- - Харта на клиента

 


 harta7.jpg

Хартата на клиента залага съвременни и по-високи стандарти и съдейства за подобряване на административното обслужване в Район “Младост”-Община Варна.

 

Основни цели на хартата са:

·         Да подобрява достъпа до административни услуги;

·         Да предоставя по-качествено административно обслужване;

·         Да насърчава участието на клиентите и служителите при обсъждане на услугите - начин на предоставяне, качество и стандарти за изпълнение;

·         Да помага на клиентите да разбират и защитават правата си и да изискват по-добро обслужване;

·         Да подпомага служителите от администрацията чрез по-ясно дефиниране на предоставяните от нея услуги.

·         За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

 

Нашите отговорности към Вас

 

·         Да подобрим достъпа до услуги, като подробно ви информираме за вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;

·         Постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които ви обслужват;

·         Постигане на прозрачност и отзивчивост, като ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;

·         Да споделим какво очакваме от вас и какво следва да предприемете, ако стандартите не се изпълняват и не сте доволни от нивото на обслужване;

·         Да ви насърчим да изказвате мнението си за нивото на обслужване и качеството на предлаганите услуги.

 

 

Ние се ангажираме:

 

·         Да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти, да получавате еднакво отношение при обслужването, независимо от вашето социално положение, образование, възраст, пол, етнически произход или религиозни убеждения;

·         Да се отнасяме с уважение и търпение към вас;

·         Да се държим професионално и отговаряме на въпросите ви точно и ясно в кръга на своята компетентност, зачитайки личното ви достойнство;

·         Да бъдем честни с вас и да вникнем в проблема ви, като предложим най- оптималното решение;

·         Да спазваме стриктно предварително обявеното приемно време;

·         Да предоставяме услугите в нормативно определените срокове, а при възможност и предсрочно;

·         Обстановката, в която предоставяме услугите да е приветлива и предразполагаща;

·         Да изискваме от нашите служители да се въздържат от предубеденост или пристрастие чрез думи или поведение;

·         Да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги;

·         Да се отнасяме с внимание и загриженост към вашите проблеми;

·         Да бъдем коректни с вас като предложим оптимално решение на вашия проблем;

·         Да разширяваме начините за достъп и предоставянето на информация и услуги; да осигуряваме прозрачна процедура за приемане, обработване и докладване на молби, предложения, сигнали и жалби на граждани;

·         Да предоставим ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на гражданите, търсещи административна услуга;

·         Да извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да ви информираме за резултатите от нея;

·         Да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни  от район “Младост”;

·         Да предоставяме исканите от вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;

·         Да осигурим условия за достъп на хората с увреждания;

·         Да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

 

 

В замяна очакваме:

 

·         Да се отнасяте с уважение към нас и да не проявявате агресивно поведение. Ако отправяте заплахи или поведението ви е неадекватно, ще ви помолим да напуснете местата за прием;

·         Да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;

·         Да спазвате предварително обявеното приемно време на административното звено, което предоставя услуги;

·         Да ни предоставяте информацията, която ни е необходима за изпълнение на исканата от вас услуга, както и да ни уведомявате своевременно за настъпилите промени;

·         Да идвате навреме за предварително уговорените срещи;

·         Да спазвате приемните дни и часове

 

Какви са ползите за Вас:

 

·         Открит и сведен до минимум контакт със служителите;

·         Улеснен достъп до услуги и информация;

·         Високо качество на предоставяните услуги - намаляване на личните разходи и време за получаване на услуга, както и промененото  отношение  и желание за съдействие на служителите;

·         Прозрачност и отзивчивост- ясни процедури за обслужване, съобразени с изискванията на клиентите; подобрена комуникация през целия процес на обслужване;

·         Влияние на обществото- в посока подобряване на обслужването;

·         Значително намаляване на корупционния натиск;

·         Система за обратна връзка и контрол;

·         Модерно и бързо обслужване - пестене на време, средства и нерви

 

 

 

 

Можете да се свържете с нас и да получите информация по следните начини:

 

·     Да ни посетите в  Информационния център,  ж.к. ”Трошево” бл.10, стая № 1а (партер, от страната на бул.”Вл. Варненчик”) в часовете от 8.00 до 18.00 часа.

·     Като ни пишете на адреса на района:  9019 гр. Варна, ж. к.”Трошево” бл.10;

·     Като се обадите на телефони:

052 820 881, 0885 650 216- Деловодство;

        052 820 788, 0885 660 230- Гражданско състояние и ЕСГРАОН;

          052 820 785, 0884 660 806 –Каса

         Можете да научите повече подробности като се свържете по телефона със служители, компетентни по интересуващите ви въпроси. Техните длъжности, имена и телефони можете да намерите на интернет страницата на Район “Младост”-Община Варна www.varna-mladost.com. От тях можете да получавате информация в работните дни между 8:30 и 17:30 часа, като имате предвид, че в интервала 12:30-13:30 има обедна почивка.

