Вижте тук
Eнергийна ефективност

ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

 1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 2. ПРИЛОЖЕНИЯ

Брояч

 1387095 всичко

 6 посетители онлайн

Документи - Обявления
 
 1. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител „РАДМОН“ ЕООД, касаещо: “Увеличаване капацитета за събиране и съхраняване на отпадък с код 15 01 04 и наименование метални опаковки, до 3000 т/год.“ на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.403, с площ 463 кв.м., урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, ЗПЗ, район „Младост“, ж.к. „Възраждане“ №83, гр. Варна.

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

 2. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Васил Димитров Йорданов, гр.Варна, ул.“Свобода“ №20, вх.1, ет.4, ап.92. Във връзка със Заповед №0962/21.03.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул.“Свобода“ №20, вх.1, ет.4, ап.92 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 3. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ДОБРОМИР ИВАНОВ БЕЛЬОВ- НАСТОЯЩ АДРЕС - ГР. ВАРНА,КВ.“СВ.ИВАН РИЛСКИ“ №24, ВХ.В, ЕТ.6, АП.53 ПОСТОЯНЕН АДРЕС- ГР.САМОКОВ, Ж.К.САМОКОВО №7,ВХ.Б, ЕТ.3,АП.6 Във връзка със Заповед №0614/28.02.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, кв. „Св.Иван Рилски“ №24,вх. В,ет.6,ап.53 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 4. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо „Изграждане на жилищно строителство“, свързано с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, в обхвата на УПИ XII-596 – „за обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.610, урбанизирана територия, с площ 11146 кв.м., НТП – „за друг обществен обект, комплекс“, район „Младост“, гр. Варна, с цел обособяването на УПИ XII-610 – „за жилищно строителство“.   Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)
 5. Заповед №077/27.02.2024 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 6.  
 7. Заповед №076/27.02.2024 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 8. Заповед №066/21.02.2024 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 9. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Владимир Атанасов Михнев и Румяна Ангелова Михнева, гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №76, вх.А, ет.2, ап.15. Във връзка със Заповед №439/19.02.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №76, вх.А, ет.2, ап.15 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
 10. Заповед №57/15.02.2024 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 11. Заповед №023/25.01.2024 г. на Кмета на район „Младост“ за назначаване на Комисия по чл.99 б от ЗГР.
 12. Заповед №323/30.11.2023 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР
 13. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО Фатме Раимова Кадирова, Димитър Руменов Димитров и Валери Руменов Димитров Ул.“Усмивка“ №29 Гр.Варна
 14. Във връзка със Заповед №4091/23.11.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Усмивка“ №29 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
 15. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „КОЛЕКТРЕСУРС“ АД, касаещо „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, обосoбена на площ 144м2 идеални части от сграда с идентификатоr 10135.3514.267.18, разположена в поземлен имот (ПИ) №10135.3514.267, УПИ XLVI-267–„за транспортна, административна, производствена и складова дейност“, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.
 16. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „КОЛЕКТРЕСУРС“ АД, касаещо „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, обосoбена на площ 144м2 идеални части от сграда с идентификатоr 10135.3514.267.18, разположена в поземлен имот (ПИ) №10135.3514.267, УПИ XLVI-267–„за транспортна, административна, производствена и складова дейност“, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.
 17. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЙОСТИАН ВЕЛКОВ ЖЕЛЕВ-ЛИЧНО И В КАЧЕСТВОТО МУ НА ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СИМОНА ЙОСТИАНОВА ЖЕЛЕВА И ГАБРИЕЛА ЙОСТИАНОВА ЖЕЛЕВА Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.67,ВХ.6, ЕТ.5, АП.150 ГР.ВАРНА
 18. Във връзка със Заповед №3570/18.10.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.67,вх.6,ет.5,ап.150 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
 19. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „КОЛЕКТРЕСУРС“ АД, касаещо „Площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ и негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, обосoбена на площ 144м2 идеални части от сграда с идентификатоr 10135.3514.267.18, разположена в поземлен имот (ПИ) №10135.3514.267, УПИ XLVI-267–„за транспортна, административна, производствена и складова дейност“, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.
 20. Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)
 21. Решение на Кмета на Район Младост-Община Варна, за вписване на ръка в избирателен списък за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29. 10.2023 г.
 22. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЯВОР ПЕНЧЕВ ВЕЛЕВ Ж.К.“ТРОШЕВО“ №7, ВХ.Б, ЕТ3, АП.20 ГР.ВАРНА Във връзка със Заповед №3326/29.09.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ №7, вх.Б, ет.3, ап.20 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
 23. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо „Промяна по време на строителство“, на основание чл.154 ал.5 от Закона за устройство на територията, на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински ценър“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1797, 1798 (идентичен с ПИ 10135.3514.594), кв.22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“,с РЗП 766м2. по плана на район „Младост“, гр. Варна Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.).
 24. Заявление за инвестиционно предложение от "ВАРНА ИНВЕСТ ПРЕПЪРТИС" ЕООД.
 25. Уведомление за еализация на инвестиционно предложение, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо „Промяна по време на строителство“, на основание чл.154 ал.5 от Закона за устройство на територията, на „Фирмен офис на БСР Варна“ АД в „Медицински ценър“ в урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-1797, 1798 (идентичен с ПИ 10135.3514.594), кв.22, урбанизирана територия, с НТП „За машиностроителната и машинообработваща промишленост“,с РЗП 766м2. по плана на район „Младост“, гр. Варна Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)
 26. Заповед №226/01.09.2023 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 27. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЛЮБА ДИМИТРОВА КАНТАРДЖИЕВА Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.66, ЕТ.3, АП.12, ГР.ВАРНА
 28. Във връзка със Заповед №1697/23.05.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.66,ет.3,ап.12 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация. Молба за обявяване на смъртта на Ст. Т. Атанасчев.
 29. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, касаещо: „Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди, на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор 10135.3514.64.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.64 по КК на гр. Варна, с площ 2564кв.м., урбанизирана територия, НТП „За търговски обект - комплекс“, с административен адрес бул. „Вл. Варненчик“ №260, район „Младост“, гр. Варна.
 30. Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)
 31. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител „ВИНИЦА 08“ ЕООД , касаещо изграждане на: „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ“, находяща се в УПИ VII-69, кв.1 в ПИ 10135.3512.69, по плана на ж.к. „Младост“, 1-ви м.р., гр. Варна.
 32. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).
 33. Заповед №115/02.06.2023 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.
 34. ЗАПОВЕД №163/29.05.2024 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 99 Б ОТ ЗГР.

