Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1258059 всичко

 14 посетители онлайн

Новини

Резултати - конкурс - Младост 22.11.2010 : 11:24

 

ПРОТОКОЛ 

           Днес, 24.11.2010 година в гр.Варна, в административната сграда на район”Младост”- община Варна, жк.”Трошево”, бл.10, стая № 13  от 10.00 часа се проведе заседание на комисията, назначена със заповед №162/26.10.2010 година на кмета на район”Младост”, за провеждане на конкурс за длъжността”Главен инженер” в дирек-ция”ИИС”.

          Председател: Наташа Ангелова Миливоева -  секретар на район”Младост”;

          Членове:1. инж.Добринка Краева- директор на дирекция”ИИС”;

                           2. Спаска Иванова Стоева - главен юрисконсулт в дирекция ”ОА”

 

           ДНЕВЕН РЕД:

           Оценяване резултатите  на кандидата при провеждането на конкурса за длъжността ”Главен инженер” по избрания начин - решаване на тест, проведен на 24.11.2010 година от 10.00 до 11.30 часа в административната сграда на  район ”Младост”, жк.”Трошево” бл.10, ет.2, стая № 13.

            Комисията провери теста (вариант № 2, изтеглен от участника в конкурса Павел Огнянов Павлов), съобразно одобрената система за определяне на резултатите.

 

            На основание чл.31 а от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,  Комисията реши:

            Допуска до практически изпит:

 

№ по ред

 

Име, презиме фамилия

на кандидата 

 

Брой познати   отговори

 

Брой точки

 

Коефи-циент на

 

тежест

 

Общ

 

брой

 

точки

 

1.

Павел Огнянов Павлов

 

21

 

3

 

3

 

9

 

        Резултатът от писмения изпит да  бъде обявен на Информационното табло в сградата на район ”Младост”, жк.”Трошево”бл.10, ет.2 на  24.11.2010 година след 11.30 часа.

 

        Приложение:

·1 брой решен тест;

·1 брой лист с данните на кандидата;

·1 брой голям плик;

·1 брой малък плик

 

                             

 

 

 

                                

 

        


Допуснати кандидатиДопуснати кандидати - Младост 16.11.2010 : 09:28

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ  И НЕДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА”ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР” В ДИРЕКЦИЯ “ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОБСТВЕНОСТ” ПРИ РАЙОН”МЛАДОСТ”-

 

ОБЩИНА ВАРНА

 

            Въз основа на решението на конкурсната комисия от 11.11.2010 година по чл.20 ал.3 отНаредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.92 от 24 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г./ е допуснат до участие в конкурса за  длъжността “Главен инженер” в дирекция ”Инженерна инфраструктура и собственост"при  Район “Младост”- Община Варна    следния кандидат:

 

 

№ по ред

Име, презиме фамилия

на кандидата

 

Представени ли са всички документи, които се  изискват според обявата 1

 

 

Удостоверяват ли пред-ставените документи съответствие на канди-дата с обявените мини-мални и специфични изисквания за длъж-ността 2

Основа-ние за не-допускане

 

 

1

 

Павел Огнянов Павлов

 

да

 

да

 

 

 
 

         Посоченият кандидат трябва да се яви: 

*      на тест на 22.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”ТроШево” бл. 10, ет.2, стая № 13;  

*      на практически изпит  на 23.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 13( при успешно преминаване на теста);  

*      интервю на 24.11.2010 година от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 18( при успешно преминаване на практическия изпит). 

 

 

НАТАША МИЛИВОЕВА:

 

 

Председател на конкурсната комисия

 

 


Преброяване 2011 - Младост 09.11.2010 : 15:15

Общинска преброителна комисия при Район „Младост” набира преброители и контрольори за Преброяване 2011.


Започва есенното почистване - Младост 22.10.2010 : 17:43

 

ЗАПОЧНА ЕСЕННОТО ПОЧИСТВАНЕ В ОБЩИНА ВАРНА

               от  23 до 31 ОКТОМВРИ 2010 г.

