Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1221856 всичко

 8 посетители онлайн

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ /ГИ/
Разрешения за строеж | Район „Младост” – Община Варна

РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ /ГИ/

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
3/31.03.2023 "Временни канализационно и водопроводно отклонения за преместваем обект поз. №374“ в ПИ 10135.3517.72 по плана на 15 м.р., гр. Варна. "за жил. с-во" 10135.3517.72 10 гр. Варна, по плана на 15 м.р
2/15.03.2023 "Временно водопроводно отклонение за преместваем обект поз. №442“ в ПИ 10135.3514.776 по плана на 16 м.р., гр. Варна. 10135.3514.776 гр. Варна, ул. "Академик Игор Курчатов“, по плана на 16 м.р.
16.01.2023 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (БКТП) №2070 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ IХ-1944 "за смесени функции", (ПИ 10135.3513.1944), кв. 3 по плана на 26 м.р., гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IХ-1944 "за смесени функции", (ПИ 10135.3513.1944), кв. 3 по плана на 26 м.р., гр. Варна. Реконструкция в Трафопост (БКТП) №2070. IХ-1944 "за смесени функции" 10135.3513.1944 3 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
23.12.2022 „Сградно водопроводно отклонение“ 10135.3517.503 15 гр. Варна, ул. "Доброволци" №29а, по плана на 15 м.р.
08.12.2022 "ВКЕЗ" 10135.3511.1595 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
23.08.2022 "ВКЕЗ" IX "складова и търг. дейност и офиси" 10135.3511.1329 гр. Варна, по плана на ПЗ "Планова"
23.08.2022ВКЕЗ 10135.3511.638 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" III м.р.
16.08.2022ВКЕЗI-128110135.3514.5638гр. Варна, ул. "Никола Симов" №3, по плана на ЗПЗ
25.07.2022"Временно водопроводно отклонение" 10135.3515.1567 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
01.07.2022ВКЕЗУПИ ХIII-34110135.3514.53257гр. Варна, по плана на ЗПЗ
28.06.2022ВКЕЗIX-357 и XVII-35810135.3506.15156 и 8гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
23.06.2022ВКЕЗVIII10135.3513.18464гр. Варна, по плана на 26-ти м.р.
07.06.2022ВКЕЗ в 16 м.р.III-77410135.3515.184856гр. Варна, по плана на 16 м.р.
18.03.2022 ВКЕЗ в СО "Пчелина" XLVII-938 10135.3506.938 28 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
19.01.2022 ВКЕЗ СО "Пчелина" XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
18.01.2022 ВКЕЗ на СО "Пчелина" VII-384 ПИ 10135.3506.1193 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
17.01.2022 ВКЕЗ кв.7 по плана на СО "Пчелина" УПИ XXIV-923 10135.3506.923 7 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
10.01.2022 ВКЕЗ в кв. 16, ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна VI-1388 10135.3511.1388 16 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
22.12.2021 ВКЕЗ от ТП 417 VII-517 10135.3515.528 55 гр. Варна, ул. "Драгаш" №23, по плана на 16 м.р.
10.12.2021 ВКЕЗ VI-1429 "за жил. стр." 10135.3512.1429 2 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" - II м.р.
10.12.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (БКТП) №2147 III-1136 10135.3506.1136 29 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
10.12.2021 ВКЕЗ ХІІ-59 10135.3516.59 3а гр. Варна, по плана на 26 м.р.
03.12.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 на ул. "Атанас Томов" №5, част от мрежа ниско напрежение (НН) към Трафопост (ТП) №347 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XII-202 (ПИ 10135.3513.2039), кв. 1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №9, гр. Варна XII-202 10135.3513.2039 1089 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
29.10.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от ТП №918 до 2 бр. кабелни шкафове тип ШК-4 пред УПИ III-252 "за жил. стр." (ПИ 10135.3511.252), кв. 6, ж.к. "Възраждане" II м.р., гр. Варна. Сградно електрозахранване от ШК-4 до 2 бр. табла тип ТЕПО в УПИ III-252 "за жил. стр." (ПИ 10135.3511.252), кв. 6, ж.к. "Възраждане" II м.р., гр. Варна и реконструкция ТНН на ТП №918" 10135.3511.252 6 гр. Варна, по плана на кв. "Възраждане"II-м.р.
25.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (ТП) №339 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХIII-340, 341 (ПИ 10135.3515.1973), кв.34 по плана на 16 м.р., ул. "Н. Чернишевски" №14, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХIII-340, 341 (ПИ 10135.3515.1973), кв.34 по плана на 16 м.р., ул. "Н. Чернишевски" №14, гр.Варна. ХІІІ-340,34110135.3515.197334 гр. Варна, ул. "Н. Чернишевски" №14, по плана на 16 м.р.
