Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА


 1. Заповед 215 / 25.07.2019


 2. Съобщение 01/21.08.2019


 3. Уведомление относно заявление за припознаване


 4. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител “ИЛТЕКС“ ЕООД, касаещо „Изграждане на жилищна сграда с медицински център и обслужваща сграда“, в УПИ XXV-1809, кв.13, по плана на 26-ти м.р., ПИ с идентидикатор 10135.3513.1809, гр. Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.31 от 12 април 2019г.).


 5. Заповед № 3680/05.09.2019 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства


 6. Заповед №232 за прекратяване на наемните отношения, жилище общинска собственост на ул."Никола Корчев" 5


 7. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител “Агромашинаимпекс 2000“ АД, касаещо „Промяна предназначението на част от сграда с идентификатор 10135.3514.218.18 в цех за производство на протеинови храни и напитки, с капацитет 2800кг/ден, в УПИ XV-1240 – „за производтсвено-складова дейност“, с площ 19 917м2, кв.11, ЗПЗ, гр. Варна.


 8. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, касаещо изграждане на ново изводно поле в електрическа подстанция „Варна запад“, в поземлен имот с идентификатор 10135.3515.305, гр. Варна.


 9. Заповед № 492 за Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.3


 10. Заповед №493 за Изработване на проект за преструктуриране на кв.6 по плана на ж.к."Младост" - II


 11. Покана за съставяне на акт .


 12. Заповед №555/24.10.2019г. за допълнение на Заповед №166/26.04.2018г. .


 13. Заповед №166/26.04.2018г. за Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ№484 и ПИ№485, кв.55 по плана на СО "Планова" .


 14. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД, касаещо строеж: „Изграждане на жилищна сграда с магазин за хранителни стоки в УПИ VI-1429 „за жилищно строителство“, (ПИ с идентификатор 10135.3512.1429), кв.2 , по плана на ж.к. „Младост“ – II м.р., гр. Варна с площ 1260 кв.м. .


 15. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Хипократ“ ЕООД, касаещо строеж: „Медицински център с оптика, трафопост и жилищно строителство в ПИ с идентификатор 10135.3513.215, по плана на 26 м.р., гр. Варна“. .


 16. Покана до г-жа Житарова за съставяне на акт за установяване на административно нарушение .


 17. Писмо до г-н Житаров за съставяне на акт за установяване на административно нарушение Attachments area .Страницата е посетена 234 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^