Очакваме жителите на район “Младост” да се включат активно в почистването. 

Едрогабаритни отпадъци можете да оставяте до съдовете за битова смет на 25 и 26 октомври. 

Телефон за връзка в район "Младост" :

 

052/ 504 861

 


СОУ "Гео Милев" - второто българско училище за изкуство и културен далог - Младост 19.10.2010 : 13:56

  

СОУ "Гео Милев" - второто българско училище       за   изкуство и културен диалог "Икуо Хираяма"
     

 

Проектът “Училища “Икуо Хираяма” по Пътя на коприната за изкуство и културен диалог” намери своята реализация във Варна.
             В СОУ “Гео Милев” на 15.10.2010 година се състоя тържественото откриване на Второто българско училище за изкуство и културен диалог ”Икуо Хираяма”. Проф. Хираяма е световноизвестен японски художник, миротворец, посланик на добра воля към ЮНЕСКО, общественик, посветил живота си за опазване ценностите на мира и културното наследство по света, изрисувал стотици платна по Пътя на коприната, радетел за осъществяване на културен обмен между Изтока и Запада.
             Училище “Гео Милев”  се кандидатира за включване в Националната мрежа на Асоциираните училища за изкуство и културен диалог по Пътя на коприната „Икуо Хираяма” към Център „Икуо Хираяма” – София в началото на 2010.
             На откриването на училището във Варна присъства Токо Хираяма, зам.-директор на Музей “Икуо Хираяма” в Япония, и снаха на починалия японски професор. Своя опит от работата по проекта сподели  Ася Богоева, ръководител на Първото  българско училище за изкуство и културен диалог ”Икуо Хираяма”  - 138 СОУ “Проф. Васил Златарски” в столицата. Празничното събитие уважиха кметът на район “Младост” Йорданка Юнакова и кметът на  софийския район “Гео Милев” -Ангелина Стоянова. В официалната церемония се включи и проф. Донка Ангелова, директор на центъра “Икуо Хираяма” в София.
              250 ученици от всички възрасти в училище “Гео Милев” участват в проекта, който им дава изключителния шанс да развиват своите заложби и интереси в разнообразни клубове. Към  „Икуо Хираяма” работят клуб „Приятели на Япония – Сакура”, „Културно-историческо наследство”, „Национални традиции и обичаи”, „Икебана и оригами”, „Екология и опазване паметниците на културата”, „Изобразително и приложно изкуство”, „Тетрално и музикално изкуство”, клуб „Поезия”.
               Извънкласните занимания ще се провеждат няколко пъти в месеца, а от септември насам около 20 ученици в СОУ “Гео Милев”, предимно седмокласници, вече изучават японски език.
            Второто българско училище „Икуо Хираяма” поставя на широка обществена дискусия идеята си за създаване във Варна на Балкански център на децата „Пътят на коприната на Икуо Хираяма и децата творци – послание за мир”. Официалната среща по създаването му е през м. май 2011 г.

 


Започна подготовката за зимата в район "Младост" - Младост 18.10.2010 : 11:25


Започна подготовката за зимата в район "Младост"

Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР)  при бедствия в район “Младост” заседава на 13.10.2010 г. Определени са  служителите от районната администрация, които ще  ръководят екипите на фирмите за снегопочистването на проблемните участъци от уличната мрежа в района. Ясен е и  състава на аварийните групи за обход. Участниците получиха актуализираните вътрешни правила за работа, основните задачи и задължения. На съвещанието бяха обсъдени и предложения за подобряване на организацията и дейността по осигуряване на нормални условия на живот и работа през зимата в района.
                  На  14.10 /четвъртък/ 2010 г. се проведе  срещата с  представителите на „Инжстройинженеринг” ЕООД, „Хидрострой” АД, „Титан” ЕООД, „Консорциум-агроспектър” ООД, „Примагаз”, „Далкия”, ЕАД „Градски транспорт”, „Емо” ООД, „Никман канал сервиз”, ІІІ РИ на МВР и І РС „ПБС”, за  подобряване организацията и взаимодействието на съвместната работа в района през  зимния период
.


