Документи - Обявления

  ОБЯВЛЕНИЕ

   

   

  Район „Младост“ разгласява с обявление по реда на чл. 18а, ал. 10 от АПК, за неполучени съобщения с рег.№ ОСИСД22001690ВН-002МЛ/06.04.2022 г.

  ДО: Т. КОСТОВ, С. ЖЕЧЕВ, „СТАР ФОКС ТИЙМ“ ЕООД, С. МУРАНОВА, С. КОСТОВА, П. ПЕТРОВА, П. ВАСИЛЕВА-ДИМИТРОВА, О. ДИМИТРОВ, П. ГЕОРГИЕВ, ПЛ. ЖЕЧЕВА, Н. НЕДЕВ, Н. НЕШЕВ, Н. НИКОЛОВ, М. МАНОЛОВА, М. НИКОЛОВА, М. МАНОЛОВА, К. КЪНЕВ, К. БОЖКОВ, К. ВЕЛЕВ, ИВ. ГЕРЧЕВА, М. ГЕРЧЕВ, И. НИКОЛОВ, ИВ. ЧЕРНЕВА-ПЕТРОВА, З. МЕХМЕД, Ж. ЖЕЛЯЗКОВ, Д. ГАНЕВ, Д. ДИМИТРОВ, Д. КАТЕЛИЕВА, ГР. ПЕЕВ, Б. ПЕЕВ, К. ПЕЕВА, В. ВАСИЛЕВ, В. ГЕОРГИЕВ, В. ДИМОВ, М. ДИМОВА, „БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС КЪМПАНИ“ ЕООД, АНГ. ЧЕПИШЕВ, Х. СЕРТЕВ, ПЛ. ЯНЧЕВ, „МАЙТ“ ЕООД, ИВ. НИКОВ, Г. ЕЛИСЕЕВ, Н. КЕНАНОВ,

  като собственици в сграда, находяща се на ул. „Младежка“ №48, вх. А и вх.Б

   

  на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изработен ПУП(Подробен устройствен план) – ПРЗ (План за регулация и застрояване) за УПИ VI-2 „за жил. стр. с адм. и общ. обсл.“ и План за Регулация (ПР) за УПИ IV-2 „за жил. стр.“ и УПИ VII-2 „за озел.“ и ул. регулация от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3464, от о.т. 3472 до о.т.3788, от о.т.3788 до о.т. 3789, от о.т. 3789 до о.т. 3793 и от о.т.3791 до о.т. 3792, кв. 62, 16 м.р., гр. Варна.

            Обявлението е залепено на таблото в сграда, находяща се на ул. „Младежка“ №48, вх. А и вх.Б, на таблото в сградата на район „Младост“ и е публикувано на електронната страница на район „Младост“ на 07.06.2022 г.

            Съобщението е за срок от 7 /седем/ дни от датата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на район „Младост“ и сградата, находяща се на ул. „Младежка“ №48. След изтичане на срока, съобщението се смята за връчено.

            В 14-дневен срок от получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да прегледат проекта, който се намира в дирекция „Устройство на територията“, стая 8, район „Младост“ и направят писмени възражения, предложения и искания до дирекция „Устройство на територията“ при район „Младост“

 1. О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 253/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ059363МЛ/14.06.2021 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за УПИ XVII-690, кв. 30 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 15.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 2. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ГРЕСИЯ-2“ ЕООД, касаещо: Изграждането на сграда – шоурум за обзавеждане на баня“ в ПИ (10135.3514.42), бул.„Вл.Варненчик №262, кв.38, по плана на ЗПЗ-север, район „Младост“, гр.Варна и изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за същия имот.

        Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)

 3. О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 253/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ059363МЛ/14.06.2021 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за УПИ XVII-690, кв. 30 по плана на СО „Пчелина“, гр. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 15.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 254/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ085069МЛ/04.09.2020 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за изменение на УПИ XIV-108, кв. 6 по плана на 16 м. р., гр. Варна и отменя Заповед №020/18.01.2021 г. и заповед №312/21.06.2021 г. на главен архитект.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, в условията на чл. 16, ал.1 от ЗУТ за издадена Заповед № 256/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ116766ВН/20.11.2021 г. е разрешено изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ №393, кв. 30 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, общ. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124а, ал. 5 от ЗУТ и на основание чл.56, ал. 1 от АПК е издадена Заповед № 255/14.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ089018МЛ-006МЛ/30.03.2022 г. е прекратено административното производство за допускане на ПУП – ПРЗ за ПИ 799, кв. 58 по плана на СО „Планова“, гр. Варна

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ -Община Варна  на 16.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

    4. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД, касаещо: Изграждането на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, подземни гаражи и ограда“ в ПИ (10135.3513.2047), с площ 9392 кв.м, кв.5, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.

