- - Харта на клиента

harta07.jpg


 

Дейността на районната администрация – район Младост, се основава на принципите на законност, достъпност, откритост,  отговорност и координация.

Следвайки тези принципи, предлагаме на вашето внимание настоящата Харта на клиента, която е съобразена:

- Със Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране, приета с Решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация - от присъединяване към интегриране, приет с решение на Министерски съвет от 2003 г.;

- С вашата оценка, мнение и препоръки, изказани по време на съвместните ни срещи по микрорайони, в приемните дни или по друг повод.

С нея искаме:

- Да подобрим достъпа до услуги, като подробно ви информираме за вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

- Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които ви обслужват;

- Постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

- Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване;

- Да ви насърчим да изказвате мнението си за нивото на обслужване и качеството на предлаганите услуги.

 

Ние се ангажираме:

 

- Да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти, да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения;

- Да се отнасяме с уважение и търпение към вас;

- Да се държим професионално и отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност, зачитайки личното ви достойнство;

- Да бъдем честни с вас и да вникнем в проблема ви, като предложим най- оптималното решение;

- Да спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;

- Да предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;

- Обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;

- Да изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

- Да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;

- Да се отнасяме с внимание и загриженост към вашите проблеми;

- Да бъдем коректни с вас като предложим оптимално решение на вашия проблем;

- Да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги; да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани;

- Да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещи административна услуга;

- Да извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да ви информираме за резултатите от нея;

- Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни  от район “Младост”;

- Да предоставяме исканите от вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

- Да осигурим условия за достъп на хората с увреждания;

- Да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

 

В замяна очакваме:

- Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;

- Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

- Да спазвате предварително обявеното приемно време на административното звено, което предоставя услуги;

- Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;

- Да идвате навреме за предварително уговорените срещи;

- Да спазвате приемните дни и часове

 

Какви са ползите за вас:

 

- Открит и сведен до минимум контакт със служителите;

- Улеснен достъп до услуги и информация;

- Високо качество на предоставяните услуги - намаляване на личните разходи и време за получаване на услуга, както и промененото  отношение  и желание за съдействие на служителите;

- Прозрачност и отзивчивост- ясни процедури за обслужване, съобразени с изискванията на клиентите; подобрена комуникация през целия процес на обслужване;

- Влияние на обществото- в посока подобряване на обслужването;

- Значително намаляване на корупционния натиск;

- Система за обратна връзка и контрол;

- Модерно и бързо обслужване - пестене на време, средства и нерви

 

Можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 

- Да ни посетите в  Информационния център,  ж.к. ”Трошево” бл.10, стая № 1а (партер, от страната на бул.”Вл. Варненчик”);

- Като ни пишете на адреса на района:  9019 гр. Варна, ж. к.”Трошево” бл.10;

- На телефони:

052/511 607- Общо деловодство; регистрация на домашни любимци и заплащане на годишни такси; издаване на заявки за безплатни карти за градския автобусен транспорт на лица над 67 години; писмени жалби, предложения и сигнали; заплащане на такси и цени на услуги;

052/511 608 - Търговска и рекламна дейност; жилищно настаняване; собственост; контрол търговска и рекламна дейност;

052/511 609 - Гражданско състояние и ЕСГРАОН; деловодство на дирекции: “Архитектура и градоустройство” и “Инженерна инфраструктура и собственост”;

052/503 247 - Етажна собственост;

052/504 861 - Екологичен контрол, снегопочистване  и озеленяване;

052/504 836 - По въпроси свързани с В и К аварии, проблеми с уличното и алейното осветление, ремонт на уличната мрежа, снегопочистване;

052/504 818 - Учредяване на настойничество и попечителство

§ Страницата на район “Младост” в интернет: www.varna-mladost.com ;

- Информационните табла - в сградата на район “Младост”, ет. 2 (централен вход); 

приемните дни :

със служители от Информационния център - всеки  работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа;

със служителите от дирекции “Архитектура и градоустройство” и “Инженерна инфраструктура и собственост” (без предварително записване)- понеделник и четвъртък от 9.00 часа до 12.00 часа; 

Подробна информация за предлаганите услуги от отделните дирекции на район»Младост», необходимите документи, дължимите такси/цени  и срокове за изпълнение са публикувани на  Интернет страницата ни www.varna-mladost.com

 

Освен това ще ви предложим:

 

- Брошури и информация за административните услуги, които можете да получите в столичните общински структури ;

- Помощ при попълване на вашите заявки в Информационния център

Внимателното и любезно обслужване е приоритет в нашата работа. Клиентът е най – важен!