Празник на район "Младост" - Младост 05.10.2010 : 11:49

 

12 ОКТОМВРИ 

ПРАЗНИК НА РАЙОН “МЛАДОСТ” 

ПРОГРАМА 

/07.10 – 12.10.2010 г./


 7 октомври 2010 г. /четвъртък/

14.00 – 17.00 ч.
Боулинг зала - Търговски център “Явор”
Боулинг – турнир с индивидуално участие
ПГ по строителство, архитектура и геодезия  “В.Левски”
ПГ по сградостроителство “Кольо Фичето”
ПГ по горско стопанство и дървообработване ”Н. Хайтов”
ІІ СОУ

8 октомври 2010 г. /петък/  
12.30 ч.

СОУ “Гео Милев”
Екоакция 

13.00 – 14.00 ч.

басейн “Делфини”
Демонстрация на плувни стилове -  клуб “Албатрос”
Плувен турнир
ОУ “Антон Страшимиров”
СОУ “Гео Милев”

9 октомври 2010 г./събота/

11.00 ч. 

Спортно – развлекателен център “Младост”
Детски концерт
ОУ “Ив. Рилски” – фанфарен оркестър и мажоретен състав
ОДЗ № 8  “Лястовичка”
ЦДГ № 43 “Синчец”
ЦДГ № 44 “Крилатко”
ОДЗ № 15 “Морска звездица”
Водещ: Свилен Стоянов

 

 

 

 

  10 октомври 2010 г./неделя/

9.00 – 11.00 ч.
С
портно-развлекателен център “Младост”
Демонстрация на скейт клуб ”Варна”
11.00 ч.

Турнир шах и табла – пенсионерски клубове–награждаване
11.00 ч.
Открита празнична сцена

Водещ: Свилен Стоянов
 

11 октомври 2010 /понеделник/
10.00 ч.

ЦДГ № 39 “Звънче”

Гостува Държавен куклен театър –Варна
 

10.00 ч.
СОУ “Гео Милев”
Изложба на детски рисунки под наслов
“Културното богатство на моята страна и нейното послание за мир”  

11.00 ч.
Изложба рисунки
ОУ “Добри Чинтулов”
Тема “Моето семейство, моето училище, моят район”

 12 октомври 2010 г. /вторник/ 

10.00 ч.
ЦДГ № 3 “Детско градче”
Гостува Държавен куклен театър –Варна
12.30 ч.

Православен храм “Св. пророк Илия”

Водосвет за здраве, благополучие, дълголетие 


Новоодобреният план за "Кочмар" - Младост 13.08.2010 : 09:30

Одобреният план на новообразуваните имоти за СО "Кочмар" е изложен в район "Младост"

  

 

Община Варна съобщава, че със заповед № РД-10-7706 - 215 от 28 юли 2010 г. на  областния управител на област Варна, на основание § 4к, ал.6  ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал.8 ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията е одобрен плана на новообразуваните имоти за земи, предоставени за ползване на граждани на основание § 4 ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание м. КОЧМАР  “/Възраждане” V - VІ м.р., част от КР 505, землище Варна, община Варна, област Варна, който е изложен в район “Младост”.
         На основание чл. 28 б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобреният план на новообразуваните имоти подлежи на обжалване пред Административния съд в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

           Обявата е публикувана в Д.В., бр. 63 от 13.08.2010 г. Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти се подават от заинтересуваните лица чрез деловодството на областна управа.

             Планът и документацията към него се намират в район  “Младост” – ж. к. „Трошево”, бл. 47, ет. 1.”

13.08.2010 г.


От началото на годината до края на юни - Младост 11.08.2010 : 09:26

 
Младост от началото на годината до края на юни

 

Изграждането на важни инфраструктурни обекти, което започна в район “Младост” през миналата година продължава и през 2010 г.

