Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283144 всичко

 8 посетители онлайн

Новини

Дърва за огрев - 09.03.2023 : 08:57

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че районната администрация изготвя списъци на граждани, желаещи да закупят дърва за огрев от ТП „Държавно горско стопанство“, гр. Варна за отоплителен сезон 2023/2024г. Краен срок за записване 31.03.2023г. Ед. цена на м 3 без ДДС е 70,00 лв. Допълнително се заплаща и за транспорт.
Справка и записвания в район „Младост“, ет.2, стая 20А, тел: 052/ 820 784.

Съобщение относно отчет за отглеждане на домашни любимци - . 17.02.2023 : 09:08

 

Уважаеми управители на етажни собствености,

Напомняме ви, че в срок до 30.04 всяка година трябва да предоставяте отчети за броя на отглежданите в етажната собственост домашни любимци – кучета и котки. Информацията трябва да съдържа данни за номер на ветеринарномедицински паспорт, порода, точен адрес и три имена на собственик. Изготвянето на този отчет е съгласно чл. 13, ал. 3 от Наредба за обществения ред на територията на Община Варна и чл.23,ал.1,т.9 от Закона за управление на етажната собственост.


Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване - 04.01.2023 : 14:55

Стартира процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд–етапI“

Със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството са утвърдени насоките и приложенията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I, по която ще бъдат 100% безвъзмездно финансирани сдружения на собственици за реализиране на мерки за енергийна ефективност.

Срокът за кандидатстване от страна на крайните получатели е до 10.05.2023г. , а проектните предложения следва да бъдат подадени не по- късно от 17:00 часа на 31.05.2023г.

Допустими кандидати са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г.
При наличие на свързано строителство, при кандидатстващи няколко блок- секции в една сграда, следва групата от блок-секции да кандидатстват с едно проектно предложение. В тази връзка е необходимо за групата от блок-секции да бъде създадено и регистрирано едно СС по реда на ЗУЕС.

Кандидатстването се осъществява чрез подаването на следните документи: 1. Заявление за участие (по образец);
2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;
3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба No 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
4. Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;
5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС;
6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).
Сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.), имат възможност да кандидатстват за финансирането им от Община Варна в срок до 31.01.2023г.
Необходимо е да бъде подадено заявление за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:
1) Справка за ССО;
2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;
6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност ;
7) Анкета в табличен вид (по образец).
Можете да се запознаете подробно с насоките по процедурата, както и с допустимите дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, на следния линк: https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/
Лица за контакт по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване
на жилищния сграден фонд–етапI“:
Полина Кръстева 052 820 862
Искра Стоева 052 820 864
Спаска Стоева 052 820 864
Радослава Пулева 052 820 781

График за Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци - 02.11.2022 : 16:37

 schedule

До 28 ноември се подават заявления за регистрация на кладенци - 02.11.2022 : 13:12

До 28 ноември се подават заявления за регистрация на кладенци

Срокът за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и други съоръжения/ е до 28.11.2022г., информира директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ /БДЧР/.

Освен в БДЧР заявленията могат да бъдат подадени и чрез съответния кмет на район, като на всеки 14 дни постъпилите в този период се предават на Басейнова дирекция.

. - . 11.10.2022 : 14:36

sic-1.jpg

 На 12 октомври район „Младост“ ще отбележи своя празник. В 11 часа в храм „Свети пророк Илия“ ще бъде отслужен водосвет за здраве и благополучие на жителите на района.

От 19 часа, в Grand Mall (етаж 2)царете на хумора Тутурутка ще забавляват с „Шоу №1 смях до дупка“. 180 минути с емблематичните и уникални скечове, и песни в един грандиозен мултимедиен спектакъл.