 35. Заповед №164/29.05.2024 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-044/20.05.2024 год. на Заместник-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ015977МЛ/13.02.2024г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ Х1957, 1983, /ПИ 10135.3513.2043/ “за жил. стр. и озел.“ И УПИ VIII-1958, /ПИ 10135.3513.1985/, кв.11а по плана на 26 м.р., гр. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 28.05.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-041/20.05.2024 год. на Заместник-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ111132МЛ/09.11.2022г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ IX “складова и търг. дейност и офиси“, /ПИ 10135.3511.1329/, по плана на ПЗ „Планова“, гр. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 28.05.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-43/20.05.2024 год. на Заместник-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ083714МЛ/31.08.2023г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ IV-616 /ПИ 10135.3506.616/, кв.29 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 28.05.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-042/20.05.2024 год. на Заместник-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ062586МЛ/05.07.2023г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 10135.3505.622, кв.46 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 28.05.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № Г-243/15.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ064945МЛ/06.07.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - РУП за УПИ XIV-108 (ПИ 10135.3515.254), кв. 6 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 217/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ035765МЛ/19.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №817, кв. 82 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 218/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ040707МЛ/03.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №2022, кв. 68 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 219/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ034649МЛ/12.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.610, кв. 44 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 220/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ000429МЛ/03.01.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №434, кв. 43 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 221/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ035781МЛ/19.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1047, кв. 97 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 222/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ038576МЛ/26.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.1366, кв. 29 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 223/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ041596МЛ/05.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №2059, кв. 30 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 224/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ041596МЛ/05.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №2031, кв. 64 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.145 от АПК и основание чл.62, ал.2 от АПК е издадена Заповед № 225/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ073417МЛ/27.07.2022 г. за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед №442/27.09.2022г. на Главен архитект на Община Варна, с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.752 , кв. 18 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.145 от АПК и на основание чл.62, ал.2 от АПК е издадена Заповед № 226/30.06.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ001921МЛ_006МЛ/18.04.2023 г. за допускане на поправка на  очевидна фактическа грешка в Заповед №150/09.03.2023г. на Главен архитект на Община Варна, с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.473 и ПИ №10135.3505.474, кв. 36 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 259/03.07.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ059538МЛ/21.06.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №389, кв. 23 и кв.31 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 05.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 260/03.07.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ012956МЛ/08.02.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №1894, кв. 18 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 05.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАЯ МАЛЧЕВА БОРСУКОВА,ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА ЛАМБРЕВА-ЧИРЯК И ДИМО МАЛЧЕВ БОРСУКОВ

Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.151,ВХ.2А, ЕТ.2, АП.03

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №2240/03.07.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ бл.151,вх.2А,ет.2,ап.03 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ВЪЛКОВ,НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ БАНЕВ,АЛИНА ВАСИЛИЕВНА БАНЕВА И МАРИЯ ИВАНОВНА РЯБЧУК

Ж.К.“МЛАДОСТ“ БЛ.151,ВХ.1, ЕТ.5, АП.13

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №2239/03.07.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ бл.151,вх.1,ет.5,ап.13 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.34, ал.2, т.6 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 279/03.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ089438МЛ/09.09.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на улица от о.т. 56 до о.т. 108 по плана на СО“Кочмар“, гр. Варна, Община Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 08.08.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.34, ал.2, т.6 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с чл.208 от ЗУТ и чл.81, ал.5 от ЗУТ е издадена Заповед № 307/04.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ089438МЛ/09.09.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ II-386,387,390,399,1411; III-9,10 и УПИ IV-10,11 от кв.5 и УПИ „за жил. стр.“ от кв.7 / ПИ 10135.3511.391; 10135.3511.390; 10135.3511.400 и ПИ 10135.3511.1620/ и ул. рег. – задънена улица по ПИ 10135.3511.392 през ПИ 10135.3511.388 и ПИ 10135.3511.391 по плана на ж.к. Възраждане IV м. р. на гр. Варна, Община Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 08.08.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, касаещо: Поставяне на два броя вертикални ветрогенератора за производство на ел. енергия за собствени нужди, на покрива на 8 етажна сграда с идентификатор: 10135.3514.64.2“, разположена в поземлен имот с идентификатор: 10135.3514.64, с площ 2564 кв.м, урбанизирана територия, с НТП „За търговски обект, комплекс“, бул. „Вл.Варненчик“ №260, район „Младост“, гр.Варна.

 

 

 

Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.). 

Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ГЛОБ СТРОЙ“ ЕООД, касаещо: Изграждане на жилищна сграда с търговска и обслужваща част“ в УПИ IV-567 „за жилищно строителство и обществено обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3511.1627, урбанизирана територия, с площ 2000 кв.м, НТП „За друг вид застрояване“, район Младост, гр. Варна.

      Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 384/21.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ103727МЛ/19.10.2022 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.662, ПИ №10135.3505.663, ПИ №10135.3505.659, кв. 46 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 23.08.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                     О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 385/21.08.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ015464МЛ/15.02.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ V-326, ПИ № 10135.3523.721, кв. 2 по плана на СО „Кочмар“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 23.08.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                           О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 399/01.09.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ078014МЛ/08.08.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ XXII-91, кв.3 по плана на СО“Пчелина“, гр. Варна, Община Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 14.09.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                                 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.135, ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,чл.134 ал.2, т.1 от ЗУТ е издадена Заповед № 398/01.09.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ097476МЛ/30.09.2022г. е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ II-480(ПИ 10135.3515.603) и УПИ III-481 (ПИ 10135.3515.604), кв.57 по плана на 16м.р., гр. Варна, Община Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 14.09.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 Заповед №239/14.09.2023 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 416/14.09.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ044211МЛ/15.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №324, кв. 18 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 18.09.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 Заповед №269/05.10.2023 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99 б от ЗГР.

 Молба за обявяване смъртта на Хасан Хамидов Ахмедов.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

АСЯ МАРТИНОВА АНГЕЛОВА,НАДЕЖДА АСЕВА МАРТИНОВА И МЕРИ АСЕВА МАРТИНОВА

Ж.К.“ДОБРОВОЛЦИ“ БЛ.1, ЕТ.5, АП.136

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №3841/01.11.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Доброволци“ бл.1,ет.5,ап.136 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СИЛВИЯ ДОНЧЕВА РУСЕВА,ДЕЙВИД СИЛВОВ РУСЕВ,КРИСТИЯН ДОНЧЕВ РУСЕВ,ДАНИЕЛА ХРИСТОВА БОРИСОВА И СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ БЛ.30,ВХ.4, ЕТ.5, АП.82

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №3840/01.11.2023 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ бл.30,вх.4,ет.5,ап.82 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

                                                  О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № 514/26.10.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ049949МЛ/30.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ „ЕЛЕКС“ ООД – II (ПИ 10135.3514.23), кв. 32 по плана на ЗПЗ на гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 09.11.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 

                                        О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № 492/26.10.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ020783МЛ/02.03.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №10135.3505.581, кв. 42 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 09.11.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 

 

                                        О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 450/13.10.2023 год. на Заместник - кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ035695МЛ/18.04.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за УПИ XXII-447, УПИ XXIII-448 и УПИ XXIV-446 (ПИ 10135.3506.447; ПИ 10135.3506.448 и ПИ 10135.3506.446), кв. 8 по плана на СО „Пчелина“,гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 04.07.2023 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 1.Заповед №298/13.11.2023 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР

 2.Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо: „Открит извънуличен паркинг в локалното платно на бул. Владислав Варненчик №265-267 между о.т. 4040 и о.т. 4575, пред УПИ VI 1797, 1798 с идентификатор 10135.3514.594, кв.22 по плана на ЗПЗ гр. Варна.

 

      Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

 

 

 Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД, касаещо „Изграждане на шоурум на магазин за обзавеждане на строителни материали“ в УПИ VI-1276 - “за делово обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.83, урбанизирана територия, с площ 1011м2, НТП „За друг вид произвоствен, складов обект“, ЗПЗ, гр. Варна“

Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

 Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ВАРНА ИНВЕСТ ПРОПЪРТИС“ ЕООД, касаещо „Изграждане на открит паркинг“ пред УПИ VI-1797, 1798, кв.22, район „Младост“ гр. Варна“

Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.). 

Заповед №347/20.12.2023 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

Заповед №352/28.12.2023 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

Уведомление за инвестиционно предложение, с „ВИСТА ОЙЛ“ ЕООД, касаещо „Изграждане на девет етажна офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.160 (идентичен с УПИ XXIV-160), кв.27, урбанизирана територия, с НТП-„Ниско застрояване“ и площ 4145м2, ул. „Христо Смирненски“ №6, район „Младост“, гр. Варна.

 Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Джансер Сейние Хасан, Мария Юриева Райкова, Светлин Марев Юриев, Тони Марев Юриев, Николай Маринов Иванов, Мариян Николаев Панайотов, Елена Трайкова Татулова, Николай Атанасов Добрев и Стоян Николаев Сотиров

Ул.“Черешово топче“ №30Б

Гр.Варна

Във връзка със Заповед №20/05.01.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. Черешово топче“ №30Б с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАРТИН СИЯНОВ РАШКОВ-ЛИЧНО И В КАЧЕСТВОТО МУ НА РОДИТЕЛ И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АНХЕЛИКА МАРТИНОВА РАШКОВА И НЕВЕНА БОЙКОВА РАДОСЛАВОВА-ЛИЧНО И В КАЧЕСТВОТО И НА РОДИТЕЛ И ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА АНХЕЛИКА МАРТИНОВА РАШКОВА,

УЛ.“ВСВОБОДА“ №33, ЕТ.3, АП.7

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №0205/29.01.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Свобода“ №33,ет.3,ап.7 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Юлий Мишев Хаджиев, Севда Любенова Хаджиева, Звезда Юлиева Хаджиева, Невен Юлиев Хаджиев, Уйгар Йондер гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №19, вх.Д, ет.4, ап.37.

Във връзка със Заповед №204/29.01.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №19, вх.Д, ет.4, ап.37.с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС“ АД, касаещо „Изграждане на шоурум на магазин за обзавеждане на строителни материали“ в УПИ VI-1276 - “за делово обслужване“, идентичен с ПИ 10135.3514.83, урбанизирана територия, с площ 1011м2, НТП - „За друг вид произвоствен, складов обект“, ЗПЗ, гр. Варна“.

 

 

Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.).

 Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „РАДИОГРАФИК“ ООД, касаещо преустройство на обекти с идентификатори: 10135.3512.248.4.4, 10135.3512.248.4.5, 10135.3512.248.4.6, 10135.3512.248.4.7, 10135.3512.248.4.8, 10135.3512.248.4.9 в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика“ – етапно строителство на 2бр. лекарски кабинети и ЯМР (процедурно, командно и техническо помещения), в УПИ IX-30367 (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.3512.248), кв.14, с площ 9778м2, урбанизирана територия, с НТП – „За друг обществен обект, комплекс“, с адм. адрес бул. „Република“, район „Младост“, гр Варна. 

Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.).

Заповед №30/02.02.2024 г. на Кмета на Район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99б от ЗГР.

Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ВИСТА ОЙЛ“ ЕООД, касаещо „Изграждане на девет етажна офис сграда“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3516.160 (идентичен с УПИ XXIV-160), кв.27, урбанизирана територия, с НТП-„Ниско застрояване“ и площ 4145м2, ул. „Христо Смирненски“ №6, район „Младост“, гр. Варна.

 

Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.). 
 

Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „РАДИОГРАФИК“ ООД, касаещо преустройство на обекти с идентификатори: 10135.3512.248.4.4, 10135.3512.248.4.5, 10135.3512.248.4.6, 10135.3512.248.4.7, 10135.3512.248.4.8, 10135.3512.248.4.9 в „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория за образна диагностика“ – етапно строителство на 2бр. лекарски кабинети и ЯМР (процедурно, командно и техническо помещения), в УПИ IX-30367 (идентичен с ПИ с идентификатор 10135.3512.248), кв.14, с площ 9778м2, урбанизирана територия, с НТП – „За друг обществен обект, комплекс“, с адм. адрес бул. „Република“, район „Младост“, гр Варна. 

 

Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.).

 Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител И. Грозева, касаещо: „Промяна предназначение на магазин за хранителни стоки с идентификатор 10135.3515.479.30.74 в „Сладкарска работилница и сладкарница“ в УПИ за „Комплексно жилищно строителтсво, озеленяване, магазини, кметство, поща, клуб, аптека, детска консултация, център за социални грижи“, кв. 59 по плана на 16-ти м.р. гр. Варна, (ПИ 10135.3515.479).

      Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

ЗАПОВЕД №091/15.03.2024 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 99 Б ОТ ЗГР.

Заповед №110/22.03.2024 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99 б от ЗГР.

