Новини

СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:18

СПИСЪК

На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на дирекция Социално- икономически дейности и контрол” Район ”Младост” - Община Варна.

Въз основа на решението на конкурсната комисия от 15.10.2006 год. по чл. 20 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18 Октомври 2005 г., изм. ДВ. бр. 46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр. 84 от 19 Октомври 2007 г../не са допуснати до участие в конкурса за  длъжността  директор на дирекция ”Социално-икономически дейности и контрол” при Район “Младост”,  следните кандидати:  

№ по ред Име, презиме фамилия на кандидата 

 

 Основание за недопускане 1. Дочка Куцарова Пеева

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

 Жени Михайлова Михайлова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

3. Румяна Момчева Йосифова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

Председател на конкурсната комисия:

 

 ........................................../Н.Миливоева/ 02.10.2008 год

 


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:18

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

”МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ РАЙОН ”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

  Въз основа на решението на конкурсната комисия от 15.10.2008 год. по чл.20 ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 6.06.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г./ са допуснати до участие в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване” при  Район “Младост”,  следните кандидати:

№ по ред Име, презиме фамилия

 

1 Ана Славчева Абрашева да 

2 Валентин Илиев Вълчев да 

3 Десислава Красенова Влаева да 

4 Иван Грозданов Петров да 

5 Ирена Петрова Георгиева да 

6 Искра Валентинова Милкова да 

7 Йоана Петрова Димитрова да 

8 Любомир Атанасов Колев да 

9 Мария Яворова Цанева да 

10 Марияна Петрова Полихронова да 

11 Невяна Йорданова Колева да 

12 Петя Николаева Коджейкова да 

13 Радка Христова Господинова да 

14 Светлана Петрова Узунова да 

15 Христина Траянова Христова да 

 

  Посочените кандидати трябва да се явят:

 на тест на  22.10.2008 г. от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 47, ет. 1, стая № 2;

  за успешно преминалите теста, практическият изпит ще се проведе на 24.10. 2008 г. от 10.00 часа в сградата на Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 47, ет. 1, стая № 2;

  за успешно преминалите  практическия  изпит,  интервюто  ще се проведе на 24.10.2008 г. от 15.00 часа в сградата на  Район ”Младост”, ж.к.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 21.

 


12 октомври - празник на района - Младост 08.03.2010 : 13:16

plakat.jpg

Фотоконкурс - Младост 08.03.2010 : 13:12

Фотоконкурс

Благодарим на всички, които се включиха във фотоконкурса  „Моят район – споделена красота” по повод празника на района . Изложба с най-добрите снимки е подредена на ледената пързалка в Спортно-развлекателния комплекс „Младост” .Списъкът с отличените  е публикуван на сайта. Те ще получат наградите си на 12 октомври / неделя/ в 11.30 на сцената на лятното кино в комплекса преди концерта на Йорданка Христова.

 

НАГРАДИ

 

ФОТОКОНКУРС „МОЯТ РАЙОН – СПОДЕЛЕНА КРАСОТА”

 

І – ІV клас

първо място

Слави Машев – 2 „а”  кл.  ОУ ”Софроний Врачански”

второ място

Анелия Илиянова – 4 „г” кл.  СОУ „Гео Милев”

трето място

Мирослав Гичев

 

V – VІІІ клас

първо място

Илона Илиева – VІ „б” клас

второ място

Илияна Димитрова – VІІ „б” ОУ „Св.Ив.Рилски”

трето място

Василена Венкова  - VІІ кл. ОУ „Софроний Врачански”

поощрителна награда

Снежина  Молдованова – VІ  кл.  ОУ''Софроний Врачански

 

ІХ – ХІІ клас

първо място

Михаил Атанасов – ХІІ кл.  ПГ  по електротехника

второ място

Борислав Терзиев – ХІІ „б” кл. СОУ „Гео Милев”

трето място

Александър Любозаров – ХІІ кл. ПГИ „ Д-р Ив.Богоров”

поощрителна награда

Тодор Миленков – Х „б” кл. ПГС „Кольо Фичето”

 


Празнични дни - Младост 08.03.2010 : 13:11

Празнични дни

Йорданка Христова и шоу на лед са изненадите за жителите и гостите за празника  на  район „Младост”. Денят на българската община – 12 октомври, по инициатива на кмета на района Йорданка Юнакова, пета  година се чества и като празник на „Младост”.

В неделя от 10.00 ч. на  ледената пързалка в Спортно-развлекателния комплекс ще демонстрират своето майсторство  фигуристи и хокеисти. Те са специални гости за празника от софийски спортни клубове. Час по късно в детската сладкарница в комплекса ще гостува Държавен куклен театър – Варна. Пред  малките зрители актьорите ще представят спектакъла „Спящата красавица”. От 11.30 ч. на сцената на лятното кино ще гостува Йорданка Христова.

  Празникът ще премине в Спортно-развлекателния комплекс, който е най-новото и атрактивно място в района и една от най-сериозните инвестиции в „Младост”  на община Варна за миналата година.

  На 10 октомври /петък/  кметът на района ще се срещне с представители  на районната организация на пенсионерите. За празника ще има наградени и отличени активисти.

  В понеделник по традиция в храм „Св. Илия” ще бъде отслужен тържествен водосвет за здравето и благоденствието на жителите на район „Младост”.

   „Моят район – споделена красота” е темата на фотоизложба, която районната администрация организира  по повод празника  в училищата в „Младост”. Участниците са разделени в три възрастови групи – от І до ІV, V – VІІІ и ІХ – ХІІ клас. Във всяка категория ще  бъдат присъдени парични награди за първо, второ и трето място. Идеята е да бъдат показани онези кътчета в района, които радват неговите жители. Така младите и  администрацията  си сътрудничат в желанието да направят района привлекателен и предпочитан за живеене. Най-добрите фотоси  ще бъдат показани в деня на празника на ледената пързалка.

