Главно меню
Вижте тук
Преброяване 2021

Census
 

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ
Брояч

 1168298 всичко

 6 посетители онлайн

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:22

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №19 от 06.02.2009 година

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Главен инженер, Район ”Младост”-Община Варна, Дирекция ”Инженерна инфраструктура”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

• години професионален опит: 2 или минимален ранг: ІV младши

 специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: §

• специалност, по която е придобито образованието: Промишлено и гражданско строителство

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

- да познават законовите и подзаконовите актове свързани с  инженерната инфраструктура и дейността на районната администрация;

 - обективност на преценката, оперативност, инициативност и умение за работа в екип;

 - отдаденост на работата си и способност за работа под напрежение;

 - стремеж към успех  и желание да развива собствения си потенциал;

 - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

 - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  при работата с колеги и потребители на услуги ;

 - компютърна компетентност

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 459 лв.

• начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

- решаване на тест;

- практически изпит;

- интервю

• документи за кандидатстване:

-  Заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- автобиография;

- медицинско свидетелство;

- свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:

- срок до 22.02.2009 година;

-  място на подаване:  Район ”Младост”, ж.к.”Трошево”бл. 10, стая № 13, тел. 504 818.

- лице за контакт Н. Миливоева - секретар на район ”Младост”

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к. ”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Съгласува проектите към инженерната

инфраструктура. Съгласува инвестиционни проекти в част конструктивна. Дава становище, мнение и препоръки за спазване на общите изисквания към елементите на техническата инфраструктура; изготвя предписания за спазване изискванията на комуникационно-транспортните, водоснабдителните и канализационни, енергоснабдителни, далеко-съобщителни мрежи и съоръжения.Следи за спазване изискванията на геозащитната дейност и съоръжения.. Участва в комисии за освидетелстване на строежи, подлежащи на премахване поради негодност, вредност или вредност по компетентност. Участва в РЕСУТ и Комисия за разполагане на  РИЕ.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

Кмет на район”Младост” 


Благоустрояване - Младост 08.03.2010 : 13:22

ЗАПОЧНА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПО БУЛ."ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК"

Започна благоустрояване на предблоковите пространства  на бул.”Вл. Варненчик” между ул.”Родина” и  „Княз Черкаски”. Изцяло ще бъде подменен тротоара, ще се направи основен ремонт на велоалеята.  Паркова мебел ще оформи кътове за отдих на деца и възрастни. Маса за тенис и голяма шахматна дъска на земята с пластмасови фигури са част от предвидените забавления. Ще се направят и  детски площадки. 

Новоизградена система за капково напояване ще поддържа  зелените площи, които ще се обогатят с  широколистни и  иглолистни дървета, декоративни храсти и цветя. 

Стойността на извършваното благоустрояване е 220 хил. лв. Фирмата изпълнител „Девня - Трейд” ООД има амбицията да завърши обекта преди крайния срок – края на 2009 г. 

  Започна работа и по благоустрояването  пред  бл. 59 в ж.к. „Св. Ив. Рилски”. Там ще се изгради канализация за отвеждане на повърхностните /дъждовни/ води и подпорна стена. Планирано е асфалтиране  пред входовете и връзка с ул.”Плевен”. Озеленяването е с широколистна растителност. Стойността на проекта е 40 хил. лв., а фирмата изпълнител е  ” Инжстройинженеринг” ЕООД. 

 


Набиране на доброволци - Младост 08.03.2010 : 13:21

НАБИРАНЕ НА ДОБРОВОЛЦИ

В изпълнение изискванията на  Закона за защита при бедствия  община Варна обявява, че набира доброволци във връзка с провеждане на дейности по опазване на живота и здравето на хората, частната, общинската и държавната собственост, при предотвратяване или овладяване  на бедствия и отстраняване на последиците от тях .

·  Съгласно Закона за защита при бедствия, доброволец може да бъде всяко дееспособно физическо лице от 18 до 65 години, което е сключило договор.

·  Кандидатите за доброволци попълват заявление по образец и прилагат медицинска бележка от личния лекар, за своята физическа и психическа годност за изпълнение на задълженията  като доброволец.

·  Кметът на община Варна сключва договор с одобрените кандидати, осигурява обучението на доброволците, застрахова ги срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните им задължения и осигурява доброволците за всички осигурени социални рискове.

·  Размерът на възнагражденията на доброволците се определя съгласно извършените дейности, както следва: сто на сто от минималната часова работна заплата - за обучение с продължителност до 10 дни, пропорционално на отработените часове на участие в обучението; двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за изпълнение на спасителни задачи за защита при  бедствия до 10 дни, пропорционално на отработените часове на участие в дейностите.

·  Документите на хартиен носител могат да  се получат в  администрацията на район “Младост” в  стая № 1 или № 2 в бл. 47. Готовите документи се приемат в стая № 2.

