Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387096 всичко

 3 посетители онлайн

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения за регистрация на сдружения на собствениците (СС):

- Покана за свикване на учредително събрание на СС (по образец;)

- Протокол за поставяне на покана за свикване на учредително събрание на СС (по образец;)

- Протокол от учредително събрание на СС (по образец;)

- Споразумение за създаване на СС (по образец;)Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър (бланка)
След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания и получава БУЛСТАТ.

Приложения за заявяване на участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“:

- Заявление за участие (по образец;)

- Справка за ССО (по образец;)

- Покана за провеждане на общо събрание на СС (по образец;)

- Протокол за поставяне на покана за провеждане на общо събрание на СС (по образец;)

- Протокол от общо събрание на СС с решения за участие (по образец;)

- Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;

- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

- Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;

- Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС (по образец;)

- Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност (по образец;)

- Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).

Сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.), имат възможност да кандидатстват за финансирането им от Община Варна. Необходимо е да бъде подадено заявление (бланка) за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:

1) Справка за ССО;

2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;

6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност;

7) Анкета в табличен вид (по образец.)


Страницата е посетена 1261 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^