Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1283180 всичко

 10 посетители онлайн

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения за регистрация на сдружения на собствениците (СС):

- Покана за свикване на учредително събрание на СС (по образец;)

- Протокол за поставяне на покана за свикване на учредително събрание на СС (по образец;)

- Протокол от учредително събрание на СС (по образец;)

- Споразумение за създаване на СС (по образец;)Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в съответната общинска администрация заявление за вписване на сдружението в публичен регистър (бланка)
След получаване на Удостоверение за регистрация на СС, сдружението се регистрира в Агенцията по вписвания и получава БУЛСТАТ.

Приложения за заявяване на участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“:

- Заявление за участие (по образец;)

- Справка за ССО (по образец;)

- Покана за провеждане на общо събрание на СС (по образец;)

- Протокол за поставяне на покана за провеждане на общо събрание на СС (по образец;)

- Протокол от общо събрание на СС с решения за участие (по образец;)

- Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от Закона за енергийната ефективност /ЕЕ/;

- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

- Документи, свързани с проведените Общи събрания, /ОС/ за вземане на решения за участие в процедурата;

- Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти от собствениците, които не за членове в СС (по образец;)

- Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност (по образец;)

- Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.(при необходимост).

Сдруженията на собствениците, които нямат проектна готовност за кандидатстване (не разполагат със сертификат за енергийна ефективност, обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и др.), имат възможност да кандидатстват за финансирането им от Община Варна. Необходимо е да бъде подадено заявление (бланка) за финансиране в районните администрации с приложени следните документи:

1) Справка за ССО;

2) Удостоверение за вписване на СС в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

3) Покана за провеждане на общо събрание на СС - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

4) Протокол за поставяне на поканата - копие, заверено „Вярно с оригинала“;

5) Протокол от общото събрание на СС, съдържащ решения, съгласно методическите указания - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС) ;

6) Декларации за минимални помощи – при наличие на стопански обекти в сградата или на лица, извършващи икономическа дейност;

7) Анкета в табличен вид (по образец.)


Страницата е посетена 901 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Процедура

Пишете ни
Карта на района
ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И
ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г

Census
 

Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^