За справки и допълнителна информация:

Румен Найденов - гл. експерт “Отбранително планиране, гражданска защита и сигурност на информацията”, тел. 500 716, стая № 2 бл. 47. 


Зелена композиция - Младост 08.03.2010 : 13:21

ЗЕЛЕНА КОМПОЗИЦИЯ ЩЕ КРАСИ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

Нова детска площадка отвори врати в район „Младост”. Тя  е изградена по европейски изисквания, а завършен вид и  придава  красива  дървена ограда с вратичка, която създава сигурност на децата и техните родители. Настилката около детските съоръжения е направена от шуплести каучукови плочи, които предпазват от наранявания. Детският комплекс включва кончета за най-малките, клатушка, люлка, пързалка. Пясъчникът е подслонен в малка къщичка с покривче. Детската площадка е изградена в ж.к. „Трошево” на ул. „Радост” до бл. 3. Освен децата от района, площадката ползват и възпитаниците на ЦДГ № 7 “Изворче”, която има филиал наблизо.

Обновена с изцяло нова настилка е и детската площадка до бл. 57 . На нея е монтиран детски комплекс с две кули, люлки, пързалка, пясъчник, клатушка и пейки. Тук оградата е метална и също завършва с вратичка. В близост е  новоизградения спортен комплекс  с врати за футбол и кошове за баскетбол. Детската и спортната част на комплекса са свързани с пътеки от бетонни плочи. 

Жив плет  от  370 бр. храсти ще огради новият комплекс до бл. 57. Те ще бъдат залесени на 28 ноември /петък/ от 14 ч. Още 10 широколистни и 3 иглолистни дървета ще завършат зелената композиция.

  Есенното залесяване  е организирано от район „Младост”. В него ще се включи и фирма „ Консултим „, която с тази инициатива  заедно със свои клиенти ще отбележи рождения си ден. Представителите на групата Консултим, която е създадена през 2000 г. и се занимава с управление на човешките ресурси, ще поеме стойността на човешкия труд и подготовката на терена. Районната администрация е осигурила растителността .

  Десет площадки са изградени и ремонтирани от началото на годината в район „Младост”. В момента се обновява площадката до бл. 83 в ж.к. „Трошево”.

 


Продължава подготовката за зимата - Младост 08.03.2010 : 13:20

В РАЙОН “МЛАДОСТ” ПРОДЪЛЖАВА ПОДГОТОВКАТА ЗА ЗИМАТА

Съвещание с фирмите и държавните институции, които осигурят нормални условия на населението през зимата се проведе по инициатива на кмета на район “Младост” Йорданка Юнакова. То е поредната стъпка от предварителната подготовка за работа през зимата.

Представителите на “Инжстройинженеринг” ЕООД и “Хидрострой” АД информираха за готовността си за зимното поддържане на основните маршрути на градския транспорт, второстепенните улици, пътищата към селищните образования и подходите към здравните, детските заведения и училищата в района. Фирмите получиха подробни карти за снегопочистването, разработени от районната администрация. В съвещанието участваха представители на “Титан АС” ЕООД клон Варна, “ВиК” ООД Варна, “ЕОН-България-Мрежи” АД, “Далкия” АД и “Примагаз” АД .Те увериха, че ще извършват навременно сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци, почистване на спирките, тротоарите и пешеходните подлези.

  В готовност са и аварийните екипи за ликвидиране на неизправности в електропреносимите, водопроводните, топлоснабдителните и газовите мрежи в района. С конкретни ангажименти е свързано и обсъденото взаимодействие на районната администрация и фирмите с представителите на III РУ на МВР и IРС “Пожаробезопасност и спасяване” .

  В цялостната дейност по подготовката за зимата особено важно е да се включат и гражданите живеещи в района. Съгласно Наредбата за действия при ликвидиране на последствията от бедствия, аварии или усложнени метеорологични условия(обилен снеговалеж, проливни дъждове, силни ветрове и др.),приета с решение на Общински съвет Варна, чл. 5, ал. 5 задължава управителите (председателите на управителни съвети) в ЖК и гражданите живеещи в самостоятелни къщи да организират и предприемат необходимите мерки за обезопасяване, разчистване(от сняг, лед, кал, наноси и др.) и ликвидиране на последствията при бедствия и аварии и/или усложнени, неблагоприятни метеорологични условия, на прилежащите към сградите и дворовете територии(тротоари, алеи, паркинги и тревни площи).

  В същата Наредба съгласно чл. 5 ал. 4, управителите (председателите на управителните съвети) в ЖК и гражданите, живеещи в самостоятелни къщи се задължават да предприемат необходимите действия за снабдяване и оборудване с необходимия инвентар(кофи, лопати, гребла за снегопочистване и др.) за участие в ликвидирането на последствията при БА и при усложнени, неблагоприятни метеорологични условия.