Да бъдем заедно на празника на район „Младост“!Tuturutka_Mladost.jpg


 Започва основен ремонт на улици на територията на район „Младост“ - 15-ти м.р., II-ри м.р. и Възраждане III-ти м.р., съобщиха от дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ към Община Варна.  В ход са дейностите по ул. "Райко Даскалов", ул. „Доброволци“, ул. „Цар Светослав Тертер“, следват ул. „Иван Боримечката“, ул. „Блян“, и ул. „Капитан Райчо“. Предстои цялостна подмяна на пътната и тротоарна настилки, както и изграждане на енергийно ефективно улично осветление.  Поетапно до края на годината предстои да започне ремонт и на още пет улици в района – ул. „Цар Гаврил Радомир“, ул. „Никола Корчев“, ул. „Под Игото“, ул. „Поп Харитон“ и  ул. „Самарско знаме“.

Продължават дейностите на обект благоустрояване в ж. к. "Трошево"  - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев". Дейностите включват реконструкция на спортни игрища, изграждане на фитнес на открито, кътове за отдих, рехабилитация на тротоарните настилки, ремонт на съществуващите и изграждане на нови алейни мрежи, ремонт на паркингите, обособяване на джобове за контейнери, подмяна на осветлението с ново – енергоефективно. 

С реализацията на проекта ще се постигне подобряване, естетизация и модернизация на градската среда в района. Освен по подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на улицата, дейностите ще доведат до намаляване на отделните вредни емисии и повишаване на безопасността на участниците в движението и постигане на изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.thumb6_DSC_0226.jpg


. - . 30.09.2022 : 14:31

 
 

ГРАФИК ЗА ДОСТАВКА НА СУЕМГ НА 01.10.2022 Г.

 

 

Седалище на СИК

СИК №

час на доставка на СУЕМГ

 

1

II ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к."Възраждане" II м.р.                    

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 393

11:40

 

2

ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к."Трошево, ул."Милосърдие" №12

214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236

11:20

 

3

Народно читалище “Елин Пелин-1977”, ж.к."Трошево", ул."Елин Пелин" №57А

226, 227

11:40

 

4

ПГ по строителство, архитектура и геодезия ''В. Левски'', бул."Сливница №189

237, 238, 239

11:10

 

5

ОУ “Антон Страшимиров”, ж.к."Младост" I м.р., ул."Васил Чекаларов", (до блок №113)

240, 241, 242, 243, 244, 245                                         

11:20

 

6

СУ "Гео Милев", ж.к."Младост, бул."Република" №124A

246, 247, 248, 249, 250, 255, 256, 257, 258, 259, 260                       

11:10

 

7

СУ "Неофит Бозвели", ж.к. "Младост", ул. "Любчо Патронов" №3

251, 252, 253, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 266                                          

12:00

 

8

ОУ “Св. Иван Рилски”, бул."Вл.Варненчик" №225

267, 268, 271, 272, 277, 278, 279, 280

11:00

 

9

ОУ“Отец Паисий”, ул."Козница" №1

269, 270, 273, 274, 275, 276

11:10

 

10

ПГ по Електротехника, ж.к."Победа", ул."Върба" №24

281, 282, 283, 284          

12:10

 

11

Професионална техническа гимназия, бул."Сливница" №158 А

285, 286, 289                               

12:20

 

12

ПГГСД "Николай Хайтов, ж.к. Победа, ул.Орех №11

287, 288

11:50

 

13

Културен дом на ПП”Успех”, ул."Петко Стайнов" №3

290

11:20

 

 


 Започва поредна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, съобщиха от дирекция „Екология и опазване на околната среда“ към Община Варна. В дните от 28.09.22 г. до 30.09.22 г. ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове на четири локации във Варна. Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци: съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);  Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);  Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви); Мастила и замърсени опаковки; Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Разполагането на мобилния пункт в район „Младост“ ще бъде на 30 септември (петък), от 09:00 ч. до 12:45 ч., на паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138.

thumb7_1_31_.jpg


СтартНазад [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 10 следващи странициНапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^