2 млн. 720  хил. лв. е стойността на реконструкцията от бул. “ Д-р Ат. Москов” до ул. “Девня". 340 хил. лв. са предвидените средства за  изграждане на кръстовището на бул. “Република” с ул. “Девня”. Работи се и по цялостната реконструкция на ул. “Девня” – до бул. “Република”. Стойността на проекта  е 2 550 000 лв. За 3 060 000 лв. е  реконструкцията, която се извършва  на бул. “Хр. Смирненски”  - в участъка от бул . “Цар Освободител” до ул. “Тролейна”. Средствата са  от облигационен заем. Реконструкция се извършва и на кръстовището на бул. “Хр. Смирненски”   и бул . “Цар Освободител”. Изцяло преасфалтирана е ул.”Акад. Андрей Сахаров” /в участъка бул. ”Вл. Варненчик” - ”Сливница”/.

10 200 кв. м са изкърпени от уличната мрежа. За това са изразходвани 419 000 лв. Проблемът с дупките, особено в околоблоковите пространства остава  сериозен и тази година. За ремонт на тротоари и бордюри са отпуснати 26 хил. лв. С напълно подновено осветление са четири подлеза на бул “Владислав Варненчик” в район “Младост”. Те са на спирките “Родина”, “Димитър Кондов”, “Йордан Йовков” и “Елпром”. Осветен е и подлеза на ул. ”Младежка”. Новите осветителни тела са удароустойчиви, а за да бъдат по-сигурно защитени са покрити и с метални решетки. 271 за първите шест месеца са сигналите на граждани за  неработещо осветление. Заради обжалване на обществената поръчка в район “Младост”,  фирма "Девня трейд", която ще поддържа осветлението започна работа в  края на м. юни. 

В момента се проектират 4 светофара, които са финансово обезпечени от бюджет 2010 г. и до края на годината ще бъдат поставени - кръстовището на  ул.”Пеячевич” / “Под игото”, бул. “Цар Освободител” /ул. “Поп Димитър”, бул.”Хр. Смирненски”/ ул. “Тролейна” и на бул. “Цар Освободител” срещу Хранителен комбинат “Ани”. Тази година са санирани ОДЗ №13 “Детска радост” в “Победа” и ЦДГ № 45 “Пролет”. Сега се работи по обновяването на  ЦДГ  № 43 “Синчец”. Зелената система се поддържа от консорциум “Агроспектър 2000”. Фирмата, след спечелена обществена поръчка влезе в района в края на април.
         193 дървета са засадени от началото на годината. От тях 41 бр. липи, дъб и акация са в четири детски заведения и училища в района. 50 в околоблокови пространства и паркове, 28 липи и червен дъб са раздадени на граждани от района по тяхно желание. 74 бр. дъб и див кестен са засети  по компесационните програми, заради отсечени по време на строителство или други дейности дървета.

           В район “Младост” се откри и   първата в България фитнес зала за хора с увреждания. Тя се намира във “Възраждане” ІІІ. В основата на проекта е многократната медалистка от параолимпийски игри и световна шампионка в тласкането на гюле и хвърлянето на диск Стела Енева.

         Нов закрит  басейн “Делфини” бе  открит в началото на м. май, с размери – 25 на 12,5 метра и  пет коридора. Стойността на проекта е 2.3 млн. лв.

          В края на м. май отвори врати и още един голям търговски обект в района - Гранд Мол. Продължава работата и по големите инвестиционни проекти в  “Младост”, които променят облика на целия град – “Варна Тауърс”, “Галерия МОЛ - Варна”. Веригата “Кауфланд” изгражда нов магазин на бул. “Хр.Смирненски”.