11.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (TП) №911 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ IV-131 (ПИ 10135.3511.511), кв.2 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, чрез муфиране и удължаване на съществуващ резервен кабел от Трафопост (ТП) №911 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ V-131 (ПИ 10135.3511.512), кв.2 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред IV-131 (ПИ 10135.3511.511), кв.2 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна. IV-131= 511 10135.3511.511 2 гр. Варна, по плана на жк"Възраждане" I м.р.
13.08.2021 "Канализационно отклонения за сграда с идентификатор 10135.3513.13.8", находящ се в УПИ III "за жил. стр.", (ПИ 10135.3513.13), кв.1 по плана на 26 м.р., гр. Варна III "за жил. стр." 10135.3513.13 1 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
12.08.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (TП) №1610 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.3511.1338 (имот стар пл. №128) по плана на ж.к. "Възраждане" IV м.р., гр. Варна. 10135.3511.1338 гр. Варна, ж.к. "Възраждане', по плана на ж.к. "Възраждане"-IV м.р.
20.07.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост" IV-673 10135.3515.1769 28 гр. Варна, ул. "Фантазия" №40, по плана на 16 м.р.
30.06.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (ТП) №786 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.3511.548 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., бул. "Цар Освободител" №164а, гр. Варна. Реконструкция в трафопост №786. 10135.3511.548 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
17.06.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 (захранен от трафопост (БКТП) №2024) пред УПИ ХХ-362 (ПИ с идентификатор 10135.3506.362), кв.6 по плана на СО "Пчелина", гр.Варна ХХ-362 10135.3506.362 6 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
14.06.2021 Въздушна кабелна мрежа ниско напрежение (НН) от трафопост (БКТП) №1981 до нов стоманобетонен стълб (СБС) пред УПИ ХI-254 (ПИ 10135.3506.1134), кв.15 по плана на СО "Пчелина", гр.Варна ХI-254 10135.3506.1134 15 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
14.06.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост (МТП) №840 до елктромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХV-365 (ПИ с идентификатор 10135.3523.664), кв.12 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна ХХV-365 10135.3523.664 12 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
11.06.2021 "Временни водопроводно и канализационно отклонения за павилион за търговска дейност" 10135.3517.9 2 "за жилищно сроителство" гр. Варна, по плана на 156 м.р.
14.04.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (ТП) №477 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-659 (ПИ 10135.3515.659), кв. 52, по плана на 16 м.р., ул. "Тихомир" №13, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-659 (ПИ 10135.3515.659), кв. 52, по плана на 16 м.р., ул. "Тихомир" №13, гр. Варна. II-659 10135.3515.659 52 гр. Варна, ул. "Тихомир" №13, по плана на 16 м.р.
05.04.2021 "Външно кабелно електрозахранване от Трафопост (ТП) №334 до 2 бр. кабелни шкафове тип ШК пред УПИ VI-1801 (ПИ 10135.3513.1959), кв.11а по плана на 26 м.р, гр. Варна. Кабелно електрозахранване от 2 бр. кабелни шкафове тип ШК до 2 бр. електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ VI-1801 (ПИ 10135.3513.1959), кв.11а по плана на 26 м.р, гр. Варна. VI-1801 10135.3513.1959 11а по плана на 26 м.р.
02.04.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (БКТП) №2052 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ XVII-190 (ПИ 10135.3523.619), кв.18, СО "Кочмар", члез разкъсване на резервна кабелна линия ниско напрежение /НН/ от Трафопост (БКТП) №2052 до шкаф кабелен тип ШК до УПИ XI-197 (ПИ 10135.3523.595) и изграждане на резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV на електромерно табло тип ЕТ в УПИ XVII-190 (ПИ 10135.3523.619), кв. 18 по плана на СО "Кочмар", гр. Варна. XVII-190 10135.3523.595 18 гр. Варна, по плана на СО "Кочмар"
02.04.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК, захранен от Трафопост (ТП) № 1528 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VI-1289 (ПИ 10135.3505.1322), кв. 56, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ЕТ-2М пред УПИ VI-1289 (ПИ 10135.3505.1322), кв. 56, по плана на СО "Сълзица", гр. Варна VI-1289 10135.3505.1322 56 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
19.02.2021 "Изнасяне на електромери в нови електромерни табла тип ТЕПО, захранени чрез съществуващи кабели от ТП 389 за жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №1, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.269, кв.22 "за жил. стр."; жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №2, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.270, кв.23 "за жил. стр."; жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №3, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.270, кв.23 "за жил. стр." и жилищна сграда на ул. "Д-р Иван Селимински" №4, вх.А и вх.Б в ПИ 10135.3517.272, кв.23 "за жил. стр. по плана на 15 м.р., гр. Варна" 10135.3517.269, 10135.3517.270, 10135.3517.272 22, 23 гр. Варна, по плана на 15 м.р.