·     Страницата на район “Младост” в интернет: www.varna-mladost.com, където можете да намерите подробна информация за предлаганите услуги от отделните дирекции на район»Младост», необходимите документи, дължимите такси/цени  и срокове за изпълнение.

·     Информационните табла - в сградата на район “Младост”, ет. 2 (централен вход); 

 

Приемните дни :

  • С Кмета Район “Младост”-Община Варна с предварително записване на телефон 052 820 790, 0885 660 331
  • Със служители от Информационния център - всеки  работен ден без предварително записване от 8.00 часа до 18.00 часа;
  • Със служителите от дирекции “Устройство на територията” и “Контролни и социално-икономически дейности” без предварително записване - понеделник и четвъртък от 9.00 часа до 12.00 часа; 

 

Освен това ще ви предложим:

 

  • Брошури и информация за административните услуги, които можете да получите в столичните общински структури ;
  • Помощ при попълване на вашите заявки в Информационния център

·         Внимателното и любезно обслужване е приоритет в нашата работа. Клиентът е най – важен!

  • Личната идентификация е задължителна- служителят носи личен бадж с имена и  длъжност. По телефона се представя със собствено и фамилно име;

·         Ще задоволим очакванията ви за желаната услуга като отговорим във възможно най-кратки срокове, на достъпен и лесноразбираем език. Изискваме единствено документите, които са необходими към работата по вашето досие. Обслужваме ви, като гарантираме защитата на личните ви данни; 

·         Когато ни посетите- ще ви приемем в уговорения час, ако имаме предварително уговорена среща;

·         Ако е необходимо да ни посетите отново, ще се постараем това да стане във възможно най-кратък срок.

 

 

 

Когато ни пишете

·      Адресирайте писмата си на адрес: 9019 гр. Варна, ж. к. ”Трошево” бл. 10.

·      Можете да получите информация по телефон получено ли е  писмото или факса  ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано  при нас;

·      Ще получите писмен отговор на посочения от вас адрес.

 

Когато ви пишем:

 

§  Ще адресираме писмата до  посочения от вас адрес;

§  Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;

·     Ще ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи вашите предложения, сигнали, жалби или молби.

 

Ако не сте доволни:

 

·     От изпълнението на стандартите за обслужване;

·     От отношението на конкретен наш служител;

·     Или имате други оплаквания

 

Уведомете ни, сигнализирайте  за нередностите:

 

·     Като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до Кмета на Района;

·     Всички останали възражения или  обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги, следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

 

            Ние се ангажираме активно да търсим вашите предложения, мнения, коментари, сигнали и оплаквания, които можете да дадете, като използвате:

            Ние се ангажираме да анализираме вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на район “Младост”;

Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

 

Районната администрация си запазва правото:

 

·         Да не дава отговор на въпроси, сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа на институцията;

·         Да не разглежда анонимни сигнали и оплаквания, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;

·         Да не дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация;

 

 

 

Преследваме конкретни резултати: 

·         Не правим просто статистика на дейностите и вложенията, а проектираме реални цели и съблюдаваме резултатите; 

·         Измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и предприемаме необходимите действия за повишаването й;

·         Анализираме вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги,  като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена;

·    За всяка административна услуга, която извършваме, ви предлагаме конкретен и пълен стандарт, съгласно нормативните документи, наредбите на община Варна, решенията на общински съвет - Варна и заповеди на кмета на община Варна и района. Извършваните услуги са обявени на информационни табла и в Интернет адреса на района.  Необходимо е да знаете предварително, че времето, определено от служителите за отстраняване на непълноти и неточности по предоставената от вас документация, не се включва в срока, определен в тези стандарти за извършване на съответната административна услуга.

 

Динамичните промени, на които ставаме свидетели, налагат все по-тясно взаимодействие и ефективен диалог между местните власти и вас- гражданите. Затова ви призоваваме да изразявате активно гражданската си позиция, за да открием заедно вярната посока за една по-добре организирана и по-ефективна работа на  районната администрация в полза на обществото. 

Вашата оценка като потребител на административни услуги, за усилията, които полага  нашата администрация, е особено важна за нас.

Вашите мнения и предложения ще очакваме на адрес: гр. Варна, ж. к. ”Трошево” бл. 10, 052 820 790,  0885 660 331.

Имате възможност да публикувате Ваши мнения и предложения в уебсайта на район “Младост”:www.varna-mladost.com, както и на електронен адрес: rnmladost@abv.bg

 

 

 

 

 


Страницата е посетена 17557 пъти


Версия за печат Версия за печат


Информация
Официален сайт на Район "Младост", община Варна.

Галерия

Район Младост

Подайте сигнал
  tel.gif
Улично осветление  и пътища:
052/820 871 
Чистота, екологичен контрол
и озеленяване:

052/820 784
Пишете ни
Карта на района
Декларация за политиката по качеството
^ Нагоре ^