Документи - Обявления


 1. Заповед№473 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ XVII-358/ПИ№101035.3506.1515,ПИ№10135.3506.1254/,кв.6 по плана на СО "Пчелина


 2. Издадена Заповед №493/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №507, кв. 58, по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 3. Издадена Заповед №494/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.3505.347, по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 4. Издадена Заповед №495/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 1419, кв. 39, по плана на СО „Планова“, гр. Варна


 5. Издадена Заповед №496/05.11.2020 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешение изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 10135.3505.633, кв. 51 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 6. Заповед №521 за прекратяване административно производство по заявление рег.№АУ030654МЛ-006МЛ/26.08.2019г. и заявление рег.№АУ030654МЛ/29.03.2018г. по Заповед №166/26.04.2018г. и Заповед №555/24.10.2019г. на Главен архитект на Община Варна


 7. Заповед №526 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-69, кв. за по плана на 26 м.р.
 8. Съобщение №01/30.11.2020г. за Уведомление за издадена заповед №267/02.11.2020г. на кмета на район "Младост"
 9. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „РУД-Варна“ АД, свързано със : „Строеж на нова жилищна сграда 4 ,Жилищна сграда 5 и Автосервиз ,находящ се в гр.Варна , 26 –ти м.р., кв.13 , УПИ XI-475,район „Младост“, гр. Варна.Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.) 
 10. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ Галерия Строй “ ООД, свързано със : „ Промяна на апартхотел в общежитие от офис в магазин , агроаптека в поземлен имот  с индентификатор 10135.3514.529 , район Младост , Западна Промишлена зона , с площ 2652 кв. м. ,урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ За друг вид застрояване по КККР на гр. Варна.Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)
 11. Заповед №562 за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-169 "за обществено обслужване"(ПИ№10135.3511.151), кв.11, по плана на I-ви м.р. в ж.к."Възраждане"
 12. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Явор Гардън“ ООД, относно изграждане на : „Жилищни сгради с подземни и надземни нива в поземлен имот №10135.3513.1777,площ 23407 кв. м,НТП - за друг вид застрояване,стар номер 65,квартал 13, парцел 1-65 район „Младост“ , ул.Орех №2,гр.Варна.Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Галерия Строй“ ООД, касаещо „Промяна на апартхотел в общежитие
 13.  Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Галерия Строй“ ООД, касаещо „Промяна на апартхотел в общежитие от офис в магазин , агроаптека в поземлен имот  с индентификатор 10135.3514.529 , район Младост , Западна Промишлена зона , с площ 2652 кв. м. ,урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „ За друг вид застрояване по КККР на гр. Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)
 14. Заповед №299/25.11.2020г. за прекратяване на наемни отношения, жилище в ж.к."Възраждане",бл.61


 15. Обявяване на ИП с възложител РУД- Варна


 16. Заповед №005/12.01.2021г. за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за ПИ№1849 и за ПИ№239,кв.13 по плана на СО "Планова"


 17. Заповед по чл.99б от ЗГР.

 18. Заповед №020/18.01.2021г. на гл. архитект на Община Варна за изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-108 /ПИ №10135.3515.254/, кв. 7 по плана на 16м.р. север, гр. Варна.


 19. Заповед №021/18.01.2021г. на гл. архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.275, кв.27 по плана на С.О. "Сълзица", гр. Варна.


 20. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител Хриска Мавродиева и Стефан Робев, касаещо: „Промяна предназначението на магазин №1 с идентификатор 10135.3511.591.1.78 в медико-дентален център“, с площ 154,50 кв.м. , находящ се като самостоятелен обект в съществуваща сграда в ПИ 10135.3511.591, урбанизирана територия.НТП „Комплексно застрояване“, район „Младост“, гр. Варна..


 21. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ЯВОР ГАРДЪН“ ООД, касаещо: „Изграждане на жилищни сгради с подземни и надземни нива“ в поземлен имот №10135.3513.1777 , площ 23407 кв.м. вид собственост - частна, вид територия урбанизирана, НТП – за друг вид застрояване , стар номер 65 , квартал 13, парцел 1-65 район „Младост“, ул. „Орех“ №2 , гр.Варна.


 22. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „ГАЛА БИЛД“ ЕООД, Валентин Недев и Дина Недева, свързано с „Изграждане на четири жилищни сгради“ в поземлен имот с идентификатор 10135.3506.1678, СО „Пчелина“, район „Младост“, гр.Варна.
 23. Заповед №045 от 09.02.2021г. на Гл. Архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №10135.3505.575, кв.42 по плана на СО „Сълзица“ , гр. Варна.
 24. Заповед №069/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за  ПИ №524, кв.61 по плана С.О. „Планова“, гр. Варна.
 25. Заповед №068/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за  ПИ №967, кв.70 по плана С.О. „Планова“, гр. Варна.
 26. Заповед №067/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №395.  , кв.30 по плана С.О. „Планова“, гр. Варна
  27.
  Заповед №066/16.02.2021г. на Главен архитект на Община Варна за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ XXXVII-365 / ПИ №10135.3506.365/ , кв.8 по плана С.О. „Пчелина“, гр. Варна.


Страницата е посетена 3515 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^