11.02.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (ТП) №928 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ 169 (ПИ 10135.3511.151), кв.11 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО (ТЕПО 1 и ТЕПО2) в УПИ 169, (ПИ 10135.3511.151), кв.11 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна." 169 10135.3511.151 11 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане"
01.02.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (ТП) №477 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-577 (ПИ 10135.3515.577), кв. 50 по плана на 16 м.р., ул. "Елин Пелин" №27, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-577 (ПИ 10135.3515.577), кв. 50 по плана на 16 м.р., ул. "Елин Пелин" №27, гр. Варна." II-577 10135.3515.577 50 гр. Варна, по плана на 16 м.р.
12.01.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 (захранен от Трафопост (ТП) №347) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-209, 210 (ПИ 10135.3513.1915), кв. 1089а по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №4, гр. Варна. II-209,210 10135.3513.1915 1089а гр. Варна, №4, по плана на 26 м.р.
12.01.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (ТП) №911 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VIII-131, (ПИ с идентификатор 10135.3511.657), кв.3 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна, чрез разкъсване и муфиране на кабел от Трафопост (ТП) №911 за съществуващ шкаф кабелен ШК-4(1) и резервна връзка между двата кабелни шкафа тип ШК-4. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII-131, (ПИ с идентификатор 10135.3511.657), кв.3 по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р., гр. Варна". VIII-131 10135.3511.657 3 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" I м.р.
12.01.2021 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост (ТП) №929 до ново електромерно табло тип ЕТ в УПИ III-281, (ПИ 10135.3511.281), кв. 26 по плана на ж.к. "Възраждане" III м.р., гр. Варна III-281 10135.3511.281 26 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" III м.р.
07.12.2020 "Водопроводно и канализационно отклонения за магазин за промишлени стоки с идентификатор 10135.3515.479.5.3", находящ се в УПИ II "КЖС, озеленяване, гаражи", (ПИ 10135.3515.479), кв.39 по плана на 16 м.р., гр. Варна. II 10135.3515.479 39 гр. Варна, ул. "Радост", по плана на 16 м.р.
07.12.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (ТП) №347 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIV-200, (ПИ с идентификатор 10135.3513.1962), кв.1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №5, гр. Варна, чрез муфиране и удължаване на резервен кабел от Трафопост (ТП) №347 до шкаф кабелен ШК-4 на ул. "Ат. Томов" №5 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХIV-200, (ПИ с идентификатор 10135.3513.1962), кв.1089 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №5, гр. Варна". XIV-200 10135.3513.1962 1089 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
16.11.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост (ТП) №1017 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VIII-698 (ПИ 10135.3515.712), кв.47а по плана на 16 м.р., гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII-698 (ПИ 10135.3515.712), кв.47а по плана на 16 м.р., гр. Варна." VIII-698 10135.3515.712 47а гр. Варна, по плана на 16 м.р.
20.10.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост (БКТП) №2097 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.3514.342 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.3514.342 по плана на ЗПЗ, гр. Варна." 10135.3514.342 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
02.10.2020 "Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електроннна съобщителна мрежа на Цифрова Корпорация ООД, на територията на гр. Варна в жк "Възраждане" IV м.р. и изтегляне на оптичен кабел до крайни потребители: РШ 1 (бл.72, вх.Е ) - бл.71, бл.72, бл.73, бл.74, бл.75, бл.76, бл.77, бл.78, бл.79, бл.80, бл.80А, бл.82" гр. Варна, по плана на жк "Възраждане" IV м.р.
21.09.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от вграден трафопост (ВТП) №2112 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 между ПИ 10135.3514.135 и ПИ 10135.3514.140 за УПИ XVIII-1046,1047 "за произв. скл. дейност", (ПИ 10135.3514.135), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО-4Т пред УПИ XVIII-1046,1047 "за произв. скл. дейност", (ПИ 10135.3514.135), кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна." XVIII-1046,1047"за про. скл. дейност" 10135.3514.135 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
26.08.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (БКТП) в ПИ 10135.3512.1431 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ IX-1427, (ПИ 10135.3512.1427), кв.5 по плана на ж.к. "Младост" I м.р., гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО 32М+2Т пред УПИ IX-1427, (ПИ 10135.3512.1427), кв.5 по плана на ж.к. "Младост" I м.р., гр. Варна. IX-1427 10135.3512.1431 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" - I м.р.