          За първото шестмесечие са регистрирани  и пререгистрирани общо 1066 етажни собственици. В помощ на собствениците на апартаменти администрацията на район  "Младост" изготви “Помагало за собствениците и обитателите в сгради с режим на етажна собственост”. В него е обяснено как се управлява етажната собственост, как се провежда общо събрание, как се вземат решения във входа. В помагалото има отговори на най-често задаваните от хората въпроси.

           Помагалото и всички останали документи по Закона за управление на етажната собственост и действащите наредби към него са поместени на адрес
  http://www.varna-mladost.com
        Сайтът на района е обновен, с нова визия, обогатен, с цел информацията да е повече и по-лесно достъпна за гражданите.

           За четвърта поредна година от 15 до 30 април   се проведоха ,,Открити дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”. Дните включват многобройни и разнообразни инициативи във всички училища в “Младост”.

          От началото на година   са постъпили по електронен път над 150 сигнала. По тях са направи проверки и гражданите са получили обратна информация. Основно сигналите са свързани с инфраструктура, състоянието на околоблоковите пространства, сметосъбиране, осветление, паркиране, въпроси за етажната собственост и междусъседски отношения, бездомни кучета, изоставени по паркингите стари автомобили, възможностите за саниране на сградите по програми. На горещите телефони 052/ 504 836 и 504 861 за полугодието са постъпили 295 сигнала за осветление, 107 за проблеми свързани с ВиК - мрежата и по други проблеми 198 обаждания.

Нов пенсионерски клуб отвори врати през месец март. Помещението, което се намира до търговски комплекс "Младост - 2" е изцяло ремонтирано, освежено и обзаведено. Клубът е направен по проекта “Заедно за всички”, който е идея на кмета на района Йорданка Юнакова. Проектът, по който се работи успешно от пет години обединява усилията на гражданите, бизнеса, неправителствените организации и районната администрация с цел да се направят положителни промени в района, без да се разчита на пари от бюджета. По този проект бе направен и кът за отдих, на ул. “Дрян”. Занемареното и запустяло място беше изцяло изградено и преобразено с пейки, цветни лехи, нова настилка, дървета. 

Двадесет и седем абитуриенти - по трима от всяко средно училище в района, си разделиха преди празника сумата от 2160 лв. Парите са от дарителниците с надпис “Дребни пари за голямо добро”, поставени в магазини в   магазини от различни търговски вериги. Акцията е  дългосрочна и е съвместна инициатива на  Областната организация на  Български червен кръст и районната администрация в “Младост”. Средствата събрани от дребни суми, които гражданите пускат в дарителниците се отчитат на тримесечие и се предоставят за социални нужди.
        Районната администрация преди 24 май организира празник за децата от  дом “Другарче”. Те гостуваха  в детския център на Пфое Мол - Варна. Там   актьорите от Варненския куклен театър представиха  за тях  приказката за “Спящата красавица”. Децата получиха подаръци. Детски празник за 1 юни беше организиран за децата   от ОДЗ № 15 “Морска звездица”. Денят на детето беше  повод да се постави началото на една нова инициатива в района. Децата от  17-те детски заведения в „Младост” да получат възможност  да бъдат  заедно със своите родители извън обичайната среда. Идеята е детските празници да станат традиция.

 

МФФ гостува в "Младост" - Младост 02.08.2010 : 12:40

 
Международният фолклорен фестивал гостува в "Младост"


       Фолклорни ансамбли от Черна гора, Индонезия, Полша и Гърция ще гостуват на сцената на летния театър в Спортно-развлекателен център "Младост". Изпълнителите са гости на традиционния 19-ти Международен фолклорен фестивал - Варна 2010, който тази година се провежда от 1 до 5 август.
       Жителите на района могат да се насладят на чуждестранните ритми на 3 август (вторник) от 19:00 ч.
       Заключителният концерт, с участието на всички гостуващи ансамбли, е на 5 август от 21:00 ч. на сцената на Летния театър в Морската градина.
Заповядайте!
3 август - 19:00 ч. Спортно-развлекателен център "Младост"

          
        

СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^