- Личната идентификация е задължителна- служителят носи личен бадж с имена и  длъжност. По телефона се представя със собствено и фамилно име;

- Ще  задоволим очакванията ви за желаната услуга като  отговорим във възможно най-кратки срокове, на достъпен и лесноразбираем език. Изискваме единствено документите, които са необходими към работата по вашето досие. Обслужваме ви, като гарантираме защитата на личните ви данни; 

- Когато ни посетите- ще ви приемем в уговорения час, ако имаме предварително уговорена среща;

- Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

 

Когато ни пишете

 

- Адресирайте писмата си на адрес: 9019 гр. Варна, ж. к. ”Трошево” бл. 10.

- Можете да получите информация по телефон получено ли е  писмото или факса  ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано  при нас;

- Ще получите писмен отговор на посочения от вас адрес.

 

Когато ви пишем:

 

- Ще адресираме писмата до  посочения от вас адрес;

- Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

- Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

 

Ако не сте доволни:

 

- От изпълнението на стандартите за обслужване;

- От отношението на конкретен наш служител;

- Или имате други оплаквания

 

Уведомете ни, сигнализирайте  за нередностите:

 

- Като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до кмета на района;

- Всички останали възражения или  обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

 

Ние се ангажираме активно да търсим вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате:

- Поща;

- Интернет-страницата на районМладост;

- Анкетни карти;

- Приемните дни на кмета, зам.- кметовете и секретаря на район “Младост”.

Ние се ангажираме да анализираме вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на район “Младост”;

Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

 

Районната администрация си запазва правото:

 

- Да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;

- Да не разглежда анонимни сигнали и оплаквания, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

- Да не дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

 

Преследваме конкретни резултати: 

- Не правим просто статистика на дейностите и вложенията, а проектираме реални цели и съблюдаваме резултатите; 

- Измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и предприемаме необходимите действия за повишаването й;

- Анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги,  като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена;

- За всяка административна услуга, която извършваме, ви предлагаме конкретен и пълен стандарт, съгласно нормативните документи, наредбите на община Варна, решенията на общински съвет - Варна и заповеди на кмета на община Варна и района. Извършваните услуги са обявени на информационни табла и в Интернет адреса на района.  Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по предоставената от вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.

 

Динамичните промени, на които ставаме свидетели, налагат все по-тясно взаимодействие и ефективен диалог между местните власти и вас- гражданите. Затова ви призоваваме да изразявате активно гражданската си позиция, за да открием заедно вярната посока за една по-добре организирана и по-ефективна работа на  районната администрация в полза на обществото. 

Вашата оценка като потребител на административни услуги, за усилията, които полага  нашата администрация, е особено важна за нас.

Вашите мнения и предложения ще очакваме на адрес: гр. Варна, ж. к. ”Трошево” бл. 10, факс 052/501 111, тел. 052/757 074

Имате възможност да публикувате Ваши мнения и предложения в уебсайта на район “Младост”: www.varna-mladost.com, както и на електронен адрес: rnmladost@abv.bg

 

Допълнителна информация за Хартата

 

Настоящата Харта на клиента е утвърдена от  кмета на район»Младост» и е публикувана на Интернет страницата на  района www.varna-mladost.com .

На хартиен носител се намира в Информационния център на район»Младост».

Ще се преразглежда и актуализира периодично, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на районната администрация и в отговор на изискванията на клиентите ни.

 


Страницата е посетена 16321 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Ул. осветл.  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^