  При необходимост свои сигнали и предложения за работата в зимни условия жителите на района могат да изпращат на горещия телефон 741633.


Подготовка за зимата - Младост 08.03.2010 : 13:20

ПОДГОТОВКА ЗА ЗИМАТА

 

В началото на месец октомври в  „Младост”  започна подготовката за работа в зимни условия. Със заповед на кмета на района  Йорданка Юнакова е сформиран  Щаб за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия на територията на района.

През октомври г-жа Юнакова  и специалистът по защита на населението взеха участие в ежегодното съвещание на кмета на община Варна за организацията и подготовката за работа през зимния период. Кметът на „Младост”  направи конкретни предложения до отдел “Дейност по защита на населението” в община Варна за подобряване на организацията и дейността по осигуряване на нормални условия за живот и работа през зимата на жителите на района. 

  За  насочване на вниманието към проблемите за зимната подготовка, кметът на района изпрати писма до фирмите, здравните и детски заведения и училищата. В тях се подчертава необходимостта от актуализиране основния състав на формированията /отряди, команди, групи, звена и други оперативни структури/, които изпълняват  дейностите на защита в случай на заплаха или възникване на бедствие или авария.

  В  края на месец октомври се проведе заседание на Щаба за координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия. Членовете на щаба бяха запознати с основните задачи за провеждането на животоспасяващи мероприятия за осигуряване на нормални условия за живот на населението от района при зимни условия. Обсъдени бяха  основните им  задължения  и предложенията за почистване през зимата на основните маршрути на градския транспорт, второстепенните улици, алеи и пътища към селищните образования и подходите към здравните и детски заведения и училищата в район “Младост”.

  Коментира се натрупания опит и са разисквани пропуските от предходните години.  Направени  са конкретни предложения за критичните участъци от пътната мрежа, които създават затруднения за движение в условията на обилен снеговалеж и ниски температури. В края на съвещанието  зам.-кмета на район “Младост” и зам. председател на щаба инж. Мария Георгиева постави конкретни задачи за продължаване на дейността по подготовката за работа през зимния период.

  В първата половина на м. ноември предстои провеждане на съвещание с представителите на фирмите, които трябва да осигурят  нормални условия за живот на жителите на район “Младост” през зимата.

 


Протокол - Младост 08.03.2010 : 13:19

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 22.10.2008 година в гр. Варна, в административната сграда на район ”Младост”, Община Варна, ж.к. ”Трошево”, бл.10, ет.2, ап.21 от 12.30 часа се проведе заседание на комисията, назначена със заповед № 117/10.10.2008 г. на кмета на район ”Младост” за провеждане на конкурс за длъжността ”Младши юрисконсулт” в дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване”.

 

На заседанието присъстваха:

  Председател: Наташа Ангелова Миливоева,  секретар на район ”Младост”;

  Членове:

  1. инж. Марийка Димитрова Георгиева, заместник-кмет на район  ”Младост”;

 2. Спаска Иванова Стоева, главен юрисконсулт в дирекция  ”АПИО” при  район ”Младост”;

  Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Оценяване резултатите  на кандидатите при провеждането на конкурса за длъжността ”Младши юрисконсулт” по избрания начин - решаване на тест на  район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл.47, стая № 1 и стая № 2.

  По точка първа:

  Комисията провери тестовете(вариант № 1, изтеглен от Ана Славчева Абрашева) съобразно одобрената система за определяне на резултатите на явилите се  14 от 15-те допуснати до конкурса кандидати и ги класира, както следва:

Име, презиме фамилия Брой познати отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Валентин Илиев Вълчев 29 4 3 12

2. Йоана Петрова Димитрова 28 3 3 9

3. Петя Николаева Коджейкова 28 3 3 9

4. Ирена Петрова Георгиева 27 2 3 6

5. Радка Христова Господинова 27 2 3 6

6. Ана Славчева Абрашева 26 1 3 3

7. Иван Грозданов Петров 26 1 3 3

8. Мария Яворова Цанева 26 1 3 3

9. Марияна Петрова Полихронова 26 1 3 3

10. Десислава Красенова Влаева 25 0 3 0

11. Искра Валентинова Мандова 24 0 3 0

12. Любомир Атанасов Колев 22 0 3 0

13. Светлана Петрова Узунова 22 0 3 0

14. Христина Траянова Христова 15 0 3 0

  На основание чл. 31а от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители,  Комисията реши:

 

  1. Допуска до практически изпит следните  кандидати постигнали изискуемия резултат от теста- минимум 3 точки ( 26 верни отговора):

 

Име, презиме фамилия Брой познати отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Валентин Илиев Вълчев 29 4 3 12

