  „Икуо Хираяма” работят клуб „Приятели на Япония – Сакура”, „Културно-историческо наследство”, „Национални традиции и обичаи”, „Икебана и оригами”, „Екология и опазване паметниците на културата”, „Изобразително и приложно изкуство”, „Тетрално и музикално изкуство”, клуб „Поезия”.
               Извънкласните занимания ще се провеждат няколко пъти в месеца, а от септември насам около 20 ученици в СОУ “Гео Милев”, предимно седмокласници, вече изучават японски език.
            Второто българско училище „Икуо Хираяма” поставя на широка обществена дискусия идеята си за създаване във Варна на Балкански център на децата „Пътят на коприната на Икуо Хираяма и децата творци – послание за мир”. Официалната среща по създаването му е през м. май 2011 г.

 


СтартНазад10 предидущи страници [ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ] 6 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^