- - Електронни услуги

Уважаеми граждани,

 

Уведомяваме Ви, че Район „Младост“ - Община Варна има регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление”

Достъпът до системата се осъществява през  Единния портал за достъп до електронни административни услуги по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства на адрес: https://edelivery.egov.bg/Account/Login. Същият е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“

Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Повече информация може да получите на сайта на Държавна агенция „Електронно управление” на адрес: 
https://e-gov.bg

 

Списък с електронните услуги предоставяни от район „Младост“: 
   
 

ДИРЕКЦИЯ "ИНФОРМАЦИОННО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"

 

 

 

Идентификатор

Наименование на услугата

 

 

2053

Припознаване на дете

 

 

2132

Промяна в актовете за гражданско състояние /Отбелязвания, допълнения и поправки в актовете по гражданско състояние (раждане и смърт); Отразяване в регистъра по гражданско състояние на влязло в законна сила решение за промяна (възстановяване) на име по чл.19а от ЗГР; Промяна на име в актовете за гражданско състояние съгласно влязло в законна сила съдебно решение/

 

 

 

 

 

 

2039

Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г.

 

 

2020

Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

 

 

2107

Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

 

 

2079

Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес

 

 

2016

Издаване на удостоверение за наследници

 

 

2034

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път

 

 

2109

Издаване на удостоверение за семейно положение

 

 

2075

Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

 

 

2036

Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

 

 

2057

Издаване на удостоверение за родените от майката деца

 

 

2092

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена

 

 

2128

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

 

 

2056

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

 

 

1997

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

 

 

2104

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

 

 

2038

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

 

 

2076

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

 

 

2000

Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

 

 

2058

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

 

 

     

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

 

 

Идентификатор

Наименование на услугата

 

 

1989

Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти /за търговски и други обслужващи дейности, като павилиони, кабини, маси, колички и др. по реда на НРППО

 

 

2100

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

 

1990

Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

 

 

     

 

     

 

 

ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

 

 

Идентификатор

Наименование на услугата

 

 

2027

Издаване на скица за недвижим имот

 

 

2082

Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот

 

 

2119

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

 

 

2018

Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

 

 

1989

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти

 

 

2083

Издаване на виза за проектиране

 

 

2112

Издаване на разрешение за строеж

 

 

2001

Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 

 

2063

Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежите

 

 

2060

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове.

 

 

2120

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план.

 

 

2062

Регистриране и въвеждане строежи в експлоатация, издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория.

 

 

 

 

2098

Проверка за установяване на съответствие на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването.

 

 

2113

Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.

 

 

     

 

     

 

 

ДИРЕКЦИЯ "ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

 

 

Идентификатор

Наименование на услугата

 

 

2105

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение

 

 

2118

Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

 

 

2391

Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК)

 
       

 

 

   

Страницата е посетена 5602 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^