2. Йоана Петрова Димитрова 28 3 3 9

3. Петя Николаева Коджейкова 28 3 3 9

4. Ирена Петрова Георгиева 27 2 3 6

5. Радка Христова Господинова 27 2 3 6

6. Ана Славчева Абрашева 26 1 3 3

7. Иван Грозданов Петров 26 1 3 3

8. Мария Яворова Цанева 26 1 3 3

9. Марияна Петрова Полихронова 26 1 3 3 

  2. Не допуска до практически изпит кандидатите,  които  не са постигнали изискуемия резултат от теста- минимум 3 точки( 26 верни отговора): 

 

Име, презиме фамилия Брой познати  отговора Точки Коефициент на тежест Общо

 

1. Десислава Красенова Влаева 25 0 3 0

2. Искра Валентинова Мандова 24 0 3 0

3. Любомир Атанасов Колев 22 0 3 0

4. Светлана Петрова Узунова 22 0 3 0

5. Христина Траянова Христова 15 0 3 0

 

  Резултатът от писмения изпит да  бъде обявен на информационното табло в сградата на Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 10, ет. 2 на  22.10.2008 година след 14.00 часа.

  Приложение:

• 14 броя решени тестове;

• 14 броя листи с данните на кандидатите;

• 14 броя големи пликове;

• 14 броя малки пликове

 

КОМИСИЯ: 

Председател:______________/Н.Миливоева/  

Членове:

1.____________/инж.М.Георгиева/ 

2.____________/Сп.Стоева/

 


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:18

СПИСЪК

На недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността директор на дирекция Социално- икономически дейности и контрол” Район ”Младост” - Община Варна.

Въз основа на решението на конкурсната комисия от 15.10.2006 год. по чл. 20 ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г. Обн. ДВ. бр. 6 от 23 Януари 2004 г., изм. ДВ. бр. 83 от 18 Октомври 2005 г., изм. ДВ. бр. 46 от 6 Юни 2006 г., изм. ДВ. бр. 84 от 19 Октомври 2007 г../не са допуснати до участие в конкурса за  длъжността  директор на дирекция ”Социално-икономически дейности и контрол” при Район “Младост”,  следните кандидати:  

№ по ред Име, презиме фамилия на кандидата 

 

 Основание за недопускане 1. Дочка Куцарова Пеева

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

 Жени Михайлова Михайлова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

3. Румяна Момчева Йосифова 

Чл.20, ал.2 от НПКДСл- представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането длъжността

Председател на конкурсната комисия:

 

 ........................................../Н.Миливоева/ 02.10.2008 год

 


СПИСЪК - Младост 08.03.2010 : 13:18

СПИСЪК

 НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА

”МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” ПРИ РАЙОН ”МЛАДОСТ”- ОБЩИНА ВАРНА

 

  Въз основа на решението на конкурсната комисия от 15.10.2008 год. по чл.20 ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  / Приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн., ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 23.01.2004 г., изм., бр. 83 от 18.10.2005 г., в сила от 18.10.2005 г., изм. и доп., бр. 46 от 6.06.2006 г., в сила от 6.06.2006 г., изм., бр. 84 от 19.10.2007 г., в сила от 19.10.2007 г./ са допуснати до участие в конкурса за  длъжността “Младши юрисконсулт”, в дирекция ”Административно-правно и информационно обслужване” при  Район “Младост”,  следните кандидати:

№ по ред Име, презиме фамилия

 

1 Ана Славчева Абрашева да 

2 Валентин Илиев Вълчев да 

3 Десислава Красенова Влаева да 

4 Иван Грозданов Петров да 

5 Ирена Петрова Георгиева да 

6 Искра Валентинова Милкова да 

7 Йоана Петрова Димитрова да 

8 Любомир Атанасов Колев да 

9 Мария Яворова Цанева да 

10 Марияна Петрова Полихронова да 

11 Невяна Йорданова Колева да 

12 Петя Николаева Коджейкова да 

13 Радка Христова Господинова да 

14 Светлана Петрова Узунова да 

15 Христина Траянова Христова да 

 

  Посочените кандидати трябва да се явят:

 на тест на  22.10.2008 г. от 10.00 часа в сградата на Район”Младост”, жк.”Трошево” бл. 47, ет. 1, стая № 2;

  за успешно преминалите теста, практическият изпит ще се проведе на 24.10. 2008 г. от 10.00 часа в сградата на Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл. 47, ет. 1, стая № 2;

  за успешно преминалите  практическия  изпит,  интервюто  ще се проведе на 24.10.2008 г. от 15.00 часа в сградата на  Район ”Младост”, ж.к.”Трошево” бл. 10, ет.2, стая № 21.

 


12 октомври - празник на района - Младост 08.03.2010 : 13:16

plakat.jpg

СтартНазад10 предидущи страници [ 31 32 33 34 35 36 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.10.2022г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^