 Заповед №111/22.03.2024 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99 б от ЗГР.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ТИХОМИР ПЛАМЕНОВ ПАВЛОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

УЛ.“ЦАНКО ДЮСТАБАНОВ“ №10, ЕТ.1, АП.2

ГР.ВАРНА

ПОСТОЯНЕН АДРЕС:ГР.СВИЩОВ, УЛ.СТОЯН НИКОВ №1

Във връзка със Заповед №1230/04.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Цанко Дюстабанов“ №10,ет.1,ап.2 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

                                                            О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-007/28.03.2024 год. на Кмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ043205МЛ/11.05.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 165, кв.72, ПИ 1853 и 1854, кв.49, СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 11.04.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-008/28.03.2024 год. На Kмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ011587МЛ/31.01.2024 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 322, кв.18 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.04.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-006/28.03.2024 год. На Kмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ083721МЛ/31.08.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 1276, кв.13 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.04.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-009/28.03.2024 год. На Kмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ108056МЛ/09.11.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 757, кв.79 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.04.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

                                          О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-017/11.04.2024 год. На Kмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ001093МЛ/03.01.2024 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.1051, кв.57 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.04.2024 г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС:

Ж.К.“МЛАДОСТ“ №104, ВХ.9, ЕТ.5, АП.14

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1380/16.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ №104,вх.9,ет.5,ап.14 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

 Заповед №125/18.04.2024 г.на Кмета на район „Младост“ за назначаване на комисия по чл.99 б от ЗГР.

 

 ЗАПОВЕД №128/24.04.2024 г. НА КМЕТА НА РАЙОН „МЛАДОСТ“ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 99 Б ОТ ЗГР.

 

 УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ВЛАДИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ПЕЧИНЯКОВ

НАСТОЯЩ АДРЕС:

Ж.К.“ВЪЗРАЖДАНЕ“ №37, ВХ.5, ЕТ.5, АП.105

ГР.ВАРНА

ПОСТОЯНЕН АДРЕС:С.КРУШОВЕНЕ, УЛ.“ШИПКА“ №32

Във връзка със Заповед №1455/23.04.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Възраждане“ №37,вх.5,ет.5,ап.105 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МИРОСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ГОСПОДИНОВА

ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС:

УЛ.“ЦАР СВЕТОСЛАВ ТЕРТЕР“ №11, ЕТ.7, АП.36

ГР.ВАРНА

Във връзка със Заповед №1772/28.05.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ул. „Цар Светослав Тертер“ №11,ет.7,ап.36 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ЯНИ СТЕФАНОВ ЯНЧЕВ- НАСТОЯЩ АДРЕС - ГР. ВАРНА, УЛ.“ПОП ХАРИТОН“ №52, ЕТ.1, АП.1

ПОСТОЯНЕН АДРЕС- ГР.ВАРНА, Ж.К.“МЛАДОСТ“ №147,ВХ.4, ЕТ.1, АП.41

 

ДО

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ХРИСТОВА- НАСТОЯЩ АДРЕС - ГР. ВАРНА, УЛ.“ПОП ХАРИТОН“ №52, ЕТ.1, АП.1

ПОСТОЯНЕН АДРЕС- ГР.ВАРНА, Ж.К.“МЛАДОСТ“ №147,ВХ.4, ЕТ.1, АП.41

 

ДО

НИКОЛ МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА- НАСТОЯЩ АДРЕС - ГР. ВАРНА, УЛ.“ПОП ХАРИТОН“ №52, ЕТ.1, АП.1

ПОСТОЯНЕН АДРЕС- ГР.ВАРНА, Ж.К.“МЛАДОСТ“ №147,ВХ.4, ЕТ.1, АП.41

 

Във връзка със Заповед №1770/28.05.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к. „Младост“ №147,вх. 4,ет.1,ап.41 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Йордан Стоянов Койчев, ж.к.“Трошево“ №82, ет.2, ап.10.