  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.135, ал.7 от ЗУТ за издадена Заповед № 272/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ127673МЛ/10.12.2021 г. като се е съобразил с Протокол №44/21.12.2022 г., т. 38 на ЕСУТ, на основание чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и представена скица предложение на основание чл. 135, ал. 2 от ЗУТ, е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване(ПРЗ) за изменение на УПИ V-147 „за произв.дейност“ /ПИ 10135.3513.1904/, кв. 7 по плана на 26 м.р., гр. Варна, одобрен със Заповед №Г-76/05.07.2013 г. на Вр.И.Д. Кмет на Община Варна

  Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването за нея на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ - Община Варна на 29.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Район „Младост“ -Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № 273/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ027200МЛ/21.03.2022 г.  и на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, в условията на чл.16, ал.1 ЗУТ, задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ 1293, кв. 2 по плана на СО „Планова“, гр. Варна, при съобразяване с план за улична регулация (ПУР) на С.О. „Планова“, гр. Варна, одобрен с Решение № 3411-7 от Протокол №35 от 22,23 и 29.06.2011 г. на Общински съвет – Варна.

  Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ - Община Варна на 29.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

   О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Район „Младост“ -Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ за издадена Заповед № 274/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна, с която във връзка със заявление с рег. №АУ027200МЛ/21.03.2022 г.  и на основание чл. 124а, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ, в условията на чл.16, ал.1 ЗУТ, задание по чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ е разрешено изработване на Подробен устройствен план (ПУП)-План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ № 10135.3505.1256, кв. 14 по плана на СО „Сълзица“ при съобразяване с план за улична регулация (ПУР) на С.О. „Сълзица“, гр. Варна, одобрен с Решение № 3410-7 по Протокол №35 от 22,23 и 29.06.2011 г. на Общински съвет – Варна.

  Заповедта не подлежи на оспорване на основание чл.124б, ал. 4 от ЗУТ.

  Обявлението е публикувано на електронната страница и на таблото за съобщения на район „Младост“ - Община Варна на 29.06.2022г.

  Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 5. Заповед №159/01.07.2022 г. на Кмета на Район Младост за назначаване на комисия по чл.99б ог ЗГР.


 6. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „ГРЕСИЯ-2“ ЕООД, касаещо: „Изграждането на сграда – шоурум за обзавеждане на баня“ в ПИ (10135.3514.42), бул.„Вл.Варненчик №262, кв.38, по плана на ЗПЗ-север, район „Младост“, гр.Варна и изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за същия имот.
  Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 7. Заповед № 331/27.06.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 8. Заповед № 334/05.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 9. Заповед № 338/08.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 10. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД, касаещо: „Изграждането на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, подземни гаражи,басейни и ограда“ в ПИ (10135.3513.2047), с площ 9392 кв.м,урбанизирана територия,с начин на трайно ползване „Високо застрояване“, кв.5, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 11. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: „СМАЙЛ АРТ ЕСТЕТИК“ ЕООД, касаещо: „Промяна предназначението на самостоятелен обект офис“ в ПИ (10135.3511.1394.1.8), в „Дентални кабинети и пристройка“ находящ се на ет.4 на „Складова сграда с магазини и офиси” в УПИ XVIII-1394 за производствена складова дейност(вторични суровини), ПИ (10135.3511.1394), кв.5, по плана на ПЗ Планова, район „Младост“, гр.Варна.
  Публикуваната информация е на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.)


 12. Заповед № 345/21.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 13. Заповед № 347/21.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 14. Заповед № 348/21.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна


 15. Район „Младост“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение (ИП), с възложител: ДОМ МЛАДОСТ“ ЕООД, касаещо: „Изграждането на жилищна сграда с четири входа, специализиран рехабилитационен център (за хора с увреждания), спортно развлекателен комплекс с басейни, спа, център за търговия и услуги, гаражи, подземни гаражи, басейни и ограда“ в ПИ (10135.3513.2047), с площ 9392 кв.м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване „Високо застрояване (над 15 м)“, по КККР, кв.5, 26 м.р, район „Младост“, гр.Варна. Публикуваната информация е на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. и доп. ДВ бр.67 от 23 август 2019г.).


 16. Заповед № 361/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 17. Заповед № 362/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 18. Заповед № 363/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 19. Заповед № 383/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 20. Заповед № 384/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 21. Заповед № 385/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 22. Заповед № 386/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 23. Заповед № 387/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 24. Заповед № 397/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.


 25. Заповед № 402/28.07.2022 год. на Главния архитект на Община Варна.

Страницата е посетена 1573 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

^ Нагоре ^