 


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:11

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №109/23.09..2008 година

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС:

Длъжност, административна структура: Младши юрисконсулт, Район ”Младост”-Община Варна,

Дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър, юридическа правоспособност

• специалност, по която е придобито образованието: “Право”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  - способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

 - способност да работи конструктивно като формален член на екип;

  - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

 - обективност на преценката;

 - отговорност за извършваните действия и даваните мнения;

 - прецизност;

 - инициативност;

 - способност за аргументиране при водене на дискусии;

  - отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;

  - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност в общуването с колегите и гражданите;

  - желание  да развива собствения си потенциал;

  - способност да предлага иновационни решения на проблемите, в рамките на съществуващите указания и процедури;

  - коректност и конфиденциалност при изпълнение на задълженията си

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 418 лв.

• начин за провеждане на конкурса:

 - решаване на тест;

 - практически изпит;

 - интервю

• документи за кандидатстване:

 -  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

 - декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 - ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 - автобиография;

 - медицинско свидетелство;

 - свидетелство за съдимост

  Място и срок на подаване на  документите за участие лично от кандидатите или от техните упълномощени

  представители: 

 - срок до 17.00 часа на 07.10.2008 година;

 - място на подаване:  Район ”Младост”, ж. к.”Трошево” бл.10, стая № 13, тел.504 818.

 - лице за контакт: Наташа Миливоева - секретар на Район ”Младост”, Община Варна

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж. к. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изготвя правни становища и осигурява текущи правни  консултации по всички въпроси от дейността на районната администрация. Организира, координира и контролира законосъобразното функциониране на Район ”Младост”.Осъществява процесуално представителство  на Район ”Младост”, Община Варна.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район”Младост.

 

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

кмет на район ”Младост”


ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:10

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №110/23.09..2008 година

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Директор на дирекция “Социално-икономически дейности и контрол”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър;

. ранг ІІІ мл или 5 години (съгласно ЕКДА)

• специалност, по която е придобито образованието: “Икономика”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  - организаторска способност, способност да мотивира подчинените си;

  - отговорност;

  - комбинативност;

  - оперативност;

  - способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на подчинените му служители;

  - работа в екип;

  - отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;

  - стремеж към успех  и желание да развива собствения си потенциал;

  - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

  - обективност на преценката;

  - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  при работата под напрежение;

  - инициативност;

  - убедителност при водене на дискусии

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 580 лв.

• начин за провеждане на конкурса:

 - решаване на тест;

 - практически изпит;

 - интервю

• документи за кандидатстване:

 -  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

 - декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - ксерокопия на документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 - ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 - автобиография;

 - медицинско свидетелство;

 - свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:

 - срок до 17.00 часа на  07.10.2008 година;

 - място на подаване:  Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл.10, стая № 13, тел. 504 818.

 - лице за контакт: Наташа Миливоева - секретар на Район ”Младост”, Община Варна

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к.”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, планира, организира и контролира работата в дирекцията. Координира съвместните задачи с другите дирекции на районната администрация и Община Варна.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

 

  ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

кмет на район”Младост”

 


Концерт - Младост 08.03.2010 : 13:09

КОНЦЕРТ НА ВМС

Представителният духов оркестър на ВМС ще гостува по случай Деня на Варна в район „Младост”. Концертът е на 13 август/ сряда/  от  18.30 ч. в парк „Младост. По традиция, всеки месец в парка районната администрация организира за гражданите  празници на открито. 


Зимна пързалка във Варна - Младост 08.03.2010 : 13:09

ОТКРИВАТ ЗИМНАТА ПЪРЗАЛКА ВЪВ ВАРНА

С участието на деца - кънкьори на 12 август 2008 г. от 20 часа официално  ще бъде открита зимната пързалка във Варна. Тя се намира в изградения спортно-развлекателен център в район „Младост”. Изпълнител на проекта е „Инжстройинженеринг”. Оборудването е на немската фирма “Айс бизнес”. Обектът ще се стопанисва от общинска фирма “Спорт за всички”. Пързалката ще работи целогодишно. 

 На откриването ще присъства кметът  на града, областният управител, районните кметове и други официални гости. От следващия ден - 13 август всички гости и жители на града могат да изпробват своите умения да се пързалят върху леда.

  Откриването на една от най-очакваните и желани атракции за града беше отлагано няколко пъти поради проблеми от различно естество. Сега организаторите на празника обещават забавна шоу програма за гражданите, които в деня на официалната церемония  ще останат извън пързалката, която разполага с 200 седящи места на трибуните.

 


Промяна в транспортната схема - Младост 08.03.2010 : 13:08

ПРОМЯНА В ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

Авария наложи промяна на  транспортната схема в район „Младост”.

От днес 5.08.2008 г. автобус № 22  след спирка „Черно море” на бул. „Вл. Варненчик” завива  надясно и спира на спирка „Черно море” на бул. „Република”. Продължава по бул.”Република „ покрай СОУ „Гео Милев” и завива наляво по  бул.”Цар Освободител”. На кръстовището до КАТ прави десен завой по бул.”Ян Хуняди” и влиза в маршрута си.

Тролейбус № 82  след затвора завива надясно покрай  дом „Младост” и тръгва по маршрута на тролейбус №83. В посока към центъра  № 82 запазва стария  си маршрут.

По линии 118 и 118 А от бул."Сливница" автобусите ще завиват по бул. "Република" и ще продължават по бул."Цар Освободител" и "Ян Хуняди".

Промяната остава в сила до укрепване на пътната настилка по бул.”Ян Хуняди” и отстраняване на проблема.


СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^