Документи - Обявления
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ      И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

В РАЙОН „МЛАДОСТ“ – ОБЩИНА ВАРНА
 1. Заповед №012/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.832 и ПИ 10135.3505.833, кв. 57 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 2. Заповед №013/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1404 „ за жил.стр.“, кв. 18, по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV м.р., гр. Варна.


 3. Заповед №014/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 1380, кв. 89 по плана на СО „Планова“


 4. Заповед №015/24.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна, за допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3505.73, кв. 9 по плана на СО „Сълзица“, гр. Варна


 5. Обявление на Заповед № 029 от 28.01.2020 г. на главен архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІІ-1474,1475 „за жил.стр.“, кв. 18 по плана на ж.к. „Възраждане“ ІV, гр. Варна по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 18 по плана на ж.к. „Възраждане „ ІV, гр. Варна.


 6. Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ВАРНА ЛОДЖИСТИКС“ ЕАД, за изграждане на строеж: „Сграда А4 – складове, офиси и магазини“ в УПИ XVII-13, ПИ с идентификатор 10135.3514.130, кв.50 по плана на ЗПЗ, гр. Варна“.
  Характеристики на инвестиционното предложение:
  Логистичен nарк Варна е разположен в УПИ XVII-13, кв.50 по плана на Западна промишлена зона, гр.Варна, върху обща площ от 126945 кв.м. За територията има влязъл в сила ПУП-ПР3, с който същата е определена като чисто производствена с показатели на застроаване: максимална nлътност 70%; максимален Кинт 2,4; минимум озеленяване 20%; максимална височина 15м. Сграда А4 ще бъде разположена на площ около 2500 кв.м., с размери в план приблизително 100 м х 25 м, с РЗП около 3200 кв.м., като за част от нея се предвижда да бъде на две нива - на първото ниво ще се разположат магазини за промишлени стоки c площт всеки по около 100 кв.м., а на второ ниво офиси. В останалата част се предвиждат едноетажни складове с nлощ около 1700 кв.м. Складовете са предназначени за съхраняване на негорими материали в горими опаковки и ще бъдат със светла височина около б,50 м.
  Документацията е на разположение в стая 20, ет.2, район „Младост“, всеки ден от 9.30ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч, четиринадесет дни от датата на обяваването на интернет страницата на район „Младост” – Община Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 7. Обява за среща за обществено обсъждане Выложителят Веолия Енерджи Варна ЕАД със седалище гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, На основание чл. 127 от Закона за устройството на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на ПУП Плансхема за топлоснабдяване на район Младост и ПУП План-схема за топлоснабдяване на район Владислав Варненчик. Обсъждането ще се проведе на 13.02.2020 г. от 15:00 часа в гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, конферентната зала на дружеството. План-схемите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в рамките на работното време в офисите на дружеството в гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5 Писмени становища могат да се предоставят в офиса на Выложителя - гр. Варна, бул. „Янош Хунияди” № 5, както и в информационните центрове на Община Варна. За контакти по общественото обсъждане от страна на выложителя: Емил Боев +359 884 473 803; електронен адрес за кореспонденция - emil.boev@veolia.com


 8. Молба за обявяване на смърт на Р.К


 9. Уведомителни писма за заличаване


 10. Заповед за комисия по чл.99б от ЗГР.


 11. Разпореждане във връзка със Заповед No РД-01-117 / 08.03.2020г., на основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 на територията на области Габрово и Плевен и препоръка на Националния оперативен щаб


 12. Заповед №4300/15.10.2020г. на на Кмета на Община Варна на основание чл.44, ал.1,т.1 и ал.2 от ЗМСМА, Наредба №3 за здравните кабинети в детските заведения и училища и здравните изисквания към детските градини, Наредба на МЗ №21 за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и Методическо указание №9 на МЗ за борба с грипа и острите респираторни заболявания


 13. Заповед № 0862/28.02.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на препоръчителни мерки с цел намаляване на риска от възникване на заболяване от COVID-19


 14. Заповед №0943/08.03.2020г. на Кмета на Община Варна за предприемане на мерки против разпространението на COVID-19


 15. Заповед №051 от 10.03.2020г. на Кмета на Район "Младост" за ограничаване на достъпа на външни лица до сградата на районната администрация


 16. Заповед № 1062/13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19


 17. Заповед № 1063/14.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 18. Заповед № 1064/16.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г.


 19. Заповед № 1065/16.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19


 20. Заповеди № 1037 и 1038 от 13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за заличаване адресни регистрации


 21. Заповед № 1129/19.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19


 22. Заповед № 1138/20.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19


 23. Уведомление за инвестиционно предложение, с възложител „Газ транс петролиум“ ЕООД, касаещо изграждане на сграда за офиси и складове в поземлен имот с идентификатор 10135.3514.2735м2, ЗПЗ, район „Младост“, гр. Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 24.  

 25. Заповед  1138/20.03.2020


 26. Заповед № 1144/23.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с усложняващата се епидемична обстановка с разпространението на COVID-19


 • Заповед № 1195/26.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на Заповед № 1062/13.03.2020 г. и удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително
 •  Заповед № 1214/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1129/19.03.2020 г.
 • Заповед № 1213/27.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1065/16.03.2020 г.
 • Заповед № 1263/31.03.2020 г. на Кмета на Община Варна във връзка с изменение на  Заповед № 1062/13.03.2020 г. 
 • Заповед №199 от 01,04,2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №794 и ПИ №1187, кв. 81, по плана на СО Планова

  Заповед №200 от 01,04,2020 г. – Прекратяване на административно производство по заявление с рег.№ АУ110691МЛ от 13,12,2016 г. И Заповед №019/30,01,2017 г. На главен архитект на Община Варна за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 10135.3523.439, кв. 7 по плана на СО „Кочмар“

  Заповед №201/01.04.2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХIХ-610 /ПИ 10135.3506.610/ и УПИ ХХХIХ-618,619 /ПИ 10135.3506.1557/, кв. 28, по плана на СО „Пчелина“

  Заповед № 202 /01,04,2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ-161 /ПИ 10135.3523.627,10135.3523.628, 10135.3523.629/, кв. 13 по плана на СО „Кочмар“

  Заповед №203/01.04.2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ LXI-867 /ПИ 10135.3506.867/, УПИ ХХХVI-711 /ПИ 10135.3506.711/ и УПИ LXI-868 /ПИ 10135.3506.868/, кв. 26 по плана на СО „Пчелина“

  Заповед №204/01.04.2020 г. – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 1367, кв. 33 по плана на СО „Планова“

  Заповед № 205/01.04.2020 – Допускане изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 743, кв. 89 по плана на СО „Планова“


 • Страницата е посетена 794 пъти


  Версия за печат Версия за печат


  Информация
  Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

  ^ Нагоре ^