20.08.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуваща разклонителна кутия тип РК-3 (от мрежа ниско напрежение (НН) към Трафопост (МТП) 840) до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред УПИ ХХ-810 (ПИ 10135.3505.1093), кв.30 по плана на СО "Сълзица", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред УПИ ХХ-810 (ПИ 10135.3505.1093), кв.30 по плана на СО "Сълзица", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV до нова разклонителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХ-810 (ПИ 10135.3505.1093), кв.30 по плана на СО "Сълзица", гр. Варна. ХХ-810 10135.3505.1093 30 гр. Варна, по плана на СО "Сълзица"
20.08.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (БКТП) №2057 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-459, (ПИ 10135.3506.459), кв.18 по плана на СО "Пчелина", гр. Варна." XXI-459 10135.3506.459 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
20.08.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (ТП) №347 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 в УПИ II-222, (ПИ с идентификатор 10135.3513.353), кв.1088 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №14, гр. Варна, чрез разкъсване на съществуващ кабел ниско напрежение (НН) от Трафопост (ТП) №347 до шкаф кабелен тип ШК-4 на ул. "Чинар" №16 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-222, (ПИ с идентификатор 10135.3513.353), кв.1088 по плана на 26 м.р., ул. "Чинар" №14, гр. Варна". II-222 10135.3513.353 1088 гр. Варна, ул "Чинар" №14, по плана на 26 м.р.
19.08.2020 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от Трафопост (ТП) №313 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VI-529, (ПИ 10135.3515.638), кв.54 по плана на 16 м.р., ул. "Хан Кубрат" №38, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО 16М+1Т пред УПИ VI-529, (ПИ 10135.3515.638), кв.54 по плана на 16 м.р., ул. "Хан Кубрат" №38, гр. Варна. VI-529 10135.3515.638 54 гр. Варна, ул. "Хан Кубрат" №38, по плана на 16 м.р.
19.08.2020 Външно кабелно електрозахранване ХХХI-118, 119 10135.3514.797 50 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
07.08.2020 "Външно кабелно електрозахранване от ВС 671 в ПИ 10135.3514.67 до два броя кабелни шкафове тип ШК-4(1) пред УПИ I-341 (ПИ 10135.3514.698), кв.56 и ШК-4(2) пред УПИ IX-341 (ПИ 10135.3514.775), кв.57 по плана на ЗПЗ, гр. Варна и резервна връзка между двата кабелни шкафа" I и IX 10135.3514.698 и 10135.3514.775 56 и 57 гр. Варна, по плана на ЗПЗ
10.06.2020 Външно кабелно електрозахранване VІІІ-1426 "за смесено предн." 10135.3512.1426 5 гр. Варна, по плана на ж.к. "Младост" - I м.р.
28.02.2020 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа и физическа инфраструктора, собственост на "БТК" ЕАД" в УПИ ІІІ-252 "за жил. строителство", (ПИ 10135.3511.252), кв. 6 по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р., гр. Варна. ІІІ-252 10135.3511.252 6 гр. Варна, по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р.
07.02.2020 Външно кабелно електрозахранване VІІ "жил.стр." 10135.3511.561 1 гр. Варна, №13, по плана на жк "Възраждане" ІІ м.р.
03.02.2020 Външно кабелно електрозахранване и сградно електрозахранване VІ-86 10135.3517.86 11 гр. Варна, ул. "Злати Бръчков" №10, по плана на 15 м.р.
03.02.2020 Външно кабелно електрозахранване и сградно кабелно електрозахранване. VІ-224 1035.3512.1433 5 гр. Варна, бул. "Вл. Варненчик" №176, по плана на жк"Младост" ІІм.р.
27.03.2019 Външно кабелно захранване. ХLVІІ-426 ПИ 10135.3506.1180 18 гр. Варна, по плана на СО "Пчелина"
11.02.2019 ВКЕЗ от БКТП 1943 и резервно захранване от ТП 911 до два ШК-4 и до две електромерни табла тип ТЕПО пред ПИ 10135.3511.657 VIII-131 10135.3511.657 3 гр. Варна, по плана на ж.к. "Възраждане" - I м.р.
11.01.2019 Външно кабелно електрозахранване VII"за жил. стр., общ. обсл. и спортна площадка" 10135.3513.1845 4 гр. Варна, по плана на 26 м.р.
10.01.2019 Външно кабелно електрозахранване XVI-510 10135.3513.1893 1 гр. Варна, ул. "Вяра", по плана на 26 м.р.
(Информацията се актуализира ежедневно!)

Страницата е посетена 2544 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
Избори за Народно Събрание 02.04.2023г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^