Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387076 всичко

 11 посетители онлайн

Новини

ОБЯВЛЕНИЕ - Младост 08.03.2010 : 13:10

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН ”МЛАДОСТ”

на основание чл. 14 от НПКДС и Заповед №110/23.09..2008 година

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС: Длъжност, административна структура:

Директор на дирекция “Социално-икономически дейности и контрол”

 

• брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността

• изисквана минимална степен на завършено образование: Магистър;

. ранг ІІІ мл или 5 години (съгласно ЕКДА)

• специалност, по която е придобито образованието: “Икономика”

• допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

  - организаторска способност, способност да мотивира подчинените си;

  - отговорност;

  - комбинативност;

  - оперативност;

  - способност да планира, организира и контролира собствената си работа и работата на подчинените му служители;

  - работа в екип;

  - отдаденост на работата си и способност да работи добре под напрежение;

  - стремеж към успех  и желание да развива собствения си потенциал;

  - способност да анализира информация, да я синтезира и да представя  резултатите;

  - обективност на преценката;

  - способност за  ефективна и ясна комуникация и безконфликтност  при работата под напрежение;

  - инициативност;

  - убедителност при водене на дискусии

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл.7, ал.ал.1,2,3 от Закона за държавния служител.

• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 580 лв.

• начин за провеждане на конкурса:

 - решаване на тест;

 - практически изпит;

 - интервю

• документи за кандидатстване:

 -  заявление за участие в конкурса - по образец - /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ПМС № 8 от 16.01.2004 г., ДВ., бр. 6 от 23.01.2004 г./;

 - декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

 - ксерокопия на документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

 - ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 - автобиография;

 - медицинско свидетелство;

 - свидетелство за съдимост

 Подаване на документи:

 - срок до 17.00 часа на  07.10.2008 година;

 - място на подаване:  Район ”Младост”, ж.к. ”Трошево” бл.10, стая № 13, тел. 504 818.

 - лице за контакт: Наташа Миливоева - секретар на Район ”Младост”, Община Варна

• Обявлението за конкурса, както и всички съобщения свързани с него ще се поставят на информационното табло в сградата на Район ”Младост”-  Варна, ж.к.”Трошево” бл.10, ет.2.

• кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, планира, организира и контролира работата в дирекцията. Координира съвместните задачи с другите дирекции на районната администрация и Община Варна.

• Допускане до участие в конкурса: от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите ще изготви списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Район ”Младост.

 

  ЙОРДАНКА ЮНАКОВА

кмет на район”Младост”

 


Концерт - Младост 08.03.2010 : 13:09

КОНЦЕРТ НА ВМС

Представителният духов оркестър на ВМС ще гостува по случай Деня на Варна в район „Младост”. Концертът е на 13 август/ сряда/  от  18.30 ч. в парк „Младост. По традиция, всеки месец в парка районната администрация организира за гражданите  празници на открито. 


Зимна пързалка във Варна - Младост 08.03.2010 : 13:09

ОТКРИВАТ ЗИМНАТА ПЪРЗАЛКА ВЪВ ВАРНА

С участието на деца - кънкьори на 12 август 2008 г. от 20 часа официално  ще бъде открита зимната пързалка във Варна. Тя се намира в изградения спортно-развлекателен център в район „Младост”. Изпълнител на проекта е „Инжстройинженеринг”. Оборудването е на немската фирма “Айс бизнес”. Обектът ще се стопанисва от общинска фирма “Спорт за всички”. Пързалката ще работи целогодишно. 

 На откриването ще присъства кметът  на града, областният управител, районните кметове и други официални гости. От следващия ден - 13 август всички гости и жители на града могат да изпробват своите умения да се пързалят върху леда.

  Откриването на една от най-очакваните и желани атракции за града беше отлагано няколко пъти поради проблеми от различно естество. Сега организаторите на празника обещават забавна шоу програма за гражданите, които в деня на официалната церемония  ще останат извън пързалката, която разполага с 200 седящи места на трибуните.

 


Промяна в транспортната схема - Младост 08.03.2010 : 13:08

ПРОМЯНА В ТРАНСПОРТНАТА СХЕМА

Авария наложи промяна на  транспортната схема в район „Младост”.

От днес 5.08.2008 г. автобус № 22  след спирка „Черно море” на бул. „Вл. Варненчик” завива  надясно и спира на спирка „Черно море” на бул. „Република”. Продължава по бул.”Република „ покрай СОУ „Гео Милев” и завива наляво по  бул.”Цар Освободител”. На кръстовището до КАТ прави десен завой по бул.”Ян Хуняди” и влиза в маршрута си.

Тролейбус № 82  след затвора завива надясно покрай  дом „Младост” и тръгва по маршрута на тролейбус №83. В посока към центъра  № 82 запазва стария  си маршрут.

По линии 118 и 118 А от бул."Сливница" автобусите ще завиват по бул. "Република" и ще продължават по бул."Цар Освободител" и "Ян Хуняди".

Промяната остава в сила до укрепване на пътната настилка по бул.”Ян Хуняди” и отстраняване на проблема.


СтартНазад10 предидущи страници [ 41 42 ] НапредКрай

Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^