Във връзка със Заповед №1771/28.05.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен  и настоящ адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к.“Трошево“ №82, ет.2, ап.10 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Валентин Ангелов Вълков и Татяна Аначкова Аначкова гр.Варна, ж.к.“Младост“ №107, вх.5, ет.8, ап.63

Във връзка със Заповед №2167/19.06.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, ж.к.“Младост“ №107, вх.5, ет.8, ап.63 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

Емил Стоянов Дончев и Стоян Емилов Дончев гр.Варна, кв.“Св.Иван Рилски“ №56, вх.5, вх. Д, ет.2, ап.4.

Във връзка със Заповед №1763/28.05.2024 г. на Кмета на Община Варна, Ви увомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес от имот с административен адрес: гр.Варна, кв.“Св.Иван Рилски“ №56, вх.5, вх. Д, ет.2, ап.4. с оглед несъответствие с изискванията на чл.92 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.Уведомление относно възражение за припознаване на дете.

 

 КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ ДОМАШНИТЕ ПТИЦИ ОТ ИНФЛУЕНЦА А (ПТИЧИ ГРИП)

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-081/17.06.2024г. на Зам.-Kмет на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ087402МЛ/12.09.2023 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.1452, кв.34 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 05.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 Download this file (narachnik_ee.pdf)Наръчник[Наръчник за процедурите при изграждане на енергийни обекти и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници]1660 Kb

Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „МАЙТ“ ЕООД, касаещо „Промяна предназначението на Търговски обект №1 в „Медицински комплекс с пет броя амбулаторни кабинети“, както и промяна и преустройство на жилищни единици в сградата, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.3512.261, урбанизирана територия, с НТП „Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване“, с площ 5953 кв.м., ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна“.

 

Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.62 от 5 август 2022г.)

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед №П-149/21.06.2024г. год. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ021467МЛ/028.02.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 767, кв.79, по плана на С.О.“Планова“, гр.Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед №П-144/21.06.2024г. год. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ002053МЛ/05.01.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ III-569, УПИ IV-559 И УПИ V-558 (ПИ 10135.3506.569, 10135.3506.559 и 10135.3506.558), кв.28, по плана на С.О “Пчелина“, гр.Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед №П-147/21.06.2024г. год. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ012830МЛ/05.02.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ IV-145 “За жил. стр.“ и УПИ XXVI-930 “За жил. стр.“, кв.10, (ПИ 10135.3506.145 и 10135.3506.930) и улична регулация от о.т. 114 до о.т. 116 по плана на С.О. “Пчелина“, гр. Варна.

 

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед №П-145/21.06.2024г. год. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ069194МЛ/24.07.2023 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.388, 10135.3505.1023, 10135.3505.386 и 10135.3505.387, кв.30, по плана на СО „Сълзица“,гр. Варна и изменение на улична регулация в участъка на съществуващия тупик /южно от улица о.т. 243 до о.т. 244/  по плана на СО „Сълзица“,гр. Варна, общ. Варна.

 

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна. 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-150/21.06.2024г. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ022393МЛ/01.03.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.1216, кв.41 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна. 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-151/21.06.2024г. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ025320МЛ/12.03.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.221, кв.22 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

  

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-148/21.06.2024г. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ017676МЛ/19.02.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.320, кв.18 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ за издадена Заповед № П-146/21.06.2024г. на Зам.-Kмет на Община Варна, във връзка със заявление с рег. №АУ009344МЛ/25.01.2024 г. с която е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 10135.3505.522, кв.39 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна, общ. Варна.

Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 12.07.2024г.

Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.


Страницата е посетена 7500 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Репатриране на излезли
от употреба или
неправилно паркирани МПС:
052/820 921 и 
052/820 922

Сигнали относно
безстопанствени кучета:
 052/820 603 и 052/820 112

Сигнали за нехуманно
отношение/отглеждане
на животни и птици:
052/600 871

Улично осветление  и пътища:

052/820 871
 
Чистота, екологичен
контрол :052820877
Озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024

Census
 

^ Нагоре ^